Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerAnjelierstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-194A-210


Naastliggers vanAnjelierstraat 2
ten oostenAnjelierstraat 4
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 3
ten noordende Anjelierstraat


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen ledige plaats


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 2Anjelierstraat ZZ [staat: Karremanstraat]200‑00‑00 GGschuur met een tuin erachter
koperHendrick Jansen Hingevelt bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerben Gerbens
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperJan Hessels Schouwenburgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen Hengevelt, bakker, koopt een schuur met een tuin erachter, in de Karremanstraat. Ten O.?, ten Z. de straat, ten W. Gerben Gerbens, ten N. de straat. Gekocht van Jan Hessels Schouwenburg, voor 200 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0334v van 23 nov 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 2Anjelierstraat ZZ [staat: bij de Bildtpoort]345‑00‑00 CGhuis, brouwerij en mouterij genaamd het Zeepaerdt
koper door niaarLouw Ripperts mr. bakkerhet Zeepaard
geniaarde koperJan Sickesbrouwer te Franeker
naastligger ten oostenHycke Tjallings
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenStadsvesten
verkoper van 1/3Hylckjen Rinties, gehuwd met
verkoper van 1/3Watse Arjens
verkoper van 1/3Rixtie Rintjes, zuster
verkoper van 1/3Dominicus van der Sloot, broerpredikant te Grijpskerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts, mr. bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Sickes, brouwer te Franeker, een huis, brouwerij en mouterij omtrent de Bilpoort, het Zeepaard genaamd. Ten O. Hycke Tjallinghs, ten Z. de Karremanstraat, ten W. de koper, ten N. de Stadsvesten. Geen grondpacht. Koper moet voor de inventaris 320 cg. betalen. Gekocht van Hylckjen Rinties x Watse Arjens voor 1/3, ongetrouwde dochter Rixtie Rinties veniam aetatis bekomen hebbende en zoveel nodig geassisteerd met haar broeder predikant te Grijpskerk Dominicus van der Sloot voor 1/3, en samen nog voor 1/3, voor 115 CG.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0010v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 2Liemendijk201‑00‑00 GGwoning en weefwinkel
koperJoost Zeeman gerechtsbode
kopermajoor en executeur Age de Haas
huurderHendrik Jansen mr. bontwever29‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Calff
naastligger ten zuidenJacob Wybrens
naastligger ten westenGabe Sybesma c.s.
naastligger ten noordenJacob Tuininga
verkoperBroer Tjeerdsgraandrager
verkoperArjen Boukesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Zeeman, gerechtsbode, en Age de Haas, majoor en executeur, kopen een deftige nieuwe woning en weefwinkel met alle goederen, op de Liemendijk, bewoond door mr. bontwever Hendrik Jans. Met een beschrijving van het huis. Ten O. Jan Jansen Calff, ten Z. Jacob Wybrens, ten W. Gabe Sybesma, ten N. Jacob Tuininga. Gekocht van graandrager Broer Tieerds, en portier van de Havenpoort Arjen Boikes, voor 201 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Berend Jans Braameyer... 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Oene Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Siebren Pelovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-194Anjelierstraat 2Berend Brameyer Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 2Berend Brameyer Oene Johannes wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79Anjelierstraat 2Jan KielstalhouderHarlingenstal (279 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79aAnjelierstraat 2Marten Dirks de GrootarbeiderHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Feitze Schotanus... met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Paulus Foppes Torenbeek... zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizingageb 1801 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, huwt met Hendrik Heins, dv Tjalling H, en Grietje van Kampen; BS ovl 1847; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-194; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Ybeltje Hylkema... gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jschoenmakersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jschoenmakersknehtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 79Achterstraat A-178erv. Jacob J. Kielstal


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3363Anjelierstraat A-210Frederik de Wildewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5095Anjelierstraat 2 (A-210)Antje Miedema (wed. D.J. Agema)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Anjelierstraat 2 Riemer Agemamelktapperf. 900f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 2R. Agemamelktapper
Anjelierstraat 2C. Smitstra-


1965 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Anjelierstraat 2 (oostgevel), HarlingenAnjelierstraat 2 (oostgevel)Koornstra, Harminka;Koornstra, Andries;Koornstra, Grietje
HARMINKA
ANDRIES         )
GRIETJE
OCT.
1965
  terug