Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 4(niet bekend)(niet bekend)A-194A-209


Naastliggers vanAnjelierstraat 4
ten oostenAnjelierstraat 6
ten oostenAchterstraat 9
ten zuidenAchterstraat 5
ten westenAnjelierstraat 2
ten noordende Anjelierstraat


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 4[niet vermeld]168‑00‑00 GGhuis
koperClaes Dirckx
naastligger ten oostenAntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Stadtslander
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Acht Pelsen de Acht Pelsen
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordenstadvesten
verkoperTiallinghbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Dirks koopt een huis. Ten O. Antie wd. Stadtlander, ten Z. d'acht pelsen, ten W de ledige plaats, ten N. Stadsvesten. Geen grondpacht. Gekocht van bakker Tiallingh, voor 168 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0334v van 23 nov 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHycke Tjallings


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Tevis


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0085r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopman


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0275r van 20 apr 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0010v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Calff


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 4Liemendijk NZ154‑00‑00 GGhuis
koper door niaar ratione vicinitatisJan Janzen varenspersoon
geniaarde koperPyter Laseswolspinner
huurderDirk Jansen c.u.29‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen c.s.varensgezel
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHaentie
verkoperJoost Zeemangerechtsbode
verkopermajoor Age de Haesexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Kalf, varend persoon, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pyter Lases, voorspinner, een huis nz. Liemendijk, voor enige jaren NIEUW gebouwd, en verhuurd aan Dirk Jansen. Ten O. de koper, ten N. Haentie Aertsen? Gekocht van Joost Jansen, gerechtsbode en Age de Haas, majoor en executeur, voor 154 gg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134r van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Fransen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Berend Jans Braameyer... 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Oene Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Siebren Pelovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-194Anjelierstraat 4Berend Brameyer Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 4Berend Brameyer Oene Johannes wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79Anjelierstraat 4Jan KielstalhouderHarlingenstal (279 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79aAnjelierstraat 4Marten Dirks de GrootarbeiderHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Feitze Schotanus... met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Paulus Foppes Torenbeek... zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Trijntje Huizingageb 1801 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, huwt met Hendrik Heins, dv Tjalling H, en Grietje van Kampen; BS ovl 1847; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-194; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Ybeltje Hylkema... gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jschoenmakersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jschoenmakersknehtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-194Anjelierstraat 4Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 4Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 79Achterstraat A-178erv. Jacob J. Kielstal


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3364Anjelierstraat A-209Kaatje Kiel vrouw van S.S. Broersmawerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5096Anjelierstraat 4 (A-209)J.A. Blokwoonhuis
  terug