Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-077G-077


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 3
ten oostende Gardenierstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 5
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordende Gardenierstraat


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0121v van 19 jun 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pytter Molentiesteeg]185‑00‑00 cgkamer met tuintje
koper door niaarBeern Willems mr. linnenwever
geniaarde koperPytter Gosses, gehuwd metbootsgezel
geniaarde koperAefke Jacobs
huurderDirk Stok c.u.
naastligger ten oostenClaes Stinnerts mr. timmerman
naastligger ten zuidende armvoogdij
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordenBeernt Willems mr. linnenwever
verkoperSalomon Federix te Workum


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0085r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg]30‑07‑00 ggkamer en tuintje
koper door niaaroud burgemeester Age Hogeboom
geniaarde koperEeltje Aukes Travailekoopman
huurderburgemeester Age Hogeboom 7‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Abbes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Marten Abbes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper van 1/2Aafke Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aafke Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartel Bartlestimmerman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0090r van 16 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg]360‑00‑00 cghuis
koperJan Hendrik Lammerts, gehuwd metmr. bontwever
koperAntje Hendriks
huurderHessel Jelles 22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Geerts
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Travaille
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenJan Janzen
verkoperAafke Cornelis, gehuwd met
verkoperDirk Geertsmr. timmerman


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0219v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Gardenierstraat ZZ [staat: Pietermolentjessteeg]400‑00‑00 cghuis
koperBeernd Janzen, gehuwd metmr. bontwever
koperElisabeth Keunings
naastligger ten oostenDirk Geerts
naastligger ten zuidenburgemeester Hogeboom
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperJan Jurjen Lammerts, en namensbontwever
verkoperArent Harmen Lammerts, en namens
verkoperElisabeth ? Lammerts, gehuwd met te Heek
verkoperHendrik Munsterman, erfgenamen van hun ? broer te Heek
erflaterwijlen Jan Hendrik Lammertsmr. bontwever


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjessteeg]215‑00‑00 cghuis
koperJelger Hessels, gehuwd metsleper
koperLiskje Jans
huurderJan van Gerven e.a.
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, geauthoriseerde administrator over
verkoper van 1/3 van 1/2de goederen van Johanna Bos te Doornik
verkoper van 1/3 van 1/2Lucas Bosarbeider
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel Bosgarentwijnder te Leeuwarden
erflaterwijlen Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis Beitzegathoutmolenaar te Almenum
verkoper q.q.Sikke Ennes de Vries, gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaar buiten Groningen
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pieters, weduwe van
verkoper van 1/10 van 1/2wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikje Pyters, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/10 van 1/2Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmaker te Dokkum
verkoper q.q.huisman Jan Aeaebles, als curator over te Wijnaldum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Eaeble Jacobs Beitzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beitzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hycke Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Eeltje Jacobs, en van te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen van te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat te Berlicum
erflaterwijlen Gryttje Cornelis Beitzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Philippus Bos


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjessteeg]335‑00‑00 cghuis
koperPieter Reinders timmerman
koperDooitzen Teunis kooltjer
koperJohannes Paulus timmerman
huurdersverscheidene huisgezinnen
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjes steeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels sleper
verkoperJelger Hessels, in eigen naam en erfgenaam ad vitam van 1/2sleper
verkoperwijlen Liskje Jans


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]90‑00‑00 cg1/3 huis
koperDooitze Teunis kooltjer
koperJan Paulus huistimmerman
eigenaar van 1/3Dooitze Teuniskooltjer
eigenaar van 1/3Jan Paulushuistimmerman
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels
verkoperReinder Pytershuistimmerman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg]woning
koper provisioneelN. N. de Oude Stokerij
naastligger ten oostenTjepke de Hoop
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenFolkert Jacobs
verkoper q.q.vroedsman Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.burgervaandrig Mechiel Nauta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenberg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentie steeg]109‑21‑00 gghuis
koperFolkert Jacobs de Haas, gehuwd metmr. slotmakerde Oude Stokerij
koperJeltie Jacobs
naastligger ten oostenFokke Martens c.u.
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentie steeg]
naastligger ten noordenFolkert Jacobs de Haas
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, curator
verkoper q.q.burgemeester S. Hoornstra, curator
verkoper q.q.J. P. Boomsma, curatoren over resp.koopman
verkoperde geabandonneerde boedel van T. de Hoop
verkoperde ledige boedel van wijlen J. de Hoop, gehuwd met
verkoperwijlen Seerpje Everts, en als gelastigde van
verkoperAnke Heineman te Warns


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]200‑00‑00 cghuis
koperJan Fredriks bontwever
huurderBeernt Bijland c.u.
naastligger ten oostenGoslings Adams
naastligger ten zuidenAbelius Wierdsma
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenG. Pettinga
verkoper van 1/3Marijke Beernts, gehuwd met
verkoper van 1/3Harmen Kampbontwever
verkoper van 1/3Grietje Beernds, gehuwd met
verkoper van 1/3Hein Drostmr. brouwer
verkoper van 1/3Trijntje Beernts, gehuwd met
verkoper van 1/3Frans W. Leemkoolkoopman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Jan Frielderseigenaar en gebruiker van wijk G-077, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-077Both Apothekerstraat 3Jan FrieldersJan Frielderswewer


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 72 van 9 apr 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 3koopaktefl. 55huis G-077
 
verkoperMaria Arends
verkoperGeertruida Arends
koperSimon Louwenaar
koperCatharina Folkerts Levis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1696Both Apothekerstraat 3erven wed. Hendrik Wennekes Harlingenhuis of werkpl. en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Caatje Folkertszie ook: Levis; oud 45 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk G-077; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Simon Alberts Louwenaar... dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1832, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-077; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-077Symon Louwenaar40 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-077Caatje Folkerts [Volkerts]45 jNimwegenv, protestant, gehuwd
G-077Albert Louwenaar16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gerryt Louwenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gilles [Philis] Smal22 jwerkmanHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-077Both Apothekerstraat 3Gielis Jans Smal, overleden op 13 oktober 184024 jr, werkman, overleden Pietermolenstraat G 77, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Lodewijk Jacobs Scheffer... zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Styntje Jans Tigchelaar... dv Jan Cornelis T, en Rinske (Gerrits); BS geb 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 14 en 21 van 15 feb 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-077
 
verkoperFroukje Leninga (wv Jan Jacobs Sonnema, tevens als moeder van en voogd over Jacob Sonnema)
verkoperDirk Leninga (tevens als toeziend voogd)
koperJohannes Meyer


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696Both Apotheker straat G-077Ids Meer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696Both Apoth. straat G-077 Jelle Martens van der Wal woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1696Both Apothekerstraat 3 (G-077)Jelle M. van der Walwoonhuis  terug