Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 184-030 4-031 F-029F-033


Naastliggers vanBrouwersstraat 18
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 20
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordenBrouwersstraat 16


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 18naamloze steeg ten noorden


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0169r van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAgge Symons


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005r van 12 mrt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAgge Symons


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035r van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp]2580‑00‑00 CGhuis
koperLiewe Sapes, gehuwd met
koperPey Martens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirkjen Pytters* turfmeetster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Dircx stoker
verkoper van 1/3Doede Pieters voor zijn kindskind
verkoper van 1/3Antje Aages
verkoper van 1/3Foppe Aages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieue Sapes x Pey Martens kopen een huis omtrent de Kimswerderpijp. Ten Z. erven turfmeetster Dirkjen [Pyters], ten N. Cornelis Dircx stooker. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Doede Pieters voor zijn kindskind, Antje Aages voor haarzelf en Foppe Aages mede voor hem zelf, elk voor 1/3, voor 2580 CG.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017r van 10 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Sapis gortmaker


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0279v van 15 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ650‑00‑00 GGhuis met gorterij erachter
koperHendrik Harmens, gehuwd met
koperJanke Poppes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenMeye Lolkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten noorden*steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
verkoperPey Martens voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Lieue Sapesmr. gortmaker


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0042r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en gorterij gekocht door (de geniaarde) Dirk Doekes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]840‑00‑00 CGhuis met een gorterij daarachter
koper door niaarDirk Alberts te Achlum
geniaarde koperDirk Doekes, gehuwd metassistent gewaldige provoost Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperTallina Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenMeye Lolkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
verkoperHendrik Harmens, gehuwd metgortmaker
verkoperJanke Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Doekes [Folperda], adsistent bij de Admiraliteit, koopt huis met gorterij erachter. Ten O. de gracht, ten W. en N. erven Cornelis Dirx (Zijlstra?), ten Z. Meye Lolkes. Gekocht van gortmaker Hendrik Harmens x Janke Poppes (Menalda).


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0056r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1000‑00‑00 CGhuis met een gorterij daaragter
kopervrijgezel Louwrens Jansen Klinkhamer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenMeye Lolkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
verkoper q.q.Poppe Dirx, gelastigde vanmr. bakker
verkoperDirk Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouwrens Jansen Klinkhamer, vrijgezel, koopt een huis met een gorterij erachter en alle gereedschappen, wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat en diept, Ten W. en N. erven Cornelis Dirx, ten Z. Meye Lolkes. Er is een steeg ten Z. met vrij reed en drift. Gekocht van Poppe Dirx, mr. bakker, NAMENS Dirk Alberts, voor 1612 cg. waarvan 1000 voor het huis.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis etc.
eigenaarLourens Jansen
gebruikerLourens Jansen
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0275r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLourens Clinkhamer


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis
eigenaarLourens Klinkhamer
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis
eigenaarDouwe Reins
gebruikerDouwe Reins
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0266r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1001‑00‑00 GGhuis en gortmakerij
koperDouwe Reins, gehuwd metmr. bakker
koperTaetske Clases Bontekoe
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenCornelis Taekes
naastligger ten westenRuurd Alberts mr. lakenverver
naastligger ten noordensteeg, vrije
naastligger ten noordenRuurd Alberts mr. lakenverver
verkoperoud rentmeester Andreas Sloterdijkkoopman
verkoperFeddrik Aitses Mahuikoopman
verkoperPytter Gelinde [staat: Glinda]koopman
verkoperLourens Jansen Clinkhamer, gehuwd met
verkoperMayke Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Reins [Vettevogel], mr. bakker x Taetske Clases Bontekoe koopt huis en gorterij, wz. Brouwersstraat, met een vrije steeg ten N. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. mr. lakenverver Ruurd Alberts, ten Z. Cornelis Takes. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Lourens Jansen Clinkhamer x Mayke Aerts, voor 1001 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0246r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Reyns mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis
eigenaarBeert Dirks
gebruikerBeert Dirks
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Reins de Veth mr. bakker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis
eigenaarBeert Dirks
gebruikerBeert Dirks
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0230v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] met een vrije steeg ten noorden1235‑00‑00 GGhuis en stokerij
kopermeerderjarige vrijgezel Sybout Jans Kramer
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenBeert Brouwer
naastligger ten westende weduwe van Gerlof Alberts
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Alberts
verkoperde erfgenamen van wijlen Doutjen Douwes Kuiper, mede erfgenaam van
erflaterwijlen Douwe Reins de Veth


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0159r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten noordenAbbe Smitt koopman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0157v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]530‑14‑00 GGhuis
koperJetze Jelles koopman
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten zuidenAbbe Smitt koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJetze Jelles koopman
verkoperAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
verkoperAbbe Smittkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Jelles, brouwer, koopt een kapitaal huis wz. Brouwersgragt. Ten O. de gracht, ten Z. de verkoper, ten N. de koper. Gekocht van Aafke Beerts Brouwer, vrouw van Abbe Smitt.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis en ververij en pakhuis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerJetze Jelles
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG
grondpacht04‑00‑00 CG
aanslag grondpacht01‑00‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0142r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetze Jelles


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0115v van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]675‑15‑00 CGhuis
koperJohannes Norel mr. loodgieter
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurderMarcelis J. Tamboezer c.u.60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk Jager
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koopman
verkoper q.q.Poppe J. Persijn, administratorkoopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, administratoren overkoopman
verkoperRuurd Jans Builard, erfgenaamtrekschipper op Leeuwarden
verkoperJelle Boomsma, kind en erfgenaam
verkoperBouwe Boomsma, kind en erfgenaam
verkoperAnna Boomsma, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-032 , pag. 53Brouwersstraat 18Dirk Woude
4-032 , pag. 53Brouwersstraat 18Tjamke Teekesinwooning, (van Drielst)
4-032 , pag. 53Brouwersstraat 18Evert Luitjesinwooning
4-032 , pag. 53Brouwersstraat 18Freerk Symonsinwooning
4-032 , pag. 53Brouwersstraat 18Cornelis Douwesinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0122r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-032700‑00‑00 CGhuis
koperde Joodse Gemeente
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenDirk Jager
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetse Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetse Jelles
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Joodse Gemeente koopt een huis. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. en N. erven Jetse Jelles, ten Z. Dirk Jager. Gekocht van Johannes Norel, mr. loodgieter. Ten Z. ligt een brouwerij.


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 33 van 14 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-029Brouwersstraat 18koopaktefl. 560huis F-029
 
verkoperJacob Levi
verkoperJacob Strelitz
koperKornelis Jonker


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 34 van 14 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-029Brouwersstraat 18renversaalfl. 560huis F-029
 
Kornelis Jonker
Jacob Strelitz
Kornelis Jonker


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0356v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-029560‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Jonker koopman
huurderS. J. Blok c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenAbraham Willems
naastligger ten zuidenDirk Jaager
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
verkoper q.q.Jacob Levy, parnassijn
verkoper q.q.Jacob Strelitz, parnassijns der
verkoperde Joodse Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker koopt een huis wijk F-029, wz. Brouwersgracht. Ten O. de Brouwersgracht, ten N. en W. erven Jetze Jelles (Boomsma?), ten Z. Abraham Willems [op nr. 22] en Dirk Jaeger [op nr. 20]. Gekocht van Jacob Levy en Jacob Strelitz, beiden parnassijns der Joodsche Gemeente te Harlingen.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-031, pag. 77Brouwersstraat 18Cornelis Jonker3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Arjens Jonker... Willem Sluikman, varensgezel, Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-029, gebruikers zijn Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer, Dirk van der Woude wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Roelofs van Dijk... HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; vrouw C. vD. gebruiker van wijk F-029; medegebruiker Jacob Blaauw, sjouwer, Dirk vd Woude wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Dirk Geerts van der Woude... Hendriks en Pietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, ovl 1813; wed. D. vdW. gebruiker wijk F-029; medegebruikers Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Jacob Cornelis Blauw... in 1825; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1820, huw 1825, ovl 1846, ovl 1875; gebruiker van wijk F-029, sjouwer; medegebruiker: vrouw van Cornelis van Dijk en Dirk vd Woude wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Jonker Cornelis van Dijk vrouw
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Jonker Jacob Blauw sjouwer
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Jonker Dirk van der Woude wed


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 212 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-029Brouwersstraat 18Pieter Pieters Dijkstra, overleden op 25 oktober 1825zoon van Pieter P. Dijkstra, kapitein (Brouwersgracht F 29) en Dieuwke Jurjens van der Stok, broer van minderjarige Janke, Antje, Nicolaas en Jurjen Pieters Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-029Brouwersstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 405huis op de Brouwersgracht F-029
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostende straat
ten zuidenBlok
ten westenJan Jeltes Hilwerda
ten noordenJan Jeltes Hilwerda
koperFrederik de Bruin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1549Brouwersstraat 18Frederik de BruintimmermanHarlingenhuis (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Freerk Jacobs de Bruin... Janke Klases (Oosterbaan); BS huw 1826; oud 34 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-029; VT1839; Frederik d. B. eigenaar van percelen nrs. 1548 en 1549 te HRL, timmerman, oonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Margarita Marcelis Tamboezer... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826; oud 36 jaar, (vnm: Magreta), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-029; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-029Brouwersstraat 18F de Bruin stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-029BrouwersgragtFrederik de Bruin34 jtimmermanDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
F-029BrouwersgragtMagreta Tamboezer36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-029BrouwersgragtJacob de Bruin8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtMarselis de Bruin1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtCatharina de Bruin12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtJanna de Bruin6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtMagrietta de Bruin4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtFrouwkje Stuur52 jOude Pekel Agezin 2, v, protestant, weduwe


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 574 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-029Brouwersstraat 18Neisje Gerards Komst, overleden op 24 november 184327 jr, geboren Koudum 28/6/1816, overleden Brouwersgracht F 29, vrouw van Murk Riemers Lamminga, mr. timmerman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, tantezegger van Hendrik, wijlen Tonke (vader van Baukje en Taeke Tonkes Komst) en wijlen Jan Baukes Komst (vader van Janke, Neisje en Doortje Jans Komst) (samen 1/2: ooms van vaderszijde) en Rein Oosterveld (1/2: oom van moederszijde). Saldo fl. 1.100,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Johannes Jacobus Tolsma... en wonende te Minnertsga/Sexbierum, zv Jacobus T, en Aafke Hollander; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk F-029, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1549Brouwersgracht F-029Murk R. Lammingawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3554Gedempte Brouwersgracht F-033Murk Riemers Lammingawoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 18, HarlingenBrouwersstraat 18J. Lammingaagent in houten schoorsteenmantels


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 18, HarlingenBrouwersstraat 18J. Lammingaorgelhandel


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3554Brouwersstraat 18 (F-033)Jacob Lammingawoonhuis en timmerwinkel


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat 18J. Lammingajongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 18 Jacob Lammingatimmermanf. 3700f. 4500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwkundige


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwkundige


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 18bovenJ. Lammingatimmerman


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22505
Brouwersstraat 18aHessel Keegstra


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18Sijtra Radio823


1949 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 18 (oostgevel), HarlingenBrouwersstraat 18 (oostgevel)Braaksma, Sybren'DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
SYBREN
BRAAKSMA

23 MAART 1949'


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 18K. (Klaas) Braaksma
  terug