Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 224-032 4-033 F-027F-031


Naastliggers vanBrouwersstraat 22
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 24
ten noordenBrouwersstraat 20


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 22naamloze steeg ten noorden


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001va van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de oude Kimswerderpijp]2000‑14‑00 GGnieuw huis, brouwerij en mouterij
koper provisioneelJoucke Fetties, gehuwd met
koper provisioneelSaske Oeges
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan Hansen brouwer
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirckjen Pyters*
naastligger ten noordenwijlen Melle Jorryts*
verkoperde erfgenamen van wijlen gemeensman Frans Symens, gehuwd met
verkoperwijlen Lijske Hendrix


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017r van 10 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke Fetties


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-032Brouwersstraat 22huis
eigenaarHenke Jouckes erven
gebruikerHenke Jouckes erven
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0275r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hinke Joukes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-032Brouwersstraat 22huis
eigenaarDouwe Hylkes erven
gebruikerpieter Pieter Tiebbes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0234r van 8 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1450‑00‑00 CGhuis en tuintje
koper door niaarCornelis Taekes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde kopervroedsman Ulbe Hania
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenNeeltie Folkerts, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Broer Jansen Brouwer
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenCornelis Takes
verkoperPyter Tjebbes Dreyer, gehuwd metkoopman
verkoperJanske Douwes Hanekuik


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-032Brouwersstraat 22huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruiker
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingheeft als ledig aengegeven


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0246r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGijsbartus Coen


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0245r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1020‑00‑00 GGhuis
koperGijsbartus Coen commissaris op de Abt
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaards. Vriemoet
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan Broers mr. brouwer
naastligger ten westenCarl Visschersteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBeert Dirx Brouwer
verkoper q.q.Pieter J. Oldaens, gecommiteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Jacobs, gecommiteerden uitkoopman
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekessnikschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Coen, commies op de Apt, koopt huis met een steeg ten N. Ten O. de gracht, ten W. de Carl Vissersteeg, ten Z. Jan Broers, mr. brouwer, ten N. Beert Brouwer. Gekocht van de curatoren van wl. Cornelis Takes.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordencommissaris Gijsbartus Coen


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGijsbartus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht NZ]2650‑00‑00 CGhuis en tuin
koperJan Hendrix, gehuwd metmr. brouwer
koperYbeltje Jelles
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderClaes Symons 100‑00‑00 CG
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidensteeg Schritsen naar haven
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
naastligger ten noordenBeert Dirks brouwer
verkoperGijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Friesland


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-032Brouwersstraat 22huis
eigenaarJan Hendryks
gebruikerHans Uilkes
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑06‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0209r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendriks mr. brouwer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-032Brouwersstraat 22huis
eigenaarYbeltje Broers
gebruikerHans Uilkes
huurwaarde41‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑09‑00 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157v van 3 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]3000‑00‑00 CGhuis en brouwerij
koperHendrik Overzee, gehuwd metmakelaar
koperSaekjen Piers
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ybeltje Broers
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer
verkoperJan Hendriks Brouwer, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltje Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Overzee, maekelaer x Saekjen Piers koopt heerlijke huysinge en brouwerije met alle annexen en gereedschappen van dien, so van vaeten, keetels, kuypen, praam, en wat verders daar bij is en daar bij behoort, niets exempt, op de Brouwersgragt, bewoond en gebruikt door de verkopers. Geen grondpacht. Zie alle voorwaarden. De steeg ten N. van dit huis behoort aan Beert Brouwer en is geen in- of uitgang voor de koper. Ten O. de Brouwersgragt, ten W. de Kalevisscherssteeg met in- en uitgang naar de haven en de Schritsen, ten Z. erven Ybeltje Broers, ten N. Beert Brouwer. Er wordt verwezen naar een oude koopbrief van de verkopers. Hun brouwerspraam mag voor de wal van de naastligger ten zuiden liggen. Gekocht van Jan Hendriks Brouwer, mr. brouwer x Yebeltje Jelles, huis en brouwerij voor 3000 cg. en gereedschappen en losse goederen voor 1000 cg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0012v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]1570‑21‑00 GGhuis en brouwerij
koper van 1/2burgemeester Lourens Tabes
koper van 1/2Jaene van Slooten koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenFolkert Pieters
naastligger ten westenCarl Visschersteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenBeert Brouwer
verkoperHendrik Overzee, gehuwd metmr. brouwer en makelaar
verkoperSaapjen Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes en Jane van Slooten kopen elk voor 1/2 een huis met brouwerij erachter, wz. Brouwersgracht, met vrije in- en uitgang door de Kaerel Visscherssteeg. Ten Z. Folkert Pyters, ten N. Beert Brouwer. Gekocht van Hendrik Overzee x Saapjen Piers.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0098r van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] lopende tot de Carl Visschersteeg2200‑00‑00 CGhuis, brouwerij, ketels, kuipen, eest, praam, putstoel etc.
koperJan Hendriks, gehuwd metbrouwer
koperYebeltje Jelles
eerdere eigenaarHendrik Overzeemakelaar
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenFolkert Pyters
naastligger ten westenCarl Visschersteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordensteeg waarlangs geen in- en uitgang
naastligger ten noordenBeert Brouwer
verkoperburgemeester Lourens Tabes
verkoperJaane van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Brouwer x Ybeltje Jelles koopt huis en brouwerij met inventaris, zoals de verkopers het ontvangen hebben van de makelaar Hendrik Overzee. De indeling is een voorhuis en kelder, met de brouwerij erachter, strekkende tot aan de Carl Visschersteeg. Het deel v.d. steeg ten N. van dit huis is eigendom van het huis ten N. (naar de Schritsen). Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de C.V. steeg, ten Z. Folkert Pyters, ten N. Beert Brouwer. Gekocht van Lourens Tabes, burgemeester en Jaane van Slooten, koopman.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0096r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht] met achter een vrij in- en uitgang in de Carl Visschersteeg naar de Schritsen en de Zuiderhaven3000‑00‑00 CGhuis en brouwerij
koperThomas Clases IJsenbeek, gehuwd metkoopman
koperAnna Freerks Scheltinga
huurderPhilippus Hanekuik 80‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenFolkert Pyters
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer
verkoperYebeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hendriksmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Clasen IJsenbeek x Anna Freerks Scheltinga koopt huis en brouwerij wz. Brouwersgracht, met vrij in- en uitgang door de Carl Visschersteeg naar Schritsen en Zuiderhaven. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Folkert Pyters (Schellingwou?), ten N. Beert Brouwer, van wie ook de steeg ten N. is. Gekocht van Ybeltje Jelles wv Jan Hendriks, mr. brouwer.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0035r van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]5250‑00‑00 CGhuis en brouwerij
koperEelkje Joosten Zeeman, gehuwd met
koperHendrik van der Mey mr. bakker
huurderTaeke Stephani c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van Schellingwouw
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAbbe Smitt
verkopermejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek, gehuwd met te Amsterdam
verkoperHarm Klopperkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelkjen Joosten Zeemans x Hendrik v.d. Mey, mr. bakker, koopt huis en brouwerij wz. Brouwersgracht, met vrij in- en uitgang door de Carel Visschersteeg naar de Schritsen en de Zuiderhaven. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de Carl V. steeg, ten Z. wd. Schellingwou, ten N. Abbe Smitt. Veel voorwaarden. Gekocht van Anna Thomas IJsenbeek x Harmanus Klopper te Amsterdam, voor 5250 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-032Brouwersstraat 22huis
eigenaarsmit? Abbe Smit? n.u.
gebruikerMarten Clasen
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑14‑08 CG
af: sint jacobi schatti7 0 0


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0159r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik van der Mey koopman


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0008r van 16 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1015‑00‑00 GGhuis en brouwerij
koperJan Cornelis van der Meulen, gehuwd methoutzaagmolenaar en koopman te Almenum
koperZytske Dirks Zijlstra te Almenum
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwergragt]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Schellingwouw
naastligger ten westenCarl Visschers steeg
naastligger ten noordenClaas Lourens Coster c.u.
verkoperHendrik van der Mey, weduwnaar vanmr. brouwer
verkoperwijlen Eelkjen Joosten Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis v.d. Meulen, koopman en houtzaagmolenaar x Zijtske Dirks Zijlstra koopt huis en brouwerij wz. Brouwersgracht, met vrij in- en uitgang in de Carl Visschersteeg naar de Schritsen en de Zuiderhaven. Ten O. de Brouwersstraat, ten W. die steeg, ten Z. wd. Schellingwou, ten N. Claas Lourens Coster. Geen grondpacht. Gekocht van Hendrik v.d. Mey, mr. brouwer, als erfgenaam van zijn wl. vrouw Eelkje Joosten Zeeman.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-032Brouwersstraat 22huis
eigenaarClaas Coster
gebruikerWillem Wilhelmus
huurwaarde49‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG
af: sint jacobi schatti7 0 0
grondpacht04‑00‑00 CG
aanslag grondpacht01‑00‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0142r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van der Meulen koopman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0264r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Cornelis van der Meulen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0182r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] met vrij in- en uitgang in de Carl Visschersteeg3000‑00‑00 CGhuis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijver
koperAbraham Willems, gehuwd met
koperAntje Heeres
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk van der Woude
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirk Jaager mr. slager
verkoperJan Cornelis van der Moolen, gehuwd metkoopman
verkoperZydske Dirks Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Willems x Antje Heeres koopt huis en brouwerij wz. Brouwersstraat, met vrij in- en uitgang in de Carl Vissersteeg naar de Z. haven en de Schritsen. Ten O. de gracht, ten Z. Dirk v.d. Weyde?, ten W. die steeg, ten mr. slager N. Dirk Jaager. De steeg ten N. van het huis is eigendom van Dirk Jaager etc. etc.. Gekocht van Jan Cornelis v.d. Moolen? x Zijdske Dirks Zijlstra, voor 3000 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-029 , pag. 52Brouwersstraat 22Gerrit Swichem
4-029 , pag. 52Brouwersstraat 22Jan Swichem, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-033, pag. 77Brouwersstraat 22Abraham Willems6‑00‑00 cghuis en brouwerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Willem Sipkes Houtsma... huw 1811, huw 1812, huw 1815, ovl 1828 1859 overlijdens, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-027, brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-043, brouwerij, 1814. (GAH204); W.S.H. en Rinske L. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 22 W.S. Houtsmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-027Brouwersstraat 22Willem Houtsma Willem Houtsma brouwerij


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 284 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-027Brouwersstraat 22Willem Sipkes Houtsma, overleden op 17 oktober 1828rentmeester Brouwersgracht F 27/42, man van Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche, vader van minderjarige Doedtje, Geertje en Sipke Willems Houtsma. , zoon van wijlen Sipke Willems Houtsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1552Brouwersstraat 22wed. Willem Sipkes HoutsmabierbrouwerscheHarlingenhuis en erf (136 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1552aBrouwersstraat 22wed. Willem Sipkes HoutsmabierbrouwerscheHarlingenmouterij (50 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 226b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-027Brouwersstraat 22Geertje Willems Houtsma, overleden op 28 november 183721 jr, dochter van wijlen Willem Sipkes Houtsma (Brouwersgracht F 27) en Rinske Laases Spannenburg, zuster van Doedtje en minderjarige Sipke Willems Houtsma. Saldo fl. 550,14. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Rinske Lases Spannenburg... Laas S, en Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje Sybrens ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-027BrouwersgragtRinske Spannenburg59 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
F-027BrouwersgragtDoedtje Houtsma26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-027BrouwersgragtHarmke B Faber24 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Akke Jans Boetje... (gk), dv Jan Pieters B., en Marijke Harings; BS huw 1828, ovl 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk E-266, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Sikke de Jong... Rooms Katholiek, zv Willem Willems dJ, en Trijntje Durks; BS huw 1837, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-027; oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk D-018; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1552Brouwersgracht F-027Sipke Houtsmawoonhuis
Sectie A nr. 1552aKarlvischerssteeg F-043Sipke Houtsmawoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Johannes Jans Schoenmaker... 1853, zv Jan S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3553Gedempte Brouwersgracht F-031Sipke Houtsmawoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5144Brouwersstraat 22 (F-031)Willem J. Houtsma (Heiloo)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 22 Wipke W. houtsmaboekdrukkerf. 2400f. 3400


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 22J. v/d Meermanufacturier


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 22, HarlingenBrouwersstraat 22D.Z. Muldermaatkleermakerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.E. Bergman339Sleepbootkapt.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.E. Bergman339Sleepbootkapt.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 22J. (Johannes) van Es


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 22beeldbepalend pand9 van 10
  terug