Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerDrie Roemersteeg 16-0616-0616-036E-150E-145


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 1
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 3
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordende Voorstraat


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Douwe Annes
naastligger ten noordenmr. Douwe Annes
naastligger ten noordenmr. Douwe Annes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0388v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg [staat: Dierck Lieuwessteeg]92‑14‑00 gghuis
koperTied Laeses, weduwe van
koperwijlen Dierck Syoerdts metselaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTied Laeses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dierck Syoerdts metselaar
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van mr. Douwe Annes
verkoperHendrick Taeckes de Vrys, gehuwd met
verkoperAnneke Rynses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTied Laesen wv Metselaar Dierck Syourdts, koopt een huis in Dierck Lieuwes steeg. Ten Z. de proclamante, ten N. mr. Douwe Annes. Geen grondpacht. Gekocht van Hendrick Tiercks d'Wijs? X Anneke Rynses, voor 92 GG.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0500v van 23 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]00‑00‑00 cgvier huizen of woningen
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Sipcke Ruyrdts, voormomber
crediteur q.q.Schelte Hessels Vries, voormombers van
crediteur q.q.de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Etien Dirx
verkopermagister Dominico Annio, gehuwd metpostulant te Sneek
verkoperMargriete Dircx
tekst in de margeDouwe Annes procureur postulant binnen Sneeck, inhereert sijn voorgaende protestatien, ontkent goetwillige uutwijsinge gedaen te hebben, daeraff oock niet sal geblijcken dan sich holdende aen sijn voorgaende protestatien, seght allenich uutwijsinge gedaen te hebben door communatie van meerder confuys, protestende derhalven van dat confuys ende proclamatie op den voornoemden Schelte Hessels ende verspierende hij Douwe voorgaende als man en voocht ende alsoo in de naem ende van wegen Margriete Dirxdr. sijn huisvrouw, gelijck hij onvercort de selve verspieringe ende protestatie van voornoemde Schelte voorverhaelt, heeft aende Hove geappelleert, appellerende niet alleen van 't geene geattenteert is na vorder, versoeckende tot dyen fine apostelen, den 4 marty.
eerdere samenvatting door Yde Elsingain Dirck Lieuwes stege


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0032r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouue Annes, gehuwd metpostulantSneek
naastligger ten noordenDouue Annes, gehuwd metpostulantSneek
naastligger ten noordenDouue Annes, gehuwd metpostulantSneek
naastligger ten noordenMargareta Dircx Sneek
naastligger ten noordenMargareta Dircx Sneek
naastligger ten noordenMargareta Dircx Sneek


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0055v van 24 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]288‑00‑00 gghuis en loods
koperFrans Martens Kyl, gehuwd met
koperYd Baerda
huurderClaes Claesen garentwijnder20‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenals bewoner Hans Schoeghster
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordende kopers Frans Martens Kyl c.u.
verkopermr. Dominico Annio, gehuwd metprocureur postulant te Sneek
verkoperMargarita Dircx te Sneek
tekst in de margeClaas Claaszn. protesteert tot ontschadelicheyt, per Burum, van de vercopinge, vermits hij twintich goltguldens van den huyr mey toe comende . . . aen . . . . . . . . . voor den vercopers angenomen heeft te betalen, doch streckende hem betalinge . . . drie jaren, mach lijden dat den vercopingen voortganck hebbe. Actum in judicio den 24en decembris 1611.
tekst in de margeGewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien. Actum den 14en decembris 1611.
eerdere samenvatting door Yde Elsingain Dirck Lieuwes steigh


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg achter het huis van Frans Marthens Kyl]375‑00‑00 gghuis en loods
koperHaringh Reyners, gehuwd met
koperTrijn Jans
protesteert vanwege een vorderingburgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Ida Doedes Baerd
tekst in de margeD'burgemeester Saeff Hendrickszn. protesteert dat hem d'vercopinge ende proclamatien van de voors. huysinge ende loots ontschadelyck sullen wesen neffens zijn achterwesen hem van de vercoper in voors. qualiteyt comopeterende volgens den brieve daeraff zijnde, ende holdende sijn recht opte cooppenningen mach lijden dat d'vercopinge voortganck neempt. Actum Harlingen voor recht desen 7en octobris 1615.
tekst in de margeArien Schaft, per Foppens, protesteert ad idem dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn hypoteecken, ende dies onvermindert ende mits blijvende salffs recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercopinge errect sortere. Actum in judicio op dato als boven.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien . Actum den 7en octobris 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaringh Reyners x Trijn Jans kopen een huis en loods in Dirck Lieuwessteigh, achter het huis van de verkopers, waar hij tegenwoordig woont. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Marthens Kyl voor hemzelf en als vader en legitimis tutor over zijn kinderen bij wl. Ida Doedes Baerd voor 375 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0228r van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaringh Reiners


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaring Reiners


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0113r van 25 aug 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg] achter het huis van wijlen Frans Martens Kyll356‑00‑00 gghuis met loods
koperLieuwe Jouckes c.u.
eerdere eigenaarwijlen Frans Martens Kyll
verkoperTrijn Jans, weduwe van
verkoperwijlen Frans Hessels


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0061v van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]582‑10‑00 gghuis
koperJan Jochums, gehuwd metglasmaker
koperAntje Wigbolts
naastligger ten oostenWibe Jorrits
naastligger ten zuidenBauck Wibes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordende koper Jan Jochums glasmaker
verkoperLieuwe Jouckes c.u. te Vlieland


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ (staat Dirck Lieuuessteeg)525‑00‑00 cghuis
koperJan Hendricx, gehuwd metschoenmaker
koperGriettie Eylerts
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits
naastligger ten zuidenBauck Wybes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg (staat Dirck Lieuuessteeg)
naastligger ten noordenhet huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums c.u.
verkoperburgerhopman Jan Jochums, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendricx, schoenmaker x Griettie Eylerts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendrix c.u.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendricx schoenlapper


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190v van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende vader van Ellert Jansen Jan Hendricx


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0229r van 5 jul 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwes steeg]214‑08‑00 ggkamer
koperDionisius Pontanus
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Jan Hendricx schoenlapper
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Wiro
verkoperJan Hendrickx


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaring Reiners


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaring Reyners


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sor.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJanke Jacobs vrijster


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0044v van 12 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Dirx n.u.houtmolenaar


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sor.
naastligger ten zuidenJancke Jans c.sor.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-061 , folio 117Drie Roemersteeg 1huis
eigenaarGrietie Jans
gebruikerJan Teunis wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-061 , folio 76vDrie Roemersteeg 1huis
eigenaarJan Jansen erven
gebruikerJan Teunis wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ of Dirk Lieuwessteeg160‑14‑00 gghuis
koperJacob Jansen Ros, gehuwd metchirurgijn
koperBerber Sioerds
naastligger ten oostenJurjen Pyters n.u.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg
naastligger ten noordenJan Pyters Scheltema
verkoperJan Jansen Capitein
verkoperSymen Jansen Capitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds koopt een huis in de Drie Romers- of Dirk Lieuwessteeg. Ten O. Jurjen Pieters, ten W. die steeg, ten Z. wd. Cornelis Reyers, ten N. Jan Pyters Scheltema. Gekocht van Jan- en Symen Jans, beiden kapitein?, voor 160 gg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ280‑00‑00 cghuis
koper door niaarmeerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts
geniaarde koperTjerk Foppes
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenJan Pieters Scheltema
verkoperJacob Jansen Ros, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperBerber Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Huiberts koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis oz. Drie Romerssteeg. Ten O. Jurjen Pyters, ten Z. wd. en erven Cornelis Reyers, ten W. die steeg, ten N. Jan Pieters Scheltema. Gekocht van erven Jacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds, voor 280 cg. en een zilveren lepel van 5 cg. tot een verering.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-061 , folio Drie Roemersteeg 1huis
eigenaarLieuwe Huiberts
gebruikerLieuwe Huiberts
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Huiberts


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Lieuwe Huiberts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-061 , folio 77rDrie Roemersteeg 1huis
eigenaarLieuwe Huiberts
gebruikerLieuwe Huiberts
opmerking1731 insolvent verklaart 20-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-061Drie Roemersteeg 1Freerk Sybrens, bestaande uit 7 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-061 , folio 77rDrie Roemersteeg 1huis
eigenaarLieuwe Huberts wed.
gebruiker
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-061, fol. 106rDrie Roemersteeg 1Freerk Sybrens cum uxore, bestaande uit 6 volwassenen en 1 kindschipper, old40:19:00 cg6:16:00 cgbestaet reedelijk


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYmkjen Luitjens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-061 , folio 78rDrie Roemersteeg 1huis
eigenaarLieuwe Huiberts wed.
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende [vermeld als 6-060]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-061 , folio 78rDrie Roemersteeg 1huis
eigenaarLieuwe Huiberts wed.
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende [verrmeld als 6-060]


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Lieuwes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 132rDrie Roemersteeg 1woning
eigenaarA. Wiglinghuisen
gebruikerJarig Hendriks
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 132rDrie Roemersteeg 1huis
eigenaarA. Wiglinghuisen
gebruikerSytse Jacobs
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ90‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met
koperElisabeth Siccema
huurderkorporaal Holkamp
huurderJeltje Annes
naastligger ten oostenburgemeester Schaaff
naastligger ten zuidenPierre Peaux c.u.
naastligger ten westenDrie Romerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux c.u.
verkoper q.q.Arnoldus Wiglinghuizen, administrator overgerechtsbode
verkoper van 2/3Ymkje Baniers
erflaterwijlen Ymkje Luitjens Roorda
erflaterwijlen Grietje Lieuwes
verkoper van 1/3de kinderen van Hubert Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux, mede-vroedschap x Elisabeth Siccama koopt huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. de burgemeester Schaaff, ten W. die steeg, ten Z. en N. de koper. Gekocht van Arnoldus Wiglinghuizen, gerechtsbode, als curator over Ymkje Baniers, die het voor 2/3 erfde van haar grootmoeder Ymkje Luitjens Roorda en haar moei Grietje Lieuwes, en voor 1/3 van de kinderen van Huibert Lieuwes die het erfden van hun grootmoeder Ymkje Luitjens Roorda, voor 90 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 132rDrie Roemersteeg 1huis
eigenaarP. Peaux
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 6-031


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-036 , pag. 128Drie Roemersteeg 1P. Peaux wed. en erven1‑00‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Dieuwke Pieters Burghoutgeb 1791 ... , ovl 25 jan 1813 HRL; wijk E-150, dv Pieter Klases B, en Eelkje Berends Siderius; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Syds Schaaff... (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Willem Dirks Tadema... Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1828, ovl 1847; gebruiker wijk E-150, hovenier; eigenaar is S. Schaaff wed. erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-150Drie Roemersteeg 1wed & erven S SchaaffWillem D Tademahovenier


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 553 en 575 van 5 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-150Drie Roemersteeg 1provisionele en finale toewijzingfl. 195,7woning in de Drie Romerssteeg E-150
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
verkoperPier Lammerts van der Veen
verkoperde Kruisstraat Minne Lammerts van der Veen
verkoperde Turfhaven Hotske Lammerts van der Veen
erflaterwijlen mejuffrouw Trijntje Winia
erflaterwijlen Syds Schaaf
huurderReinder Dirks Akkerman
ten oostende erven Schaaf
ten zuidenRienk van der Meulen
ten westende steeg
ten noordenPierre Peaux
koperDaniel Oolgaard


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1250Drie Roemersteeg 1Daniel Oolgaard distelateurHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Elisabeth van der Woude... 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Johan P Daumoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk E-150; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-150LaanenJohan Peter Daum29 jstokersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-150LaanenTjietske Kamminga27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-150LaanenJohannes Daum4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenYmke Daum3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenJan Daum1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenElisabeth van der Woude66 jWolvegagezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Cornelis Eeltjes Tigchelaar... T, en Feikje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250Drie Romersteeg E-150Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250Drie Romersteeg E-145 Anna en Dorothea Margaretha Snijder woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1250Drie Roemersteeg 1 (E-145)Johan Christiaan Schuilwoonhuis


2023
0.16575193405151


  terug