Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerDrie Roemersteeg 1(niet bekend)6-032 E-150E-145


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 1
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 3
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenVoorstraat 10


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Dirck Lieuwessteeg (Drie Roemerssteeg) achter het huis van Frans Marthens Kyl375‑00‑00 GGhuis en loods
koperHaringh Reyners, gehuwd met
koperTrijn Jans
protesteert vanwege een vorderingburgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Ida Doedes Baerd
tekst in de margeD'burgemeester Saeff Hendrickszn. protesteert dat hem d'vercopinge ende proclamatien van de voors. huysinge ende loots ontschadelyck sullen wesen neffens zijn achterwesen hem van de vercoper in voors. qualiteyt comopeterende volgens den brieve daeraff zijnde, ende holdende sijn recht opte cooppenningen mach lijden dat d'vercopinge voortganck neempt. Actum Harlingen voor recht desen 7en octobris 1615.
tekst in de margeArien Schaft, per Foppens, protesteert ad idem dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn hypoteecken, ende dies onvermindert ende mits blijvende salffs recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercopinge errect sortere. Actum in judicio op dato als boven.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien . Actum den 7en octobris 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaringh Reyners x Trijn Jans kopen een huis en loods in Dirck Lieuwessteigh, achter het huis van de verkopers, waar hij tegenwoordig woont. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Marthens Kyl voor hemzelf en als vader en legitimis tutor over zijn kinderen bij wl. Ida Doedes Baerd voor 375 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0113r van 25 aug 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg] achter het huis van wijlen Frans Martens Kyll356‑00‑00 GGhuis met loods
koperLieuwe Jouckes c.u.
eerdere eigenaarwijlen Frans Martens Kyll
verkoperTrijn Jans, weduwe van
verkoperwijlen Frans Hessels


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ (staat Dirck Lieuuessteeg)525‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendricx, gehuwd metschoenmaker
koperGriettie Eylerts
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits
naastligger ten zuidenBauck Wybes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg (staat Dirck Lieuuessteeg)
naastligger ten noordenhet huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums c.u.
verkoperburgerhopman Jan Jochums, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendricx, schoenmaker x Griettie Eylerts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]315‑00‑00 CGkamer met een loodsje
koperJan Hendrix, gehuwd met
koperGrietie Eillerts
toehaakeen gouden en een zilveren ducaton voor de verkoperse en haar kinderen
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenJan Hendrix c.u.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenDionisius Pontanus
verkoperburgerhopman Jan Jochums van der Horst, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendrix x Grietie Eyllerts koopt een camer en loods in Dirck Lieuwessteeg. Ten O. Foppe Tjaerdts, ten W. die steeg, ten Z. de koper, ten N. Dionisius Pontanus. Gekocht van hopman Jan Jochums v.d. Horst x Antie Wigbolts voor 100 ducaten van 63 stuivers [225 gg of 315 cg] en nog een gouden en een zilveren ducaton voor de kinderen.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190v van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende vader van Ellert Jansen Jan Hendricx


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ of Dirk Lieuwessteeg160‑14‑00 GGhuis
koperJacob Jansen Ros, gehuwd metchirurgijn
koperBerber Sioerds
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg
naastligger ten noordenJan Pyters Scheltema
verkoperJan Jansen
verkoperkapitein Symen Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds koopt een huis in de Drie Romers- of Dirk Lieuwessteeg. Ten O. Jurjen Pieters, ten W. die steeg, ten Z. wd. Cornelis Reyers, ten N. Jan Pyters Scheltema. Gekocht van Jan- en Symen Jans, beiden kapitein?, voor 160 gg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ280‑00‑00 CGhuis
koper door niaarmeerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts
geniaarde koperTjerk Foppes
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenJan Pieters Scheltema
verkoperJacob Jansen Ros, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperBerber Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Huiberts koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis oz. Drie Romerssteeg. Ten O. Jurjen Pyters, ten Z. wd. en erven Cornelis Reyers, ten W. die steeg, ten N. Jan Pieters Scheltema. Gekocht van erven Jacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds, voor 280 cg. en een zilveren lepel van 5 cg. tot een verering.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ80‑00‑00 CGhuis
koperHaeringh Minnes, gehuwd met
koperGeertie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes
naastligger ten zuidenHaeringh Minnes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertie Cornelis
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPytter
verkoperAmelia Surringar, gehuwd met
verkoperds. Henricus Renemanpredikant te Buitenpost


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeertie Cornelis, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ100‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Jansen, gehuwd met
koperMeinouw Bockes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes
naastligger ten zuidenClaes Oeges
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPyter
verkoperGeertje Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Haring Minnes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg180‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met
koperLijsbeth Siccama
huurder benedenPieter Jacobs 18‑00‑00 CG
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Lieuwes
naastligger ten oostenoud burgemeester H. Schaaff
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Siccama
verkoperLolkjen Scheltema, gehuwd met
verkoperPyter Hylkes
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met te Franeker
verkoperRudolph Nautaadvocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux x Elisabeth Siccama koopt een woning in de Drie Romerssteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. de burgemeester H. Schaaff, ten Z. wd. Huibert Lieuwes, ten W. de steeg, ten N. de koper. Gekocht van Lolkjen- x Pieter Hylkes en Janke Scheltema x advocaat bij het Hof van Friesland mr. Rudolph Nauta. (Peaux heeft het huis nr. 10 geerfd van zijn schoonvader.)


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPierre Peaux c.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-032, pag. 128Drie Roemersteeg 1Y Rodenhuis0‑15‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Dieuwke Pieters Burghoutgeb 1791 ... , ovl 25 jan 1813 HRL; wijk E-150, dv Pieter Klases B, en Eelkje Berends Siderius; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Syds Schaaff... (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Willem Dirks Tadema... Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1828, ovl 1847; gebruiker wijk E-150, hovenier; eigenaar is S. Schaaff wed. erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-150Drie Roemersteeg 1S Schaaff wed & ervenWillem D Tadema hovenier


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 553 en 575 van 5 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-150Drie Roemersteeg 1provisionele en finale toewijzingfl. 195,7woning in de Drie Romerssteeg E-150
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
verkoperPier Lammerts van der Veen
verkoperde Kruisstraat Minne Lammerts van der Veen
verkoperde Turfhaven Hotske Lammerts van der Veen
erflaterwijlen mejuffrouw Trijntje Winia
erflaterwijlen Syds Schaaf
huurderReinder Dirks Akkerman
ten oostende erven Schaaf
ten zuidenRienk van der Meulen
ten westende steeg
ten noordenPierre Peaux
koperDaniel Oolgaard


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1250Drie Roemersteeg 1Daniel OolgaarddistelateurHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Elisabeth van der Woude... 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Johan P Daumoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk E-150; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-150LaanenJohan Peter Daum29 jstokersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-150LaanenTjietske Kamminga27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-150LaanenJohannes Daum4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenYmke Daum3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenJan Daum1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenElisabeth van der Woude66 jWolvegagezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Cornelis Eeltjes Tigchelaar... T, en Feikje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1250Drie Romersteeg E-150Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1250Drie Romersteeg E-145Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1250Drie Roemersteeg 1 (E-145)Johan Christiaan Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Drie Romersteeg 1 Johannes Fluitbootwerkerf. 600f. 600
  terug