Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Drie Roemersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Drie Roemersteeg 1 (niet bekend) 6-032 E-150 E-145
Naastliggers vanDrie Roemersteeg 1
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 3
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenVoorstraat 10


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Dirck Lieuwessteeg (Drie Roemerssteeg) achter het huis van Frans Marthens Kylhuis en loods
 
koperHaringh Reyners, gehuwd met375-00-00 GG
koperTrijn Jans
protesteert vanwege een vorderingburgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Ida Doedes Baerd
tekst in de margeD'burgemeester Saeff Hendrickszn. protesteert dat hem d'vercopinge ende proclamatien van de voors. huysinge ende loots ontschadelyck sullen wesen neffens zijn achterwesen hem van de vercoper in voors. qualiteyt comopeterende volgens den brieve daeraff zijnde, ende holdende sijn recht opte cooppenningen mach lijden dat d'vercopinge voortganck neempt. Actum Harlingen voor recht desen 7en octobris 1615.
tekst in de margeArien Schaft, per Foppens, protesteert ad idem dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn hypoteecken, ende dies onvermindert ende mits blijvende salffs recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercopinge errect sortere. Actum in judicio op dato als boven.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien . Actum den 7en octobris 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaringh Reyners x Trijn Jans kopen een huis en loods in Dirck Lieuwessteigh, achter het huis van de verkopers, waar hij tegenwoordig woont. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Marthens Kyl voor hemzelf en als vader en legitimis tutor over zijn kinderen bij wl. Ida Doedes Baerd voor 375 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0113r van 25 aug 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg] achter het huis van wijlen Frans Martens Kyllhuis met loods
 
koperLieuwe Jouckes c.u.356-00-00 GG
eerdere eigenaarwijlen Frans Martens Kyll
verkoperTrijn Jans, weduwe van
verkoperwijlen Frans Hessels


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ (staat Dirck Lieuuessteeg)huis
 
koperJan Hendricx, gehuwd metschoenmaker525-00-00 CG
koperGriettie Eylerts
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits
naastligger ten zuidenBauck Wybes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg (staat Dirck Lieuuessteeg)
naastligger ten noordenhet huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums c.u.
verkoperburgerhopman Jan Jochums, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendricx, schoenmaker x Griettie Eylerts


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]kamer met een loodsje
 
koperJan Hendrix, gehuwd met315-00-00 CG
koperGrietie Eillerts
toehaakeen gouden en een zilveren ducaton voor de verkoperse en haar kinderen
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenJan Hendrix c.u.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenDionisius Pontanus
verkoperburgerhopman Jan Jochums van der Horst, gehuwd met
verkoperAntie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendrix x Grietie Eyllerts koopt een camer en loods in Dirck Lieuwessteeg. Ten O. Foppe Tjaerdts, ten W. die steeg, ten Z. de koper, ten N. Dionisius Pontanus. Gekocht van hopman Jan Jochums v.d. Horst x Antie Wigbolts voor 100 ducaten van 63 stuivers [225 gg of 315 cg] en nog een gouden en een zilveren ducaton voor de kinderen.


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZ of Dirk Lieuwessteeghuis
 
koperJacob Jansen Ros, gehuwd metchirurgijn160-14-00 GG
koperBerber Sioerds
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg
naastligger ten noordenJan Pyters Scheltema
verkoperJan Jansen
verkoperkapitein Symen Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds koopt een huis in de Drie Romers- of Dirk Lieuwessteeg. Ten O. Jurjen Pieters, ten W. die steeg, ten Z. wd. Cornelis Reyers, ten N. Jan Pyters Scheltema. Gekocht van Jan- en Symen Jans, beiden kapitein?, voor 160 gg.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koper door niaarmeerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts 280-00-00 CG
geniaarde koperTjerk Foppes
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenJan Pieters Scheltema
verkoperJacob Jansen Ros, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperBerber Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Huiberts koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis oz. Drie Romerssteeg. Ten O. Jurjen Pyters, ten Z. wd. en erven Cornelis Reyers, ten W. die steeg, ten N. Jan Pieters Scheltema. Gekocht van erven Jacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds, voor 280 cg. en een zilveren lepel van 5 cg. tot een verering.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperHaeringh Minnes, gehuwd met80-00-00 CG
koperGeertie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes
naastligger ten zuidenHaeringh Minnes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertie Cornelis
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPytter
verkoperAmelia Surringar, gehuwd met
verkoperds. Henricus RenemanpredikantBuitenpost


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeertie Cornelis, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperHendrik Jansen, gehuwd met100-00-00 CG
koperMeinouw Bockes
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes
naastligger ten zuidenClaes Oeges
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPyter
verkoperGeertje Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Haring Minnes


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 1Drie Roemerssteeghuis
 
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met180-00-00 CG
koperLijsbeth Siccama
huurder benedenPieter Jacobs 18-00-00 CG
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Lieuwes
naastligger ten oostenoud burgemeester H. Schaaff
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Siccama
verkoperLolkjen Scheltema, gehuwd met
verkoperPyter Hylkes
verkoperJanke Scheltema, gehuwd metFraneker
verkoperRudolph Nautaadvocaat Hof van FrieslandFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux x Elisabeth Siccama koopt een woning in de Drie Romerssteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. de burgemeester H. Schaaff, ten Z. wd. Huibert Lieuwes, ten W. de steeg, ten N. de koper. Gekocht van Lolkjen- x Pieter Hylkes en Janke Scheltema x advocaat bij het Hof van Friesland mr. Rudolph Nauta. (Peaux heeft het huis nr. 10 geerfd van zijn schoonvader.)


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPierre Peaux c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-032 Drie Roemersteeg 1Y Rodenhuis0-15-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Dieuwke Pieters Burghoutgeb 1791 ... , ovl 25 jan 1813 HRL; wijk E-150, dv Pieter Klases B, en Eelkje Berends Siderius; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Syds Schaaff... (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Willem Dirks Tadema... Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1828, ovl 1847; gebruiker wijk E-150, hovenier; eigenaar is S. Schaaff wed. erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-150Drie Roemersteeg 1S Schaaff wed & ervenWillem D Tadema hovenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1250Drie Roemersteeg 1Daniel OolgaardHarlingendistelateurhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Elisabeth van der Woude... 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Johan P Daumoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk E-150; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-150LaanenJohan Peter Daum29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stokersknegt
E-150LaanenTjietske Kamminga27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-150LaanenJohannes Daum4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenYmke Daum3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenJan Daum1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenElisabeth van der Woude66 jWolvegagezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemersteeg 1Cornelis Eeltjes Tigchelaar... T, en Feikje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250E-150 (Drie Romersteeg)Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250E-145 (Drie Romersteeg)Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250Drie Roemersteeg 1 (E-145)Johan Christiaan Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Drie Romersteeg 1 Johannes Fluitbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
  terug