Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDrie Roemersteeg 36-0626-0626-035E-151E-146


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 3
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 5
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 1


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dierck Lieuwessteeg]250‑00‑00 gghuis of drie kamers
koperTied Laeses, weduwe van
koperwijlen Dierck Syourdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Tied Laeses en haar dochter
naastligger ten westenDirck Lieuwessteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordenmr. Douwe Annes
verkoperMeynert Cornelis, gehuwd met
verkoperGertke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTied Laeses wv Dierck Syourdts, koopt huysinge ofte drie camers staende in Dierck Lieuwes steege, streckende vande leedige plaetse daer de proclamante met haer dochter toecompt noortwaerts tot aende huysinge daer mr. Douwe Annes toebehoort. Ten Z. de proclamante, ten W. de Dierck Lieuwes steege, ten N. mr. Douwe Annes. Vrij mede gebruik van de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Meynert Cornelis x Geertke Harmens, voor 250 gg.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0500v van 23 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]00‑00‑00 cgvier huizen of woningen
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Sipcke Ruyrdts, voormomber
crediteur q.q.Schelte Hessels Vries, voormombers van
crediteur q.q.de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Etien Dirx
verkopermagister Dominico Annio, gehuwd metpostulant te Sneek
verkoperMargriete Dircx
tekst in de margeDouwe Annes procureur postulant binnen Sneeck, inhereert sijn voorgaende protestatien, ontkent goetwillige uutwijsinge gedaen te hebben, daeraff oock niet sal geblijcken dan sich holdende aen sijn voorgaende protestatien, seght allenich uutwijsinge gedaen te hebben door communatie van meerder confuys, protestende derhalven van dat confuys ende proclamatie op den voornoemden Schelte Hessels ende verspierende hij Douwe voorgaende als man en voocht ende alsoo in de naem ende van wegen Margriete Dirxdr. sijn huisvrouw, gelijck hij onvercort de selve verspieringe ende protestatie van voornoemde Schelte voorverhaelt, heeft aende Hove geappelleert, appellerende niet alleen van 't geene geattenteert is na vorder, versoeckende tot dyen fine apostelen, den 4 marty.
eerdere samenvatting door Yde Elsingain Dirck Lieuwes stege


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0032r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuuessteeg]500‑00‑00 ggdrie huizen aan elkaar
koper van 1/2dr. Focco Feykes, gemachtigde vanadvocaat Hof van Friesland
koper van 1/2Hero Gatses
koper van 1/2Tziets Rintses, gehuwd met
koper van 1/2Lyuue Eelckes zeilmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenals bewoner Haye Laes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouue Annes, gehuwd metpostulant te Sneek
naastligger ten noordenMargareta Dircx te Sneek
verkoperDouue Annes, gehuwd metpostulant te Sneek
verkoperMargarete Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Gatses, vertegenwoordigd door dr. Focco Feyckes, advocaat voor het Hof van Friesland voor 1/2, en Tziets Rintses x zeilmaker Lyuwe Felckes voor 1/2, kopen drie huizen of woningen oz. Dirck Lieuwessteeg. Ten Z. Haye Laes, ten N. de verkopers. Gekocht van postulant voor het gerecht van Sneek Douwe Annes voor hemzelf en als man en voogd van zijn vrouw Margreta Dircx, voor 500 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0055v van 24 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner Hans Schoeghster


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet onlangs gekochte huis van Laas Dircks


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet onlangs gekochte huis van Laas Dircks


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0228r van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Dirck Lieuuessteeg230‑00‑00 gghuis
koperLaes Dircks mr. metselaar
bewonerHans Schoegster
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendr. Focke Feyckes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaringh Reiners
verkoperdr. Focke Feyckesadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemersteeg [staat: dirck lieuuessteeg]260‑00‑00 gghuis
koperBauck Wybes, weduwe van
koperwijlen Tobias Tobias
bewonerBauck Wybes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGaets, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers
naastligger ten westenDrie Roemersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaring Reiners
verkoperLaes Dircksmetselaar te Midlum


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenLaes Dircks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenLaes Dircks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0112r van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Bauck Wybes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0112r van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Bauck Wybes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0061v van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauck Wibes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauck Wybes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: achter het huis van schoenlapper Jan Hendricx]101‑00‑00 cgloods
koperDionisius Pontanus c.u.
toehaakeen Franse kroon
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Jan Hendricx schoenlapper
verkoperJan Hendricxschoenlapper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDionisius Pontanus c.u. kopen een loodsje achter het huis van de verkopers. Gekocht van schoenlapper Jan Hendricx, voor 101 cg. en een Franse Kroon.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0229r van 5 jul 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendricx schoenlapper


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044v van 16 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenBauck Tobias


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044v van 16 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenBauck Tobias


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256r van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet verhuurde huis van Tomas Wybes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256r van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet verhuurde huis van Tomas Wybes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemersteeg [staat: Dirck Lieuues steyg]335‑00‑00 gghuis
koperPytter Claessen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGaats weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaring Reiners
verkoperde erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]235‑00‑00 gghuis
koperRiencke Joannes
naastligger ten oostenHaring Reyners
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hans Piers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaring Reyners
verkoperPytter Clasen Botter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienck Joannes koopt een huis in de Dirk Lieuwessteeg. Ten N. en O. Haring Reyners, ten Z. wd. Hans Piers. Gekocht van Pytter Clasen Botter?, voor 235 gg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirk Lieuwes steeg van de Lanen tot de Voorstraat]100‑00‑00 gghuis
koperPytter Bruyns, gehuwd metmr. metselaar
koperJetske Scheltis
naastligger ten oostenCornelis Clasen te Kimswerd
naastligger ten zuidenwijlen Anske Jacobs
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwes steeg]
naastligger ten noordenJanke Jacobs vrijster
verkoperRienick Joannis te Appingedam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Bruyns, mr. metselaar x Jetske Scheltes koopt een huis in de zogen. Dirk Lieuwessteeg tussen Lanen en Voorstraat, op de hoek v.d. Drie Roemers nevens de Voorstraatspijp uitkomende. Ten O. Cornelis Clasen van Kimswert, ten Z. Anske Jacobs, ten W. die steeg, ten N. Janke Jacobs. Gekocht van Rienick Joannes, thans te Appingedam.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0044v van 12 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: de zgn. Dirck Lieuwessteeg die op de hoek van de Drie Romers op de Voorstraat uitkomt]142‑24‑00 gghuis
koperCornelis Reyers c.u.
naastligger ten oostende hof van Dirck Sickes
naastligger ten zuidenDirck Jansen potschipper
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenDouwe Dirx n.u.houtmolenaar
verkoperPytter Bruynsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Cornelis Reyers c.u. kopen een huis oz. zogenaamde Dirk Lieuwessteeg die op de hoek van de drie romers aan de Voorstraat uitkomt. Ten O. de hof van Dirck Sickes, ten Z. potschipper Dirck Jansen, ten W. die steeg, ten N. houtmolenaar Douwe Dirx n.u. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Pieter Bruyns voor 142 gg 24 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 117Drie Roemersteeg 3huis
eigenaarCornelis Reiers
gebruikerCornelis Reiers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 76vDrie Roemersteeg 3huis
eigenaarCornelis Rejers
gebruikerCornelis Rejers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑4‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Cornelis Reyers


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio Drie Roemersteeg 3huis
eigenaarwed. Cornelis Reyers
gebruikerwed. Cornelis Reyers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ110‑00‑00 cg1/2 huis
koper door niaarvroedsman Hendrik Cornelis
eigenaar van 1/2Hendrik Cornelis
geniaarde kopervroedsman Wiltetus Jelgersma, gehuwd metapotheker
geniaarde koperFokeltie Acker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes koopman
naastligger ten zuidenPieter Jetses n.u.schuitschipper
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenLieuwe Huiberts
verkoperGeertie Cornelis, gehuwd met
verkoperJurre Beerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis koopt, na niaar, een 1/2 huis, waarvan hij al 1/2 bezit, in de Drie Romerssteeg. Ten O. wd. Dirk Sickes, ten Z. schuitschipper Pieter Jetses, ten W. die steeg, ten N. Lieuwe Huiberts. Gekocht van Geertie Cornelis x Jurre Beerns.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Braam koopman
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Braam koopman
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: Drie Romerssteeg]260‑00‑00 cghuis
koperClaes Jacobs Braem, weduwnaar vanontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen
koperwijlen Gertie Dirks
koperClaes Jacobs Braem, voorstander van zijn zoonontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen
koperJacob Braem
huurderCornelis Ulbes 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Jacobs Braem
naastligger ten zuidenReinder Sybes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Drie Romerssteeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Lieuwe Huiberts
verkoperHendrik Corneliskoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 77rDrie Roemersteeg 3huis
eigenaarClaas Braam
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-062Drie Roemersteeg 3wed. Reyn Sybes, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 77rDrie Roemersteeg 3huis
eigenaarClaas Braam
gebruikerFreerk IJsbrands
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ210‑00‑00 gghuis
kopererfgezeten Claas Fontein te Ried
geniaarde koperClaas Nautadistillateur en koopman
huurderTrijntje Ulbes 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
naastligger ten zuidenSaeke Jacobs n.u.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenYmkjen Luitjens
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Nauta, koopman en distillateur, koopt ee huis oz. Drie Roomerssteeg. Bewoond door Trijntje Ulbes voor 26 CG. Ten O. dr. Jacobus Braam, ten Z. Saeke Jacobs n.u., ten W. de Drie Roomerssteeg, ten N. Ymkjen Luitjens. Geen grondpacht. Gekocht van Jacobus Braam, J.U.D., mede advocaat voor het Hof van Friesland, wonende te Franeker, voor 210 GG.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 78rDrie Roemersteeg 3huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerTrijntje Ulbes c.s.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingvergeefs bewoond [vermeld als 6-061]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 78rDrie Roemersteeg 3huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerTrijntje Ulbes c.s.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingvergeefs bewoond [vermeld als 6-061]


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten noordenClaas Fontein


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten noordenClaas Fontein


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035 , folio 131vDrie Roemersteeg 3woning
eigenaarKlaas Fontein
gebruikerClaas Hendriks
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerAcke ten Velde
huurwaarde08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ450‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met
koperElisabeth Siccama
huurderMarten Sjoukes c.u.
naastligger ten oostende tuin van burgemeester Schaaf
naastligger ten zuidenPieter Somers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes
verkoperClaas Fontein


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035 , folio 131vDrie Roemersteeg 3woning
eigenaarP. Peaux
gebruikerSybolt Rinkes
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerCartst Huiberts wed.
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPierre Peaux c.u.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035 , folio 131vDrie Roemersteeg 3woning
eigenaarP. Peaux
gebruikerSyds Schaaff
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerCarst Huiberts wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal41‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑08 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten noordenHarmanus Peaux


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten noordenHarmanus Peaux


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-035 , pag. 128Drie Roemersteeg 3P. Peaux wed. en erven1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3G Steengebruiker van wijk E-151, zonder beroep; medegebruiker Harent Pieters vd Sluis, sjouwer; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Harent Pieters van der Sluis... vdS, en Aukje Sjerps; BS huw 1817, huw 1823, ovl 1833, ovl 1837, ovl 1855, ovl 1871; gebruiker van wijk E-151, sjouwer; medegebruiker G. Steen, zonder beroep; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)0); LUIS, JACOB ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Ype Jetzes Rodenhuis... Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd Sluis, sjouwer, 1814. (GAH204); afsluiting ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-151Drie Roemersteeg 3Y RodenhuisG R Steenzonder beroep
E-151Drie Roemersteeg 3Y RodenhuisHarent Pieters van der Sluissjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1251Drie Roemersteeg 3Ype Rodenhuis wethouderHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Geertje van der Werfoud 43 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Geeske Annes Gerbranda... 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Gerben Velthuis... Franeker, ovl 22 sep 1863 HRL, huwt met Getje/Geertje vd Werf, schoenmaker, Rooms Katholiek, ovl wijk E-151, zv Jacob V, en Foekje Dirks; BS ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-182; oud 37 jaar, geb Franeker en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-151LaanenGeeske Gerbranda32 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
E-151LaanenMarijke Onsman7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-151LaanenGrietje Onsman6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-151LaanenGerben Velthuis37 jschoenmakerFranekergezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
E-151LaanenGeertje van der Werf43 jWorkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-151LaanenFoekje Velthuis11 jFranekergezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-151Drie Roemersteeg 3Foekje Velthuis, overleden op 25 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 18 jr, geboren Franeker 26/4/1828, drieRomerssteeg E 251 (moet zijn:151). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Simon Petrus Wink... W, en Catharina Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1251Drie Romersteeg E-151Gerben Meijer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3597Drie Romersteeg E-146 Pieter Tjerks Metzelaar woonhuis


1889 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49090 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 306 en 311 van 30 jan 1889
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-146Drie Roemersteeg 3provisionele en finale toewijzingfl. 1949huis met erf op de romersteeg E-146
 
verkoperSibbeltje Metselaar (tevens als moeder van en voogd over Anna en Ynse kuiper, wv Govert Kuiper)
koperSytze Goverts (tevens als toeziend voogd)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3597Drie Roemersteeg 3 (E-146)Sytze L. Govertswoonhuis


2023
0.24616408348083


  terug