Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDrie Roemersteeg 5(niet bekend)6-034 E-152E-147


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 5
ten oostenDrie Roemersteeg 3
ten zuidenDrie Roemersteeg 7
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 3


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet onlangs gekochte huis van Laas Dircks


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemersteeg [staat: dirck lieuuessteeg]260‑00‑00 GGhuis
koperBauck Wybes, weduwe van
koperwijlen Tobias Tobias
bewonerBauck Wybes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGaets, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers
naastligger ten westenDrie Roemersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaring Reiners
verkoperLaes Dircksmetselaar te Midlum


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemersteeg [staat: Dirck Lieuues steyg]335‑00‑00 GGhuis
koperPytter Claessen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGaats weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaring Reiners
verkoperde erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]235‑00‑00 GGhuis
koperRiencke Joannes
naastligger ten oostenHaring Reyners
naastligger ten zuidende weduwe van Hans Piers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHaring Reyners
verkoperPytter Clasen Botter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienck Joannes koopt een huis in de Dirk Lieuwessteeg. Ten N. en O. Haring Reyners, ten Z. wd. Hans Piers. Gekocht van Pytter Clasen Botter?, voor 235 gg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirk Lieuwes steeg van de Lanen tot de Voorstraat]100‑00‑00 GGhuis
koperPytter Bruyns, gehuwd metmr. metselaar
koperJetske Scheltis
naastligger ten oostenCornelis Clasen te Kimswerd
naastligger ten zuidenwijlen Anske Jacobs
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwes steeg]
naastligger ten noordenvrijster Janke Jacobs
verkoperRienick Joannis te Appingedam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Bruyns, mr. metselaar x Jetske Scheltes koopt een huis in de zogen. Dirk Lieuwessteeg tussen Lanen en Voorstraat, op de hoek v.d. Drie Roemers nevens de Voorstraatspijp uitkomende. Ten O. Cornelis Clasen van Kimswert, ten Z. Anske Jacobs, ten W. die steeg, ten N. Janke Jacobs. Gekocht van Rienick Joannes, thans te Appingedam.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen woning ook in deze koop begrepen


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ110‑00‑00 CG1/2 huis
koper door niaarvroedsman Hendrik Cornelis
geniaarde kopervroedsman Wiltetus Jelgersma, gehuwd metapotheker
geniaarde koperFokeltie Acker
eigenaar van 1/2Hendrik Cornelis
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes koopman
naastligger ten zuidenPieter Jetses n.u.schuitschipper
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenLieuwe Huiberts
verkoperGeertie Cornelis, gehuwd met
verkoperJurre Beerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis koopt, na niaar, een 1/2 huis, waarvan hij al 1/2 bezit, in de Drie Romerssteeg. Ten O. wd. Dirk Sickes, ten Z. schuitschipper Pieter Jetses, ten W. die steeg, ten N. Lieuwe Huiberts. Gekocht van Geertie Cornelis x Jurre Beerns.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ [staat: Drie Romerssteeg]260‑00‑00 CGhuis
koperClaes Jacobs Braem, weduwnaar vanontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen
koperwijlen Gertie Dirks
koperClaes Jacobs Braem, voorstander van zijn zoonontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen
koperJacob Braem
huurderCornelis Ulbes 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Jacobs Braem
naastligger ten zuidenReinder Sybes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Drie Romerssteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Lieuwe Huiberts
verkoperHendrik Corneliskoopman


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0017r van 26 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ210‑00‑00 GGhuis
kopererfgezeten Claas Fontein te Ried
geniaarde koperClaas Nautadistillateur en koopman
huurderTrijntje Ulbes 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
naastligger ten zuidenSaeke Jacobs n.u.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenYmkjen Luitjens
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Nauta, koopman en distillateur, koopt ee huis oz. Drie Roomerssteeg. Bewoond door Trijntje Ulbes voor 26 CG. Ten O. dr. Jacobus Braam, ten Z. Saeke Jacobs n.u., ten W. de Drie Roomerssteeg, ten N. Ymkjen Luitjens. Geen grondpacht. Gekocht van Jacobus Braam, J.U.D., mede advocaat voor het Hof van Friesland, wonende te Franeker, voor 210 GG.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Fontein


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ450‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met
koperElisabeth Siccama
huurderMarten Sjoukes c.u.
naastligger ten oostende tuin van burgemeester Schaaf
naastligger ten zuidenPieter Somers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes
verkoperClaas Fontein


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 168r van 2 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Drie Roemersteeg 5Pierre Peaux x Elisabeth Siccama koopt huis in de drie Roomers steeg, laatst verhuurd aan Marten Sjoukes c.u., dog thans ledig staande. Geen grondpacht. Ten O. de tuin van burgemeester Schaaff, ten W. de steeg, ten Z. Pieter Somers, ten N. erven Huibert Lieuwes. Gekocht van Claas Fontein, voor 450 cg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPierre Peaux c.u.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ150‑00‑00 CGhuis
koperHarmanus Peaux koopman
huurderBaukjen Rimmerts
naastligger ten oostenElisabeth Soomers te Westzaandam
naastligger ten zuidenElisabeth Soomers te Westzaandam
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenHarmanus Peaux
verkoperElisabeth Soomers te Westzaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Peaux koopt huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. de steeg, ten N. de moeder van de koper. Gekocht van Elisabeth Somers te West Zaandam.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0213v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-034, pag. 128Drie Roemersteeg 5P Peaux wed & erven1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Hendrik Martin Tietgegeb 25 mei 1811 HRL, ovl 27 apr 1812 HRL; wijk E-152, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Grietje Daniels Keets; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Johannis Klaases Norel... arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-152Drie Roemersteeg 5Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1252Drie Roemersteeg 5Rients Durks de WitkoopmanHarlingenhuis (50 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
E-152Drie Roemersteeg 5Woning naast E-153 in de Drie Romerssteeg, bewoner Simon van der, Mey. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Henke de Vriesoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-152; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Meindert Regoord... en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-152LaanenMeindert Regoord [Rigoor]34 jbuitenvaarderBelkumm, protestant, gehuwd
E-152LaanenHenke de Vries36 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-152LaanenJacob Regoord [Rigoor]11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-152LaanenJanke Regoord [Rigoor]8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Jan B Oorthuis... wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.O. en Anna Leyenaar, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1252Drie Romersteeg E-152Okke Norelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3598Drie Romersteeg E-147Okke Norelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3598Drie Roemersteeg 5 (E-147)Bauke van der Schaafwoonhuis
  terug