Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDrie Roemersteeg 56-0636-0636-034E-152E-147


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 5
ten oostenDrie Roemersteeg 3
ten zuidenDrie Roemersteeg 7
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 3


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ledige plaats van Tied Laeses en haar dochter
naastligger ten zuidende ledige plaats van Tied Laeses en haar dochter
naastligger ten zuidende ledige plaats van Tied Laeses en haar dochter


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dierck Lieuwessteeg]250‑00‑00 gghuis of drie kamers
koperTied Laeses, weduwe van
koperwijlen Dierck Syourdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Tied Laeses en haar dochter
naastligger ten westenDirck Lieuwessteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordenmr. Douwe Annes
verkoperMeynert Cornelis, gehuwd met
verkoperGertke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTied Laeses wv Dierck Syourdts, koopt huysinge ofte drie camers staende in Dierck Lieuwes steege, streckende vande leedige plaetse daer de proclamante met haer dochter toecompt noortwaerts tot aende huysinge daer mr. Douwe Annes toebehoort. Ten Z. de proclamante, ten W. de Dierck Lieuwes steege, ten N. mr. Douwe Annes. Vrij mede gebruik van de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Meynert Cornelis x Geertke Harmens, voor 250 gg.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0500v van 23 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]00‑00‑00 cgvier huizen of woningen
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Sipcke Ruyrdts, voormomber
crediteur q.q.Schelte Hessels Vries, voormombers van
crediteur q.q.de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Etien Dirx
verkopermagister Dominico Annio, gehuwd metpostulant te Sneek
verkoperMargriete Dircx
tekst in de margeDouwe Annes procureur postulant binnen Sneeck, inhereert sijn voorgaende protestatien, ontkent goetwillige uutwijsinge gedaen te hebben, daeraff oock niet sal geblijcken dan sich holdende aen sijn voorgaende protestatien, seght allenich uutwijsinge gedaen te hebben door communatie van meerder confuys, protestende derhalven van dat confuys ende proclamatie op den voornoemden Schelte Hessels ende verspierende hij Douwe voorgaende als man en voocht ende alsoo in de naem ende van wegen Margriete Dirxdr. sijn huisvrouw, gelijck hij onvercort de selve verspieringe ende protestatie van voornoemde Schelte voorverhaelt, heeft aende Hove geappelleert, appellerende niet alleen van 't geene geattenteert is na vorder, versoeckende tot dyen fine apostelen, den 4 marty.
eerdere samenvatting door Yde Elsingain Dirck Lieuwes stege


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0032r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuuessteeg]500‑00‑00 ggdrie huizen aan elkaar
koper van 1/2dr. Focco Feykes, gemachtigde vanadvocaat Hof van Friesland
koper van 1/2Hero Gatses
koper van 1/2Tziets Rintses, gehuwd met
koper van 1/2Lyuue Eelckes zeilmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenals bewoner Haye Laes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouue Annes, gehuwd metpostulant te Sneek
naastligger ten noordenMargareta Dircx te Sneek
verkoperDouue Annes, gehuwd metpostulant te Sneek
verkoperMargarete Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Gatses, vertegenwoordigd door dr. Focco Feyckes, advocaat voor het Hof van Friesland voor 1/2, en Tziets Rintses x zeilmaker Lyuwe Felckes voor 1/2, kopen drie huizen of woningen oz. Dirck Lieuwessteeg. Ten Z. Haye Laes, ten N. de verkopers. Gekocht van postulant voor het gerecht van Sneek Douwe Annes voor hemzelf en als man en voogd van zijn vrouw Margreta Dircx, voor 500 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181v van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGaets [staat: Bauck], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hans Piers


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemersteeg [niet vermeld]161‑00‑00 gghuis
koperGaets, weduwe van
koperwijlen Hans Piers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendr. Feyckes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet onlangs gekochte huis van Laas Dircks
verkoperdr. Feyckes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGaets wv Hans Piers, koopt een huis dat ze nu bewoont. Ten Z. dr. Feyckens, ten N. Laas Dircks. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Feyckens te Leeuwarden voor 160 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0228r van 29 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Focke Feyckes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGaets, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5[niet vermeld]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet gewezen huis van dr. Focke Feickens
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenLaes Dircks
verkoperde curatoren over de nagelaten weeskinderen van Gaatse, weduwe van
verkoperwijlen Hans Piers


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0112r van 11 feb 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Dirck Lieuwessteeg OZ180‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Jans
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Bauck Wybes
verkoperwijlen Gaadts, weduwe van
verkoperwijlen Hans Piers


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0177r van 20 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Hommes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044v van 16 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwes steeg]450‑00‑00 cghuis
koper door niaarRinse Wybes
geniaarde koperJacob Jansen, gehuwd met
geniaarde koperBerber Gerloffs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGriet, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Cliphoet
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenBauck Tobias
verkoperRemmert Hommes te Amsterdam


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256r van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Dirck Lieuwessteeg325‑00‑00 gghuis
koperJelle Heerckes, gehuwd met
koperJancke Sibolts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijffoet
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet verhuurde huis van Tomas Wybes
verkoperAnkie Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Heerckes x Jancke Sibolts koopt een huis in de Dirk Lieuwessteeg. Ten Z. erven Pieter Jansen Olijfoet, ten N. Tomas Wybes. Gekocht van Antie Ripperts wv Rinse Wybes, haar zwager Feicke Wybes, en Wopke Wytses Tallum? als crediteur, voor 325 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGaats weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Piers


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hans Piers


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Anske Jacobs


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0044v van 12 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Jansen potschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063 , folio 117Drie Roemersteeg 5huis
eigenaarDirck Jansen
gebruikerDirck Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063 , folio 76vDrie Roemersteeg 5huis
eigenaarDirck Jansen
gebruikerDirck Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑8‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeertie Cornelis, weduwe van
naastligger ten noordenGeertie Cornelis, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063 , folio Drie Roemersteeg 5huis
eigenaarPyter Jetses nom.ux.
gebruikerPyter Jetses
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jetses n.u.schuitschipper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ bij ouds Dirk Lieuwes steeg genaamt1100‑00‑00 cghuis
koperRein Sybes, gehuwd met
koperKnierke Pieters
naastligger ten oostenClaas Braam koopman
naastligger ten zuidenMeinouw Bockes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperPieter Jetses
verkoperSaske Bouwes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Sybes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063 , folio 77rDrie Roemersteeg 5huis
eigenaarRein Sybes wed.
gebruikerRein Sybes wed.
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reinder Sybes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-063Drie Roemersteeg 5Yttje Ulbes, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063 , folio 77rDrie Roemersteeg 5huis
eigenaarRein Sybes wed.
gebruikerRein Sybes wed.
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-063, fol. 106rDrie Roemersteeg 5Yttje Ulbes een weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen6:16:00 cg1:2:00 cgeen gering bestaen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0014r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSaeke Jacobs n.u.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSaeke Jacobs n.u.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063 , folio 78rDrie Roemersteeg 5huis
eigenaarSake Jacobs
gebruikerSake Jacobs
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg
opmerking[vermeld als 6-062]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063 , folio 78rDrie Roemersteeg 5huis
eigenaarSake Jacobs
gebruikerSake Jacobs
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg
opmerking[vermeld als 6-062]


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ210‑00‑00 gghuis
koperPyter Sommers c.u.kaarsenmaker
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claas Nauta
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenClaas Fontein
verkoperKnierke Pieters, gehuwd met
verkoperSake Jacobsoud loods


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034 , folio 131vDrie Roemersteeg 5woning
eigenaarPieter Somers
gebruikerPieter Somers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Somers


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034 , folio 131vDrie Roemersteeg 5huis
eigenaarPieter Symons
gebruikerPieter Symons
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034 , folio 131vDrie Roemersteeg 5woning
eigenaarPieter Somers
gebruikerBaukje Rimmerts
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0263r van 12 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLijsbeth Somers


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-060, pag. 93Drie Roemersteeg 5Bauk Rinnerts


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 5Drie Roemerssteeg OZ150‑00‑00 cghuis
koperHarmanus Peaux koopman
huurderBaukjen Rinnerts
naastligger ten oostenElisabeth Soomers te Westzaandam
naastligger ten zuidenElisabeth Soomers te Westzaandam
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenHarmanus Peaux
verkoperElisabeth Soomers te Westzaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Peaux koopt huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. de steeg, ten N. de moeder van de koper. Gekocht van Elisabeth Somers te West Zaandam.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0213v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-034 , pag. 128Drie Roemersteeg 5P. Peaux wed. en erven1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Hendrik Martin Tietgegeb 25 mei 1811 HRL, ovl 27 apr 1812 HRL; wijk E-152, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Grietje Daniels Keets; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Johannis Klaases Norel... arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-152Drie Roemersteeg 5Johannes NorelJan Oorthuissjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1252Drie Roemersteeg 5Rients de Wit koopmanHarlingenhuis (50 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
E-152Drie Roemersteeg 5Woning naast E-153 in de Drie Romerssteeg, bewoner Simon van der, Mey. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Henke de Vriesoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-152; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Meindert Regoord... en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-152LaanenMeindert Regoord [Rigoor]34 jbuitenvaarderBelkumm, protestant, gehuwd
E-152LaanenHenke de Vries36 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-152LaanenJacob Regoord [Rigoor]11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-152LaanenJanke Regoord [Rigoor]8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 5Jan B Oorthuis... wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.O. en Anna Leyenaar, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1252Drie Romersteeg E-152Folkert Ates Nauta woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3598Drie Romersteeg E-147 Okke Norel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3598Drie Roemersteeg 5 (E-147)Bauke van der Schaafwoonhuis


2023
0.16292095184326


  terug