Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 20(niet bekend)(niet bekend)G-310G-344


Naastliggers vanFabrieksstraat 20
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 22
ten noordenFabrieksstraat 18


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0038v van 12 feb 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Harmens


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0216r van 26 okt 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Harmens


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0043v van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Harmens


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0122v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 20Moriaanstraat en Weverstraat, stadsvesten tussen59‑07‑00 GGhuis
koperCornelis Jacobs Coster koopman
huurderJan Zoutman c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westende weduwe van Evert Beva
naastligger ten noordende weduwe van Bolman
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Coster, koopman, koopt een huis aan de Stadsvesten tussen Moriaan- en Weverstraat, nagelaten door Trijntie Baukes en nu bewoond door militairen. Ten O. de Stadsvesten, ten W. en Z. het zomerhuis van wd. Evert Beva, ten N. het zomerhuis van Jan Wytses Vettevogel. Gekocht van Servaas van Beemen, koster van de Nw. Kerk, als gelastigde van erven Trijntie Baukes wv Gerryt Harmens, voor 25 gg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0069v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 20Fabrieksstraat WZ [staat: stadsvesten tussen Moriaan- en Weverstraat]42‑21‑00 GGhuis
koper door niaarAlbert Bolleman
geniaarde koperJan Wytzes Vettevogelkoopman
huurderLieuwe ?
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westende tuin van Klaas Jans
naastligger ten noordende weduwe van Bolman
verkoperCornelis Jacobs


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0233r van 14 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 20Fabrieksstraat WZ [staat: stadsvesten tussen Moriaanstraat en Weverstraat]65‑00‑00 GGhuis
koperClaas Jans mr. bakker
bewonerwijlen Johannes Sasmr. kleermaker
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westentuin en zomerhuis van Claas Jans
naastligger ten noordende weduwe van Bolman
verkoperAlbert Bolman, houder van het reversaal op dit huismr. schilder en koopman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0327v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0332v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 20Oosterbolwerk [staat: stadsvesten tussen de Moriaan en Weverstraat]140‑00‑00 CGhuis
koperSchelte Wiebinga
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westentuin en zomerhuis van Claas Jans mr. bakker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe Bolman
verkoperClaas Jansmr. bakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 20Hinke Gerrijtsmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; gebruiker van wijk G-310, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-310Fabrieksstraat 20Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 892Fabrieksstraat 20Hervormde DiaconyHarlingenhuis (65 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 20Catharina Fonkoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-310; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 20Willem Nolmansgeb 1810 HRL, ovl 2 nov 1879 HRL, huwt met Catharina Vonk, zv Harmen N, en Maria Rekkenburg; BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-310; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 20Grietje Kloppenburg, overleden op 23 mei 183953 jr, overleden aan't Bolwerk G 310, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-310Willem Nolman28 jweverHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-310Catharina Fonk28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
G-310Willem Nolman3 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Grietje Nolman6 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Winder Nolman23 jweverHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 20Hermanus Nolman, overleden op 1 oktober 18413 wk (geboren 6/9/1841), overleden Achter de Kerk G 310. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 20Johannes Jans Nijhuis, overleden op 8 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 9/11/1845), overleden bij Bolwerk G 310. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 892Over de gazfabriek G-310Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3678Fabriekstraat G-344Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3678Fabrieksstraat 20 (G-344)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug