Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 28 3-156 3-175 G-007 G-008


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de haan
Kwartier/wijk G-007
Verkoper:
Koper/eigenaar: hanekuyk, h


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 28, Harlingen Franekereind 28, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 28
ten oostenFranekereind 30
ten westenFranekereind 26
ten noordenhet Franekereind


 


 


 


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136r van 4 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAte Jacobs c.u.
naastligger ten westende hof van Wybe Wybrens


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWibe Wybrens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht van 0-14-00 CG
 
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker407-07-00 CG
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmidGroningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren overGroningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [niet vermeld]grondpacht van 0-14-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0-14-00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]huis
 
koperMinne Jansen, gehuwd metmr. bakker290-00-00 GG
koperJancke Tiesses
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
voormalig bewonerde weduwe van Ate Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Lutske Minnes, weduwe van
verkoperwijlen Ate Jacobstrekschipper


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten westensteeg


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis en kamer ten zuiden hiervan achter het huis van Pieter knoopmaker
 
koperFoekjen Jans, gehuwd met415-00-00 CG
koperFeyke Simens
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastliggersteeg lopend naar de straat ten noorden
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperburgervaandrig Minne Jansenmr. bakker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [niet vermeld]25 grondpachten
 
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker232-07-00 CG
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0-14-00 CG
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijnKollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1699 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 118r van 26 jun 1699 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Franekereind 28
 
overledeneGrietie Jansen, weduwe van
wijlen Pieter Seerpsmr. timmerman
Seerp Pieters nagelaten kind, maior annis
aangeverTrijntie Pieters nagelaten kind, maior annis
Jan Pieters nagelaten kind, maior annis
geauthoriseerde curator overburgervaandrig Minne Jansen
Sybe Pieters [nagelaten kind]
inleiding bij de boedelinventarisatie[0118r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten overstaan van de heer praesiderende burgemeester A. Jacobides als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Grietie Jansen in leven nagelaten weduwe van wijlen Pieter Seerps meester timmerman, ten versoecke van deselfs nagelaten kinderen met namen Seerp, Trijntie ende Jan Pietersz, alle major annis, sampt Minne Jansen burger faandrig deser stede als commissaris en geauthoriseerde curator over Sijbe Pieters, van alle de goederen ende effecten van de voornoemde Grietie Jansen metter dood ontruimt en nagelaten, alles op aangevinge van Trijntie Pieters voornoemt, die bi minuale stipulatie belooft heeft alles in getrouwigheit te sullen aengeven.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeyke Simons


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Voorstraat ZZ bij de Franekerpijpen]huis
 
koperJasper Gerrits, gehuwd metuurwerkmaker400-00-00 CG
koperJannetje Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Louwrens Asperen
naastligger ten zuidende tuin van Jan Sickes
naastligger ten westende weduwe van Dirk Ellerts
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperFeyke Symons, gehuwd met
verkoperFoekje Jans


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJasper Gerrits


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-156Franekereind 28huis
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJasper Gerrits


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271r van 1 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind [staat: bij de Franekerpijpen]ledig staande kamer of oude woning met 11 1/2 voeten en 1 1/2 duim ruimte zuidwaarts strekkende
 
koperJasper Gerrits uurwerkmaker75-00-00 CG
naastligger ten oostenJasper Gerrits uurwerkmaker
naastligger ten oostenJacob Lourens
naastligger ten zuidende tuin aan het noordend van Jan Sickes, gehuwd met
naastligger ten zuidenJenneke Bauckes
naastligger ten westende brouwerij en iestkamer van Jan Sickes, gehuwd met
naastligger ten westenJenneke Bauckes
naastligger ten noordenJasper Gerrits uurwerkmaker
verkoperJan Sickes, gehuwd met
verkoperJenneke Bauckes


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-156Franekereind 28huis
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-156 Franekereind 28huis
eigenaar van 3/4 Dirk Jansen
eigenaar van 1/4 Jacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperHermanus Portier, gehuwd metkoopman600-00-00 CG
koperFroukjen Claeses Braam
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Freddrik Jeppes 0-14-00 CG
naastligger ten oostende koper Harmanus Portier
naastligger ten zuidende koper Harmanus Portier
naastligger ten westenTrijntje Pieters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJasper Gerritshorlogemaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier x Froukje Clases Braam koopt een huis omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. en Z. de koper, ten W. Trijntje Pieters, ten N. de straat en diept. Grondpacht 14 st aan erven Feddrik Jeppes. Gekocht van horlogemaker Jasper Gerrits voor 600 cg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0156r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-156 Franekereind 28soutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192-00-00 CG
aanslag huurwaarde32-00-00 CG
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tomas


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tomas


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0133r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koper door niaarHarmanus Portier, gehuwd metkoopman240-00-00 GG
koper door niaarFroukjen Clases Braam
verpachter grondJacobus Groenewolt 1-00-00 CG
geniaarde koperJoost Hendriks
naastligger ten oostenAlbert Jansen
naastligger ten zuidenHarmanus Portier c.s.
naastligger ten westenHarmanus Portier c.s.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperGeertie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Thomasmr. kuiper


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-156 Franekereind 28zoutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192-00-00 CG
aanslag huurwaarde34-18-02 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmanus Portier


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmanus Portier c.u.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226r van 16 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmanus Portier


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0240v van 10 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0087v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 Franekereind 28Hylke Hanekuik5-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Hielke Hanekuik... (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-007Franekereind 28H Hanekuik zoutkeet de haan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 28Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 28de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Anna Fontein... DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Simon Stinstra... en Aaltje Wybenga; BS huw 1821, huw 1825, huw 1838, huw 1839, huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3929G-008 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en school


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3929Franekereind 28 (G-008)Vereeniging voor Chr. Scholenwoonhuis


1929 - kentekenadresnaam
B-13950
Franekereind 28Pieter van der Werf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereindde Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind.225


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 28beeldbepalend pand8 van 10
  terug