Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 8 3-188 3-208 G-018 G-016
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 8 3-189 3-208 G-018 G-016


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 8, Harlingen Franekereind 8, Harlingen Franekereind 8, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 8
ten oostenFranekereind 10
ten westenFranekereind 6
ten noordenhet Franekereind


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250r van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: ZZ van het diept in en over de Noordijs]huis, hof, ledige plaats en schuur
 
koperPyter Jacobs, gehuwd met2680-00-00 GG
koperPytrick Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenClaes Thoenis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Dircks Cuyck, gehuwd met
verkoperNeeltie Claesen
verkoperClaes Heins, gehuwd met
verkoperTrijn Dircks
tekst in de margeSolvit 't consentgelt.
tekst in de margeAlle handen affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff. Actum den 4en marty 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs x Pytrick Jans kopen een huis, hof, ledige plaats en schuur in de Noordees


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0110r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Jacobs


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten (voor)Pyter Jacobs
naastligger ten oosten (achter)Jacob Pyters


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0247v van 11 nov 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franekereind ZZ [niet vermeld]1/9 huis
 
koperJacob Pieters Hagens 187-14-00 GG
protesteert vanwege een vorderingde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducis
verlaat protesteert vanwege een vorderingJelmer Pieters, rechthebbende van
verlaat protesteert vanwege een vorderingde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducis
naastligger ten oosten (voor)Pieter Jacobs
naastligger ten oosten (achter)de proclamant Jacob Pieters Hagens
naastligger ten zuiden*Harmen Harmens* bakker
naastligger ten westenTiaard Wybes
naastligger ten westenPieter Jacobs
naastligger ten westenAdriaen Claesen bakker
naastligger ten westenPieter Harmens
naastligger ten westende proclamant Jacob Pieters Hagens
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAlbert Jacobs van Pomerenportier


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Piters


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Pyters zoutzieder


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0126v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franekerpijpen ZZ1/4 huis
 
koperburgerhopman Gerryt Everts Hardenburg 926-00-00 GG
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburgh


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014v van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug]1/4 huis alwaar de drie ackers uithangen
 
koperPyttertie Jans, weduwe van1200-00-00 CG
koperwijlen burgemeester Gerrit Hardenburg
bewonerPyttertie Jans, weduwe van
bewonerwijlen burgemeester Gerrit Hardenburg
toehaaktwee dubbele ducaten voor zijn twee kinderen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPytter Jansen Scheltema broeder van de koopster


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSydts Pytters apotheker


1684 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 83r van 13 jun 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Franekereind 8
 
overledenePyttertie Jans, gehuwd met (2)
aangeverSiedts Pyttersapotheker
overledenePyttertie Jans, weduwe van (1)
wijlen burgemeester Hardenburgh
Philippus Lucas, curator over
Jan Gerryts Hardenborg kind, oud omtrent 18 jaren
Tjerck Feddrix, ter sterking vankoopman
Antie Gerryts Hardenburg, gehuwd met
Cornelis Willems thans absent ter zeewijdschipper
inleiding bij de boedelinventarisatie[0084r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende Burgemeester Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Pyttertie Jans, in leven laest echte huysvrouw van Siedts Pytters, burger ende apothecarius binnen Harlingen, ten versoeke van Philippus Lucas als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Jan Gerryts Hardenborg ende Antie Gerryts Hardenburg, echte huysvrouw van Cornelis Willems wijtschipper, gesterckt met Tjerck Feddrix burger coopman binnen Harlingen, vermits absentie van haer man ter zee, zijnde kinders ende erfgenamen van wijlen burgemeester Hardenburgh bij Pyttertie Jans in echte verweckt, zijnde hij Jan out ontrent 18 jaren, ende dat alles van sodanige goederen actien ende credytten sampt uyt- ende inschulden als aldaer ten sterfhuyse bevonden zijn, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Sydts Pytters voornoemt, dewelcke den behoorlycken boeleede daartoe staende in hande van de mede commisaris Pauw heeft gepraesteert, waer op dan de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 13e Juny 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0007ra van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: tussen de Turfdragersbrug en Lammert Warner Steegh]huis, tuin schuur en kamer, staande aan de oostkant van de tuin
 
koperRuyrd Pytters, gehuwd met2500-00-00 CG
koperMartjen Meyles
bewonerSydts Pyttersapotheker
naastligger ten oostende weduwe van Laes Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuwe Doedes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende tuin achter het huis van Dieucke Pytters, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Freerck Braem koopman
verkoperSydts Pytters, vader en wettige vertegenwoordiger vanapotheker
verkoperzijn zoon Pytter Sydses
verkoperCornelis Willems, gehuwd metwijdschipper
verkoperAntie Gerryts Hardenborg
verkoper q.q.Philippus Lucas, curator ad actum divisionis overkoopman
verkoperJan Gerryts Hardenborg


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0263v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRuyrdt Pieters


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRuyrd Pyters


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0094v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg tussen de huizen van Ruurd Pytters koopman


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029r van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRuird Pytters


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: tussen Turfdragers- en Lammert Warndersbrug]huis en hof
 
koperHinke Philippus, gehuwd met2084-26-00 GG
koperHylcke Johannis Hanekuik koopman
naastligger ten oostenJacob Pieters mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenDieuwcke Pieters Hoogstra
naastligger ten westenPhilippus Lucas koopman
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde kinderen van Ruird Pieterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinke Philippus x Hylke Johannes Hanekuik koopt een huis en hof tussen de Turfdragers- en Lammert Warnersbrug. Ten O. mr. schoenmaker Jacob Pieters, ten Z. Dieuwke Pieters Hoogstra, ten W. Philippus Lucas, ten N. de straat en diept. Er is een achteringang in de Lammert Warnerssteeg. Met beschrijving van het huis. Gekocht van de kinderen van Ruird Pieters, voor 2084 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-188Franekereind 8huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerwed. Dirck Pieters
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-12-00 CG
3-189Franekereind 8huis
eigenaarJacob Pieters
gebruikerJacob Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-188Franekereind 8huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerwed. Dirk Pieters
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
3-189Franekereind 8huis
eigenaarJacob Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarMayke Lases
eigenaarGrietje Lases
gebruikerwed. Hermanus Portier
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-10-00 CG
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarwed. Jacob Pyters
gebruikerwed. Jacob Pyters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0197v van 8 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuik


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarMayke Lases
eigenaarGrytie Lases
gebruikerds. Harkenroth
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-10-00 CG
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuik koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-188 Franekereind 8Hanso Jonas van Hasenhoek, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
3-189 Franekereind 8Marten Hansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarMayke Laeses
eigenaarGrytie Laeses
gebruikerHanso Hasenhoek
huurwaarde68-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-07-04 CG
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarMarten Hanses
gebruikerMarten Hanses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0086r van 4 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Hylke Hanekuik


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0103r van 6 dec 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Hylke Hanekuyk koopman


1768 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 8, HarlingenFranekereind 8'1768'


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-205 Franekereind 8Dirk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-208 Franekereind 8Dirk Fontein5-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Bartle Agema... in 1850; BS huwafk. 1811, huw 1811, huw 1813, huw 1816, huw 1842, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouwer, wijk G-30; VT1839; geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Catharina Stinstra... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Dirk Pzn Fontein... gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-018Franekereind 8Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 940Franekereind 8Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis en tuin (196 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Aaltje Bouwes Zoete... dv Bouwe Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Hendrik Hendriks Alkema... Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 940G-018 Simon StinstraHarlingenaanmerkelijk verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Anna Fontein... ovl 16 nov 1864 HRL, huwt met Simon Stinstra op 3 dec 2821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821, DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 940G-018 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 7025..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3418G-016 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4995Franekereind 8 (G-016)Sybrand Fonteinwoonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 8R.W. Duinker48Groothandel in steenkolen


1927 - kentekenadresnaam
B-11191
Franekereind 8Hette Feikema


1936 - variaadresbronbericht
Franekereind 8Oud Harlingen Magazine 1998apr: Gevestigd Van der Pol's Autobussen alsmede taxi-verhuur aan het Franekereind 8a


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 8T. (Theodorus) Kalksma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 8rijksmonument 20342


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6554Franekereind 8
  terug