Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 83-1903-1903-208G-018G-016


Naastliggers vanFranekereind 8
ten oostenFranekereind 10
ten westenFranekereind 6
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 8, HarlingenFranekereind 8, HarlingenFranekereind 8, Harlingen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250r van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: ZZ van het diept in en over de Noordijs]2680‑00‑00 gghuis, hof, ledige plaats en schuur
koperPyter Jacobs, gehuwd met
koperPytrick Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Thoenis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Dircks Cuyck, gehuwd met
verkoperNeeltie Claesen
verkoperClaes Heins, gehuwd met
verkoperTrijn Dircks
tekst in de margeSolvit 't consentgelt.
tekst in de margeAlle handen affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff. Actum den 4en marty 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs x Pytrick Jans kopen een huis, hof, ledige plaats en schuur in de Noordees


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0126v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 8Franekerpijpen ZZ926‑00‑00 gg1/4 huis
koperburgerhopman Gerryt Everts Hardenburg
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014v van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug]1200‑00‑00 cg1/4 huis alwaar de drie ackers uithangen
koperPyttertie Jans, weduwe vande Drie Akkers
koperwijlen burgemeester Gerrit Hardenburg
bewonerPyttertie Jans, weduwe van
bewonerwijlen burgemeester Gerrit Hardenburg
toehaaktwee dubbele ducaten voor zijn twee kinderen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPytter Jansen Scheltema broeder van de koopster


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 83r van 13 jun 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 8
inventarisantPyttertie Jans, gehuwd met (2)
aangeverSiedts Pyttersapotheker
inventarisantPyttertie Jans, weduwe van (1)
wijlen burgemeester Hardenburgh
Philippus Lucas, curator over
Jan Gerryts Hardenborg kind, oud omtrent 18 jaren
Tjerck Feddrix, ter sterking vankoopman
Antie Gerryts Hardenburg, gehuwd met
Cornelis Willems thans absent ter zeewijdschipper
inleiding bij de boedelinventarisatie[0084r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende Burgemeester Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Pyttertie Jans, in leven laest echte huysvrouw van Siedts Pytters, burger ende apothecarius binnen Harlingen, ten versoeke van Philippus Lucas als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Jan Gerryts Hardenborg ende Antie Gerryts Hardenburg, echte huysvrouw van Cornelis Willems wijtschipper, gesterckt met Tjerck Feddrix burger coopman binnen Harlingen, vermits absentie van haer man ter zee, zijnde kinders ende erfgenamen van wijlen burgemeester Hardenburgh bij Pyttertie Jans in echte verweckt, zijnde hij Jan out ontrent 18 jaren, ende dat alles van sodanige goederen actien ende credytten sampt uyt- ende inschulden als aldaer ten sterfhuyse bevonden zijn, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Sydts Pytters voornoemt, dewelcke den behoorlycken boeleede daartoe staende in hande van de mede commisaris Pauw heeft gepraesteert, waer op dan de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 13e Juny 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0007ra van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: tussen de Turfdragersbrug en Lammert Warner Steegh]2500‑00‑00 cghuis, tuin schuur en kamer, staande aan de oostkant van de tuin
koperRuyrd Pytters, gehuwd met
koperMartjen Meyles
bewonerSydts Pyttersapotheker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Laes Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuwe Doedes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende tuin achter het huis van Dieucke Pytters, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Freerck Braem koopman
verkoperSydts Pytters, vader en wettige vertegenwoordiger vanapotheker
verkoperzijn zoon Pytter Sydses
verkoperCornelis Willems, gehuwd metwijdschipper
verkoperAntie Gerryts Hardenborg
verkoper q.q.Philippus Lucas, curator ad actum divisionis overkoopman
verkoperJan Gerryts Hardenborg


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 8Franekereind ZZ [staat: tussen Turfdragers- en Lammert Warndersbrug]2084‑26‑00 gghuis en hof
koperHinke Philippus, gehuwd met
koperHylcke Johannis Hanekuik koopman
naastligger ten oostenJacob Pieters mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenDieuwcke Pieters Hoogstra
naastligger ten westenPhilippus Lucas koopman
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde kinderen van Ruird Pieterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinke Philippus x Hylke Johannes Hanekuik koopt een huis en hof tussen de Turfdragers- en Lammert Warnersbrug. Ten O. mr. schoenmaker Jacob Pieters, ten Z. Dieuwke Pieters Hoogstra, ten W. Philippus Lucas, ten N. de straat en diept. Er is een achteringang in de Lammert Warnerssteeg. Met beschrijving van het huis. Gekocht van de kinderen van Ruird Pieters, voor 2084 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 8huis
eigenaarHylcke J. Hanekuik
gebruikerHylcke J. Hanekuik
aanslag huurwaarde20‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 8huis
eigenaarHylcke Hanekuik
gebruikerHylcke Hanekuik
aanslag huurwaarde20‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 8huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
aanslag huurwaarde17‑03‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 8huis
eigenaarHylke Johannes Hanekuik wed.
gebruikerHylke Johannes Hanekuik wed.
aanslag huurwaarde17‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 8huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
aanslag huurwaarde18‑13‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-190, fol. 54rFranekereind 8Hylke Hanekuyk weduwe, bestaande uit 5 volwassenen en 0 kinderen96:7:00 cg16:1:00 cgeen welgesteld burgersche


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 8huis
eigenaarHylcke Hanekuik erven
gebruikerHylcke Hanekuik erven
aanslag huurwaarde18‑13‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 8huis
eigenaarHylke Hanekuik erven wed.
gebruikerHylke Hanekuik erven wed.
aanslag huurwaarde18‑13‑04 cg


1768 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 8, HarlingenFranekereind 8'1768'


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208Franekereind 8huis
eigenaarD. Fontein
gebruikerD. Fontein
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208Franekereind 8huis
eigenaarDirk Fontein
gebruikerDirk Fontein
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-208 , pag. 70Franekereind 8Dirk Fontein 5‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Bartle Agema... in 1850; BS huwafk. 1811, huw 1811, huw 1813, huw 1816, huw 1842, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouwer, wijk G-30; VT1839; geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Catharina Stinstra... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Dirk Pzn Fontein... gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-018Franekereind 8Dirk FonteinDirk Fonteinzeepzieder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 940Franekereind 8 Dirk Fontein zeepziederHarlingenhuis en tuin (196 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Aaltje Bouwes Zoete... dv Bouwe Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Hendrik Hendriks Alkema... Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 940Franekereind 8 Simon StinstraHarlingenaanmerkelijk verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Anna Fontein... ovl 16 nov 1864 HRL, huwt met Simon Stinstra op 3 dec 2821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821, DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 940Franekereinde G-018Gerrit R. Spoelstra woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 7025.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3418Franekereinde G-016 Jan Freerk Fontein woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4995Franekereind 8 (G-016)Sybrand Fonteinwoonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 8R.W. Duinker48Groothandel in steenkolen


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11191
Franekereind 8Hette Feikema


1936 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Franekereind 8apr: Gevestigd Van der Pol's Autobussen alsmede taxi-verhuur aan het Franekereind 8a


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 8T. (Theodorus) Kalksma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 8rijksmonument 20342


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6554Franekereind 8  terug