Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 277-1227-1227-128C-023C-017


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 27
ten oostenGrote Bredeplaats 29
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 25
ten noordenGrote Bredeplaats 25


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 27naamloze doorlopende steeg ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 27, Harlingen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: achter het huis van de Hollandsche Daler]550‑00‑00 ggdrie kamers of huis
koperHendrick Janssen, gehuwd met
koperGryet Ockes
naastligger ten oostenClaes Thonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis of kamer van Albert timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperNeeltien Coenerts, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Watses, met consent van
verkoperCoenert Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen x Gryet Ockes kopen drie kamers of een huis achter het huis vande hollantsche daler. Ten O. Claes Tonys, ten W. timmerman Albert. Geen grondpacht. Gekocht van Neeltien Coenerts wv Abbe Watses, geassisteerd met Coenert Abbes, voor 551 GG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe Trappen]605‑00‑00 gghuis waar de Conincx Daeler uitsteekt
koperHendrick Ates, gehuwd metblokmakerde Konings Daalders
koperTrijn Annes
naastligger ten oostenClaes Thonys
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenHendrick Geerts c.u.
naastligger ten noordeneen vrije steeg van de Voorstraat naar de haven
eerdere eigenaarkamers hierachter verkocht aan Hendrick Bommel c.u.
eerdere eigenaarwijlen Hessel Coenerts
eerdere eigenaarNeeltie Coenraets, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Abbe Watses
verkoperGriet Egberts Rijscamp, weduwe van
verkoperwijlen Jan Reyners Fedder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Ates, blokmaker x Trijn Annes, koopt huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, daer de Conincx Daeler uitsteekt. Ten O. Claes Thonys, ten W. Hendrik Heerts. Met mede gebruik van een steeg naar de haven als de Voorstraat, zoals eerder gekocht door Neeltie Coenraedt wv Abbe Watses, van wl. Hessel Cornelis volgens een koopbrief van 26 november 1585. Geen grondpacht. Gekocht van Geert Sybertsdr Rijscamp? wv Jan Reyners Feddes, voor 605 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]1000‑00‑00 gghuis
koperClaas Tedes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende heer Bijenkorff
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moy
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Wouters c.s., weduwnaar van
verkoperwijlen Lijsbeth Dircx


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen930‑00‑00 cghuis
koperJelle Jochems, gehuwd metconstapel op het jacht Frisia
koperBerber Steffens
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten oostenals bewoner Huite Huites
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenN. N.
naastliggergebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Neeltie
naastliggergebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes
naastliggergebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Thonis
verkoperClaes Taedes
verkoperAleff Wyntiesveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jochems, constabel op het jacht Frisia x Berber Steffens koopt een huis c.a. nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Het is een voorhuis, kelder, kelderkamer, voor- en achter opkamer en vrije eigen back in de stoep. Ten O. wd. capitein Jan Finkelbos, waarin Hoite Hoites woont, en een doorgaande steeg, ten W. ook die wed., met vrij gebruik van die steeg zowel naar de Voorstraat als naar de Noorderhaven. Alles met het Servituut dat Neeltie, Coenraadt Abbes en Claes Thonis met elkaar hebben verklaard in de acte van 19 aug 1603? Zie verder de acte. Gekocht van Claes Tades en Aleff Wijnties, veerschipper, voor 930 cg.


1690 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 10r van 3 jul 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Bredeplaats 27
inventarisantJelle Jochums
Jan Jacobs, curator overmr. slachter
Jochum Jelles nagelaten kind, oud omtrent 22 jaren
Steffen Jelles nagelaten kind, oud omtrent 20 jaren
Jan Jelles nagelaten kind, oud omtrent 17 jaren
Jouke Jelles nagelaten kind, oud omtrent 15 jaren
Trijntie Jelles nagelaten kind, oud omtrent 12 jaren
Grytie Jelles nagelaten kind, oud omtrent 9 jaren
Pyter Jelles nagelaten kind, oud omtrent 7 jaren
aangeverJetske Steffens den sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0010r] Ontsegelinge van slotten en respect. inventarisatie ende beschrijvinge, gedaan ten overstaen van de heere burgemeester Siricus Nauta als commissaris, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuijse van Jelle Jochums, in leven burger alhier, van alle sodanige goederen, actien en credyten als hij met der doodt ontruymt ende naegelaten heeft, naelatende seven kinderen met namen Jochum Jelles old ontrent 22 jaren, Steffen Jelles old ontrent 20 jaren, Jan Jelles old ontrent 17 jaren, Jouke Jelles old ontrent 15 jaren, Trijntie Jelles old ontrent 12 jaren, Grytie Jelles old ontrent 9 jaren ende Pyter Jelles old ontrent 7 jaren, ende dat ter instantie van Jan Jacobs, burger ende meester slaghter alhier, als geauthoriseerde curator over deselve kinderen, ende dat opt aengeven [0010v] van Jetske Steffens, die ook belooft heeft, als den sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende ende meest bekent sijnde, onder solemnelen eede, alles getrouwelyck te sullen aengeven nae haer beste weeten ende kennisse, waerop dan alsoo tot voorgenoemde beschrijvinge in naevolgendde maniere is geprocedeert soo volght, actum den 3e July 1690.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarJelle Jochems erven
gebruikerSteffen Jelles
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarSteffen Jelles wed.
gebruikerSteffen Jelles wed.
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑10‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]135‑07‑00 cg1/3 huis
koperGrytie Jelles, gehuwd met
koperOtte Aukes
bewonerde weduwe van wijlen Steffen Jelles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Arjen Teunis, curator
verkoper q.q.Jan Cornelis, curatoren over
verkoperTrijntje Harings minderjarige, dochter van
erflaterwijlen Haringh Jansenmr. kompasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrijtie Jelles x Otte Aukes [Overdijk] koopt 1/3 huis c.a. omtrent de Blauwe Trappen, dat nu bewoond wordt door wd. Steffen Jelles. Gekocht van de curatoren over Trijntie Haringhs, minderjarige dochter van wl. Haringh Jansen, mr. kompasmaker, voor 135 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarwed. Steffen Jelles
gebruikerwed. Steffen Jelles
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarStoffel Jelles wed.
gebruikerStoffel Jelles wed.
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 7-123]


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 27Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen140‑00‑00 cg1/3 huis
koperGrietje Jelles, gehuwd met
koperOtte Aukes beurtschipper
eigenaar van 2/3Grietje Jelles
naastligger ten oostenJohannes Fransen
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenHarmen Hendriks
verkoper q.q.oud burgemeester Poulus Scheltema, curator te Franeker
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curatoren over zijn broederkoopman
verkoperBenjemyn Josephs de Vries, erfgenaam
verkoperJacob Josephs de Vries voor zich, erfgenamen van hun wijlen vaderkoopman
erflaterJoseph Salomons, hypothecair geregistreerde crediteur vankoopman
erflaterde geabandonneerde boedel van wijlen Steffen Jelles, gehuwd met
erflaterwijlen Aeltje Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietie Jelles x Otte Aukes [Overdijk], beurtschipper, koopt 1/3 huis c.a. nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, waarvan zij al 2/3 bezit. Ten O. Johannes Fransen, ten Z. die straat, ten W. en N. Harmen Hendriks. Gekocht van (de hypothecaire crediteuren, waaronder Jacob en Benjamin Josephs de Vries, als erven van hun vader Joseph Salomons, van) wl. Steffen Jelles x Aeltie Johannes voor 140 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarwed. Steffen Jelles
gebruikerwed. Steffen Jelles
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarSteffen Jelles wed.
gebruikerSteffen Jelles wed.
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-122Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarAuke Ottes
gebruikerAuke Ottes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-128Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarAuke Ottes wed.
gebruikerAuke Ottes wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-128Grote Bredeplaats 27huis
eigenaarSaake Jacobs
gebruikerSaake Jacobs
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-128 , pag. 155Grote Bredeplaats 27Zaake Jacobs 1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Sake Jacobs Swart... in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-023Grote Bredeplaats 27Sake S SwartSake S Swartwinkelier


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 112 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-023Grote Bredeplaats 27Sake Jacobs Zwart, overleden op 28 maart 1819oud beurtschipper (Grote Bredeplaats C 23), wednr. Grietje Aukes Overdijk (ingesteld vruchtgebruik ad fl. 477,62 vervalt nu aan kinderen van haar wijlen broer: zie ad a), man van Fetje Klazes Bakker, winkeliersche (testamentair erfgenaam), halfbroer van wijlen Jochum Jacobs (wednr. Elske Dirks, vader van Akke Jochums, vrouw van Johannes Jans Born, schipper Rotterdam: zou ab intestato erfgenaam zijn geweest). Saldo fl. 477,62. - ad a: Aafke (vrouw van Jan Galema, koopman), Gatske, dienstmeid Leeuwarden, Auke, fuselier Maastricht, thans in garnizoen Amsterdam, wijlen Elisabeth (vrouw van Gerrit Epkes Ludinga, timmerman Westerschelling, moeder van minderjarige Epke Gerrits Ludinga) en Grietje Ottes Overdijk (vrouw van Cornelis Beidschat, voerman Harlingen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 522Grote Bredeplaats 27wed. Sake Zwart winkelierscheHarlingenhuis en erf (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Fetje Klases Bakker... Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; oud 79 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-023; VT1839; kind: Joseph Jans Gautier, geb 3 aug 1788, ged 19 aug 1788 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Grietje de Groot... dG, en Jeltje Wiersma, (ook: Wijnsma); BS huw 1824, ovl 1825 1873 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-023Grote Bredeplaats 27Jelle de Jong... bruidegom, 1822, zv Pieter dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1822, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-023BreedeplaatsFetje Bakker79 jwinkelierscheDokkumv, protestant, weduwe


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1288 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-023Grote Bredeplaats 27Fettje Klaases Bakker, overleden op 18 november 184887 jr, geboren Kollum 6/11/1761, overleden Bredeplaats C 23, winkeliersche, wed. Sake Swart, geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest zusterskinderen Klaaske en Aaltje Lucas Meyer, beiden te Purmerend (elk legaat ad fl. 50,-), enige testamentair erfgenaam zou zijn geweest Jeltje Sjoerds Wijnsma (wed. Cornelis Jans de Groot) en bij vooroverlijden, zo als heeft plaatsgevonden, haar 3 kinderen: Pietje, bakkersche, Grietje, idem (beiden wonend Voorstraat E 51) en wijlen Jan Cornelis de Groot (vader van ook reeds vooroverleden Jan Jans de Groot), verder legaten voor Lieske Cornelis van Beemen en Akke Jans van der Meulen (vrouw van Minne van der Veen), die echter ook vooroverleden zijn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 522bij de blauwe trappen C-023Harmen Graaf woonhuis
Sectie A nr. 522Zuiderhaven F-018Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 522Voorstraat C-017 Abe Hamstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5230Grote Bredeplaats 27 (C-017)Coenraad Leerswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 27F. Blomkolenweger
Groote Breedeplaats 27J. Weitenberglos werkman


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. de Groot593Timmerm., aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. de Groot593Timmerm., aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 27P. (Pietje) Glas wv de Wit  terug