Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 48-0588-0588-064E-064E-055


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 4
ten oostenGrote Bredeplaats 6
ten zuidenGrote Bredeplaats 2
ten westenGrote Bredeplaats 2
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 4, HarlingenGrote Bredeplaats 4, Harlingen


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 4 (geveltop), HarlingenGrote Bredeplaats 4 (geveltop)Rijk versierd houtsnijwerk, met daarin een gekroond wapen met een rijk versierd initiaal 'A' (?)


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0115v van 5 sep 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolckert Auckes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0022v van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Oud Blokhuis ZZ of de Breedeplaats797‑00‑00 gghuis en stal ten oosten van het huis daer de Pauw uutsteckt
koperSioucke Wybes Jellema, gehuwd met
koperSioerdtke Taes
verpachter grondTrijn Wybes 3‑00‑00 cg
naastliggerhet huis van Folckert Auckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis met de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperTrijn Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Sibrandt Romckes, gesterkt met
verkoperhaar zoon Claes Sybrants Siouma
tekst in de margeGeproclameert vermits de doot van Haye Laeszn. dochter, bij mij Foppe Gerrytszn. als clerck van de secretarie der stad Harlingen, over den kercke aldaer 1e den 18en february, 2e per me H.Laeszn. den 25en february, 3e den 3e marty 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerecht 1e den 24en february, 2e den 2en marty, 3e den 9e marty 1616.
tekst in de margeToegewesen opte proclamanten den 9en marty 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioucke Wybes Jellema x Sioerdeke Faes kopen huis en stalling ten oosten van het huis waar de Pauw uitsteekt, zz. Oude Blokhuis oft dbreede plaets. Gekocht van Trijn Wybes wv Sibrandt Romckes [Siouma], gesterkt met haar zoon Claes Sybrandts Siouma, voor 777 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0249r van 25 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oud blokhuis]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondClaes Syouma 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperburgemeester Rombert Thomas te Bolsward
verkoperburgemeester Rein Uupckes Fogelsangh mede voor zich, gecommitteerde
verkoperAdrian Wierdts mede voor zich, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van wijlen Syoucke Wybes Jellema


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251r van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oud blokhuis]677‑00‑00 gghuis
koper provisioneelClaes Syouma
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperwijlen Syoucke Wybes Jellema


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0354v van 22 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: bredplaats op het oud blokhuis]755‑00‑00 gghuis
koperRuierd Claesen, gehuwd met
koperTrijntie Jelles
verpachter grondClaes Syouma 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredplaats [niet vermeld]
verkoperRombert Tomas te Bolsward


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Sibrants Syouma


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats op het oude blokhuis]1000‑00‑00 cghuis
koperLieuwe Jarichs, gehuwd met te Leeuwarden
koperRijckien Stevens te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Syouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperRyuerd Claessen, gehuwd metblokmaker
verkoperTrijn Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Jarichs x Rijckien Stevens [Crapoot] te Leeuwarden kopen een huis zz. Bredeplaats opt olde blockhuis. Ten O. Claas Minnes, ten W. Claes Syouma. Grondpacht 3 cg aan Claes Syouma. Gekocht van blokmaker Ryuerd Claessen x Trijn Jelles voor 1000 cg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0069v van 5 okt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Bredeplaats ZZ op het oude blokhuis1600‑00‑00 gghuis
koperJan Reins, gehuwd metveerschipper
koperTrijntje Hayes
naastligger ten oostenClaes Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Siouma
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperRijckien Stevens Crapoot voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Jarigs, gesterkt met
verkoperde heer directeur Jan Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reins, veerschipper x Trijntje Hayes koopt een huis zz. Bredeplaats op `t old blockhuis. Ten O. Claes Minnes, ten W. wd. Dominicus? Siouma. Strekkende voor van de straat zover zuidwaarts als tot de Z. gevel van het huis van Claas Siouma etc. etc. Gekocht van Rijckien Stevens Crapoot wv Lieuwe Jarigs, ook voor haar kinderen, voor 1600 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0253r van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Reins


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121r van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Reyns


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064v van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerdt Schiere schipper


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 4vGrote Bredeplaats 4Sioerdt Clasen Schiere, schipper (groot-)f. 7000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050v van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Claeses Schiere


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0029r van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Schiere grootschipper


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033v van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schyere grootschipper


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0035r van 2 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003ra van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036r van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036v van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Clasen Schiere


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ583‑07‑00 gghuis
koperRienk Posthumus, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperRinske Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Pytters Oldaens koopman
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperSiewert Clasen Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Posthumus, bode bij de Admiraliteit van Friesland x Rinske Jans Faber, koopt huis zz. Bredeplaats naast 'de Pauw'. Ten O. Jan Pytters Oldaens, ten W. en Z. 'de Pauw', ten N. die straat. Gekocht van Sjoerdt Clasen Schiere, voor 583 gg. Met indeling van het huis w.o. een kelder.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0289r van 15 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ naast de Pauw1000‑00‑00 cghuis
koperAntie Sjoerds Schiere meerderjarige dochter
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Pytters Oldaens koopman
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en bredeplaats]
verkoperRienck Posthumus, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
verkoperRinske Jansen Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Sjoerds Schiere koopt het huis ten O. van 'de Pauw' van Rienk Posthumus.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 151Grote Bredeplaats 4huis
eigenaarAntie Sioerds Schiere
gebruikerAntie Sioerds Schiere
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 22 nov 1716 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ1100‑00‑00 cghuis
koperAntie Gerrits, gehuwd met
koperJacob Fredericks kapitein op een fregat
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Pieters Oldaens
naastligger ten zuidende huisinge genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten westende huisinge genaamd de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAntie Sioerds Schiere


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 100rGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarJacob Frederix
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio Grote Bredeplaats 4huis
eigenaarwed. Jacobus Frederiks
gebruikerwed. Jacobus Frederiks
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 100vGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarJacob Frederiks wed.
gebruikerJacob Frederiks wed.
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 100vGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarwed. Jacob Frederix
gebruikerwed. Jacob Frederix
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0201r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ naast het gildehuis genaamd de Pauw1235‑14‑00 gghuis
koperGijsbert Wildschut koopmande Pauw
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderBaukjen Oeges
naastligger ten oostenCornelis Oldaans
naastligger ten zuidenhet huis de Pauw de Pauw
naastligger ten westenhet huis de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curator te Ried
verkoper q.q.Cornelis Brouwer, curatorkoopman
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Baukjen Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Jansen Croon, en hun zoonoud fabrikeur
verkoperOege Reiners Croonoud fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, koopman, koopt deftig huis aan de Brede Plaats zz., naast het gildehuis 'de Pauw', bewoond door Baukje Oeges. Grondpacht 3 cg. aan de Stad. Ten O. Cornelis Oldaans, ten W. en Z. 'de Pauw', ten N. de Brede Plaats. Gekocht van de curatoren over de geabandonneerde boedel van Baukjen Oeges wv Reiner Jansen Croon, en deszelfs soon Oege Reiniers Croon, voor 1235 gg. en 14 st. Zie ook de acten van precario van 5 mrt 1707 en 4 sep 1748.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0229r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGijsbert Wildschut


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208v van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGijsbert Wildschut


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 101vGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerGijsbert Wildschut
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0228r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: Brede Plaats naast gildehuis en herberg de Pauw]730‑14‑00 gghuis, bontreedersfabriek
koperEeltje Aukes Travalje, gehuwd metwinkelier
koperElske Janes van Sloten winkelier
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderSalomon Jongma koopman80‑00‑00 cg
huurderG. Luppus commies
naastligger ten oostenPotenberg kapitein
naastligger ten zuidenherberg de Pauw en gildehuis
naastligger ten westenherberg de Pauw en gildehuis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
verkoper van 1/2Antje Symons Stijl, weduwe van
erflaterwijlen Gijsbert Wildschutkoopman
verkoper van 1/10Dirk Gijsberts Wildschut minderjarig kind
verkoper van 1/10Jelle Gijsberts Wildschut minderjarig kind
verkoper van 1/10Seerp Gijsberts Wildschutkoopman
verkoper van 1/10Symen Gijsberts Wildschutkoopman
verkoper van 1/10Gertje Gijsberts Wildschut, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/10Rinnert Heimansmedicinae doctor te Leeuwarden


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0102r van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travailje


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 101vGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarEeltje Travaillie
gebruikerEeltje Travaillie
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0225r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Pauw en Eeltje Travaillie


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064 , folio 169vGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarEeltje Travaille wed.
gebruikerJan Bemmer
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten07‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0046r van 2 mrt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 4Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]1000‑00‑00 cghuis
koperRoelof Meints, gehuwd metsmakschipper
koperTjietske Postma
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen H. IJsenbeek
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenherberg de Pauw
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperElske Janes van Sloten, weduwe van
verkoperwijlen E. A. Travaille
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Meints, smakschipper x Tjietske Postma koopt huis en stede zz. Grote Bredeplaats. Ten O. wd. H. IJsenbeek, ten W. de herberg 'de Pauw'. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eelke Travaille.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0275r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof Meintz


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0079v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof Meintz


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064 , folio 169vGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarRoelof Meinsz
gebruikerRoelof Meinsz
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0059v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof Meints


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064 , folio 169vGrote Bredeplaats 4huis
eigenaarRoelof Meintz
gebruikerRoelof Meintz
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
grondpacht vanRoelof Meintz
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0109v van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof Meints


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-064, pag. 124Grote Bredeplaats 4Roelof Meints
8-064, pag. 124Grote Bredeplaats 4Willem Meints, 24 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-064 , pag. 165Grote Bredeplaats 4Roelof Meints 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Everardus Meints... ged 4 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meints en Tjitske Sivardus Posthuma; gebruiker van wijk E-064; eigenaar is R.W. Meints wed., 1814. (GAH204); E. Roelof M. van HRL. en Geertruida Christina Brongers van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Roelof Wilhelm Meints... Meints, geb 19 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; wed. R.W.M. eigenaar en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 4wed. R. Meintsfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-064Grote Bredeplaats 4wed R W Meintswed R W Meints
E-064Grote Bredeplaats 4wed R W MeintsEvardus Meints


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1183Grote Bredeplaats 4Gerrit de Jong verwerHarlingenhuis en erf (119 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Gerrit Harms Smit... 1851 wijk E-158, wijk C-072; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, buitenschipper, wijk E-064; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-064Grote Bredeplaats 4Trijntie T. van Slootenoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-064; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-064Grote BreedeplaatsGerrit Harmens Smit38 jbuitenschipperN. Pekel Agezin 1, m, protestant, gehuwd
E-064Grote BreedeplaatsTrijntie Th. van Slooten35 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-064Grote BreedeplaatsHarmen G Smit10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-064Grote BreedeplaatsTrijntie Nieuwenhuis27 jMidlumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-064Grote BreedeplaatsSicco Popta24 jmedicine doctorHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1299 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-064Grote Bredeplaats 4Petrus Johannes Witte, overleden op 28 september 18482 mnd (geboren 24/7/1848), overleden Voorstraat E 64, zoon van Johannes Witte, koopman en Hiske Homminga, broer van minderjarige Aurelia, Jetta, Susanna, Hermanus en Gerbrandus Johannes Witte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1183Groote Breedeplaats E-064Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borger woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1183Grote Breedeplaats E-055 Laas Houtsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4975Grote Bredeplaats 4 (E-055)Kornelis Posthumuswoonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 4K. Posthumus86houthandel


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 4K. Posthumus86Houthandel


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houthandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houthandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 4K. Posthumus86Houth.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 4G. Posthumushouthandelaar


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20839
Grote Bredeplaats 4N.V. Handel in Wegenmateriaal en Transportbedrijf v.h. N. Sc


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 4N. Schotanus, N.V. Handel in Wegenmat. en Transp.-bedr. v.h.52


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.Sj. Schotanus426Firm. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h. N. Schotanus


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Woonh. Firm. Sj. Schotanus


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Woonh. Firm. Sj. Schotanus


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 4S. (Sjoerd) Schotanus


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 4rijksmonument 20366


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4975Grote Bredeplaats 4


2023
0.086523056030273


  terug