Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Grote Kerkstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 19 5-043 5-038 E-245 E-244


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 19, Harlingen




Naastliggers vanGrote Kerkstraat 19
ten oostenGrote Kerkstraat 21
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 17
ten noordenHeiligeweg 23


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 19naamloze doorlopende steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 19Oud Harlingen Magazine 1989Op Kerkstraat nummer 19 woonde de Joodse koopman Bennie de Vries, een rustig en eerlijk iemand.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 72r van 25 mei 1611 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 19(achter) Goslyck Freerks x Tyets Willems koopt camer wz.? Allemanssteeg. Ten Z. de verkoper, ten W. de koper, ten N. boendermaker Hendrick [Saves?]. Gekocht van Abbe Steffens voor hemzelf en als administrator over zijn kinderen bij wl. Eedts Wytses, voor 106 gg.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 351r van 3 jul 1613 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 19(achter) Joost Joosten de Schriever x Jelcke Tymensdr. kopen 1/2 huis in de Alemanssteeg, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan Pytke wv Durck Durcks. Ten N. Goslyck Freerks, ten Z. Beernt Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Sascker Scheltes x Saeck Hendriks voor 240 GG.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 388r van 27 nov 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 19(achter) Hans Hans Poff koopt een kamer oz. Alemanssteegh. Ten Z. Pyter Pyters, ten N. Beern Willems. Grondpacht 28 st aan wd. en erven Sasker Scheltes. Gekocht van (Frans Jacobs, mede crediteur van) Houck Tijsses en haar kinderen voor 92 gg.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 153v van jan 1627 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 19(per decreet) "(achter) Ten O. Jan Goverts, ten W. Alemanssteeg. Grondpacht 3 CG aan de Stad.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100v van 18 apr 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Bij de Suypmerckt in de Alimanssteeg plaats /steeg
 
koperTiberius Templaer, gehuwd met30-00-00 GG
Magdalena Oilviers burgerse
verkoperGoslyck Freercx, gehuwd met
Tiedts Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tiberius Tempelaer x Maegdalena Oliphiers kopen een plaats of steyge in Ylmans steyge, bij de Suypmarkt. Ten Z. verkopers' kamer, ten N. recht achter en aan de koper. Gekocht van Goslyck Freerks x Tjets Willems voor 30 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 67r van 23 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 19Tymen Andries koopt een huis, loods en plaets in de Grote Kerkstraat, waar 'het Vergulden Spinwiel' uitsteekt. Ten O. Hendrick Jans, ten W. Hidde Nannes. Grondpacht 1 gg. Gekocht van Wytse Lamberts x Rinske Pieters voor 425 gg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0176r van 5 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105r van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Siouckes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049v van 18 nov 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg OZ2 woningen, bij elkaar staand, met een lege plaats, put enz.
 
koperBauck Hendrix, weduwe van550-00-00 GG
wijlen Hendrick Willems
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGoslyck Boldewijns q.q.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bauck Hendricx wv Hendrick Willems, koopt twee woningen bij elkaar in de Alemanssteeg. Ten Z. en N. de verkoperse, ten W. de Alemansteeg. Gekocht van Goslyck Boldewijns q.q. voor 550 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Siouckes


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg achter het huis in de kerkstraat, daar het Vergulden Spinwiel uithangtschuur en plaats
 
koperJeltie Jans, en haar zuster190-00-00 GG
Fockie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis daar het Vergulden Spinwiel uithangt
naastligger ten westenPyter Jacops mr. huistimmerman
naastligger ten noordenPyter Jacops mr. huistimmerman
verkoperde erven van Jeltie Romckes, weduwe vanuitdraagster
wijlen burgemeester Suike Douues
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Jeltie en Fockien Jans, zusters, kopen een schuur en plaats in de Allemanssteeg, achter het huis in de Kerkstraat waar 'het Vergulden Spinwiel' uithangt. Ten Z. het genoemde huis, ten N. mr. huistimmerman Pyter Jacobs. Gekocht van erven uitdraagster Jeltie Romckes wv Siucke Douwes.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232v van 27 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis met put met portaal in- en uitgang in deAlemanssteeg
 
koperPytter Hendricks c.u.zeemleertouwer551-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goverts, en
Pyter Jacobs
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordende schuur en plaats daarachter, en
Pyter Jacobs
verkoperde erven van Jeltie Romckes, weduwe van
wijlen burgemeester Siucke Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hendrickx, zeemleertouwer c.u., en Joost Michiels c.u. kopen huis c.a. met in- en uitgang in de Alemanssteygh. Ten O. wd. Jan Goverts, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Alemanssteygh, ten N. de schuur en plaats daarachter, Pytter Jacobs eveneens ten N. en O. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van erven Jeltie Romckes wv Siucke Douues, voor 551 GG 14 st.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0150r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraathuis waar het Vergulde Spinnewiel uithangt
 
koperJacob Heeres burger c.soc.kistmaker 550-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verkoperPyter Hendrix c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Heres, kistmaker, koopt huis in de Kerkstraat, alwaer het vergulden spinwiell uithangt, met in- en uitgang in de Allemanssteigh. Fockien Jansdr. die ten oosten van dit huis woont, protesteert tegen enige bedingen uit deze koopacte, op grond van acten van 14 mei 1650 en 5 jun 1651. Geen verdere naastliggers genoemd. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Pyter Hendrix c.s., voor 550 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Allemanssteeg 1/2 huis
 
koperReiner Templar, gehuwd met125-00-00 GG
Claeske Hendricks Camp
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Arien Worps
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordende erven van Dirck Dircx kistmaker
verkoperTieerd Jelles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Reiner Templar x Claeske Hendricks Camp koopt een huis in de Allemanssteeg. Ten O. een steeg, ten W. de Allemanssteeg, ten Z. wd. Arien Worps, ten N. erven kistmaker Dirck Dircx. Gekocht van Tjeerd Jelles.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169r van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19achter het huis van Fockie Jans schuur en plaats
 
koperPytter Jacobs, gehuwd metmr. timmerman300-00-00 CG
Trijntie Gatses
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Jacobs c.u.
naastligger ten zuidenJacob Heres
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenPytter Jacobs c.u.
verkoperFockie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Pytter Jacobs, mr. timmerman x Trijntje Gatses kopen een schuur en plaats, gelegen achter het huis van de verkoper. Ten Z. Jacob Heres en Dirck Dirx huis 'het Spinwiel' genaamd, en de verkoperse, ten O. en N. de kopers, ten W. de Alemanssteeg. Grondpacht 1 cg. aan de Stad. Gekocht van Fockien Jans voor 300 cg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0207v van 26 sep 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteegkamer
 
koperPyter Jacobs burgermr. huistimmerman110-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHans Jansen, en
naastligger ten zuidende kamer van Jaring Frieses
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenReyner Templar
verkopervroedsman Claes Jansen Faber
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter Grote Kerkstraat 19) Pyter Jacobs, mr. huistimmerman, koopt een camer c.a. oz. Allemanssteeg. Ten O. Hans Jansen en een steeg, ten Z. de camer die eerder van Jarigh Frieses was, ten W. de Allemanssteeg, ten N. Reiner Templar. Gekocht van vroedsman Claas Jansen Faber voor 102 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011r van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemans- of Tiberiussteeghuis
 
koperZiricus Nauta c.u.apotheker101-00-00 GG
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenClaes Symens
naastligger ten westenAlemans- of Tiberiussteeg
naastligger ten noordenWillem Vosma
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
verkoperJane Gerryts c.u.mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Ziricus Nauta, apotheker, koopt een huis in de Allemanssteeg of Tiberiussteeg. Ten O. Willem Vosma, ten Z. Claas Symens, ten W. die steeg, ten N. een steeg (van Vosma?). Gekocht van mr. schoenmaker Inne Gerryts.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017r van 10 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemans- of Tiberisteegonder- en bovenkamer
 
koperZiricus Nauta, gehuwd met104-00-00 GG
Tyttie Jellema
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZiricus Nauta, gehuwd met
Tyttie Jellema
naastligger ten westenAlemans- of Tiberisteeg
naastligger ten noordenZiricus Nauta, gehuwd met
Tyttie Jellema
verkoperClaes Symens, voor zichLieve Vrouwen Parochie
verkoperClaes Symens, namens de overige erfgenamen van hun moederLieve Vrouwen Parochie
wijlen Neeltie Claeses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Ziricus Nauta x Tyttie Jelles koopt een onder- en bovenwoning in de Allemans- of Tiberiussteeg. Ten O.?, ten W. die steeg, ten Z. en N. de koper zelf. Gekocht van Claes Symens te Vrouwenparochie op het Bildt, voor zich, en als erfgenaam van zijn moeder Neeltje Claases en verder het recht bekomen hebbende v.d. andere erven, voor 104 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperTjeerd Tjeerdsen, gehuwd metmr. bakker107-00-00 GG
Marijke Clases
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderHaye Idses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenYde Pyters timmerman
naastligger ten noordeneen lege plaats van de erven van Dirk Six
naastligger ten noordenburgemeester Nauta
verkoper van 1/2Trijntie Jacobs, weduwe van
wijlen Cornelis Dirxen, en als erfgenaam van haar zusters
Janneke Jacobs, en
Rijckjen Jacobs
verkoper van 1/2IJsbrand Dirx, tesamen metFraneker
verkoperGeiske Dirx, weduwe van? Franeker
wijlen Dirck Reynders, en? Franeker
verkoperBettie Dirx, gehuwd met? Franeker
Cornelis Edgerscompasseur ?? Franeker
Dirck Sixmr. kuiper te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Ziricus Nauta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjeerd Tjeerds, mr. bakker x Marijke Clases, een huis in de Grote Kerkstraat, met een in- en uitgang in de Allemanssteeg. Ten W. die steeg, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. Yde Pyters en een ledige plaats die aan Dirck Sikkes` erven toebehoort. Gekocht van Trijntje Jacobs wv Cornelis Dirxen, voor zichzelf en als erfgenaam van haar zusters Janneke- en Rijckje Jacobs voor 1/2, en van IJsbrand-, Geiske- en Bettie Dirx als erfgenamen van hun vader mr. kuiper Dirck Sikkes voor 1/2, voor 107 cg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0146r van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Tiberius- of Allemanssteeg, op het zuideinde daarvanlege plaats waar voorheen een kamer op gebouwd was
 
koperYede Pytters mr. huistimmerman19-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIJsbrand Dirx e.a.Franeker
naastligger ten noordeneen lege plaats
verkoperIJsbrand Dirx, erfgenaamFraneker
verkoperGeeske Dirx, erfgenaamFraneker
verkoperBettie Dirx, erfgenaam, gehuwd met
Cornelis Edgers, erfgenamen van hun vadermr. kompasmaker
Dirck Sixmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Yede Pytters, mr. huistimmerman, koopt een ledige plaats waar voorheen een kamer was gebouwd, in de Tiberius- of Allemanssteeg, aan het zuideinde. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten N. een ledige plaats. Gekocht van de kinderen (erven) van mr. kuiper Dirck Sikkes.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149r van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Tiberiussteeg aan het zuideindeerf of lege plek waarop voorheen een kamer was gebouwd
 
kopermede burgemeester Ziricus Nauta 19-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Dirx Six
naastligger ten noordeneen lege plek
verkoperYede Pyttersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ziricus Nauta, burgemeester koopt een ledige plaats, waarop voorheen een camer was gebouwd, in de Tiberiussteeg, aan het Zuideinde daarvan. Ten O. de koper, ten W. Dirck Sikkes, ten N. nog een ledige plaats. Gekocht van Yede Pytters.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-043 Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarClaes Rinties Otsma
gebruikerTjalling Hylckes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0277v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis voormaals genaamd het vergulde spinwiel
 
koperGerrit Gerrits c.u.150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Claes Rinties Botsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenYde Pieters timmerman
naastligger ten noordeneen ledige plaats
verkoperTieerd Tieerdts, en zijn zoonmr. bakker
Eilert Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gerrits, metselaar x Doikjen Antonii, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerrit Gerrits, een huis in de Grote Kerkstraat, waar voorheen 'het Vergulden Spinwiel' heeft uitgehangen, met een in- en uitgang in de Beeresteeg (Tiberiussteeg?). Ten O. Claes Rinties Botsma's huis, ten Z. de straat, ten W. die steeg, ten N. timmerman Yde Pieters en een ledige plaats. Gekocht van mr. bakker Tieerd Tieerdsen en zijn zoon Eilert Tieerdts, voor 150 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-043 Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerTjalling Hylckes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-043 Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarwed. Pyter Feitema
gebruikerTjalling Hylkes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-043 Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarerven Pieter Feytema
gebruikerTjalling Hylkes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-043 Grote Kerkstraat 19Tjalling Hylkes, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeversknegt en logeert 1 slaper
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0179r van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYede Tjeerds


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0099v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperYede Tjeerds winkelier310-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderPieter Raussen c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAllemans- of Beeresteeg
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart
verkoper van 1/3 Antie Tjerks, weduwe en erfgenaam van
wijlen Harmen Radsma
verkoper van 1/3Jelte Radsma, administrator
Harmen Radsma, administratoren van
Lucia Radsma, kleindochter
verkoper van 1/3Jelte Radsma, erfgenaam vanwolkammer
Harmen Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds koopt winkelhuis in de Grote Kerkstraat, met vrije in- en uitgang in de Allemans- of Beeresteeg. Ten O. Yede Tjeerds, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de steeg, ten N. P. Laquart. Gekocht van Antie Tjerks wv wd. Harmen Radsma als erfgename van haar man voor 1/3, Jelte en Harmen Radsma bij scheiding van de boedel voor 1/3, en Lucia Radsma voor 1/3.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0246v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperBauke Baukes mr. metselaar203-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder benedenAuke Jans 28-00-00 CG
huurder bovende weduwe van Gerryt Roelofs 19-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Cramer
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenHeere Wybrens
Jacob Pieters Nijeboer, boedelredderkoopman
Minne Vink, boedelredders vankoopman
verkoperwijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
wijlen Yede Tjeerdskoopman


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0257v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperSjierk Laquart 226-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder benedenste deelJane van Kempen
naastligger ten oostenAbbe Smit
naastligger ten zuidenBeeresteeg
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenHeere Wybrens
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGebroeders Sjierk en Petrus Laquart kopen huis nz. Grote Kerkstraat, beneden bewoond door Jan van Kempen c.u., boven door militairen. Grondpacht 2 cg. aan de stad. Ten O. Abbe Smit n.u., ten Z. de Beeresteeg, ten W. de Grote Kerkstraat, ten N. Heere Wybrens. Gekocht van Bauke Baukes, mr. metzelaar, voor 226 gg. 7 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0026r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Baukes mr. metselaar


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0220v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heren Laquart


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0250r van 20 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heren Laquart


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0063v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0197v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Laquaart, en zijn broer
naastligger ten westenP. Laquaart


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0255v van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Lacquert, en zijn broer
naastligger ten westenP. Lacquert


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0283r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ tussen Kerkbrug en Kleine Kerkstraat wijk E-245huis
 
koperSjoukje Feenstra, weduwe van142-00-00 CG
wijlen J. Homburg
huurderJacob Bouwes
naastligger ten oostenJan Haayes schipper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordende erven van Heere Wybrens
naastligger ten noordenDirk Buisman
verkoperW. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
wijlen Sierk Laquart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoukje Feenstra wv J. Homberg koopt een huis wijk E-245 nz Grote Kerkstraat tussen de kerkbrug en de Kleine Kerkstraat, bewoond door Jacob Bouwes c.u. en anderen. Ten O. schipper Jan Hayes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Beeresteeg, ten N. erven Heere Wybrens en Dirk Huisman. Geen grondpacht. Gekocht van W.J. Hanekuik als testamentair executeur en redder van de boedel en nalatenschap van wl. Sierk Laquart, voor 142 CG.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0327v van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-038 Grote Kerkstraat 19J Homberg wed1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0141r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGrote Kerkstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Harmens... huur van 7 pondematen en 10 einsen terpland. no. 16, 25 feb 1789. (GAH1121); wed. J.H. gebruiker van wijk E-245, medegebruiker is Pieter Christiaan wed., eigenaar is Johannes Homberg wed., 1814. (GAH204); geeximeerde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Homburg... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-245, gebruikers zijn Johannes Harmens wed., en Pieter Christiaans wed., 1814. (GAH204); Hans Johannes Ackerman ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Pieter Christiaans... Pier Pieters de Bruin, geb 1761 Stavoren; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1837; wed. P.C. gebruiker van wijk E-245; medegebruiker Johannes Harmens wed. ; eigenaar is Johannes Homburg wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Homberg wedJohannes Harmens wed
E-245Grote Kerkstraat 19Pieter Christiaan wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1018Grote Kerkstraat 19Ruurd Hilbrands RiewaldHarlingenkuiperhuis en erf (63 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49029 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 70 van 19 apr 1836
adressoortbedraggebruik
E-245Grote Kerkstraat 19koopaktefl. 200huis in de Groote Kerkstraat E-245
 
verkoperRuurd Hilbrands Riewald
koperMarten Ruurds Riewald


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Berber Martens Riewald, overleden op 22 september 1837dochter van Marten Riewald, metselaar Grote Kerkstraat E 245, zuster van minderjarige Ruurd Martens Riewald. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Dirk Johannes Postma... P, en Petronella van Wageningen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-245; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-080; VT1839; geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Marten Riewald... ovl 1837, huw 1841 bev.reg. HRL 1851 wijk E-279; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk E-245; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-245Grote KerkstraatMarten Riewald34 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, kuiper
E-245Grote KerkstraatRuurd Riewald7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-245Grote KerkstraatAukje Riewald25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Jetze Martens Riewald, overleden op 16 september 184611 mnd (geboren 24/10/1845), overleden Kerkstraat E 245, zoon van Marten Riewald, metselaar (wednr. Feikje Hidma) en Antje de Boer, halfbroer van minderjarige Ruurd Martens Riewald (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Sibbeltje Martens Riewald, overleden op 11 november 18461 1/2 wk (geboren 1/11/1846), overleden Kerkstraat E 245, dochter van Marten R. Riewald (wednr. Feikje/Freekje? Hidma) en Antje de Boer, halfzuster van minderjarige Ruurd Martens Riewald (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Trijntje Klases van der Sluis... vdS, en Cecilia Harmanus IJskamp; BS huw 1828, ovl 1876, ovl 1880, bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Wiebe Blavier... 1828, werkman, N.H., zv Hein B., en Grietje Sibouts; BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 C- 77, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1018E-245 (Kerkstraat)Marten R. Riewaldwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1018E-244 (Kerkstraat)Marten R. Riewaldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4391Grote Kerkstraat 19 (E-244)Benjamin de Vries (en Cons.)


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 19Theodorus de Haan


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 19 Otto de Jongschoenmaker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 19A.Kamstrastucadoor
Kerkstraat 19aH. v/d Scheertransportarbeider


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 19rijksmonument 20459




  terug