Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 29 3-064 3-080 G-195 G-240
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 29
ten oostende Grote Kerkstraat
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 27


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 29Oud Harlingen Magazine 1989Lammert Buisman had ook een groente-affaire, hij woog omstreeks 220 pond


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0249r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidoostenGerryt Crijns


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidoostenGoslick Freercx


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193v van 20 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidoostenGosslick Freercks


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidoostenGoslyck Freercks


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylke Lolkes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSikke Syttjes


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZvoorhuis alwaer het Wapen van het westeynd van Vlielant aen de looyff geschildert staet, met bakhuis
 
koper door niaarRomke Benedictus 299-07-14 GG
geniaarde koperWillem Aris, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperEva Rommerts van der Burg
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJoucke Assuerus
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen His Romkes uitdraagster
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperCornelis Geerts mede voor zich, gelastigde van resp.op het westend van Vlieland
verkoperSyttie SickesTexel
verkoperReyer TelckesAmsterdam
verkoperCornelis JansenVlieland
verkoperPytter SiewertsVlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomcke Benedictus niaart als naastligger tegen mr. bakker Willem Aris x Eva Remmerts van der Burg, voor- en achterhuis nz. Grote Kerkstraat, alwaer het wapen van het westeynt van vlielant aen de loyff geschildert staet. In het achterhuis is een bakhuis. Ten O. een steeg en Joucke Assuerus, ten Z. de straat, ten W. uitdraagster His Romckes, ten N. het achterhuis. Het achterhuis heeft ten O. Doede Hendrix, ten Z. het voorhuis, ten W. een steeg en Romcke Benedictus, ten N. de straat. Grondpacht 6 st. Gekocht van Gool Cornelis, secretaris op het westeynd van Vlieland, voor hem zelf en als gelastigde voor Syttie Sickes op Texel, Reyer Eelckes te Amsterdam, Pytter Siewerts ende Cornelis Jansen mede op Vlieland, voor 299 gg. 7 st.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romcke Benedicks


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0114v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romke Benedix


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0005va van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]voorhuis alwaer het Wapen van het westeynd van Vlielant aen de looyff geschildert staet, met bakhuis
 
koper provisioneelJetse Hanses c.u., huis361-14-00 GG
koperJetske Piers 362-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenSeerp Doedes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis voorheen toebehorend aan Auckmoey
naastligger ten noordende vroedsman Tjal Arjens
verkoper van 1/3Idtske Jeltes, gehuwd met
verkoper van 1/3Sioerd Eekes
verkoper q.q.Eibert Jansen, curatorBolsward
verkoper q.q.Claes Idserts, curator overBolsward
verkoper van 2/3Jelte Watses nagelaten zoon
erflaterwijlen Watse Jeltes


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-064Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarJetske Piers
gebruikerJohannes Salvis
gebruikerIJsbrand Salvis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ tussen Kerkbrug en kerkhofhuis
 
koperCornelis van der Hout schipper260-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenJeltie Jacobs
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSytse Hessels
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
verkoperde erfgenamen van wijlen Jetske Piers
verkoperde erfgenamen van wijlen Doede Piers


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-064Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarCornelis van der Hout
gebruikerSimen Dates
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-10-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103r van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis van der Hout


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis van der Hout


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-064 Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarCornelis van der Hout
gebruikerWillem Coen
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0032v van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperWillem van Loon, gehuwd metmr. schoenmaker401-07-00 GG
koperClaeske Lolles Kok
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jeltje Jacobs
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenGerben Pieters
naastligger ten westenburgemeester Tjalle Arjens Fopma
naastligger ten noordenburgemeester Tjalle Arjens Fopma
verkoperSjoerd van der Hout mede voor zich, zaakgelastigde vanmr. blokmaker
verkoperJacob KroonkoopmanHaarlem
verkoperSalomon FokkekoopmanHaarlem


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-064 Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarerven Willem van Loon
gebruikerOeble Gosses
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-064 Grote Kerkstraat 29wed. Symon Sybes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0056r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sibes


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-064 Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarSimon Dekker
gebruikerSimon Dekker
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0207v van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sybes


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0207v van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0021v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperBonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker407-07-00 GG
koperStijntie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenSaco Harmen van Idsinga
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJacob Cornelis
naastligger ten noordenburgemeester D. Vosma
verkoperMaeyk Willems van Loon, weduwe van
verkoperwijlen Symon Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Douwes, mr. schoenmaker x Stijntie Pytters kopen huis in de Grote Kerkstraat. Grondpacht 12 st aan de stad. Ten O. Saco Harmens van Idsinga, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Jacob Cornelis, ten N. burgemeester D. Vosma. Verkocht door Marijke Willems van Loon wv wl. Symon Sybes, voor 407 gg. 7 st.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0264r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0141r van 18 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0264r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0181v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBonte Douwe


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0181v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0218r van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bonte Douwes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0114v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJacobus Potting, gehuwd metmr. horlogemaker600-00-00 CG
koperGrietje Sibbles Brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJohannis Balstra c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Claas Heins
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Daniels c.u.
naastligger ten westenburgemeester Harkenroth
naastligger ten noordenburgemeester Harkenroth
verkoperDouwe Bonteskoopman
verkoperPerkje Bontes, gehuwd met
verkoperBernardus Coelmanskoopman
verkoperPetronella Bontes, gehuwd met
verkoperJoost Jansenscheepstimmerman
verkoperTjitske Bontes meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Bonte Douwes, gehuwd met
erflaterwijlen Stijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Potting, mr. horlogiemaker x Grietje Sibbles Brouwer kopen deftig huis in de Groote Kerkstraat. Grondpacht 12 st aan de stad. Ten O. vroedsman Claas Heins, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Hendrik Daniels c.u., ten N. en W. burgemeester Harkenroth. Verkopers de (met name genoemde) erfgenamen van Bonte Douwes x Stijntje Pieters, voor 600 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0203r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Potting [staat: Petting]


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0187v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Potting


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0071v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Potting


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-075 Grote Kerkstraat 29Jacob Potting


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0246v van 7 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 29Tiepelsteeg wijk G-163, G-162 en G-195huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195]
 
koperFlores Jeltes, gehuwd met212-05-00 CG
koperZydske Douwes
huurder G-162Dette Heeres
huurder G-159 [staat: 195]Jacob Piebes
naastligger ten oostenJan Bettels koopman
naastligger ten zuidenJan Bettels koopman
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenTiepelsteeg
verkoper q.q.Lammert Alberda, curator overmr. verver
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Douwes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 246v van mei 1809 , betreft pand G-195 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 29


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0071v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-080 Grote Kerkstraat 29Jacobus Potting2-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0121r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacobus Potting


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Grietje Sibbles Brouwer... getekt Petrus de Kok, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Johannes Jacobus Potting... d. klok, 30 dec 1809, quit. no. 13 (GAH1141); logiemaker en uurwerkhersteller, Rooms Katholiek, ovl wijk G-195, zv Jacobus P, en Grietje Sibbeles Brouwer; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-195Grote Kerkstraat 29Johannes Potting Johannes Potting horlogiemaker


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 35 van 9 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
G-195Grote Kerkstraat 29koopaktefl. 100huis bestaande uit 3 woningen G-163, G-162 & G-195
 
verkoperFloris Jeltes Langedijk
verkoperZytske Douwes Koets
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-195Grote Kerkstraat 29Hylke Minnes Wiersma, overleden op 25 juli 1820koopman (Grote Kerkstraat G 195), wednr. NN, man van Elisabeth Douwes, vader van wijlen Minne (man van Jantje Klazes Zeilmaker, vader van minderjarige Janke, Hylke en Klaas Minnes Wiersma), Dieuwke (vrouw van Gerben Hendriks Meyer, timmerman) en Fredrik Hylkes Wiersma, kleermaker (uit 1e huwelijk) enminderjarige Trijntje, Douwe, Elisabeth, Jantje en Hylke Hylkes Wiersma (uit 2ehuwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 987Grote Kerkstraat 29Johannes Jacobus PottingHarlingenklokmakerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Janke Pieters Reindersma... Pieter R, en Hinke Herres Boonstra; BS huw 1812, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Klaaske Rimmerts Pannebakker... Midlum, dv Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-195Grote Kerkstraat 29J Potting stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-195Grote KerkstraatJohannes Potting47 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, horologiemaker
G-195Grote KerkstraatJanke Reindersma52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-195Grote KerkstraatBauke J Potting18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, gleibakkerschild.
G-195Grote KerkstraatElisabeth Potting14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-195Grote Kerkstraat 29Janke Reindersma, overleden op 26 maart 184860 jr, geboren Arum 23/4/1787, overleden Kerkstraat G 195, gehuwd, moeder van wijlen Jacobus (man van Johanna Pilaar, horlogemakerse Hilversum, vader van minderjarige Johanna Jacobus Potting), Bernardus, horlogemaker Nieuwdiep, Pieter, metselaar, Bauke, plateelbakker en Elisabeth J. Potting. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Ale Alberts de Wilde... wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Antje Bakkergeb 1806/1810 Bolsward, ovl 13 mrt 1854 HRL, huwt met Jelte Visser, N.H., arbeidster, Vst 27 aug 1853 uit Bolsward, dv Cornelis B., en ...; BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Tjeerd Pieters Zijlstra... 1839, zv Pieter Eeltjes Z, en Aafke Gerrits; BS huw 1828, huw 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 39 jaar, geb Makkum(!) en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk B-050; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Wilhelmina Bandsma... naaister, N.H., dv Harmen Hendriks B., en Anna Plutschouw; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 987G-195 (Kerkstraat)Johanna Potting en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 987G-240 (Kerkstraat)IJde Gongrijpwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4454Grote Kerkstraat 29 (G-240)Aron Speijerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 29Kl. Rodenhuisjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 29L.Buismangroentenkoopman


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 29R. (Roelof) Kroese
  terug