Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 18-131 8-143 F-108(niet bekend)


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 1
ten oostenGrote Ossenmarkt 1a
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenZuiderhaven 31
ten noordenVijverstraat 4


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Ossenmarkt 1naamloze steeg ten oosten


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224r van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt [staat: bij de zuidwesterhaven op de oude zuiderwal]770‑00‑00 GGhuis
koperTaecke Taeckes biersteker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
protesteertPietertie Pieters, gelastigde van te Enkhuizen
protesteert vanwege een reversaalLouw Sioerdtssmid
naastligger ten oostenSibbele Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAndries Herckes smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Lieuwes, gehuwd met
verkoperGeert Gerryts
tekst in de margePietertie Pietersdr. tot Enchuysen, als cessie ende transport hebbende van Louw Sioerdtszn. smid cum uxore van sijn recht t'welck hem gecompeteert heeft uut crachte van sekere reversael bij Jan Lieuwes aen hun gepasseert over de coop van dese geproclameerde huysinge, protesteert per Piphron dat haer de proclamatien ende inwijsinge van de huysinge hier neffens gemelt onschadelyck sal wesen, ende de coop vandien voor soo veel nodich mits desen oock verspierende, ter tijt ende soo lange sij protestante neffens haer achterwesen volgens 't voors. reversael sal sijn gecontenteert, voorts in forma. Actum den 12en january 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamante onvercort de protestante ende verspierderse haer recht ende den proclamant sijn defensie ter contrarie, den 20en january 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes, biersteker, koopt een huis bij de zuidwester haven op de oude Zuiderwal. Ten O. Sibbele Janssen, ten W. smid Andries Herckes. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Jan Lieuwes x Geert Gerryts voor 770 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0194r van 14 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ [staat: op de zuidwester nieuwe haven]1000‑00‑00 GGhuis
koperLieuue Oenis, gehuwd met
koperAntke Doedes
naastligger ten oostende ledige plaats van Jan Meves
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenLyckle Andries smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTake Takesbiersteker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuue Oenis x Antke Doedes kopen een huis op de zuidwester nieuwe haven. Ten O. de ledige plaats van Jan Meues, ten W. smid Lyckle Andries. Gekocht van biersteker Take Takes voor 1000 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0212r van 5 feb 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende gewezen plaats van Taecke Taeckes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0390v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140v van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Zuidwester Nieuwe Haven700‑00‑00 GGhuis daer de Calckoven uuytsteeckt
koperLolcke Sytses, gehuwd metde Kalkoven
koperJancke Boeckes
naastligger ten oostenvoorhuis van wijlen Sibke Jans
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Heerckes
verkoperLieuue Oenesherbergier te Vlieland


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144v van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Lolcke Sytzes* IJlst


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144v van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]1380‑00‑00 CGhuis
koperFredrick Samuels
naastligger ten oostenHiltie Cents* strowijf
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van Lolcke Sytzes* te IJlst
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMary Hoesten, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Hoites


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]711‑00‑00 GGhuis
koperUilke Pytters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Fredrik Samuel
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van Lyckele Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolke Sytzes, gehuwd met
verkoperJancke Doekes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 11vGrote Ossenmarkt 1Ulcke Pytters, schipper (groot-), absentf. 1000-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168r van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0351v van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUylke Pytters nom. lib.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0351v van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt] met vrije in- en uitgang in de steeg ten oosten720‑00‑00 CGhuis
koperBeernt Hendrix c.u.grootveerschipper
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenUylke Pytters nom. lib.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
verkoper van 2/3Salomon Fredrix
verkoper van 1/6Antie Fredrix
verkoper van 1/6Sicco Fredrixmedicinae doctor te Workum


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0202r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Trompetter wijdschipper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0233v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNyeske Pytters


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0151r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]310‑00‑00 GG3/4 huis
koper door niaarPieter Uilkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperYde Hemmes c.u.ijzersmid
huurderde weduwe van Sipke Harings 32‑00‑00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beern Hendrix schipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenPyttje Jans
naastligger ten noordenCornelis Hansen van der Hout
verkoper van 1/4Geertje Uilkes, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Sybrensopzichter
verkoper van 1/4Baukje Uilkes
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkeszeevarende
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Uilkes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen IJde Hemmes, mr. ijzersmid, 3/4 huis nz. Ossenmarkt, nu verhuurd aan wd. Sipke Harings. Ten O. erven Beern Hendrix, schipper, ten W. Grijttie Jans, ten Z. die straat, ten N. Cornelis Hansen v.d. Hout. Gekocht van Geertje Uilkes x Claes Sybrens, opzichter op de Stadsbeurs, voor 1/4, Baukje Uilkes en Uilke Uilkes, zeeman, ieder voor 1/4, voor 310 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Trompetter


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarBouwe Schiere
gebruikerPieter Boltjes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Beern Hendricks


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarBouwe Schiere in qlt.
gebruikerFeye Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720
grondpacht aan F. R. Braem
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ aan de haven305‑10‑00 GGhuis
koperJacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berent Hendrix
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en ossenmarkt]
naastligger ten westenGerrit Freerx
naastligger ten noordenCornelis van der Hout
verkoperReinskje Hendrix Donker, gehuwd met
verkoperReinder IJsbrands
verkoperLijsbeth Jacobs Donker, gehuwd met
verkoperHomanscontrarolleur te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, koopt een huis nz. Ossenmarkt aan de haven. Ten O. erven Beernt Hendrix, ten W. Gerrit Freerx, ten Z. die straat, ten N. Cornelis v.d. Hout. Gekocht van Reinskje Hendriks Donker x Reinder IJsbrands en Lijsbeth Jacobs Donker x de controleur Homans te Makkum, voor 305 gg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172r van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ripperts


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarJacob Jansen Ros
gebruikerJacob Jansen Ros
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0034r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmr. Jacob Ros


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarwed. Jacob Jansen
gebruikerwed. Jacob Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aanerven Jacob Romkes Braam
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarwed. Jacob Jansen
gebruikerwed. Jacob Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
grondpacht aansecretrs. Bakker
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0152r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ hoek [staat: op de hoek van de Ossenmarkt]21‑10‑00 CGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperBeernd Dreyer procureur fiscaal
huurdergrondpacht uit het huis bewoond door Berber Fredriks
huurderwijlen Jacob Jansen Ros
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarretje Keiser, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Jan Menso Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Dreyer, procureur fiscaal, koopt een jaarlijkse grondpacht van 2 cg. uit een huis bewoond door Berber Fredriks wv Jacob Jansen Ros, op de hoek van de Ossemerkt. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van notaris publicus Hendrik Pesma als gelastigde van Marretje Keiser wv wijlen Jan Menso Backer te Amsterdam, als geinstitueerde erfgenaam van haar wijlen man ingevolge de mutuale testamenten van 10 maart 1722 opgemaakt voor wijlen de notaris Ysaak Angelkot, en hare kinderen, volgens procuratie op 14 september 1750 gepasseerd voor notaris Abraham Coymans, voor 21 cg. 10 st.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0065r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schoonebeek


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0253v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0003v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester B. Jelgersma
naastligger ten westenburgemeester B. Jelgersma


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0133r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Jelgersma
naastligger ten westenoud burgemeester Jelgersma


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0188v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Schoonebeek


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0210r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHoyte Pieters


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0227v van 12 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Schonebeek


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0227v van 12 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]190‑00‑00 GGhuis
koperJan Bolman, gehuwd metkoopman
koperChristina Briel
huurderDirk Jans 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenJan Schonebeek
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
verkoper q.q.burgemeester Sybout Hoornstra, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.burgervaandrig Nichiel Nauta, geauthoriseerde administratoren van
verkoperWiltetus Bernardus Jelgersma, erfgenaam van zijn vaderpredikant te Exmorra
erflaterwijlen Bernhardus Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Sybout Hoornstra, curator en
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSytske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester B. van der Meulen, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Matthijs van Idzinga, geauthoriseerde curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz, weduwe van
verkoperwijlen B. Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman x Christina Briel kopen huis op de Ossemerkt, verhuurd aan Dirk Jans voor 10 cg. Ten O. Philip Oolgard, ten Z. de Ossemarkt, ten W. Jan Schonebeek, ten N. wd. Claas Hanses. Steeg ten O., waardoor ook de naastligger ten N. in- en uitgang heeft. Geen grondpacht. Gekocht van (de administratoren over de erfenis van) Bernardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 190 gg.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0312v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ350‑00‑00 CGhuis
koperJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met
koperBernardus Smeeding koopman
huurderSjoerd J. de Groot c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenAlbert Bolman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenHendrik Ulbes
naastligger ten noordenJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met
naastligger ten noordenBernardus Smeeding koopman
verkoperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperWietzi Schonebeek


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0331r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Smeding


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0331r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ129‑00‑00 GGhuis
koperClaas Tobias schuitschipper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeding
naastligger ten noordenTrijntie Stroo
verkoper van 1/2Albert Bolman, erfgenaam vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Jan Bolman
verkoper van 1/4Hermana Bril, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen D. Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Voskoopman te Pekela
erflaterde weduwe van wijlen Jan Bolman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0028r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Smeeding


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0028r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ325‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Harmens Doornat sjouwerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordenTrijntje Strooi
verkoperRiemke Haayes, weduwe van
verkoperwijlen Klaas Jans Tobias


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0266r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Smeeding


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ700‑00‑00 CGhuis
koperJacob Philippus Goldsmith joods koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
verkoperHendrik Harmens Doornat


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0197r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Smeeding


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0206r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0197r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]550‑00‑00 CGhuis
koperRinnert Johannes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordende verkoper Jacob Philippus Goldsmit te Veendam
verkoper q.q.Levi Jacobs, gelastigde van
verkoperJacob Philippus Goldsmit te Veendam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Johannes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-143, pag. 173Grote Ossenmarkt 1Bernardus Smeeding2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Bernardus Smeding... en de jura voldaan f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 12 nov 1788. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-108, wewer, 1814. (GAH204); Johannes BS en Jeltje Pieters Klein, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-108Grote Ossenmarkt 1Bernard Smeding Bernard Smeding wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1440Grote Ossenmarkt 1Rinnert Johannes ZijlstrablokmakerHarlingenhuis (110 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 186 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-108Grote Ossenmarkt 1Rinnert Johannes Zijlstra, overleden op 4 mei 1834mr. blokmaker Vijverstraat /Ossenmarkt F 105/108, vader van Robijn, blokmaker, Johannes, idem, Sybrigje (vrouw van Jacob Roelofs de Boer, kastelein) en wijlen Grietje Rinnerts Zijlstra (vrouw van wijlen Job Jelles Adema, moeder van minderjarige Rinnert, Rinske, Antje en Johannes Jobs Adema: voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1440Grote Ossenmarkt 1 Rinnert j ZijlstraHarlingenvan voren vernieuwd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Johannes Jans de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1860, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-180, wijk F-108, wijk G-036; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-087; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Robijn Rimmerts Zijlstra... 1813, huw 1815, huw 1819, huw 1833, ovl 1841; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-108; VT1839; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-108Grote Ossenmarkt 1P Johannes Zijlstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-108OssemarktRobijn R Zijlstra50 jblokmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-108OssemarktWemeltie Hogenbrug53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-108OssemarktSjouwkje Zijlstra16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 306 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-108Grote Ossenmarkt 1Robijn Rinnerts Zijlstra, overleden op 6 mei 184152 jr, blokmaker, overleden Ossenmarkt F 108, man van Wendelina Hogenbrug, vader van Anna (vrouw van Klaas J. Godthelp, slager) en minderjarige Sjoukje Robijns Zijlstra. (in tafel 'Rimmerts') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 73 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-108Grote Ossenmarkt 1Barend Johannes Bos, overleden op 10 februari 18449 mnd (geboren 24/4/1843), overleden Grote Ossenmarkt F 108, zoon van Johannes Barend Bos, kleermaker en Pietertje Douwes Idserda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Wemeltje Rimmerts Hogenburg... supp wijk C-234, supp wijk G-437; oud 53 jaar, (geslnm: Hogenburg), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-108; VT1839; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1440Grote Ossenmarkt F-108Pieter de Vrieswoonhuis


1870 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49068 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 79 van 10 mei 1870
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-108Grote Ossenmarkt 1koopaktefl. 900huis en erf aan de Groote Ossenmarkt F-108
 
verkoperTheodora de Vries
koperfa. gebr. Scheuer
firmant dezer firmaJohan Christoph Scheuer
firmant dezer firmaEgbertus Bernardus Scheuer


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1439Grote Ossenmarkt 1 (F-103)Mense Crop (en Cons., te Leeuwarden)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 1 August Gudmundsonwinkelierf. 600f. 600


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9379
Ossenmarkt 1Gerrit Jan Kaspers


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 1G.J. Kasperssmid


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15744
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17603
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15744
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 1A. Bijlsma969Rijw.- en motorenh., taxiverh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 1B. (Bernard) Wassenaar
  terug