Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 128-1388-1388-150F-096F-097


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 12
ten oostenGrote Ossenmarkt 14
ten westenGrote Ossenmarkt 10
ten noordende Grote Ossenmarkt


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0233v van 14 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: grote plaats]475‑00‑00 gghuis
koperHans Jacobs c.u.
verpachter grondN. N. 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPiecke Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBerbaer Lieuwes*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Fransen*
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat of grote plaats]
verkoperJelmer Aerians, en
verkoperJan Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jacobs koopt een huis op de Grote Plaats (zz. Ossenmarkt?). Ten O. Prieske? Pybe? Jansen, ten W. Berber Jans, ten Z.?, ten N. ten naasten de Grote Plaats. Gekocht van Jelmer Aerians en Jan Sybrens.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0260v van 11 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkts ZZ [staat: Schritsen]451‑00‑00 gghuis
koperJelmer Ariens c.f.
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenPiecke Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBerber Lieuwes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperGerben Jeltes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123v van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]402‑12‑00 gghuis
koperClaes Jansen c.u.smid
verpachter grondN. N. 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Pykes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Berber Annes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperHans Jacobs Huyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, smid, koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Jan Pybes, ten W. erven Berber Annes (Andries?). Gekocht van Hans Jacobs (Huyer?).


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]142‑00‑00 cggrondpacht van 2-02-00 cg
koperburgervaandrig Iske Taakes Jelgersma te Franeker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Clasen te op Franeker-reks endt ?


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 12rGrote Ossenmarkt 12Tijs Jansen, schipper (wijd-), absentf. 4000-00-00 (3000+1000)


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304v van 12 jan 1690 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]96‑00‑00 cg6/7 van 5-12-00 cg grondpacht uit 3 huizen
koperJan Symens
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen2‑02‑00 cg
verkoper van 1/7Ruyrd Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7Tjerck Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7Cleis Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7Tietie Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Jacob Zanstra, erfgenamen vanequipagemeester
erflaterwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258r van 8 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]310‑00‑00 gghuis
koperPytter Tjepkes, gehuwd met
koperGryttje Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beert Gerrits
naastligger ten zuidenAucke kistmaker
naastligger ten westenJillis Martens c.soc.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJan Pytters te Wieuwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Tjepkes x Gryttje Jans kopen een huis zz. Ossemerk. Ten O. wd. Heert Gerrits, ten Z. kistmaker Aucke, ten W. Jillis Martes [Mesdagh], ten N. de Ossemerk. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Jan Pytters te Wieuwerd voor 310 gg en een ducaat voor de verkopers' zoon en twee oostindische schoteltjes.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarPieter Tiepckes
gebruikerPieter Tiepckes
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarPieter Tjepkes
gebruikerPieter Tjepkes
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197v van 26 mrt 1724 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]400‑00‑00 cghuis
koperReyner Cornelis kok op het Prinsenjacht
huurder voor 5 jarenN. N. 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFijke Douwes
naastligger ten zuidenReyner Outgers
naastligger ten westenMartien Jilles c.s.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperPyter Tiepkes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperTrijntie Pyters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarReiner Cornelis
gebruikerHessel Jarigs
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0301v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossemarkt]350‑07‑00 gghuis
koperRuird Robijns, gehuwd met
koperTrijntie Douwes
huurderHessel Gilles c.s.
naastligger ten oostenFijke Douwes
naastligger ten zuidenReinder Outgers
naastligger ten westenMarten Gillis c.s.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperTrijntie Reinders, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen Reinder Corneliskok op het Prinsenjacht


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0127v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ475‑00‑00 cghuis
koperYme Jansen, gehuwd metscheepstimmerman
koperSijke Jacobs
huurderPyter Douwes Meetie schipper
naastligger ten oostenFijke Douwes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Reyner Outgers
naastligger ten westenMarten Gilles
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperRuerd Robijns, gehuwd met
verkoperTrijntie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYme Jansen, scheepstimmerman x Sijke Jacobs koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Fijke Douwes, ten Z. erven Reyner Outgers, ten W. Marten Gilles [Mesdagh], ten N. de straat. Gekocht van Ruurd Robijns x Trijntie Douwes, voor 475 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarYeme Jansen
gebruikerYeme Jansen
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarYme Jansen
gebruikerYme Jansen
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarYeme Janzen
eigenaarYeme Janzen
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarYeme Jansen
eigenaarYeme Jansen
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarYeme Jansz wed.
gebruikerYeme Jansz wed.
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarJan Yemes
gebruikerRoelof Tomas wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0349v van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ wijk F-096400‑00‑00 cghuis
koperDouwe Wybes Quest, gehuwd metschipper
koperSybrigje Rinkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Tetrode
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen C. Bakker
naastligger ten westenA. J. Conradi
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperYede Jans, gehuwd metschipper
verkoperBaukje Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-150 , pag. 174Grote Ossenmarkt 12Douwe Quest 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Douwe Wybes Kwest... buitenlandse zeevaart, buitenschipper; BS huw 1814, huw 1821, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk F-096, varensgesel, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede op het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-096Grote Ossenmarkt 12Douwe W KwastDouwe W Kwastvarensgesel


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 271 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Maike Douwes, overleden op 20 september 1823ruim 92 jr, Ossenmarkt F 96, moeder van Antje (tekent ' Quest'), Setske en afwezige Douwe Wybes Kwest, zeeman (op reis naar Noorwegen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 304 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Sybrigje Rimkes Klein, overleden op 20 september 1826vrouw van Douwe Kwest, schipper Ossenmarkt F 96, moeder van Maaike Douwes Kwest (vrouw van Hendrik Johan Otten, varensgezel aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1458Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest varensgezelHarlingenhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Agnes Witteoud 45 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Maaike D Ottenoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Wenseslous Boikeoud 43 jaar, geb Wessum en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-096OssemarktMaaike Douwes Otten52 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
F-096OssemarktHendriks D Kwest14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-096OssemarktWinseslaus Böike43 jWessumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-096OssemarktAgnes Witte45 jWessumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 327 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Johannes Born, overleden op 26 oktober 184673 jr (geboren 9/9/1773), gepensioneerd landskapitein, overleden Ossenmarkt F 96 (ten huize van Maaike Kwest), weduwnaar, geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn 1) Gerrit, arbeider Wommels, Johannes, koopman aldaar, Dieuwke (vrouw van Egbert Hotzes Stuiksma, politiedienaar aldaar), Gerbrig (vrouw van Jan Sjerps Wynia, arbeider aldaar) en Elisabeth Andries Tiemersma, te Woudsend (neven en nichten: samen testamentair erfgenaam voor 1/4), 2) Gerritje Born (wed. Sytze Geeles de Vries), te Ferwerd (nicht: 1/4), 3) Johanna Andries Born (wed. Harmen Elzinga), te Leeuwarden (nicht: 1/4) en 4) Maaike Kwest (niet verwant: 1/4), verder legaten voor Antje Lykeles de Boer (vrouw van Freerk Baukes de Boer, schipper) (fl. 25,-), Johanna Born (wed. Hendrik Koster), te Bolsward (nicht: fl. 50,-), Antje Bettings de Boer (vrouw van Barend Kroese) (fl. 25,-) en Betting Alberts de Boer (fl. 25,-). Saldo fl. 455,10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Jan de Boer, overleden op 23 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 18/1/1847), overleden Ossenmarkt F 96. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Jan B Oorthuis... HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Maaike Douwes Kwest... Witmarsum, dv Douwe Wybes K, en Siebrigje Rimkes (Klein); BS huw 1821, ovl 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-096, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1458Grote Ossenmarkt F-096Marten Riewald woonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Johanna Coevenhovegeb 1784 HRL, ovl 19 feb 1863 HRL, ongehuwd, ovl wijk F-096, N.H., dv Martinus K, en Harmke Jans; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk F-100


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 28 van 1 feb 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-096Grote Ossenmarkt 12koopaktefl. 1500huis F-096
 
verkoperSytske Sikkes de Jong
koperJan Schuil


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1458Gr. Ossenmarkt F-097 Jan Schuil woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1458Grote Ossenmarkt 12 (F-097)Hotze Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 12 Hijlke J. de Vrieskantoorlooperf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 12B. Bergsmakapitein schelpenzuiger


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 12L. (Lubbert) Heres


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 12rijksmonument 20379  terug