Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 2(niet bekend)(niet bekend)8-147F-102F-102


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 2
ten oostenGrote Ossenmarkt 4
ten zuidenZuiderhaven 35
ten westenZuiderhaven 33
ten noordende Grote Ossenmarkt


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]7600‑00‑00 gghoekhuis en gebouw met zes gevels
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met te Bolsward
koperFrancine Martini te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]2730‑00‑00 gghuis
koperJacob Wytzes, gehuwd met
koperBauckien Marthens
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0009r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ tot Grote Ossenmarkt [staat: zuider nieuwe stad de Zuiderpoortsbrug]542‑00‑00 gghuis, loods en een ledige plaats
koperInte Tiepkes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: brug en haven]
naastligger ten westenSake Watzes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
verkoperJets Martens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Zuiderbrug tot aan de Grote Plaats]1390‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperJacob Jansen Isercramer veerschipper
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van wijlen Douwe Keimpes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Grote Plaats]
verkoperInte Tiepckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen isercramer, veerschipper, koopt een huis tussen zuiderbrug en de grote plaats. Geen grondpacht.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: ten westen van de gleibakkerij van de kopers]670‑00‑00 ggledige plaats
koperFrans Jacobs de Adam c.f.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
eerdere eigenaarJarich Claesen
verkoperburgervaandrig Jan Knijff c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een ledige plaets, liggende ten W. van zijn gleibakkerij. Hij koopt het van vaandrig Jan Knijjf en Ipe Meinerts onder beding dat hij aan de vorige verkoper Jarigh Claesen van Ameland nog 120 GG betaalt, voor 670 GG.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0163r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ1000‑00‑00 gghuis
koperSimen Jacobs, gehuwd met
koperAriaentie Fransen
naastligger ten oostende gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, gehuwd met
verkoperAttie Pieters


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ300‑00‑00 cgpakhuis verdieping
koperde Joodse Gemeente
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakeen zilveren geboortelepel voor het zoontje van de verkoper
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen de heer Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten westenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyerfiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Ysaaks en Benjamin Cohen, kooplieden, kopen als ouderlingen en diakenen van de Joodse Gemeente, het bovenste gedeelte van een pakhuis. Ten O. het pakhuis van Jan Roorda, ten N. de Ossenmarkt, ten W. en Z. Bernardus Dreyer. Er staan veel bedingen in over verbouwing van het pand. Gekocht van Bernardus Dreyer.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ400‑00‑00 cgpakhuis
koperEelke Jelles mr. huistimmerman
eigenaar bovende Joodse Gemeente
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. huistimmerman koopt een pakhuis op de Ossenmarkt. Ten O. erven Jan Roorda, ten W. Antoni Vink, ten N. de Ossenmarkt, ten Z. de verkoper. Het bovenste deel van dit pakhuis behoort aan de Joodse Gemeente en wordt als hun Synagoge gebruikt. Gekocht van Bernardus Dreyer.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]170‑00‑00 ggpakhuis waarin boven een synagoge
koper door niaarGeertje Douwes, gehuwd met
koper door niaarJurjen Okkes mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
geniaarde koper van 1/2Jurjen Okkes, enmr. metselaar
geniaarde koper van 1/2Eeltje Trawaliekoopman
gebruikerP. van Scheltinga
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anthony Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes v.d. Stok mr. metselaar, koopt een pakhuis. Ten O. Jacob Roorda, ten W. erven Anthoni Vink, ten Z. Jan Nannes?, ten N. de Grote Ossenmarkt. Het bovenste deel van het pakhuis is in eigendom en onderhoud van de Joodsche Gemeente, als synagoge. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]275‑00‑00 cgpakhuis waarin boven een synagoge
koperLouwrens Clazen Koster, gehuwd met
koperEelkjen Theunis
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJ. Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperGeertje Douwes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147Grote Ossenmarkt 21/4 huis
eigenaarJan Minnes
gebruikerJan Minnes
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147Grote Ossenmarkt 21/4 huis
eigenaarMinne Vink c.s.
gebruikerCornelis Jansz
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerHartog Arends
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
af: lasten01‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147Grote Ossenmarkt 21/4 huis zijnde kamer of synagoge
eigenaarde Joodsche Gemeente
gebruikerde Joodsche Gemeente
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147Grote Ossenmarkt 21/4 huis
eigenaarLouwren Claasen
gebruikerLouwren Claasen
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarJacob Sas
gebruikerJacob Sas
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
opmerking[eigenaar van 1/4]
eigenaarPieter Feykes
gebruikerPieter Feykes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerYmke Pieters
huurwaarde20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
opmerking[eigenaar van 1/4]
opmerking[eigenaar van 1/4]
opmerking[eigenaar van 1/4]
eigenaarJoodsche Gemeente
gebruikerJoodsche Gemeente
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg
eigenaarLourens Cl. Coster
gebruikerLourens Cl. Coster
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ100‑00‑00 cgpakhuis
koperJacob Sas koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten westenPieter Feikes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperTheunis Lourens Kostermr. slager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147 , pag. 173Grote Ossenmarkt 2Jacob Sas c.s.3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke Djoerds van der Stel... van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-154, pakhuis; gebruikers Sikke Bonnes, sjouwer, en Johannes ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke D van der Stelpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1447Grote Ossenmarkt 2 Jan Weide koekbakkerHarlingenpakhuis (48 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Akke Beernts... dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1447Grote Ossenmarkt F-102Willem Wagenaar pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1447Gr. Ossenmarkt F-102 Simon Wiarda pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2 (F-102)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21844
Grote Ossenmarkt 1Gebroeders A. en G. Bijlsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 2rijksmonument 20375


2005 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2  terug