Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Ossenmarkt 20 8-143 8-155 F-091 F-093


Huisnaam in: 1827
Gebruik:
Naam: de gouden letters
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 20
ten oostende Jan Ruurdstraat
ten zuidenZuiderhaven 53
ten westenGrote Ossenmarkt 18
ten noordende Grote Ossenmarkt


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187v van 16 nov 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Fransen


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Pybe Oedses


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0093v van 20 sep 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijntie Cleyses


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijn Cleises


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen metselaar


1695 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 130r van 30 dec 1695 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Grote Ossenmarkt 20
 
overledeneJan Jansen, gehuwd (2) metmr. metselaar
aangeverEbeltie Ennes, en weduwnaar (1) van
wijlen Geertie Pieters
Jan Jansen nagelaten voorkind
Aeltie Jansen nagelaten voorkind
Jancke Jansen nagelaten voorkind
Pieter Jansen nagelaten voorkind
Geertie Jans nagelaten nakind
Dieucke Jans nagelaten nakind
Enne Jans nagelaten nakind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0130r] Ontsegelinge der slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen ten sterffhuise van wijlen Jan Jansen, in leeven meester metselaar en busseschieter deser stede, nagelaeten hebbende vier voorkinderen met namen Jan, Aeltie, Jancke en Pieter Jansen, bij sijn eerste vrouw Geertie Pieters in egte getogen, ende drie nakinderen echtelijk verweckt bij sijn nagelaten weduwe Ebeltie Ennes, met namen Geertie, Dieucke en Enne Jans, van alle de goederen en effecten aldaar ten sterffhuise bevonden, alles op aengevinge van de weduwe Ebeltie Ennes voornoemt, dewelcke bij manuale stipulatie aan handen van de prasiderende burgemeester Kimstra belooft heeft alles opregtelijk en getrouwelijk te sullen aangeven, sonder willens of wetens iets te sullen verswijgen, alles ten overstaen van de praesiderende burgemeester Kimstra voornoemt geadjungeert met de secretaris Arnold van Idsinga [0130v] ten versoecke van de weduwe ende kinderen hier om gemelt in volgende manieren, dezen 30e decemder 1695.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0396r van 15 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 20Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt] hoek Jan Ruurdstraathuis
 
koperPytter Hendrix, gehuwd metwijdschipper370-01-01 GG
koperRinscke Ydes
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuiden[het steegje naar] de timmerwerf van Pytter Keimpes
naastligger ten westenCornelis Jansen van den Burgh
naastligger ten noordenOssenmarkt
verkoper van 3/7Ybeltie Ymes, weduwe van
wijlen constapel Jan Jansen, en als voogd van hun kinderenmr. metselaar
Geertje Jansen
Dieucke Jansen
Yme Jansen
verkoper van 1/7Jan Jansen de jongemr. metselaar
verkoper van 1/7Aeltie Jansen
verkoper van 1/7Jancke Jansen
verkoper van 1/7Pytter Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-143Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarWillem Louws
gebruikerwed. Marten Martens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Hendrik Donker erven
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0310r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-143Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarHendrick Pieters
gebruikerAbe Meinardi
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aan H. Donker
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
aansl. grondp. voldaan--


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Aukes koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-143 Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarwed. Hendrik Pyters
gebruiker
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
grondpacht aan Reinder IJsbrands
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0041r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYde Pyters


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0346r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYde Pieters schipper


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-143 Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerSybren Jansen Meinardi
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
8-143 Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarerven Pieter Stellingwerff
gebruikerReiner Heeres c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
grondpacht aan Reiner IJsbrands
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG
opmerking[nummer 8-143 is tweemaal vermeld]


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096r van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYede Pieters


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-143 Grote Ossenmarkt 20Freerk Ruirds, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0260r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0267r van 9 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYede Pyters


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0204r van 29 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYde Hoornstra koopman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0047v van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenY. Hoornstra
naastligger ten noordenFeddema secretaris


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0101r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenY. Hoornstra, samen met


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0263r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYde Hoornstra koopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0269r van 3 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYede Hoornstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-155 Grote Ossenmarkt 20Y Hoornstra2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Cornelis Johannes Wolff... nov 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1843; gebruiker wijk F-091, schipper; eigenaar is IJede Hoornstra, 1814. (GAH204); . W. en Neeltje Hoffius, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Yde Sybouts Hoornstra... no. 21, 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-156, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-091, gebruiker is Cornelis Wolff, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 132, heeft 1 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-091Grote Ossenmarkt 20Yede Hoornstra Cornelis Wolff schipper


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-091Grote Ossenmarkt 20Janna Wytzes Vettevogel, overleden op 11 september 1824naaister, dochter van wijlen Wytze Jans Vettevogel en Maria-Elisabeth Heinsius, zuster van Debora, naaiwinkelhoudster en Geertruida Wytzes Vettevogel, idem (Ossenmarkt F 91). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 91 en 96 van 10 okt 1827
adressoortbedraggebruik
F-091Grote Ossenmarkt 20provisionele en finale toewijzingfl. 900huis F-091
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperMaria Agnes Timmerman (te Tiel)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1467Grote Ossenmarkt 20Angenietje TimmermansHarlingenhuis en erf (124 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Angenietje Timmerman... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Hendrik Rinkes... van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-091; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Yda Mols... en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-091Grote Ossenmarkt 20H Rinkes stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-091OssemarktHendrik Rinkes53 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, koopman
F-091OssemarktYda Mols52 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-091OssemarktAngenietje Timmerman64 jBronzemv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-091Grote Ossenmarkt 20Sytske Heeres Feenstra, overleden op 20 april 184234 1/2 jr, overleden Deventer (St. Elisabeth's gesticht), vrouw van Jacob Pieters Leyen, mr. smid Vijverstraat F 91, moeder van minderjarige Jan, Herre, Klaaske, Baukje, Klaas en Aafke Jacobs Leyen. (renvooi 19/4 en voornaam 'Tyske') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-091Grote Ossenmarkt 20Jan Hendriks Faber, overleden op 28 oktober 184312 jr (geboren 2/5/1831), overleden Ossenmarkt F 91 (Certificaat van onvermogen nr. 58) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Aukje de Boer... van Ringh op 15 dec 1817 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec 1817, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk F-091, wonende te Sint Anna 1836, dv Jan Gerrits de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Nicolaas Jacobus Schenkius... Japke W. Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Tjerk Zwanenburg... in 1851, N.H., zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1467F-091 (Grote Ossenmarkt)Henricus Rinkeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1467F-093 (Gr. Ossenmarkt)Maria E. Rinkes, wed. Theodorus Visserwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1467Grote Ossenmarkt 20 (F-093)Dirk Simons de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 20wed Dirk Willem de Vries geb. Bronszonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 20P.R. (Petrus) Veltman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 20rijksmonument 20382
  terug