Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 88-1368-1368-148F-098F-099


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 8
ten oostenGrote Ossenmarkt 10
ten westende Grote Ossenmarkt
ten noordende Grote Ossenmarkt


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187v van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat: op het westeinde van de Schritsen aan de ZZ van de Bredeplaats]704‑00‑00 gghuis
koperSibrandt Feyes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Fransen
naastligger ten zuidenHeere Reins
naastligger ten westenHarmen Synes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat en Bredeplaats]
verkoperAnne Dircksen, gehuwd met
verkoperIdtie Roeleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Sibrandt Feyes koopt een huis op het westeinde v.d. Schritsen, zz. Bredeplaats [Grote Ossenmarkt] aldaar. Ten O. wd. Jan Fransen, ten W. Harmen Sijnes, ten Z. Heere Reins, ten N. de straat en Bredeplaats. Gekocht van Anne Dircksen x Idtie Roeloffs, voor 704 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0216r van 11 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Nieuwe Ossenmarkt]1500‑00‑00 cghuis, loods en plaats
koperJohannis Nettis c.u.wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van de verkoper Harmen Synes mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidende timmerwerf van de verkoper Harmen Synes mr. scheepstimmerman
naastligger ten westenhet timmerhuis van de verkoper Harmen Synes mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Nieuwe Ossenmarkt]
verkoperHarmen Synesmr. scheepstimmerman


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117r van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]637‑00‑00 gghuis
koperYde Dirx Alma c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen
naastligger ten zuidenHeere Reyns
naastligger ten zuidenHarmen Sines equipagemeester
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt en straat]
verkoperFeye Sybrandts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0203r van 5 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]471‑00‑00 gghuis
koperMeile Ulckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen
naastligger ten zuidenoud gemeensman Herre Reyns
naastligger ten westenHarmen Synes equipagemeester
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperolderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma


1662 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 205 folio 29r van 8 jan 1662 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Ossenmarkt 8
inventarisantAntie Eyses, gehuwd met
aangeverJoannis Nettes
requirantJan Beerns Westerdijck neef van de inventarisant
aangeverGeertie Harmensdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0029r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de heren burgemeesteren Harmen Sines Nauta ende Gellius Wetsenzius bij 't Gerechte daertoe verordonneerde commissarien geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris ten huise van Joannis Nettes van alle de goederen uit ende inschulden geen exempt bij hem ende sijn overledene huisvrouwe Antie Eijses als echteluiden gepossideert ende beseten sijn geweest, ende dat op 't versoeck van Jan Beerns Westerdijck voor hem ende de ander nichten en neven van voornoemde Antie Eijses moeders wegen als erffgenamen van de selve ter eenre, ende mede ten versoecke van Joannis Nettes ter andere sijde, ende is de aengevinge gedaen door meergemelte Joannis ende sijn dienstmaegt Geertie Harmens naedat sij de ede van getrouwicheijt in handen van de praesiderende burgemeester Harmen Sines Nauta hebben gepresteert desen 8e Januarij 1662
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-136Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarRuird Pieters erven
gebruikerRinske Rinties
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-136Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarTijs Jansen in qlt.
gebruikerLambert Tijes cum soc.
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-136Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarThijs Jansen nom.ux.
gebruikerFrans Tomas cum soc.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0245r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat Ossemerckt]210‑00‑00 gghuis
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn
koperAaffken Huyberts
bewoner van het voorhuisRoeloff Claasen0‑07‑00 cg
bewoner van de achteropkamerFrans Tomas14‑06‑00 cg
naastligger ten oostenMartens Gillis Mesdag makelaar
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperYmckien Ruyrds, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Jansenmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn x Aeffke? Huyberts koopt een huis zz. Ossenmarkt (met beschrijving.). Ten O. makelaar Marten Gilles Mesdagh, ten W. ds. Fontein, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Yemkjen Ruurds wv mr. koperslager Tijs Jansen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-136Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerAllert Symons cum soc.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0108r van 5 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ360‑00‑00 cghuis
koperJan Ypes, gehuwd metarbeider
koperYttie Claeses turfmeetster
huurderHendrik Ydes c.u.
huurder bovenkamerFredrik c.u.
naastligger ten oostenHendrik Baltus
naastligger ten zuidenAnne Sytses
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/12Aefke Huberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeecqmr. chirurgijn


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-136Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarwed. Jan Schonebeeck
gebruikerFedde Jentjes cum soc.
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-136Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarJan Ypes
gebruikerJan Ypes c.s.
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-136Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarJan Ypes
gebruikerJan Ypes c.s.
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Grote Ossenmarkt 8woning
eigenaarJan Ypes
gebruikerJan Ypes
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerJacob Claasen
huurwaarde14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaarJan Ypes
gebruikerJan Ypes
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerJacob Claasen wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeevsch
gebruikerRinnert Johannes
huurwaarde20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-148 , pag. 173Grote Ossenmarkt 8Armekamer 1‑00‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Antie Praatergeb 1768 HRL, ovl 14 feb 1813 HRL; wijk F-098; BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Fetje Heeres... 2 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Trijntje Hendriks... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Engeltje Douwes... HRL, huwt met Lodewijk Jans Hoekveld, dv Douwe Atzes en Klaaske Pieters; BS ovl 1833; gebruiker van wijk F-098, gealimenteerd; medegebruiker Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd, Pieter Weina, gealimenteerd; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Jan Liekles de Boer... Pieters; BS huw 1817, huw 1826, huw 1831, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1851; wed. J.L.B. gebruiker van wijk F-098, gealimenteert; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteert, en Pieter Weima, gealimenteert, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Pieter Weinagebruiker wijk F-098, gealimenteerd; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteerd, Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8Armekamerwed Jan Liekles de Boergealimenteerd
F-098Grote Ossenmarkt 8ArmekamerEngeltje Douwes gealimenteerd
F-098Grote Ossenmarkt 8ArmekamerPieter Weimagealimenteerd


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 en 87 van 12 sep 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8provisionele en finale toewijzingfl. 266huis F-098
 
verkoperGeeltje Ferwerda
koperAugust Dekker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1456Grote Ossenmarkt 8 Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Antie van Arumoud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Johannes Margadantoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Sjouwkje de Vries... ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-098OssemarktAdam Thijs Stoker52 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
F-098OssemarktMarten Stoker15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktBetje Stoker21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktSiene Stoker14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktRiekje Stoker12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktFruitje Stoker10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktJohannes Margadant {Margadank]49 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-098OssemarktFrans Margadant {Margadank]14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktDirkje Margadant {Margadank]11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktAntie van Arum34 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktRuurd van Dokkum9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktGrietje van Dokkum6 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktFokje van Dokkum2 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktSjouwkje de Vries54 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
F-098OssemarktAle Olivier12 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktHiltie Olivier20 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Johanna Margadant, overleden op 10 april 184050 jr, naaister, overleden Ossenmarkt F 98, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 29) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Antje van Dorpen, overleden op 23 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 23 jr (geboren 9/11/1819), overleden Grote Ossenmarkt F 98, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Pieter Dirks de Vrij, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 8/11/1843), overleden Ossenmarkt F 98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Adam Tjeerds Stoker... wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Age Bos... BS huw 1828, ovl 1829, huw 1830, ovl 1868, huw 1874, ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 92 van 22 dec 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8publieke verkopinghuis B-039, de Hoogstraat en huis F-098, de Ossenmarkt, beide op afbraak
 
verkoperArmvoogden
armvoogdOense Akkerboom
armvoogdPetrus Jacobus Brouwer
koperJan Pieters Schaafsma
koperFrederik Langenhout


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3129Gr. Ossenmarkt F-099 Jelle Martens van der Wal woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3128Grote Ossenmarkt 8 (F-100)Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100transportovername


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 8 Johannes Bergsmalosser v. basalt- en grintschepenf. 500f. 0


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 8, HarlingenGrote Ossenmarkt 8J. de GraafAlgemeene Frieschelevensverzekering-maatschappij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 8H. Gonggrijpslager
Groote Ossenmarkt 8J. de Graafverzekeringsagent  terug