Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 14(niet bekend)(niet bekend)H-238H-302


Naastliggers vanHavenplein 14
ten oostenHavenplein 16
ten westenHavenplein 12
ten noordenhet Havenplein


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0116r van 7 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: op het geruineerde blokhuis]600‑00‑00 GGtwee kamers
koperLijsbeth, weduwe van
koperwijlen Nicolaes Ericx
verpachter grondde Stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCaerle Cornelis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de vijver
naastligger ten westenJacob Ockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReyner Claesen, gehuwd met
verkoperJantien Bartrams
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth wv Nicolaes Ericx koopt twee kamers aan elkaar op het geruineerde blockhuis, strekkende het achter land tot de staketting of de verkopers andere kamers. Met een vrije uitgang door de steeg naar de vijver. Ten O. Caerle Cornelis, ten W. Jacob Ockes. Grondpacht per kamer 3 CG aan de Stad. Gekocht van Reyner Claesen x Janke Bartrams voor 600 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0234v van 14 dec 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten westenwijlen mr. Nicolaes Ericx


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0306v van 21 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Vlies


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0322r van 15 aug 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijsbeth
naastligger ten westenNicolaes Ericx


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0350r van 20 feb 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRienck Fransen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Vlys


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0132r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: op het oude geruineerde blokhuis]96‑07‑00 GGkamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen
koperHaencke Claes, gehuwd met
koperGeertke Jans
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Wytze Riencx te Huizum
tekst in de margeFiscus uuyt den naeme van de stadt alhier, protesteert dat hem d'vercoopingen ontschadelyck sijn neffens des stadts achterwesen, ende onvercort dien mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme, mits holdende sijn recht opten cooppenningen. Actum den 13en february 1613.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protest. Actum den 13 february 1613.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of 26) Haencke Claes x Geertke Jans kopen een kamer of huis en loods met ledige plaats daar bij, met een halve steeg ten westen, opt old geruineerde blockhuys. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Gekocht van mr. Wytze Riencx te Huizum voor96 GG 7 st.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaentie Classes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaentie Classen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211v van 29 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort op het olde gedemolieerde blockhuis]700‑00‑00 GGhuis, loods plaats en steeg ten westen
koperClaes Minnes c.u.mr. blokmaker
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Minnes c.u.
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperReyer Clases c.u.blokmaker en schipper op Franeker


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 346r van 27 jan 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Havenplein 14
Claes Minnesmr. blokmaker
Trijntie Pytters
Jan Pytters Oldaens, geauthoriseerde curator over
Theunis Claessen oud in 't 20e jaar
oud burgemeester Taco Wybrandts Jellema, ter assistentie van
aangeverReinouke Claeses kind van de overledene, weduwe van
Aucke Sybes Bontekoe
Cornelis Claessen kind van de overledene, major annis
Minne Claessen kind van de overledene, major annis
Rintie Claessen kind van de overledene, oud omtrent 25 jaren
Grietie Gerryts, weduwe (x) van
wijlen Allert Claesses kind van de overledene
Jurjen Fonteyn, geauthoriseerde curator over
Symen Allerts kind uit (x), oud 9 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0346r] Ontzegelinge van slotten ende resp. inventarisatie gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jan Symens Bijlaen als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Claes Minnes, in leven mr. blockmaecker binnen Harlingen, van alle sodanige goederen huysgerade ende inboelen sampt actien credytten uit- en inschulden als de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten heeft, op versoeck van de coopman Jan Pytters Oldaens als geauthoriseerde curator over Theunis Claessen naegelaten soon van Claes Minnes blockmaecker voornoemt bij Trijntie Pytters in echte verweckt, old in 't 20e jaer, sampt de coopman Jurjen Fonteyn als geauthoriseerde curator over Symen Allerts old 9 jaer een kindskindt van meergenoemde Claes Minnes, en kindt van Grietie Gerryts bij wijlen Allert Claesses echtelyck geprocreeert, en dat soolange als staat ende ontscheydinge tusschen de erven van voornoemde Claes Minnes sal wesen gemaect, in dier qualiteit requiranten, [0346v] ende Reinouke Clases weduwe van wijlen Aucke Sybes Bontekoe soo veel nodich geadsisteert met de olde burgemeester Taco Wybrandts Jellema, Cornelis Claessen, Minne Claessen beide major annis, sampt Rintie Claessen old ontrent 25 jaeren, alle vier nagelaten kinderen, en mede erfgenamen van meergemelte Claes Minnes requireerden, zijnde de aengevinge gedaen door Reinouke Clases voornoemt, welcke om alles getrouwelyck te zullen aengeven bij manuale stipulatie in handen van voornoemde commissaris heeft gepraesteert, over sulx tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum desen 27e Januarii 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205v van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAefke Arjens


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Teunis


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de put bij de Havenpoort]680‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Coops van der Woude, gehuwd metkapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland
koperJannetie
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWouter Jetsis schipper
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van Willem Willems
naastligger ten noordenstraat
verkoperArjen Teunis Blockbontwever en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Coops v.d. Woude, capitein op het transportjacht v.d. Admiraliteit x Jannetie [niet vermeld] kopen een huis en tuin bij de put omtrent de Havenpoort, en strekkende tot de Weeshuisvijver. Ten O. schipper Wouter Jetses, ten Z. die vijver, ten W. wd. Willem Willems, ten N. de straat. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Gekocht van bontreder Arjen Teunis Blok, voor 680 CG.


1728 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14 (noordgevel), HarlingenHavenplein 14 (noordgevel)'Anno'
'1728'


1728 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14 (noordgevel), HarlingenHavenplein 14 (noordgevel)afbeelding van een zeilschip in cartouche


1728 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14, HarlingenHavenplein 14Anno'
'1728'


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0144v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein van der Wolde schipper


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van de Commies van der Woude


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van van der Wolde


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]600‑00‑00 GGdwarshuis
koperweledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingma secretaris Admiraliteit
naastligger ten westen[de geniaarde] Harmen de Wilde
naastligger ten westen[de geniaarde] Poppe Menalda
naastligger ten oostenSteinvort bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHenricus van der Woudekoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJulius Mathijs van Beyma thoe Kingma, secretaris bij de Admiraliteit, koopt dwarshuis bij de Havenpoort, bewoond door zijn wl. moeder Grietje Gerlsma wv J. van der Woude. Ten O. admiraliteitsbode Steinvort, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Harmen de Wilde en Poppe Menalda en een steeg, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Hendricus van der Woude te Amsterdam, voor 600 GG.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenplein ZZ ZZ [staat: bij de Havenpoort tegenover het zeecomptoir]615‑10‑00 CGhuis
koperFredrik Calander, gehuwd methoedenkoopman
koperAnna Andries
huurderEmmen commies70‑00‑00 CG
naastligger ten oostenEeltje de Jong
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenhet huis de Hopzak de Hopzak
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperoud secretaris Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma te op Kingmastate
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Calander, koopman in hoeden x Anna Andries koopt een huis bij de Havenspoort, tegenover het Zeecomptoir. Ten O. zeilmaker Eeltje P. de Jong, ten Z. de Stadsweeshuisvijver, ten W. de herberg 'de Hopzak', ten N. de straat. Gekocht van oud-secr. bij de Admiraliteit Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0016r van 21 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClander kapitein


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0041r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFredrik Calander


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenpoort over het zeekantoor, bij de525‑00‑00 CGhuis
koperHenricus Stroband ongehuwde jongman, zoon van
huurderP. Stroband c.u.
naastligger ten oostenGijsbert Johannes
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenhet huis de Hopzak de Hopzak
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperFredrik Calanderkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Stroband koopt huis bij de Havenspoort, t/o het Zeekantoor. Ten O. Gijsbert Johannes, ten Z. de Stadsweeshuisvijver, ten W. 'de Hopzak', ten N. de straat. Gekocht van Frederik Calander te Amsterdam.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0288v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0313r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenStroband


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 14Havenplen ZZ [staat: Havenpoort] wijk H-2461200‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperBeerend Jans Nuister
huurderJ. Stroband
naastligger ten oostenWillem Flacq kapitein
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westende stad Harlingen: huis als hospitaal gebruikt
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
verkoperH. Strobandcommies van toezicht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans Nuister koopt huis en tuin bij de Havenspoort, wijk H-246 [moet zijn H-238]. Ten O. kapt. Willem Flacq, ten Z. het Stadsweeshuis, ten W. het huis van de stad dat gebruikt wordt als hospitaal, ten N. de straat. Gekocht van commies van toezicht H. Stroband.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0294v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Berend Jans Nuisker... Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-238Havenplein 14Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 11 mrt 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14koopaktehuis H-238
 
verkoperTjalling Pieters Tjallingii
koperKlaas Maurits Klunder (te Amsterdam)


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 24 mrt 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14koopaktefl. 600huis H-238
 
verkoperAnthonie Moris Schipper (te Westerloo)
verkoperIdze Pieters Bloem (te Zuidbroek)
koperTrijntje Aikes Nijhoff
cessionarisAlbert van Eeken


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2031Havenplein 14Trijntje Aukes Nijhof, huisvr. van Hendrik Sipkes HoutsmaHarlingenhuis en erf (162 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 183 en 194 van 8 aug 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14provisionele en finale toewijzingfl. 685huis bij de Havenspoort H-238
 
verkoperTrijntje Aaikes Niehof (wd. van Hendrik Sipkes Houtsma)
koperPieter Pieters Dijkstra


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
H-238Havenplein 14Huizinge met annexen bij de Havenspoort, huurder Van der, Meer. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Neeltje Rienks Dirks... wonende te HRL 1831; BS huw 1831, ovl 1848; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-238; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Pieter Pieters Dijkstra... 1815, huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 49 jaar, geb Schraard en wonende te HRL. 1839, kofschipper, wijk H-238; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-238Pieter Dijkstra49 jkofschipperSchraardm, protestant, gehuwd
H-238Neeltie Dirks32 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-238Pieter Dijkstra11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Dirk Dijkstra5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Rienk Dijkstra1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Nikolaas Dijkstra3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Antie Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Janke Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Maria Elist. Dijkstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Trijntie Dijkstra7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Jetske Dijkstra3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 899 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-238Havenplein 14Pieter Pieters Dijkstra, overleden op 27 januari 184858 jr, geboren Schraard 5/1/1790, zeekapitein, overleden Havenpoort H 238, eerst wednr. Dieuwke Jurjens van der Stok, daarna wednr. Geertruida Vettevogel, laatst man van Neeltje Rienks Dirks, vader van minderjarige Trijntje, Rienk, Dirk-Richard, Nicolaas, Jetske en Cornelia (uit 3e huwelijk), van minderjarige Pieter en Maria-Elisabeth (uit 2e huwelijk: voogd is Willem Jans Bloemsma, grofsmid Wommels) en van Antje, dienstmeid en Janke Pieters Dijkstra, idem (vrouw van genoemde Willem Jans Bloemsma) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Antje de Jonggeb 21 apr 1794 Makkum, huwt met Klaas P. Hoekstra, N.H., Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Klaas Posthuma Hoekstrageb 31 dec 1800 Allingawier, huwt met Antje de JoN.H., arbeider, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2320 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-238Havenplein 14Rienk Pieters Dijkstra, overleden op 27 juni 1851zoon van wijlen Pieter Dijkstra en Neeltje Rienks Dirks, tapster (Havenpoort H 238), broer van minderjarige Dirk, Nicolaas, Trientje, Jetske en Cornelia Pieters Dijkstra, halfbroer van Janke (vrouw van Willem Jans Blomsma, mr. smid Wommels), Pieter, koopvaardij stuurman en minderjarige Mietje Pieters Dijkstra (voogd is zwager Willem J. Blomsma) (uit eerder huwelijk vader). Saldo fl. 117,88. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2031Havensplein H-238Jan Pollwoonhuis
Sectie A nr. 2031aan de Leeuwarder trekvaart I-009Antje C. de Haas vrouw van S.B. Boswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2031Havenplein H-302Wed. en erven Gosse ter Deuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2031Havenplein 14 (H-302)Theodorus Keijzerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 14 Hidde Brandibootwerkerf. 600f. 0


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20980
Havenplein 14Geert Willem Velthuis


1970 - variabron: Vereniging Hendrick de Keyser
adresgegevens
Havenplein 14Gerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1970


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 14rijksmonument 20386
  terug