Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 50 3-205 3-222 G-033 G-030
Naastliggers vanHeiligeweg 50
ten oostenHeiligeweg 52
ten zuidenHeiligeweg 48
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 52


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 50naamloze steeg ten noorden


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256v van 29 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jansen
1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0261r van 17 mei 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis met de eigendom van de halve steeg
 
koperPieter Oocles, gehuwd met485-00-00 GG
koperMartgen Hiddes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTyaerdt Syrcx
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg, halve
naastligger ten noordenSymon Willems
verkoperIJsbrandt Jans, gehuwd met
verkoperBauck Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Oockles x Martgen Hiddes kopen huis oz. Turfhaven. Ten Z. Tyaerdt Syrcx, ten N. Symon Willems. Met gebruik van de halve steeg ten noorden. Geen grondpacht. Gekocht van IJsbrandt Jans x Bauck Bartels, voor 485 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlle Tabes
1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlle Taebes
1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaecke Hessels
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenDirck Meinerts
1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Tabes
1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0275v van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]1/4 huis
 
koperSjoerd Eekes, gehuwd metveerschipper op Sneek60-00-00 CG
koperYdtie Jeltes
naastligger ten oostenAuke Jansen Backer koopman
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabbes kooltjer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenAuke Jansen Backer koopman
verkoperGeertje Jans, gehuwd met
verkoperAge Seerpsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Eekes, ordinaris veerschipper op Sneek x Ydtie Jeltes kopen 1/4 huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. koopman Auke Jansen Backer, ten W. de Turfhaven, ten Z. het huis waar kooltjer Cornelis Gabbes in woont. Gekocht van Geertje Jans x schuitschipper Age Seerps voor 60 cg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0313r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperAucke Jansen Backer, gehuwd metkoopman300-00-00 CG
koperYdtie Johannis
naastligger ten oostenSjoerd Ekes veerschipper op Sneek
naastligger ten oostenTabe Jansen zeevarend persoon
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPieter Huberts, gehuwd metmr. bontwever
naastligger ten noordenLolkje Jans
naastligger ten noordenGerben Pieters, gehuwd metzeevarend persoon
naastligger ten noordenPietie Jans
verkoper van 1/4Sjoerd Ekesveerschipper op Sneek
verkoper van 1/4Pieter Huberts, gehuwd metmr. bontwever
verkoper van 1/4Lolkje Jansen
verkoper van 1/4Tabe Jansenzeevarend persoon
verkoper van 1/4Gerben Pieters, gehuwd metzeevarend persoon
verkoper van 1/4Pietie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Backer, koopman x Ydtie Johannis kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. de verkopers, ten W. de Turfhaven, ten Z. als bewoner Cornelis Gabes. Geen grondpacht. Gekocht van veerschipper op Sneek Sjoerd Ekes voor 1/4, mr. bontwever Pieter Huiberts als man en voogd over Lolkjen Jans voor 1/4, zeevarend persoon Tabe Jansen voor 1/4, en varend persoon Gerben Pieters voor zijn vrouw Pietie Jans voor 1/4, voor 300 CG.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAucke Backer koopman
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205Heiligeweg 50huis
eigenaarAucke Backer
gebruikerwed. Sioerd Ekes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAucke Jansen Backer
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205Heiligeweg 50huis
eigenaarAucke Jansen Backer
gebruikerwed. Sioerd Ekes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 Heiligeweg 50huis
eigenaarAuke Backer
gebruikerwed. Eke Sjoerds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Aucke Backer koopman
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 Heiligeweg 50huis
eigenaarwed. Auke Bakker
gebruikerwed. Sjoerd Ekes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-205 Heiligeweg 50Eeke Sjoerds, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 Heiligeweg 50huis
eigenaarwed. Doede Bakker
gebruikerwed. Eeke Sjoerds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Seerps Bakker
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0025v van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0027r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperHaye Jacobs, gehuwd met250-21-00 GG
koperSioetje Baukes
huurderTjalling Douwes 28-00-00 CG
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten zuidenJohannes Jacobus mr. timmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPhilip Oolgard
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van verkopers oomDokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0110v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Jacobs
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0191v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Jacobs
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-222 Heiligeweg 50Haaye Jacobs0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0087r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] wijk G-033huis
 
koperNicolaas Hendriks Vulsma, gehuwd metoud turfdrager137-05-00 CG
koperSydske Hendrikus
naastligger ten oostenWybren Christiaans
naastligger ten zuidenWybren Christiaans
naastligger ten westenJohannes Kerkhoven
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperHaye Jacobs, gehuwd metoud turfdrager
verkoperSjoerdtje Baukes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Hendriks Vulsma... huw 1821, huw 1832, huw 1836, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-012; eigenaar en gebruiker van wijk G-033, schoenmaker, 1814. (GAH204); N.V. eigenaar van perceel nr. 954 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Pieter Douwes de Vries... en G.R. van Dijk, werkman behuwd broeder bruidegom, 1814, turfdrager in 1821, wonende te HRL. 1814 wijk G-033; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1821; gebruiker wijk G-041, sjouwer; eigenaar is G. Pettinga, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Pietje Johannes Jagergeb 1777 ... , ovl 25 okt 1814 HRL, huwt met Pieter Douwes de Vries op 13 dec 1801 HRL, ovl wijk G-033, dv Johannes J, en ...; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Baukje Pieters Dijkstra, overleden op 24 mei 1823dochter van Pieter Alberts Dijkstra, zeepziedersknecht (Turfhaven G 33) en Grietje Beerends. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Douwe Jacobs de Boer, overleden op 27 augustus 18296 wk (geboren 12/7/1829), zoon van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar Turfhaven G 33 en Eeke Jans Postema, broer van minderjarige Jan, Janke, Evert en Dirk Jacobs de Boer. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Dirk Jacobs de Boer, overleden op 17 juli 18319 jr, zoon van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar (Turfhaven G 33) en Eeke Jans Postma, broer van minderjarige Jan, Janke en Evert Jacobs de Boer. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 963Heiligeweg 50Nicolaas VulsmaHarlingenschoenmakerhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Hendericus Huisman... in 1851, Rooms Katholiek, zv Antonie H, en Antje (Stuver); BS huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk G-043; VT1839; H.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50IJsbrand Harings Wagenaar... wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; VT1839; IJ.W. eigenaar van perceel nr. 990 te HRL, zeepziedersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 762, ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Jetske Johans Holsderber, overleden op 15 juli 18392 jr, overleden Heiligeweg G 33, dochter van Johan Holsderber, zeilmakersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-033TurfhavenIJsbrand Wagenaar45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeepziedersknegt
G-033TurfhavenJieke van der Berg47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-033TurfhavenAge de Jong22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, molenaarsknegt
G-033TurfhavenPoulus Spaanderman17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmakersknegt
G-033TurfhavenLijsbert Wagenaar18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Vulsma, overleden op 20 juli 1850Turfhaven G 24/33, vader van Hendrikus, mr. wafelbakker, Gradus, schoenmaker, Christina (vrouw van Hendrikus Kerkhoven, metselaar), Thomas, schoenmaker Franeker, Hendrina en minderjarige Marijke Nicolaas Vulsma. Bijgevoegd is memorie 7020/1928 waarin Gradus als voogd van zijn zuster Marijke aangifte doet. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Jieksje Simons van den Berg... G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Maria Batzal... naaister, Rooms Katholiek, dv Arend B., en Antje Bloemer; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 963G-033 (Turfhaven)erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 963G-030 (Gedempte Turfhaven)Grietje Weissenbach, vrouw van Hendrik Veldhuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4212Heiligeweg 50 (G-030)Hendrik Velthuis (Gzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 50 Engbert Smedinggrossier
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 3000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 50Ph.R. v/d Zeetimmerman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 50J.P. de Jong578Brandst.h.


1948 - kentekenadresnaam
B-34419
Heiligeweg 50Evert Lunsing


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.P. de Jong578Brandst.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.P. de Jong578Brandst.h.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 50E. (Evert) Lunsing


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 50rijksmonument 20410
  terug