Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 50
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 503-2053-2053-222G-033G-030


Naastliggers vanHeiligeweg 50
ten oostenHeiligeweg 52
ten zuidenHeiligeweg 48
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 52


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 50naamloze steeg ten noorden


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256v van 29 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jansen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0261r van 17 mei 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]485‑00‑00 gghuis met de eigendom van de halve steeg
koperPieter Oocles, gehuwd met
koperMartgen Hiddes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTyaerdt Syrcx
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg, halve
naastligger ten noordenSymon Willems
verkoperIJsbrandt Jans, gehuwd met
verkoperBauck Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Oockles x Martgen Hiddes kopen huis oz. Turfhaven. Ten Z. Tyaerdt Syrcx, ten N. Symon Willems. Met gebruik van de halve steeg ten noorden. Geen grondpacht. Gekocht van IJsbrandt Jans x Bauck Bartels, voor 485 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlle Tabes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlle Taebes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaecke Hessels


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenDirck Meinerts


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Tabes


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0275v van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]60‑00‑00 cg1/4 huis
koperSjoerd Eekes, gehuwd metveerschipper op Sneek
koperYdtie Jeltes
naastligger ten oostenAuke Jansen Backer koopman
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabbes kooltjer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenAuke Jansen Backer koopman
verkoperGeertje Jans, gehuwd met
verkoperAge Seerpsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Eekes, ordinaris veerschipper op Sneek x Ydtie Jeltes kopen 1/4 huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. koopman Auke Jansen Backer, ten W. de Turfhaven, ten Z. het huis waar kooltjer Cornelis Gabbes in woont. Gekocht van Geertje Jans x schuitschipper Age Seerps voor 60 cg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0313r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]300‑00‑00 cghuis
koperAucke Jansen Backer, gehuwd metkoopman
koperYdtie Johannis
naastligger ten oostenSjoerd Ekes veerschipper op Sneek
naastligger ten oostenTabe Jansen zeevarend persoon
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPieter Huberts, gehuwd metmr. bontwever
naastligger ten noordenLolkje Jans
naastligger ten noordenGerben Pieters, gehuwd metzeevarend persoon
naastligger ten noordenPietie Jans
verkoper van 1/4Sjoerd Ekesveerschipper op Sneek
verkoper van 1/4Pieter Huberts, gehuwd metmr. bontwever
verkoper van 1/4Lolkje Jansen
verkoper van 1/4Tabe Jansenzeevarend persoon
verkoper van 1/4Gerben Pieters, gehuwd metzeevarend persoon
verkoper van 1/4Pietie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Backer, koopman x Ydtie Johannis kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. de verkopers, ten W. de Turfhaven, ten Z. als bewoner Cornelis Gabes. Geen grondpacht. Gekocht van veerschipper op Sneek Sjoerd Ekes voor 1/4, mr. bontwever Pieter Huiberts als man en voogd over Lolkjen Jans voor 1/4, zeevarend persoon Tabe Jansen voor 1/4, en varend persoon Gerben Pieters voor zijn vrouw Pietie Jans voor 1/4, voor 300 CG.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAucke Backer koopman


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAucke Jansen Backer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 , folio 61Heiligeweg 50huis
eigenaarAucke Backer
gebruikerSioerd Ekes wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 , folio 40rHeiligeweg 50huis
eigenaarAucke Jansen Backer
gebruikerSioerd Ekes wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 , folio Heiligeweg 50huis
eigenaarAuke Backer
gebruikerwed. Eke Sjoerds
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Backer koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 , folio 40vHeiligeweg 50huis
eigenaarAuke Bakker wed.
gebruikerSjoerd Ekes wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-205Heiligeweg 50Eeke Sjoerds, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 , folio 40vHeiligeweg 50huis
eigenaarwed. Doede Bakker
gebruikerwed. Eeke Sjoerds
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-205, fol. 55rHeiligeweg 50Eeke Sjoerds , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenturfdraeger en geleybackersknegt17:0:00 cg2:17:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 , folio 40vHeiligeweg 50huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerEke Sjoerds
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-205 , folio 40vHeiligeweg 50huis
eigenaarDoede Backer
gebruikerEeke Sjoerds
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-222 , folio 73rHeiligeweg 50huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerHessel Paulus
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Seerps Bakker


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0025v van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0027r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]250‑21‑00 gghuis
koperHaye Jacobs, gehuwd met
koperSioetje Baukes
huurderTjalling Douwes 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten zuidenJohannes Jacobus mr. timmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPhilip Oolgard
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van verkopers oom te Dokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-222 , folio 73rHeiligeweg 50huis
eigenaarPh. Oolgaard
gebruikerTjalling Douwes
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-222 , folio 73rHeiligeweg 50huis
eigenaarHaaye Jacobs
gebruikerJan de Vries
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-221, pag. 49Heiligeweg 50Jan de Vries


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0110v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Jacobs


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0191v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-222 , pag. 72Heiligeweg 50Haaye Jacobs 0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0087r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] wijk G-033137‑05‑00 cghuis
koperNicolaas Hendriks Vulsma, gehuwd metoud turfdrager
koperSydske Hendrikus
naastligger ten oostenWybren Christiaans
naastligger ten zuidenWybren Christiaans
naastligger ten westenJohannes Kerkhoven
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperHaye Jacobs, gehuwd metoud turfdrager
verkoperSjoerdtje Baukes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Hendriks Vulsma... huw 1821, huw 1832, huw 1836, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-012; eigenaar en gebruiker van wijk G-033, schoenmaker, 1814. (GAH204); N.V. eigenaar van perceel nr. 954 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Pieter Douwes de Vries... en G.R. van Dijk, werkman behuwd broeder bruidegom, 1814, turfdrager in 1821, wonende te HRL. 1814 wijk G-033; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1821; gebruiker wijk G-041, sjouwer; eigenaar is G. Pettinga, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Pietje Johannes Jagergeb 1777 ... , ovl 25 okt 1814 HRL, huwt met Pieter Douwes de Vries op 13 dec 1801 HRL, ovl wijk G-033, dv Johannes J, en ...; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Hendriks VulsmaNicolaas Hendriks Vulsmaschoenmaker


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 214 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Baukje Pieters Dijkstra, overleden op 24 mei 1823dochter van Pieter Alberts Dijkstra, zeepziedersknecht (Turfhaven G 33) en Grietje Beerends. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 25 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Douwe Jacobs de Boer, overleden op 27 augustus 18296 wk (geboren 12/7/1829), zoon van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar Turfhaven G 33 en Eeke Jans Postema, broer van minderjarige Jan, Janke, Evert en Dirk Jacobs de Boer. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 229 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Dirk Jacobs de Boer, overleden op 17 juli 18319 jr, zoon van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar (Turfhaven G 33) en Eeke Jans Postma, broer van minderjarige Jan, Janke en Evert Jacobs de Boer. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 963Heiligeweg 50Nicolaas Vulsma schoenmakerHarlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Hendericus Huisman... in 1851, Rooms Katholiek, zv Antonie H, en Antje (Stuver); BS huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk G-043; VT1839; H.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50IJsbrand Harings Wagenaar... wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; VT1839; IJ.W. eigenaar van perceel nr. 990 te HRL, zeepziedersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 762, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 101 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Jetske Johans Holsderber, overleden op 15 juli 18392 jr, overleden Heiligeweg G 33, dochter van Johan Holsderber, zeilmakersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-033TurfhavenIJsbrand Wagenaar45 jzeepziedersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-033TurfhavenJieke van der Berg47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-033TurfhavenAge de Jong22 jmolenaarsknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-033TurfhavenPoulus Spaanderman17 jschoenmakersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-033TurfhavenLijsbert Wagenaar18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1904 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Vulsma, overleden op 20 juli 1850Turfhaven G 24/33, vader van Hendrikus, mr. wafelbakker, Gradus, schoenmaker, Christina (vrouw van Hendrikus Kerkhoven, metselaar), Thomas, schoenmaker Franeker, Hendrina en minderjarige Marijke Nicolaas Vulsma. Bijgevoegd is memorie 7020/1928 waarin Gradus als voogd van zijn zuster Marijke aangifte doet. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Jieksje Simons van den Berg... G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Maria Batzal... naaister, Rooms Katholiek, dv Arend B., en Antje Bloemer; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 963Turfhaven G-033Petrus Hamstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 963Gedempte Turfhaven G-030 Grietje Weissenbach vrouw van Hendrik Veldhuiswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4212Heiligeweg 50 (G-030)Hendrik Velthuis (Gzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 50Ph.R. v/d Zeetimmerman


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 50J.P. de Jong578Brandst.h.


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34419
Heiligeweg 50Evert Lunsing


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.P. de Jong578Brandst.h.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.P. de Jong578Brandst.h.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 50E. (Evert) Lunsing


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 50rijksmonument 20410


2023
0.089805841445923


  terug