Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 56
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 563-202 3-219 G-030G-027


Naastliggers vanHeiligeweg 56
ten oostenHeiligeweg 60
ten zuidenHeiligeweg 54
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 58


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 56naamloze steeg ten noorden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0068v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 56Heiligeweg [staat: Turfhaven]507‑00‑00 GGhuis
koperHille Douwes, gehuwd met
koperLijsbeth Gijsberts
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDirck Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLaas Wybes
verkoperJacob Jans, gehuwd met
verkoperItken Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHille Douwes x Lijsbet Gijsberts kopen een huis op de Turfhaven. Ten Z. Dirck Willems, ten N. Laas Wybes. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Jans x Itken Doeckes, voor 507 GG.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0459r van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHille Douwes
naastligger ten zuidenAntke Isbrants


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0192r van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHille Douues


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 56Heiligeweg ZZ [staat: turfhaven OZ]1058‑00‑00 GGhuis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamer
koper door niaarDouue Pieters, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
geniaarde koperJacob Pieters Hagens, gehuwd met
geniaarde koperJaepgien Gerryts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Harmens bakker
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noorden, de andere 1/2 toebehorend aan
naastliggerde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagen
verkoper van 1/2Ancke IJsbrants, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hille Douues, zijn moeder
verkoper van 1/4Siuw Jans, haar zoon (resp. broer) te Bolsward
verkoper van 1/4Meynte Douues, allen erfgenamen van te Bolsward
erflaterwijlen Hille Douues
tekst in de margeDouue Pieterszn. ratione sanguinis versoeckt 't niaer van de geproclameerde huysinge ende camer cum annexis, onder presentatie omme des eersten coopers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos te ontheffen,, hebbende tot dien fine oock 't consent- ende roepgelt realyck betaelt. Actum den 4en february 1615 mit versoeck van adiudicatie in forma.
tekst in de margeGeweesen opten niaernemer salf sijn presentatie opten 4en february 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pieters Hagens x Jaepgien Gerryts kopen een huis en dwarskamer ten noorden daarvan, oz. Turfhaven.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133v van 7 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkopers Douue Pieters c.u.schoenmaker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0233r van 27 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouue Pieters


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0124v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGriet Egberts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0020v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHille Douwes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0121v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGriet Egberts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGriet Egberts


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGriet Egberts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0112v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis alwaer de Swaerte Leers uythanght van Meinte Douwes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095r van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 56Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]700‑00‑00 GGhuis
koperClaas Feickes c.u.gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Walings
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pytter Walings
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg in eigendom
verkoperMeinte Douwes Hobbema c.u.


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 100r van 11 jan 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 56
inventarisantReynouw Gosses, gehuwd met
Claes Feyckesgortmaker
aangeverYde Jacobs, gehuwd met
Bauck Gosses
inleiding bij de boedelinventarisatie[0100r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstaene van de heeren burgemeesteren dr Wilhelmus Hillebrants, ende Hans Keijmpes in deze, bij 't gerechte der stadt Harlingen geordonneerde commissarien, uit crachte van haer commissie bij appoinctemente verlenicht op den requeste van Yde Jacobs als man en voocht ower Bauck Gosses gedateert den 29 Novembris 1669 gedaen ende gemaeckt ten huise van Claes Feijckes burger ende gortmaeker binnen dezer stede, tegenwoordige naegelatene man ende weduwenaer van wijlen Reijnou Gosses zijn owerledene huisvrouwe mitsgaders usu fructuaire erffgenaem van de selwe volgens haer aechterlaten testamentele dispositie van dato den 10e septembris 1669, van alle de goederen, actien, crediten, en gerechticheden uit en inschulden bij de owerledenen Reijnou Gosses voorschreven metter dood ontruimt ende bevorens in leven, met haer gedachte man Claes Feijckes, in echtelijke gemeenschap pro indiviso beseten geweest, alles ten versoecke van de bovengenoemde Yde Jacobs nomini uxoris cum soc. als geinstitueerde erfgenamen van [0100v] meergeseijde Reijnou Gosses in conformite van haer voorschreven naegelaeten testament, in dier qualiteit requiranten, ende de opgemelte Claes Feijckes in sijn qualiteit requireerde, hebbende den requireerde d'aengeweginge gedaen nae behoorlijke boelede omme van alles getrouwe aengewinge en oplossinge te zullen doen in handen van de mede commissaris Hillebrants gepraesteert, Actum den XIen Januari 1670, ende is geprocedeert so volgt.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 56Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] alwaar de Swarte Leers uithangt650‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJacob Jacobs c.u.de Zwarte Laars
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenAuck Reiners
naastligger ten zuidenAuck Reiners
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Feickes, gehuwd met
verkoperReinu Gosses


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinte Douwes


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg of uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Jacobs


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 56Heiligeweg [staat: Turfhaven]00‑00‑00 cghuis
koperGrietie Jacobs, weduwe van
koperwijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbema
bewonerHendrick Harmensstoeldraaier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTeuntie Symons, nagelaten kind van
erflaterwijlen oud vaandrig Symon Wybrens, gehuwd met
erflaterwijlen oud vaandrig Grietie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Jansen Huysman, koopman, als bestevader en wettige voorstander over Teuntie Symens, jongedochter, nagelaten kind van Symon Wybrens en Grietie Douwes, als requirant, en Grietie Jacobs wv oud vaandig Meynte Douwes Hobbema, zoveel nodig gesterkt met haar broers ontvanger-generaal van Westdongeradeel Pyter Jacobs en ontvanger der vijf delen buitendijks en koopman Freerck Jacobs, als gerequireerde, doen afrekening waarbij van eigenaar verwisselt (b) een huis op de Turfhaven, bewoond door stoeldraaier Hendrik Harmens. Verkocht door wl. Symon Wybrens voor 1/2 en door requireerde voor 1/2.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226r van 11 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Cramer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-202Heiligeweg 56huis
eigenaarJohannes Cramer cum soc.
gebruikerhopman Kalkenstein
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Cramer


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-202Heiligeweg 56huis
eigenaarJ. Cramer cum soc.
gebruikerhopman Kalkensteen
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-202Heiligeweg 56huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerhopman Calkenstein
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0343ar van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 56Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]800‑00‑00 CGhuis
koperJan Christoffels, gehuwd metde Zwarte Laars
koperAntie Wybes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderIJsbrand Cornelis
naastligger ten oostenWijdenbrug
naastligger ten zuidenWijdenbrug
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Sybouts Kramerkoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-202Heiligeweg 56huis
eigenaarerven Johannes Kramer
gebruikerWybe Jansen
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0108r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Cristoffels c.u.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0065r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Christoffels


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-202 Heiligeweg 56Wybe Jansen, bestaande uit 5 personen07‑10‑00 cg0
3-202 Heiligeweg 56Sybren Jocchems, bestaande uit 3 personen13‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-202Heiligeweg 56huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerWybe Jansen cum soc.
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0001r van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Sybren Jochems


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0187v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 56Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]925‑00‑00 CGhuis
koperSymon Oenes, gehuwd metschuitschipper
koperMetje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderSymon Oenes c.u.schuitschipper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen H. Sloterdijk
naastligger ten zuidenGerryt Alberts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Bernardus
verkoperAntje Wybes, weduwe van resp.
verkoperwijlen Jan Christoffels
verkoperwijlen Sybren Jochems


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0308v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Oenes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 28 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Oenes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0299r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Symon Oenes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-219, pag. 71Heiligeweg 56Symon Oenes3‑00‑00 cghuis


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 63 van 28 jun 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-030Heiligeweg 56koopaktefl. 3381/2 deel in huis G-030 [staat: C-030?]
 
verkoperAaltje Jans (te Muntendam, gehuwd met Lammert Pieters Mulder, de akte is met wederzijds goedvinden gewijzigd)
verkoperKlaas Jans (te Wildervank)
verkoperOene Jans (te Muntendam)
koperAaltie Bouwes


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 194 van 2 dec 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-030Heiligeweg 56koopaktefl. 388huis aan de oostkant der Turfhaven, G-030 [staat: C-030?]
 
verkoperAaltje Jans (te Muntendam, gehuwd met Lammert Pieters Mulder)
verkoperKlaas Jans (te Wildervank)
verkoperOene Jans (te Muntendam)
koperAaltie Bouwes (gehuwd met Bartele Jelles Agema)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-030Heiligeweg 56Bartle Agema... inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 56 B. Agemafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-030Heiligeweg 56Bartle Agema Bartle Agema schipper


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 324 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-030Heiligeweg 56Aaltje Cornelis Schaafsma, overleden op 14 april 182913 jr, dochter van (nu reeds 15/5/1829 overleden) Cornelis Schaafsma, in leven boekdrukker en wijlen Catharina Jacobs Cuipers, zuster van minderjarige Neeltje en Jacob Cornelis Schaafsma (voogd is Bartle Agema, koopman/steenhouwer Turfhaven G 30). Saldo fl. 24,95. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 323 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-030Heiligeweg 56Cornelis Schaafsma, overleden op 15 mei 182941 jr, boekdrukker, wednr. Catharina Jacobs Cuipers, vader van wijlen Aaltje (overleden 14/4/1829) en minderjarige Neeltje en Jacob Cornelis Schaafsma (voogd is Bartle Agema, koopman/steenhouwer Turfhaven G 30). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 960Heiligeweg 56Bartel AgemasteenhouwerHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-030Heiligeweg 56Aaltje Bouwes Zoete... en huw 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-030; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-030Heiligeweg 56B Agema stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-030TurfhavenBartele Agema55 jsteenhouwerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-030TurfhavenAaltie Bouwes Zoete49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-030TurfhavenMettie Agema20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-030TurfhavenAafke Agema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-030TurfhavenBouwina Agema16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-030TurfhavenJohanna Agema11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-030TurfhavenCornelia Agema8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 101 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-030Heiligeweg 56Metje Bartels Agema, overleden op 30 juli 184624 jr (geboren 6/3/1819), overleden Turfhaven G 30, ongehuwd, dochter van Bartel Agema, steenhouwer en Aaltje Bouwes Soete?, zuster van Rinske, Akke (wed. Jan Jaspers), gruttersche, Aafke, Bouwina en minderjarige Johanna en Cornelia Bartels Agema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1328 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-030Heiligeweg 56Bauwina Barteles Agema, overleden op 17 december 184825 jr (geboren 7/10/1823), overleden Turfhaven G 30, ongehuwd, dochter van Bartele Agema, steenhouwer en Aaltje Bouwes Zoete, zuster van Rinske, Akke (wed. J. J. Jaspers), gruttersche, Aafke en minderjarige Cornelia en Johanna Barteles Agema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-030Heiligeweg 56Anna Fredrik Bruikman... te HRL, N.H., dv Fredrik B, en Geertje Minnes; BS huw 1821, ovl 1839, ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk G-030; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-166; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-030Heiligeweg 56Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3140 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-030Heiligeweg 56Aaltje Bouwes Zoete, overleden op 27 januari 1854Turfhaven G 30, moeder van Rinske, Akke (wed. Jan J. Jaspers), Aafke, Johanna en minderjarige Cornelia Agama (voogd is Jan Sjoerds van der Weide). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 960Turfhaven G-030Rinske Agemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 960Gedempte Turfhaven G-027Rinske Agema en medeëigen.woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...] 06-09-1898
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 56, HarlingenHeiligeweg 56W. Zijlstrabindwerk, leesbibliotheek


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 960Heiligeweg 56 (G-027)Wiebrandus Zijlstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 56 Wijbrandus Zijlstraletterzetterf. 800f. 1000
Heiligeweg 56 Johannes Zijlstraklerk gasfabriekf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 56W. Zijlstraboekhouder
Heiligeweg 56aA. v/d Veldegrondwerker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 56rijksmonument 358036


1994 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Heiligeweg 56Bouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1994
  terug