Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 58
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 583-201 3-218 G-029G-026


Naastliggers vanHeiligeweg 58
ten oostenHeiligeweg 60
ten zuidenHeiligeweg 56
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 60


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 58naamloze steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0068v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaas Wybes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0459r van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]140‑00‑00 GGkamer
koperHille Douwes, gehuwd met
koperAntke Isbrants
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHille Douwes
naastligger ten zuidenAntke Isbrants
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps
verkoper q.q.Pieter Reyners, gelastigde van
verkoperde ? Gemeente [staat: de gemeente sijner gesintheyt]


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noorden, de andere 1/2 toebehorend aan
naastligger ten noorden, de andere 1/2 toebehorend aan


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: turfhaven OZ]1058‑00‑00 GGhuis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamer
koper door niaarDouue Pieters, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
geniaarde koperJacob Pieters Hagens, gehuwd met
geniaarde koperJaepgien Gerryts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Harmens bakker
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noorden, de andere 1/2 toebehorend aan
naastliggerde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagen
verkoper van 1/2Ancke IJsbrants, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hille Douues, zijn moeder
verkoper van 1/4Siuw Jans, haar zoon (resp. broer) te Bolsward
verkoper van 1/4Meynte Douues, allen erfgenamen van te Bolsward
erflaterwijlen Hille Douues
tekst in de margeDouue Pieterszn. ratione sanguinis versoeckt 't niaer van de geproclameerde huysinge ende camer cum annexis, onder presentatie omme des eersten coopers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos te ontheffen,, hebbende tot dien fine oock 't consent- ende roepgelt realyck betaelt. Actum den 4en february 1615 mit versoeck van adiudicatie in forma.
tekst in de margeGeweesen opten niaernemer salf sijn presentatie opten 4en february 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pieters Hagens x Jaepgien Gerryts kopen een huis en dwarskamer ten noorden daarvan, oz. Turfhaven.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133v van 7 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]225‑00‑00 GGdwarskamer
koper q.q.Wybrandt Seerps, geauthoriseerde curator overzeilmaker
koperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Sybrandt Seerps, gehuwd met
koperwijlen Atke Eedes
verpachter grondN. N. 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende verkopers Douue Pieters c.u.schoenmaker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenWybrandt Seerps zeilmaker
verkoperDouue Pieters, gehuwd metschoenmaker
verkoperSiouck Oenes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0233r van 27 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: turfhaven OZ]245‑00‑00 GGkamer
koperSteffen Sampsons Engelsman, gehuwd met
koperGriet Egberts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten zuidenDouue Pieters
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhet grote huis van de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
verkoper q.q.Wibrant Seerps, geauthoriseerde curator overzeilmaker
verkoperSeerp Sibrants
verkoperPytke Sibrants, gehuwd met
verkoperHessel Fritses


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0124v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]577‑00‑00 GGhuis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. Hagen
koperFolckert Jacobs van Pomeren, gehuwd met
koperFoockel Ockes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Piters Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Piters Hagen
verkoperSeerp Sibrants
verkoperGelckien Andries


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0121v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 CGhuis met plaats terzijde
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Pieter Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Pieter Hagen
verkoper q.q.burgemeester Sytse Pieters Fogelsang, curator
verkoper q.q.Jentie Jenties, curatoren over
verkoperde drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomeren, gehuwd met
verkoperwijlen Attie
verkoperFoockel Ockes voor zich en twee onmondige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Jans van Pomeren


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 CGhuis en plaats
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Pieters Hagen
verkoper van 1/2Eelck Saeckes voor zich, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Berent Clasen
verkoper van 1/4Jan Jans Modderman voor zich
verkoper van 1/4Gees Jans voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jurien Claessen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jelck Saeckes wv Berent Clasen voor 1/2, en van Jan Janssen Modderman, en van Gees Janssen als moeder en wettige voorstanden van haar kind bij wl. Jurien Clasen voor 1/2, een huis met een plaatsje daarnaast oz. Turfhaven. Ten O. en N. Jacob Pieters Hagens, ten Z. Griet Egberts. Grondpacht 8 st aan de Stad.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Adams


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 CGhuis met een ledige plaats ten zuiden
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
huurderTiebbe Sipkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en diept]
naastligger ten noordenhet voormalige huis van Jacob Peters Hagen
verkoper q.q.Sipke Dirx, ter assistentie van
verkoper van 1/3Claeske Peters Hagen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Hendrick Tijsen
verkoper van 1/3Maritie Peters Hagen, gehuwd met
verkoper van 1/3Lourens Dirx
verkoperAriaentje Ackersloot, gehuwd met
verkoperFrans Jacobs
verkoperPeter Ackersloot
verkoper q.q.gemeensman Foppe Foppes, curator over resp.
verkoperAriaen Ackersloot, en
verkoperAntie Ackersloot, en
verkoperCornelis Ackersloot
erflaterwijlen Jacob Peters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Claeske Pieters Hagen wd. Hendrick Tijssen voor haar zelf geassisteerd met Sipcke Dirx voor 1/3, en Maritie Pieters Hagen gesterkt met haar man Lourens Dirx mede voor haar zelf voor 1/3, en Ariaentie Ackersloot gesterkt met haar man Frans Jacobs en Pieter Ackersloot voor haar zelf, en oud gemeensman Foppe Foppes curator over Ariaen Antie en Cornelis Ackersloot tezamen voor de resterende 1/3, zijnde) de erfgenamen van Jacob Pieters Hagen, (b) een huis op de Turfhaven ten zuiden van (a) met een ledige plaats ten zuiden, nu bewoond door Tiebbe Sipckes. ten Z. Griet Egberts, ten W. de turfhaven. Grondpacht 8 st. aan de Stad.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0112v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]555‑00‑08 GGhuis waar de Swaerte Leers uithangt
koperSymen Wybrens de Zwarte Laars
koperMeinte Douwes
naastligger ten zuidenhet huis alwaer de Swaerte Leers uythanght van Meinte Douwes de Zwarte Laars
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHendrick bezemmaker
naastligger ten noordenAuk Reiners
verkoperde erfgenamen van wijlen Griet Egberts, [weduwe van]
verkoperwijlen Steven Samsons


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 373r van 29 jul 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 58
requirant q.q.Wibren Jansen Huisman bestevader, geauthoriseerde curator
requirant q.q.Meinte Douues oom, geauthoriseerde curatoren over
inventarisanthet nagelaten weeskind van wijlen Symen Wybrandts, weduwnaar van
wijlen Grietie Douues
aangeverTettie Iedes dienstmaagd in het sterfhuis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0373r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen en gemaeckt ten sterffhuijse van Symen Wybrandts van alle de goederen uijt en inschulden aldaer bevonden ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Bartel Cleysen Lantingh en Lenert Cornelis Croddenbos bij 't Gerechte daartoe verordonneerde commissarissen, geadsocieert met de ondergeschreven secretaris dr Dominico Wringer, op 't versoeck Wibren Jansen huijsman als bestevader ende Meinte Douwes als oom en geauthoriseerde curatoren over Symens Wibrens naegelaten weeskint bij Grietie Douwes in egte verweckt, ende dat op het aengeven van Tettie Iedes desselves dienstmaegt, naedat sij den ede van getrouuicgeijt nemende Godt tot een getuige als mennonyt sijnde in handen van de praeses heeft gepresteert en is tot de beschrievinge geprocedeert, als volgt desen 29 julij 1659.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095r van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg in eigendom


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]500‑00‑00 CG1/2 huis en erf met een ledige plaats
koper provisioneelJacob Rogiers Haspelman
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenAukjen Reinders
naastligger ten zuidenMeinte Douwes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenAukjen Reinders
verkoperAbe Jeltes voor zijn kinderen, gehuwd metmr. bakker en ontvanger te Sexbierum
verkoperwijlen Trijntje Hilles


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]300‑00‑00 GGhuis
koperJan Scheltes
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten zuidensteeg of uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Rogiers
verkoperGrietie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Meynte Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Scheltes


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 376r van 27 jul 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 58
inventarisantJacob Rogiers Haspelman, weduwnaar vanscheepstimmerman
Antie Haebels
Aebe Jeltes, geauthoriseerde curator
Haye Jacobs, geauthoriseerde curatoren overwijdschipper
Rogier Jacobs haspelman oud in 't 16e jaar
aangeverNeeltje Rogiers, gehwud met
Haye Jacobs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0376r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgen inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heer burgemeester Theodorus Stansius als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jacob Rogiers Haspelman, in leven burger ende schipstimmerman alhier, van alle sodanige goederen actien ende credytten uit- en inschulden aldaer ten sterffhuysse bevonden, ten versoeke van AEebe Jeltes ende Haye Jacobs wijdschipper als geauthoriseerde curatoren over Rogier Jacobs Haspelman old in 't 16e jaer, nagelaten soon van wijlen de overledene Jacob Rogiers voornoemt bij sijn wijlen huysvrouw Antie Haebels echteluyden geprocereert [geprocreeert], zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Neeltje Rogiers, huysvrouw van Haye Jacobs de [die] oock een beloffte daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de commissaris bovengenoempt, waerop dan tot beschrivinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 27e july 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]266‑00‑00 GGhuis
koperPytter Bruins c.u.mr. metselaar
naastligger ten oostenDiucke Pytters Hoogstra
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenDiucke Pytters Hoogstra
verkoper van 1/3Schelte Jansen, broer vanmr. pottenbakker
verkoper van 1/3Reyner Jansen, broer vankofschipper
verkoper van 1/3Pytter Jansen te Amsterdam


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226r van 11 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]308‑00‑00 CGhuis
koperburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein c.u.
huurder voor 1 jaarN. N. 18‑00‑00 GG
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra
verkoperJetske Scheltes met consent van haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Bruinsmr. metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-201Heiligeweg 58huis
eigenaarhopman Kalkenstein
gebruikerGerben Bauckes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]450‑00‑00 CGhuis
koperWybe Douwes Hanekuik c.u.koopman
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenHeiligeweg staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra
verkoperburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, gehuwd met
verkoperPyttie Yges


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-201Heiligeweg 58huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerJan van Oudenaerde
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-201Heiligeweg 58huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0343ar van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-201Heiligeweg 58huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerYsak Fokkes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0065r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]550‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen, gehuwd met
koperJanke Gosses
naastligger ten oostende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Christoffels
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland
verkoperJanke Jacobs Ollema, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Hanekuikkoopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-201 Heiligeweg 58Jan de Boer, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-201Heiligeweg 58huis
eigenaarJan J. de Boer
gebruikerJan J. de Boer
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0012r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 60zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Boer


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 60zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Boer


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0001r van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]600‑00‑00 CGhuis
koperJan Bernardus Proosterbeek, gehuwd met
koperMarijke Johannes
huurderClaas Jacobs c.u.
naastligger ten oostenDaniel Sloterdijk griffier
naastligger ten zuidende weduwe van Sybren Jochems
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDaniel Sloterdijk griffier
verkoperFetje Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0187v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Bernardus


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0211r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 60zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hibma


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 28 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]171‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N., curator over
huurderN. N. 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Hibma koopman
naastligger ten zuidenSimon Oenes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, curator over
verkoperJohannes Proosterbeek, minderjarige nagelaten zoon van
erflaterwijlen Jan Proosterbeektrekveerschipper op Franeker
verkoperEke Jans Proosterbeek, gehuwd met
verkoperJan Janzen de Vriesverver
verkoperClara Tromp voor haar drie minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernardus Jans Proosterbeek
erflaterwijlen Jan Bernardus Proosterbeektrekveerschipper op Franeker


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Proosterbeek


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0299r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]520‑00‑00 CGhuis
koperJacob Jans Puister, gehuwd met te Pekela
koperZytske Okkes
naastligger ten oostendr. W. J. Hanekuik c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Symon Oenes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik c.u.
verkoperJohannes Proosterbeekmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jans, puister x Zytske Okkes kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. dr. W.J. Hanekuik, ten Z. wd. Symon Oenes, ten W. de Turfhaven. Geen grondpacht. Gekocht van metselaar Johannes Proosterbeek, voor 520 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-218, pag. 71Heiligeweg 58Jacob Poester2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Jacob Porstereigenaar van wijk G-029; medegebruikers Teunis Koster, slagersknegt, en Piebe Bakker wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Piebe Coenraads Backer... Tjeerd Bouwes bij P.B. als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); wed. P.B. gebruiker van wijk G-029; medegebruiker Teunis Koster, slagersknegt; eigenaar is Jacob Ponster, 1814. (GAH204); wed ontvangt van de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Teunis Lourens Coster... id. f. 316:1:0 ter zake geleeverd vleesch, 18 nov 1795, quit. no. 4 (GAH1127); gebruiker van wijk G-029, slagersknegt, medegebruiker is Piebe Bakker wed., eigenaar is Jacob Poxster, 1814. (GAH204); Arend ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-029Heiligeweg 58Jacob Poester Teunis Koster slagersknegt
G-029Heiligeweg 58Jacob Poester Piebe Bakker wed


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 7 van 13 jan 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-029Heiligeweg 58koopaktefl. 350huis G-029
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperJan Alberts Bakker


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-029Heiligeweg 58provisionele en finale toewijzingfl. 300huis G-029
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperSchelte Jacobs Brouwer


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 99 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Fredrik Jacobs de Vries, overleden op 30 augustus 1824zoon van Jacob H. de Vries, huisknecht (Achterstraat A 83, thans Turfhaven G 29) en Anna Fredriks Bruikman, broer van minderjarige Jeltje Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 97 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Klaaske Feddriks Bruikman, overleden op 3 februari 1827zuster van Anna (vrouw van Jacob H. de Vries, huisknecht Turfhaven G 29) en Marijke-Christina Feddriks Bruikman, dienstbode. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 959Heiligeweg 58wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Johannes Meeth... Appelhof; BS huw 1839, ovl 1842; oud 40 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk G-029; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-029TurfhavenJohannes Meeth40 jkoetsierAugustinisgam, protestant, gehuwd
G-029TurfhavenYtje Pieters de VriesMidlumv, protestant, gehuwd
G-029TurfhavenLodewijk Meeth2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Johannes Meeth, overleden op 7 oktober 184242 jr, knecht, geboren Augustinusga 2/1/1800, overleden Turfhaven G 29, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 950 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Rinse Jans van der Pol, overleden op 2 november 18472 mnd (geboren 7/9/1847), overleden Turfhaven G 29, zoon van Jan van der Pol, herenknecht en Wytske Cornelis Steensma, broer van minderjarige Harmen en Cornelis Jans van der Pol. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Henriette de Vriesgeb dec 1789 Amsterdam, NI, wordt in bev. reg. 1851-1860 vermeld bij het gezin van Salomon van Messel, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-029


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 959Turfhaven G-029erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 959Gedempte Turfhaven G-026Jan van Hulst sr.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4805Heiligeweg 58 (G-026)Siebren Hofmanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 58 Oege van der Meulenkantoorbediendef. 1100f. 1900
Heiligeweg 58 Gerrit van der Meulenonderwijzerf. 700f. 700


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 58L. (Liskjen) Yntema wv de Bruin


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 58rijksmonument 20413
  terug