Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 75-0735-0735-070F-161F-153


Naastliggers vanHeiligeweg 7
ten oostenHeiligeweg 9
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 5
ten noordenGrote Kerkstraat 6


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0138v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: Zuiderwal strekkende noordwaarts tot de Kerkstraat]850‑00‑00 gghuis met daarachter een ledige plaats
koperTziaerd Jouckes, gehuwd met
koperAuck Sioerds
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑12‑00 cg
verpachter grondde verkoperse de weduwe Ebel Sibrants 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBarber Jans
naastligger ten oostenLyckle Harings
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenHendrick Aerts Duces
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEbel Sibrants, weduwe van
verkoperwijlen Eede Jacobs, gesterkt met haar zoon
verkoperSibrant Ede Feytema
tekst in de margeAlle handen affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot befestinge van 't coopbrieff. Actum den 13en marty 1613.
tekst in de margeGewesen op den proclamanten den 8en may 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTziaerd Jouckes x Auck Sioerds kopen een huis en ledige plaats daar achter op de oude Zuiderwal, strekkende noordwaarts tot aan de Kerkstraat. Ten O. Barber Jans en Lyckle Harings, ten W. Hendrick Aerts Duces. Grondpacht 12 st aan de armen.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Kerkstraat ZZ0‑00‑00 ggvoor- en achterhuis daer Sodoma uytsteeckt
koperN. N. Sodom
trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest inJacob Piters
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenheer Albert
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jantyen Jelis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrick Aerts Ducis
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemans
tekst in de margeJacob Piterszn, alhier in de secretarie comparerende, verclaert dat hij zijne protestatie gedaen opte vercopinge van de huysinge hier in de proclamatie gemelt, alsmede opte vercopinge van de camer ofte huysinge bij Doye Jacobs gecocht van den proclamanten in eersten a[c]te gemelt ofte opte cooppenningen van beyde d'selve, affstaet, ende verclaert voorts soo veel d'selve concerneert d'helft van de voors. huysinge ende camer bij wijlen Jacob Joris nagelaten ofte van den selven affgecomen, blijvend zijne protestatie neffens d'andere helfte bij Jantien Jelis vercoft in cracht. Actum den 7en july 1627 (!).
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Jantyen Jelis wv Hendrick Aerts Ducis voor 1/2, en van de erven Jacob Joris Ellemans voor 1/2, een voor- en achterhuis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uytsteeckt, waaruit voors. Hendrick Aerts versturven is. Ten O. Tiaard Jouckes, ten W. heer Alberts.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: Schritsen]303‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelDooye Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild de westelijkste kamer achter het eerste verkochte huis [daer Sodoma uytsteeckt in de Kerkstraat], op de Schritsen [Heiligeweg], nu onlangs provisioneel verkocht aan Jelmer Pyters voor 316 GG.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: Zuiderwal of het westeinde van de Turfhaven]703‑00‑00 gg2/5 huis
koperClaeske Pyters Haegen
naastligger ten oosten [staat: noordoosten]burgervaandrig Bartel Cleysen Lantingh
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westen [staat: zuidwesten]het huis van Claes Pyters schipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoye Jacobs
verkoperBottie Sioerds


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 11rHeiligeweg 7de [burger]hopman Theotardus Lantingh, absentf. 11000-00-00


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: op de Singel tussen de twee bruggen en de Kerkbrug]328‑00‑00 gg2/5 huis
koperLivius Reen, gehuwd metoud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
koperLucretia van Viersen
eigenaar van 1/3, en van 1/16 van 2/3Lucretia van Viersen
naastligger ten oostenWidenburg n.u.ontvanger-generaal
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Singel]
naastligger ten westenDoeke Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres
verkoper van 1/2Tiedske Lanting, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgemeester Rein Sytses Kimstra
verkoper van 1/5 van 1/2Bartel Lanting, samen metmr. chirurgijn
verkoper van 1/5 van 1/2Antie Lanting, gehuwd met
verkoper van 1/5 van 1/2Pytter Dirxen Graaff
verkoper van 1/5 van 1/2Aukjen Lanting, gehuwd met
verkoper van 1/5 van 1/2burgerhopman Jan Nolles
verkoper van 1/5 van 1/2meerderjarig vrijgezel Jan Lanting
verkoper van 1/5 van 1/2de absente Ybelte Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Reen, oud-capitein ter recherge bij de Admiraliteit van Friesland x Lucretia van Viersen koopt 15/16 van 2/3 van een huis c.a., waarvan zijn vrouw al 1/3 en 1/16 deel bezit. Het huis staat op de Singel tussen de twee bruggen en de Kerkbrug. Er is een uitlopend secreet, samen met die erven en Doeke Jansen. De eigenaars van het huis ten O. mogen in de gevel en zijmuur van dit huis aan- en inbouwen etc. Ten O. de Ontv. Gen. Wijdenbrug, ten W. Doeke Jansen, ten Z. de straat, ten N. erven Jacob Heeres. Gekocht van Tiedske Lanting wv burgemeester Rein Sytses Kimstra voor 1/2, en mr. chirurgijn Bartel Lanting, Antie Lanting x Pytter Dirxen Graaff, Aukjen Lanting x Jan Crolles en Jan Lanting voor 1/2, voor 328 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-073Heiligeweg 7huis
eigenaarcapitein Reen
gebruikercapitein Reen
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-073Heiligeweg 7huis
eigenaarcapitein Reen wed.
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑4‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Heiligeweg [staat: Singel tussen de twee bruggen en de Kerkbrug]800‑00‑00 cghuis
koper door niaarvrouw Margarieta Oldaens, weduwe van
koper door niaarwijlen de heer Alexander Wijdenbrug
toehaakvijf zilveren ducatons voor de turf op de zolder
geniaarde koperJohannes Willems Vosma
naastligger ten oostende weduwe Margarieta Oldaens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenTrijntie Harmens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres
naastliggerDoeke Jansen
verkoperMartinus van Marssum, voor zich en als curator over zijn broerapotheker te Sneek
verkoperzijn innocente broeder Jacobus van Marssum innocent
verkoperElisabeth van Marssum meerderjarige dochter
verkoperAlexander van Marssumapotheker te Leeuwarden
verkoperJohannes Winsemius, kind
verkoperAemilia Winsemius, kind
verkoperDieucke Winsemius, kind
verkoperLewina Magdalena Winsemius, kinderen van
verkoperMargareta van Marssum, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen dr. Nicolaus Winsemius, allen erfgenamen vanadvocaat Hof van Friesland
erflaterwijlen Lucretia van Viersen, weduwe van
erflaterwijlen Livius Reenoud kapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMargarieta Oldaan wv Alexander Wijdenbrugh koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Johannes Willems Vosma, een huis c.a. op de Singel tussen de twee bruggen en de Kerkbrug. Het huis heeft een uitlopend secreet, samen met Doeke Jansen en erven Jacob Heeres, en mandelige zij- en achtermuren. De eigenaars van het huis ten O. mogen in de gevel en de zijmuur van dit huis in- en aanbouwen. Johannes W. Vosma had het gekocht van Martinus van Marssum, apotheker te Sneek, voor zich en als curator over zijn ignorente broer Jacobus van Marssum, Elisabeth van Marssum, Alexander van Marssum, apotheker te Leeuwarden, en Johannes, Amalia, Dieucke en Everina Magdalena Winsemius, kinderen van Margareta van Marssum x wl. dr. Nicolaus Winsemius, advocaat bij het Hof van Friesland te Leeuwarden, erven van Lucretia van Viersen, laatst wd. Livius Reen, oud-capitein, voor 800 cg. + het getaxeerde bedrag van de turf die op de zolder van het huis ligt, ad. 5 zilveren ducatons. Ten O. de koper, ten Z. de straat, ten W. Trijntje Harmens, ten N. erven Jacob Heeres. Gekocht van dus Johannes Willems Vosma.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-073Heiligeweg 7huis
eigenaarmevrouw Wydenbrugh
gebruikermevrouw Wydenbrugh
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]huis
koperFreerk Dirks Fontein, met geauthoriseerde curatorzoutzieder
koper q.q.Regnerus Braam J.U.D.secretaris van Barradeel975‑07‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Agama
naastligger ten westenTrijntje Harmens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenYebeltie Cornelis
verkoperPieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Dirks Fontein, zoutzieder, (of althans zijn curator jur. dr. en secretaris van Barradeel Regnerus Braam), koopt een huis c.a. nz. Turfhaven. Ten O. Harmen Agema, ten Z. die straat, ten W. Trijntje Harmens, ten N. Ibeltje Cornelis. Gekocht van ontvanger-generaal bij de Admiraliteit Pieter Beernt van Wijdenbrugh, voor 975 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-073Heiligeweg 7huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerFreerk Fontein
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 7Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]1350‑00‑00 cghuis
kopervoorzanger Filippus Swart, gehuwd metboekhouder bij de suikerraffinaderij
koperTrijntie Heins
naastligger ten oostenHarmen Agema
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntie Harmens
naastligger ten noordenSymon Fockes
verkoperFreerk Dirks Fonteinzoutzieder en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFilippus Swart, boekhouder in de Suikerraffinaderij en voorzanger x Trijntje Heins, koopt huis op de Turfhaven. Ten O. Harmen Agema, ten Z. de straat, ten W. erven Trijntje Harmens, ten N. Symon Fockes [Bakker]. Gekocht van koopman en zoutzieder Freerk Dirks Fontein.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-073Heiligeweg 7huis
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-073, fol. 87vHeiligeweg 7Philippus Swart , bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenvoorsanger van Groote Kerk39:19:00 cg6:13:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-073Heiligeweg 7huis
eigenaarPhilippus Swart
eigenaarPhilippus Swart
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-073Heiligeweg 7huis
eigenaarPhilippus Swart wed.
eigenaarPhilippus Swart wed.
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-070Heiligeweg 7huis
eigenaarPhilip Swart wed.
gebruikerPhilip Swart wed.
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-070Heiligeweg 7huis
eigenaarPh. Swart wed.
gebruikerPh. Swart wed.
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-070 , pag. 109Heiligeweg 7J.H. Olinjus 4‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Jouke Hendriks Olinjus... W. van Dockum, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-161; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-224; gebruikers Iebeltje de Vries, uitdraagster, Cornelis Dirks wed., ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-161Heiligeweg 7Jouke OlinjusJouke Olinjus


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1027Heiligeweg 7 Jouke Olingius Harlingenhuis en tuin (174 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Grietje Swart... afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 20 aug 1789 HRL; oud 86 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Jantje Hylkes Wiersmageb 19 feb 1807 HRL, ged 8 mrt 1807, ovl 12 jan 1845 HRL, ongehuwd, dv Hijlke Minnes en Lijsbeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1845; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Trijntie Eddesoud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-161HeiligewegGrietje Phil. Swart86 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
F-161HeiligewegJantie Wiersma34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-161HeiligewegTrijntie Eddes54 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 3 jan 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-161Heiligeweg 7koopaktefl. 400huis op de Heiligeweg
 
verkoperGrietje Swart (wv Jouke Heins Olinjus)
koperJohannes Louer (zonder vaste woonplaats)


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 603 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-161Heiligeweg 7Grietje Swart, overleden op 28 december 184390 jr (geboren 4/7/1757), overleden Heiligeweg F 161, wed. Jouke Hendriks Olinjus, geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is niet bloedverwante Jantje Wiersma, dienstmeid. Saldo fl. 205,40. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1243 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-161Heiligeweg 7Antje Jans Tinga, overleden op 31 mei 184850 jr, geboren Bergumerdam, overleden Heiligeweg F 161, vrouw van Johannes Louer, moeder van minderjarige Jan Johannes Louer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1440 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-161Heiligeweg 7Jan Johannes Louer, overleden op 12 november 18489 jr, geboren Leeuwarden 12/6/1839, overleden Heiligeweg F 161, zoon van Johannes Louer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-161Heiligeweg 7Aaltje Johannes van der Heide... Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, huw 1824, bev.reg. HRL 1851 wijk F-158, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1027Heilige weg F-161Hendrik IJ. Lint woonhuis


1868 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40057 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 10 van 15 jan 1868
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-161Heiligeweg 7koopaktefl. 1400huis
 
verkoperJohannes Lauer
verkoperEelkje Stavinga
koperFrans van der Zwaag


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40061 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 89 van 1 mei 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-161Heiligeweg 7koopaktefl. 1400huis
 
verkoperFrans van der Zwaag
koperRienkje Kruizinga


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3615Gedempte Heiligeweg F-153 Rienkje Kruisinga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5260Heiligeweg 7 (F-153)Coenraad Leerswoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Heiligeweg 7Klaas Faber


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 7G. v/d Weidebroodbakker


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22240
Heiligeweg 7aDoekele Houbein


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 7aK.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.K.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.K.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.K.D. Anema733Muziekleraar-dirigent


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 7rijksmonument 20391


2013 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8535Heiligeweg 7  terug