Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 134-123 4-118 G-085G-088


Naastliggers vanHofstraat 13
ten oostenHofstraat 15
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 11


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ 11/13 [staat: bij de oude Kimswerderpijp]80‑00‑00 GGtwee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hof
koper provisioneelAnthonys Salizetes
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof de Lommerdshof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Bouuens nomine curatorio
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee kamers ten westen van de Lombardshof.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13tuinHofstraat NZ320‑14‑00 CGhof van 95 x 36 voeten met bomen en planten
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van de Doele de Doelen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0018v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende volgende kamer


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ140‑00‑00 GGkamer
koperAbe Douwes c.u.
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenJan Eeverts c.s.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenburgemeester Bijlaen
naastligger ten noordende Fonteins klosbaan de Fontein
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0227v van 16 sep 1703 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper oud burgemeester Jan Simons Bijlaan lakenkoper


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0009r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ365‑00‑00 CGhuis
koperDirk Harmens, gehuwd metwijdschipper
koperTrijntje Tytes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAbbe Douwes
naastligger ten oostenherberg genaamd Roma [staat: Bremen] Rome
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Symons Bijlaen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjalling Louwrens
verkoperJorre Martens, gehuwd metmr. koordewerker
verkoperDoedtie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Harmens, wijdschipper x Trijntie Tytes? koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de herberg 'Romen' en Abbe Douwes, ten W. de oud-burgemeester Jan Symons Bijlaen, ten Z. de straat, ten N. erven Tjalling Louwrens. Gekocht van Jurre Martens, mr. koordwerker x Doedtie Jacobs.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarAbbe Douwes
gebruikerAbbe Douwes
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166r van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat325‑00‑00 CGhuis of woning
koperHendrik Reins Faber mr. grofsmid
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenSioerd Arjens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenGosse Tjebbes n.u.
naastligger ten noordenhet huis de Fontein met een achtergedeelte de Fontein
verkoperClaaske Oedses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Kroder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Reins Faber, mr. grofsmid koopt huis in de Hofstraat. Ten Z. de straat, ten N. een achtergedeelte van het huis 'de Fontein', ten O. Sjoerd Arjens, ten W. Tjebbe Gosses. Gekocht van Claaske... wd. Hendrik (us)....


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-123 Hofstraat 13Jan Oebles, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123Hofstraat 13huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerJan Obbes
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑12 CG
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0250r van 14 dec 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Reins Faber


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0226r van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ141‑07‑00 GGhuis
koper door niaarWillem Ypey contrarolleur convooien en licenten
geniaarde koperPieter Minnesmr. huistimmerman
huurderFeike Lolkes
naastligger ten oostenFeike Sjoerds
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjettje Tiedes
naastligger ten westenN. N.
verkoperRein Hendriks Faber, zoon vanmr. ijzersmid
erflaterwijlen Hendrik Reins Faber, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Jelles


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0094r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ160‑21‑00 GGhuis
koper door niaarTyte Scheltes, gehuwd met
koper door niaarTjietske Heydkamp
geniaarde koperGerryt Zwerus, gehuwd met
geniaarde koperAntje Fransen
huurderHendrik Niessing
naastligger ten oostenFeike Sjoerds
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Syttje Fietes
naastligger ten noordende heer Schrader
verkoperSytske Ypey, gehuwd met
verkopereerwaarde heer Albertus Reen a Mentespredikant


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0255r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiete Scheltes


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0291r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiete Scheltes oud hoogbootsman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0151r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0230r van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 13Hofstraat NZ wijk G-085171‑00‑00 CGhuis
koperChristoffel de Haas, gehuwd met
koperAntje van Dijk
naastligger ten oostenJan Tamboezer
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Barend Shultz
naastligger ten noordenCornelis Jonker koopman
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curator te Amsterdam
verkoper q.q.T. S. Stephany, curatorprocureur
verkoperwijlen Tiete Schelteshoogbootsman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-118, pag. 85Hofstraat 13Christoffel de Haas0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Christoffel Andries de Haas... Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1843; eigenaar van wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Johannes Hanekamp... huw 1812, huw 1816, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Uilke Siebes Visser... in 1821, zv Siebe Uilkes V, en ... ; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1821, huw 1822; gebruiker wijk G-085, schoenmaker; eigenaar is Christoffel de Haas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-267; gebruiker Poppe S. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-085Hofstraat 13Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1717Hofstraat 13Christoffel Andries de HaasleerlooijersknegtHarlingenhuis en erf (88 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-085Hofstraat 13Berber Stolte... S, en IJtje Dirks Gorter; BS huw 1838, ovl 1842; oud 29 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-085; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-085HofstraatJohannes Kerkhoven27 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-085HofstraatBerber M Stolte29 jFerwerdv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 75 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-085Hofstraat 13Klaas Jacobs Bulkers, overleden op 2 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 8/9/1841), overleden Hofstraat G 85, zoon van Jacob Bulkers, pakhuisknecht en Lijsbeth D. van der Meulen, broer van minderjarige Janke Jacobs Bulkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat G-085Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis
Sectie A nr. 1717Hofstraat G-086Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1717*Hofstraat G-088Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis
Sectie A nr. 1717*Hofstraat G-089Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat 13 (G-088)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 13W. Huismanrijwielhersteller
  terug