Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 154-1244-1224-119G-086G-089


Naastliggers vanHofstraat 15
ten oostende Hofstraat
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 13
ten noordende Hofstraat


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0018v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 15Hofstraat NZ130‑00‑00 ggkamer
koperJan Eeverts c.u.
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 cgde Fontein
naastligger ten oostenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende volgende kamer
naastligger ten noordenhet huis de Fontein de Fontein
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0227v van 16 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 15Hofstraat NZ325‑00‑00 cghuis, plaats en bleekveld
koperJorre Martens, gehuwd metmr. koordewerker
koperDoedtie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten oostenAbbe Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westende verkoper oud burgemeester Jan Simons Bijlaan lakenkoper
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjalling Lourens
verkoperoud burgemeester Jan Simons Bijlaanlakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurre Martens, mr. koordewerker x Doedtie Jacobs, koopt een huis, plaats en bleekveld nz. Hofstraat. Ten O. Abbe Douwes en het huis 'de Fontein', ten W. de verkoper, ten Z. die straat, ten N. erven Tjalling Lourens. Gekocht van Jan Symons Bijlaan, oud-burgemeester en lakenkoper, voor 325 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 15huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 15huis
eigenaarHaring Everts
gebruikerJan Hendrix
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
aansl. grondp. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 15huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerJacob Caspers
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
grondpacht aankapitein van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122Hofstraat 15huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerJacob Caspers
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122Hofstraat 15huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerIJsbrand Ypes
aanslag huurwaarde02‑09‑00 cg
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-122, fol. 67vHofstraat 15IJsbrand Ypes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderensmidsknegt11:13:00 cg2:0:00 cggering


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0250r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 15Hofstraat NZ260‑00‑00 cgwoning
koperFeike Sjoerds, gehuwd metscheepstimmerman
koperCorneliske Ameels
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 cgde Fontein
huurderJan Rienks c.u.
naastligger ten oostenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHendrik Reins Faber
naastligger ten noordenhet huis de Fontein de Fontein
verkoperHylkjen Sjoerds, gehuwd met
verkoperIJsbrand Ypesijzersmid


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122Hofstraat 15huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerIJsbrand Ypes
aanslag huurwaarde02‑08‑14 cg
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122Hofstraat 15huis
eigenaarFeike Sjoerds
gebruikerFeike Sjoerds
aanslag huurwaarde02‑08‑14 cg
grondpacht van Sjoerd Arjens
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-119Hofstraat 15woning
eigenaarFeyke Sjoerds
gebruikerFeyke Sjoerds
aanslag huurwaarde02‑09‑00 cg
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0255r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 15Hofstraat NZ111‑00‑00 gghuis
koper door niaarTyte Scheltes hoogbootsman
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 cgde Fontein
geniaarde koperoud huisman Lieuwe Douwes, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperJetske Teekes
naastligger ten oostenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes
verkoper van 1/6Sioerd Feykesscheepstimmerman
verkoper van 2/6Ameel Feykesturfdrager
verkoper van 2/6Aagje Ruts, weduwe van
verkoper van 2/6wijlen Jan Feykes
verkoper van 1/6Feikje Sjoerds, gehuwd met
verkoper van 1/6Jan Bootes
erflaterwijlen Feyke Sjoerds vader van verkopers, gehuwd met
erflaterwijlen Cornelia Ameels


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-119Hofstraat 15huis
eigenaarTyte Scheltes
gebruikerLodewijk Forster
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg
grondpacht van Tyte Scheltes
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0291r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 15Hofstraat NZ400‑00‑00 cghuis
koperJan Tamboezer koopman
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 cgde Fontein
huurderCornelis Teewes c.u.40‑00‑00 cg
huurderGrietje Schoonebeek
huurderwijlen Jarig van der Ley koopman
naastligger ten oostenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes oud hoogbootsman
naastligger ten noordenhet huis de Fontein de Fontein
verkoperTiete Scheltesoud hoogbootsman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboezer koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. en N. het huis 'de Fontein', ten W. de verkopers, ten Z. de Hofstraat. Gekocht van Pieter Scheltes, oud Hoog Bootsman bij het voormalig Collegie ter Admiraliteit in Friesland.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0151r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 15Hofstraat NZ wijk G-086450‑00‑00 cghuis
koperChristoffel A. de Haas, gehuwd metde Fontein
koperAntje K. van Dijk
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 cgde Fontein
huurderChristoffel A. de Haas
huurderAntje K. van Dijk
naastligger ten oostenhet huis de Fontein de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes
naastligger ten noordenhet huis de Fontein de Fontein
verkoperJan Tamboezerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel de Haas x Antje K. van Dijk koopt huis nz. Hofstraat. Wijk G-086. Ten O. en N. 'de Fontein', ten W. Tiete Scheltes, ten Z. de Hofstraat. Gekocht van Jan Tamboezer.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-119 , pag. 85Hofstraat 15Christoffel de Haas 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Christoffel Andries de Haas... wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-086Hofstraat 15Christoffel de HaasChristoffel de Haasleerloyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1716Hofstraat 15 Andries Hoogmolen koopmanHarlingenhuis (108 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 16 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-086Hofstraat 15Gerben Simons van der Meer, overleden op 14 november 1832zoon van Simon van der Meer, schipper (Hofstraat G 86) en Akke Gerbes Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Baukje Eeltjes de Boer... ovl 1866, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-086; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Johannetta S Metzlar... doctor S. Wyma, 22 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stijfster, wijk G-086; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-086HofstraatJoannette Metzler56 jstijfsterHarlingenv, protestant, weduwe
G-086HofstraatAafke de Kok Overdijk25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-086HofstraatCharlotta Overdijk13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-086HofstraatBaukje E de Boer28 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1716Hofstraat 15 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Jetske Bastiaans van Kampen... dv Bastiaan vK, en Maayke IJeves; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-086; Hans Gerbens Bolta van Midlum ende J.B. vC. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1716Hofstraat G-087Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat 15 (G-089)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 15 Cyprianus Rewiersmastoffeerdersknechtf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 15S. Rewiersmastoffeerder  terug