Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 174-1264-1244-120G-087*G-090
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 174-1124-110(niet bekend)G-087*G-090


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0052v van 29 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ [niet vermeld]1200‑00‑00 gghuis met hof en een kamer ten oosten
koperGerryt Bruyns, gehuwd met
koperLijsken Jans van der Hulst
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kleine kamers ten zuiden aan de wal21‑00‑00 cg
naastligger ten oostenkamer Joris Vermeer
naastligger ten oostende hof van Botte Broers c.u.
naastligger ten zuidenkamer ten zuiden van de hof
naastligger ten westenJacob Seerps* molenaar
naastligger ten westenWillem Pieters
naastligger ten westenJan Nannings* metselaar
naastligger ten noordenkamer ten noorden van de hof
naastligger ten noordenuitgang naar de Romastraat [staat: Apothekerstraat]
verkoperBotte Broers Buwama
verkoperTrijnke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Bruin x Lijsken Jans van der Hulst kopen een huis met het hoff dat Joris Vermeers nu gebruikt met de kamer ten oosten van het hoge huis, met ondermeer een uitgang in de Apothekersstraat. Ten O. verkopers' hoff nu afgescheiden door een nieuw staket, ten Z. en N. de kamers aan beide zijden van het hoff, ten W. molenaar Jacob, Willem Pieters en metselaar Jan. Grondpacht voor dit hoge huis en hof 27 1/2 CG [niet: stuivers] aan de Stad, waarentegen de proclamanten ontvangen uit de kamers ten zuiden bij de wal 21 CG [niet: stuivers].


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0172r van 17 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westten zuiden van Botte Apothekers hof, strekkende van voren de straat ten noorden in de apothekers steeg1182‑24‑00 gghuis, kamer ten oosten, hof met bomen, kruiden, planten met de vrije in- en uitgang van de Botte Apoteekershoff
koperOratio Prouvana, gehuwd mettafelhouder
koperCathalma Chalichetes
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
verpachter grondelf kamers ten zuiden van de nu geslecht wordende stadswal21‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Botte apotheker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Seerps molenaar
naastligger ten westenWillem Pieters
naastligger ten westenJan Nannings metselaar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Bruinings, gehuwd met
verkoperLiscken Jans van der Hulst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOratio Provana, tafelhouder x Catalina Chalizetes kopen huysinge metten camer ten oosten daer aen staende, sampt howinge den deele boomen cruyden bepotinge ende beplantinge zoe ende gelijckerwijs den vercoopers t'selve tegenwoordich bewoenen ende gebruyckende zijn, staende ten zuyden van Botteapteekers hoff, hebbende Jacob Seerps mollenaer, Willem Pieters ende Jan Nannings metseler ten westen, ende Botte apteecker howinge ten oosten. Grondpacht 27 CG aan de Stad, waarentegen de kopers recht hebben op 21 CG grondpacht uit de 11 camers staende ten suyden de stadtswall tegenwoorich geslecht werdende.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0228v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17Kimswerderpijp, bij of over de oude265‑00‑00 gg1/4 huis, kamers en een hof genaamd het Lommerts hof
koperde kinderen van wijlen Horatio Provana, met als curatorde Lommerdshof
koper q.q.Anthonys de Moll bewaarder van de tafel van leningen
eigenaar van 2/4de kinderen van wijlen Horatio Provana
eigenaar van 1/4de kinderen van wijlen Horatio Provana, onlangs gekocht van
eerdere eigenaarJan Faber
protesteert vanwege een hypotheekPieter Cluyter c.soc.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntonys de Salezetis
tekst in de margeFoppens nomine Pieter Cluyter cum socio in hun qualiteyt hebbende proteste gedaen opte coope van Jan Faber tijde sijnder inwijsinge, protesteert oock dat d'vercopinge van dese anpart hun ontschadelyck sal sijn nopende hun hypoteeck op de gehele huysinge ende hovinge holdende, doch holdende sijn recht opte cooppenningen mogen lijden dat d'vercopinge voortganck neempt. Actum Harlingen in judicio den 15en octobris 1614.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant den 15en octobris 1614 salff voorgaende protestatie.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0230v van 25 sep 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17Bolswarderpijp, bij de oude350‑00‑00 gg1/4 huis, kamers, hof en tuin, genaamd het Lomberts hof
koperde weeskinderen van wijlen Horatio Provana, met als curatorde Lommerdshof
koper q.q.Anthonio de Moll bewaarder van de tafel van leningen
eigenaar van 3/4de weeskinderen van wijlen Horatio Provana
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Faber, gehuwd metapotheker te Leeuwarden
verkoperDoedke Wopckes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthonio de Moll, bewaarder der Tafel van Lening, curator over de weeskinderen van Horatio Provana en ten profijte van diens kinderen, koopt 1/4 van een huis, hof, tuin en kamer, de zgn. Lombardshof, waarvan die kinderen door vererving al lange tijd 2/4 bezitten, en door koop de overige 1/4, bij de oude Bolswarderpijp. Gekocht van apotheker Jan Faber x Doedke Wopckes, nu te Leeuwarden, voor 350 gg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0333v van 29 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17Hofstraat NZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis en hof Lombertshof ofte Doele genaempt
koperWigle Jansen cousijn van de verkoperde Lommerdshof
protesteert omdat hij dit huis al gekocht heeftWigle Jansen c.u.
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAnthonius Salicetes cousijn van de verkoper
bewonerFreerck Douues
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDavid Provanatafelhouder van lening te Bolsward
tekst in de margeAnthonius Salicetes, burger binnen Harlingen, als cousijn van David provana, taeffelhouder van leninge tot Bolswert, versoeckt ratione sanguinis nae voorgaende behoorlycke proclamatien 't niaer ende adjudicatie van zekere huysinge ende hovinge mit alle annexen, servituten, actien ende gerechticheden daertoe behorende [...], alles bij d'voors. Provana aen Wigle Janszn. vercoft [...]
tekst in de margeWigle Janszn. Cum uxore protesteren de nullitate van dese proclamatie, seggende dat zij volgens den coopbrieve copers zijn ende geblyckt tot den donatiebrieve 't recht van niaer van Antoni Salizetes becomen t'hebben, tot welcken eynde den voors. brieven in recht worden overgeschreven met versoeck dat den proclamatie uut voors. Wigle naeme volgens den brieven mogen worden geproclameert. Actum den 18en january 1623.
tekst in de margeAntoni Salizetis protesteert de nullitate van de voors. protestatie ende insisterende sijn vorige proclamatie ende versoeckt ad omnes fines libel. Actum ut supra.
tekst in de margeDen 23en january 1623 is het coopbrief met het donatiebrieff boven gemelt wederomme bij R. Nicolai gelicht.
tekst in de margeDavid provana per Piphron verspiert den proclamatien van beyde proclamanten indien hem geen eyntlycke coper off niaernemer gelevert en worde die hem op terminen volgens den coop betale. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeAntoni Salizetis, sijn vorige niaerversoeck insisterende ende tot dien fine oock 't consent-, roep-, schrieffgelt ter somma van acht ende tvintich caroliguldens aen Foppe al betaelt hebbende, versoeckt voorts adiudicatie in forma, met expresse presentatie omme des eerste copers handen van alle ongelden over den coop enichsins gevallen vrij cost- ende schadeloos te ontheffen naer behoren, protesteert mede dat hem alle acten desen contratie vervallen ontschadelycken zullen wesen, vermits d'eerste coper met 't consentgelt niet paraat is geweest ende noch niet en telt, in[si]sterende also expres 't Landts ordonnantie. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeNota: den consentgelden hier neffens geroert sijn bij Foppe aen den magistraat gestelt opten 1e february 1623 als voren ter somma van ses ende tvintich caroliguldens een stuiver.
tekst in de margeWigle Janszn. Protesteert de nullitate van de voors. protestatie, seggende dat in den eerste protestatie ende spieringe bij hem gedaen, W. Leonides hem uyt den naeme van Antoni Salizetis heeft geopponeert ende uyt crachte vandien Libel versocht, d'welcke stante iudicio aengenomen ende gepresenteert heeft met den protestant die in diem te voldingen, 't welck hij daerna resisteerde, ende heeft den protestant daerover request aende magistraat gepresenteert, waerop geappostilleert waere recht ordineert partyen om de triduo ad triduum te volscreven etc., 't welck Leonides op maendach verleden oock door bode Kyl al is gevisumeert?. Is nochtans dat voorn. Leonides door manifeste belofte ende hooge woorden belooft heeft om 't selve miidelen tijde te leveren. Schijnt nochtans dat door sijn sletterige woorden ende bedriegelycke practiquen so verre d'saecke gebracht heeft dat hij d'selve tot dato deses getraineert heeft, wel wetende dat d'opposant niet bij huys ware ende also soeckende hem t'ondercruypen, niet tegenstaande d'opposants huysvrouwe presenteert enige penningen te tellen ende r'rest binnen een uyre a dato deses d'gantsche penningen te consigneren, sustinerende ende contenderende dat den toewijsinge so lange mach worden ges?, ende daerna stante judicio den gantsche consentpremie ter somma van acht ende tvintich caroliguldens in rechte geconsigneert heeft, inhererende daermede sijn vorige
tekst in de margeAntoni Salizetis protesteert dat hem de consignatiepenningen van den opposant ontschadelyck sal wesen, also d'selve post sestrum getelt sijn, contendeert derhalven tot nullitateyt van de opposants genomen contentie, ende dat 't consent hem Antonie sal worden geadiudiceert.
tekst in de margeWigle protesteert de nullitate ende insisteert sijn vorige, seggende den penningen op behoorlycke tijt stante judicio geconsigneert te sijn. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeAlle handen sijn bij den gerechte affgewesen ende is 't gewijsde gereserveert tot decisie van partyen questie. Actum den 1e february 1623.
tekst in de margeAntoni Salizetis in d'secretarie comparerende, verclaerd aff te staen van't niaer, mogende lijden dat den huysinge ende hovinge voors. Wigle Janszn. Cum ux. Den coper worde toegewesen. Actum den 3e marty 1623.
tekst in de margeEnde is voorts den 2e marty 1623 den huysinge ende hovinge cum annexis toegewesen den copers.
tekst in de margeDen 3e marty 1623 sijn den 28 caroliguldens hyerboven gemelt bij Gerbrant Hebbeszn. vanwegen Freerck Douues weder gelicht omme hem t'overhandigen.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0026v van 18 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westbij de Oude Kimswerderpijp0‑00‑00 gghuis en hof genaamd het Lombertshof of den Doelen
koper provisioneelN. N. de Doelen
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Wiger Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Jacobine van Royen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027v van 16 okt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ [niet vermeld]908‑00‑00 gghuis en hof genaamd de Doelen of het Lombertshof
koper provisioneelN. N. de Doelen
bewonerFreerck Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0074r van 2 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ [staat: naast de Doele]243‑09‑00 ggkamers met plaats
koper door niaarSioerd Lases de Doelen
geniaarde koperClaes Willems
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Lases


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0052v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17oostHofstraat NZ300‑00‑00 ggwoning
koperSybren Sybrens jongman c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder voor 6 jarenN. N. 16‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis en hof van de Doele de Doelen
naastligger ten noordenhet huis en hof van de Doele de Doelen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperClaes Willems Burger c.soc.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0017v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ655‑00‑00 gghuis en hof
koper door niaarvroedsman Jacob Velthuis, gehuwd metde Fontein
koper door niaarAuckjen Ruyrdts
geniaarde koperPieter Jacobs Clinckhamer c.u.
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
huurdergemeensman J. Velthuis 60‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceeltwee kamers bewoond door Jan Eeverts c.s.4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aerntturfdrager2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aucke Jacobs2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aucke Jacobs1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Welmoedt2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Feike Tjietses c.s.2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Leentieappelverkoopster2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer ten oosten van de uitgang van deze hof0‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de erfgenamen van wijlen dr. Swalue1‑00‑00 cg
huurderBartel Cleisen c.u.herbergier
naastligger ten oostende hof van herberg Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen dr. Swalue
naastligger ten noordenYttie Lolkes e.a.
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, mede-vroedschap x Baukje Ruurdts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Jacobs Clinkhamer, vroedsman, het huis 'de Fontein' nz. Hofstraat met een grote hof, bewoond door Bartel Cleisen [Lanting] als herbergier. Ten O. de hof v.d. herberg 'Romen', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van erven dr. Swalue, ten N. de camers van IJttie Lolkes e.a. Het geheel strekt van Z. naar N. tot de al genoemde camers en heeft vrij in- en uitgang noordwaarts. Gekocht van erven Fokeltje Buwes, voor 655 gg. N.B. Het is aan Velthuis toegewezen, maar NIET ten laste van de minderjarige kinderen.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0245v van 27 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ666‑00‑00 cghuis en herberg genaamd de Fontein met o.a. truktafel en klosbaan
koperBartel Cleisen, gehuwd metherbergierde Fontein
koperGeertje Tjeerds herbergier
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Evertsgardenier2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Kyviet2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelWelmoed Wioedster2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Tjallingh Pieckes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAbbe Douwes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Thomas Huiberts1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Aucke Gerrits1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Ulbesbakker2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Hobbes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de verkoperse Auckjen Ruirds0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende hof van de herberg genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende hof van burgemeester Thomas Huiberts
naastligger ten noordende hof van de verkoperse Auckjen Ruirds
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacob Velthuis


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318v van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17tuinRomastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]315‑00‑00 gghof
koperJacobus Corver wijnhandelaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Velthuis
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Bartel Cleisen c.u.
naastligger ten zuidenhuis en hof van Bartel Cleisen c.u.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperBartel Cleisen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Corver, wijnhandelaar, koopt een tuin met zomerhuis in de Both Apothekerstraat. Ten O. wd. Velthuis, ten Z. verkopers' huis en tuin, ten W. verkopers' achter in- en uitgang, ten N. de straat. Grondpacht 10 st aan de verkopers. Gekocht van Bartel Cleisen [Lanting] c.u., voor 315 GG.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0314v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ950‑00‑00 cghuis en hof
koper provisioneelHylcke van der Woldt kapitein
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Evertsgardenier2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Kievyt2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Welmoed Wioedster2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Tjalling Piekes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Abbe Douwes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer eerder van Aucke Gerrits1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer nu van de weduwe van wijlen Jan Gerrits1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Tomas Huberts1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Ulbesbakker2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Hobbes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde tuin van Corver0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende herberg Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende hof van de burgemr. Tomas Huiberts
naastligger ten noordende hof van Jacobus Corver
verkoperGeertie Tieerds voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Bartel Cleisen
verkoperGeertie Tieerds, voor haar onmondige soon
verkoperJoost Bartels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-112 , folio 73Hofstraat 17tuin
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
grondpacht vanburgemeester Corver
grondpacht aankapitein van der Woldt
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-126 , folio 74Hofstraat 17huis
eigenaarcapt. van der Woldt
gebruikercapt. van der Woldt
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-112 , folio 47vHofstraat 17prieel
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720
grondpacht vanburgemeester Corver
grondpacht aanburg. van der Wolt
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-126 , folio 48vHofstraat 17huis
eigenaarcapt. van der Wolt
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-112 , folio Hofstraat 17prieel
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
grondpacht vanburgemeester Corver
grondpacht aankapitein van der Wolt
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-126 , folio Hofstraat 17huis
eigenaarkapitein van der Wolt
gebruikerkapitein van der Wolt
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351v van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ1450‑00‑00 cghuis en tuin
koperde stad Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde woning van Hylkjen Sjoerds2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van de weduwe van wijlen Abbe Douwes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van Priggekapitein1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Corver0‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hendrik Jans2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Cornelis Annes1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jarig Jacobs2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Auke Pieters2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Albert Jansen2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Pieters2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jacob Alberts2‑00‑00 cg
toehaakdrie silveren lepels en drie dito vorken
naastligger ten oostende herberg Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westentuin kapitein Livius Prigge
naastligger ten noordenoud burgemeester Corver
verkoper van 1/2Petronella van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
verkoper van 1/2Margareta van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) De achtbare drieledige Regering der stad Harlingen koopt een huis en hovinge in de Hofstraat [met uitgebreide beschrijving]. Ten O. de herberg Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. de hovinge van de kaptein Livius Prigge, ten N. de hovinge van de oud-burgemeester Corver. Met vrije uit- en ingang en op- en afslag in de Both Apothekerstraat. Gekocht van Petronella en Margareta van der Wolt voor 1450 cg en 3 zilveren lepels en dito vorken. Zie ook Resolutieboek nr. 24 Harlingen, blz. 018vs en 109.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0087v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17tuinHofstraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]476‑07‑00 gghof en zomerhuis
koperDirk Douwes, gehuwd metmr. blauwverver
koperYfke Tierds
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende hof van herberg Romen
naastligger ten zuidenhet provisionele raadhuis, vroeger de Fontein genaamd de Fontein
naastligger ten westenhet provisionele raadhuis, vroeger de Fontein genaamd de Fontein
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperMartijntie Corver, gehuwd met
verkoperJohannes Coderqwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Douwes, mr. blauwverver x Yfke Tierds kopen een tuin met zomerhuis etc. in de Both Apothekerstraat. Ten O. de hof van de herberg Roma, ten Z. en W. het provisionele Raadhuis vroeger de Fontein genoemd, ten N. de Both Apothekerstraat. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Martijntje Corver, de vrouw van wijnhandelaar Johannes Coderq, voor 476 GG 7 st.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0171v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat941‑00‑00 gghuis genaamd de Fontein
koperJacob Tierks herbergierde Fontein
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelenige nabije kamers en hovingen19‑00‑00 cg
huurderDaniel van der Haer raad en advocaat fiscaal100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenherberg Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten noordenvroedsman Dirk Siderius
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Jacob Tjerks koopt het huis 'de Fontein'. Ten O. de herberg 'Roma', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van Livius Prigge, ten N. de hof van Dirk Siderius. Vrije in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Gekocht van de drieledige Regering der Stad Harlingen.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0265r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ777‑00‑00 gghuis
koperoud burgervaandrig Johannes Hylkema, gehuwd metmr. brouwerde Fontein
koperDoetie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHylke Sioerds2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen Abbe Douwes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPriggekapitein1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen gemeensman Siderius0‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHendrik Jansen2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelCornelis Annes1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJarich Jacobs2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAuk Pieters2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Jansen2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Pieters2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJacob Alberts2‑00‑00 cg
huurderDaniel van der Haar c.u.raad en advocaat fiscaal100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge n.u.kapitein
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen gemeensman Dirck Syderius
verkoperJacob Tjerxherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes Hylkema, mr. brouwer x Doetie Jacobs koopt het huis 'de Fontein'. Achter in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Ten Z. de Hofstraat, ten N. de tuin van Dirck Siderius, ten O. de herberg Roma, ten W. Livius Prigge en de tuin van de koper. Gekocht van Jacob Tjerx, herbergier in Roma.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-110 , folio 48rHofstraat 17tuin
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
grondpacht vanburgemeester Corver
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124 , folio 49rHofstraat 17huis
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerds. Piekenbroek
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-124Hofstraat 17ds. Piekenbroek, bestaande uit 3 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-110 , folio 48rHofstraat 17tuin
eigenaarwed. vroedsm. Siderius
gebruikerwed. vroedsm. Siderius
huurwaarde totaal09‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124 , folio 49rHofstraat 17huis
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerds. Piekenbroek
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-124, fol. 67vHofstraat 17ds. Piekenbroek , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderen66:13:00 cg11:2:00 cgbestaet van sijn beroep


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-110 , folio 48vHofstraat 17tuin
eigenaarvroedsman Siderius
gebruikervroedsman Siderius
huurwaarde totaal09‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124 , folio 49vHofstraat 17huis
eigenaarJohannes Hylkema
gebruikerds. Pieckenbroek
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0100v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat920‑00‑00 ggdwarshuis metdaarachter een grote hof
kopersecretaris Johannes Wetsens
huurderds. F. Piekenbroek predikant
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Hendriks2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeike Sjoerds2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen Pyter Steenstra1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJacob Jarig2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelBonte Douwes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Jans2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelDirk Cramer2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen Jacob Pieters2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Jan Hendriks
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten westende hof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordenweduwe Siderius
verkoper q.q.vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, hypothecaire crediteur
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Johannes Hylkama, gehuwd met
verkoper van 1/2Doetje Jacobs
verkoper q.q.vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, redder
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, redders vankoopman
verkoperde boedel van Hylke Johannes Hylkama, erfgenaam van
erflaterwijlen Johannes Hylkama
verkoper van 1/2Doetje Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Johannes Hylkama
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes van Wetsens, secretaris der 5 delen buitendijks, koopt fraai dwarshuis de Fontein, met grote tuin erachter, nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma en Jan Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Johannes Hylkama x Doetje Jacobs en Hylke Johannes Hylkama.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-110 , folio 48vHofstraat 17tuin
eigenaarvroedsman Siderius wed.
gebruikervroedsman Siderius wed.
huurwaarde totaal09‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124 , folio 49vHofstraat 17huis
eigenaarsecretaris Wetzens
gebruikersecretaris Wetzens
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0052r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ2088‑00‑00 gghuis en hof
koper door niaarMigchiel van Wetzens substituut baljuw van de heerlijkheid Ameland
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeyke Sjoerds2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelSjoerd Schrik1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFokke Jansen2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPyter Abrahams2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTjepke Gratama2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen Claas Fockes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen Jacob Pyters2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFreerk Pyters2‑00‑00 cg
geniaarde koperJohannes Schraeder J.U.D.commies van de consumptien
afgewezen niaarnemerTjepke Gratama, gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemerRinske Donker
naastligger ten oostenFreerk Pyters
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeyke Sjoerds
naastligger ten westende hof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Siderius e.a.
verkoper q.q.dr. Symon Stijl, curatormedicinae doctor
verkoper q.q.Andries Wybinga, curator
verkoper q.q.Jacob Roorda, curatoren over
verkoperde boedel van wijlen de heer Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMigchiel van Wetzens koopt, na niaar, huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van (de curatoren van) Johannes van Wetzens.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168v van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ3400‑00‑00 cghuis
koperJohannes Schrader commies van de lands middelen in Westergo
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten noordende weduwe Siderius
verkoperMigchiel van Wetzenssubstituut baillieu en rentmeester op de vrije heerlijkheyd Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Schrader koopt huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Migchiel van Wetzens.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-120 , folio 87vHofstraat 17huis en hof
eigenaarcommissaris Schrader
gebruikercommissaris Schrader
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-120 , folio 87vHofstraat 17huis
eigenaarcommissaris Schrader
gebruikercommissaris Schrader
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-120 , folio 87vHofstraat 17huis
eigenaarcommies Schrader
gebruikercommies Schrader
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg
grondpacht vancommies Schrader
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal27‑00‑00 cg
aanslag grondpacht06‑15‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0275v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17westHofstraat NZ1100‑00‑00 gghuis en hof
koperCornelis Jonker, gehuwd metkoopmande Fontein
koperSymke Pieters koopvrouw
verpachter grondde stad Harlingen27‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTiete Scheltes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelGosling Piekes1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde erfgenamen van wijlen Jurjen Okkes2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen Jurjen Harmens2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Pieters2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJetse Jelles2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van wijlen Piebe Tjeerds2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFreerk Pieters2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes bootsman
naastligger ten noordenSipke Willems Houtsma c.s.
verkoper q.q.Simon Wijma, executeur testamentair vanprocureur postulant
verkoperwijlen Johannes Schraderoud commies van de lands gemene middelen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker x Symke Pieters koopt 'de Fontein'. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Pieter Scheltes, ten N. Sipke Willems Houtsma. Gekocht van Johannes Schrader.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0168r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 17oostHofstraat NZ39‑05‑00 cghuis
koper van 1/2Schelte Piers mr. timmerman
eigenaar van 1/2Harke van der Stokmr. metselaar
huurderde weduwe van wijlen Jan Johannes 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenC. Jonker
naastligger ten noordenC. Jonker
naastligger ten zuidenHofstraat
verkoperOcke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120 , pag. 86Hofstraat 17Cornelis A. Jonker 4‑00‑00 cg


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hofstraat 17Cornelis Jonkerfl. 3


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120 , pag. 86Hofstraat 17Cornelis A. Jonker 4‑00‑00 cg
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 17 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3744Hofstraat G-090 Eugenius Bernardus Winkler woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3744Hofstraat 17 (G-090)St. Luciagestichtwoonhuis


2023
0.083070993423462


  terug