Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 274-1344-132(niet bekend)G-096G-100


Naastliggers vanHofstraat 27
ten oostenHofstraat 29
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 25


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0171v van 20 mrt 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEde van Esens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerms


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012ar van 20 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ 27/2981‑12‑00 ggkamer en zomerloods en een plaats
koperHendrik Jansen, gehuwd metsmidsgezel
koperAet Jansen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruinnen Baert de Bruine Baard
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hofstraat
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swerms
naastligger ten noorden [staat: zuiden]de hof van Romen Rome
verkoperburgemeester Henricus Caesarius


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 197r van 8 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hofstraat 27
inventarisantBelitie IJsbrands Codde, weduwe van
wijlen Isaeck Codde
aangeverRemrichien Isaecks Codde major annis
dr. Barnhardus Swaluwe, gelastigde van
Jan Isbrands Codde, curator over
Symon Isaecks Codde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0197r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Belitie IJsbrands Codde weduwe van wijlen de capitein Isaeck Codde in leven binnen deser stede wonachtich, van alle sodanige goederen, actien ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, ten overstaen van de heren burgemeesteren Edo Reins Wynia ende Hendrick Coenraads Ludinga als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, op 't versoeck van Remrichien Isaecks Codde voor haer selfs als major annis sijnde, ende doctor Barnhardus Swaluwe als last hebbende van Jan Isbrands Codde die curator is over Symon Isaecks Codde, soo te samen erfgenamen van de overledene voornoemt, sijnde de aengevinge geschiet door Remrichien [Rembrighje] Codde voornoemt, die om sulx getrouwelijck te sullen doen de boel ede heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Edo Reins Wynia, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgt, binnen Harlingen, de 8e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0155v van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van het huis genaamd Romen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ 27/29105‑07‑00 ggwoning
koperClaes Pytters
verpachter grondburgerhopman Seerp Lammerts Swerms 2‑00‑00 cg
bewonerHans Jansen
naastligger ten oostenhuis Bruinebeert de Bruine Baard
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenburgerhopman Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten noordende hof van het huis Rome
verkoperHans Jansen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ 27/29135‑00‑00 cgwoning
koperJurcke Gerkes, gehuwd metgleibakker
koperJancke Joris
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swerms 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyebeert de Bruine Baard
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten noordende hof van het huis genaamd Roma
verkoperAeltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Claes Pytersrogmeter


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0332r van 9 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ 27/29130‑00‑00 cgwoning
koperPytter Arjens, gehuwd met
koperGeeske Jans
verpachter grondde weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Swerms 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Bruine Beert de Bruine Baard
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen burgerhopman Seerp Lammerts
naastligger ten noordende tuin van het huis genaamd Romen Rome
verkoperJurke Gerkes, gehuwd met
verkoperJancke Joris


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0020r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Arjens


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0049r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Arjens


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0130v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter turfdrager


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Roomen


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0347v van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Ariens


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0087r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ 27/29145‑10‑00 cgwoning
koperTjalling Pieckes
verpachter grondoud burgemeester Jacob Velthuis 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis de Bruine Beerd de Bruine Baard
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHessel Pieckes
naastligger ten noordende hof van het huis Romen Rome
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1662) Tjalling Pieckes koopt een woning in de Hofstraat. Ten O. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten W. Hessel Pieckes, ten N. de hof van 'Romen'. Gekocht van de Diaconen v.d. Ware Geref. Kerk., voor 145 cg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001r van 3 okt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning van Tjalling Piekes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalling Piekes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalling Piekes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-134 , folio 75Hofstraat 27
eigenaarFrans Andries
gebruikerFrans Andries
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0011r van 6 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tjalling Pieckes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-134 , folio 49rHofstraat 27huis
eigenaarFrans Andries
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ 27/29110‑00‑00 cghuis
koper door niaarWybren Hessels, gehuwd met
koper door niaarAntje Arends
verpachter grondvan der Wolt kapitein2‑00‑00 cg
geniaarde koperHeere Adams, gehuwd met
geniaarde koperGeertie Pyters
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisJan Gadses
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyne Beerdt de Bruine Baard
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWaling Jans Kievyt
naastligger ten noordende tuin van het huis genaamd Romen Rome
verkoperFettie Gadtzes, gehuwd met
verkoperDoede Dircx
verkoperFettie Gadtzes voor haar voorkinderen, weduwe van
verkoperwijlen 1 e man Tjalling Piekes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-134 , folio Hofstraat 27huis
eigenaarFrans Andries
gebruikerFrans Andries
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ 27/29199‑00‑00 cgwoning
koperJacob Alberts, gehuwd metvarend persoon
koperTrijntje Miechiels
verpachter grondvan der Woldt kapitein2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis genaamd Bruin Beert de Bruine Baard
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Waling Jansen Kievyt
naastligger ten noordende tuin van het huis genaamd Romen Rome
verkoperWybren Hessels, gehuwd metturfdrager
verkoperAntje Arents
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1662) Jacob Alberts, varend persoon x Trijntie Michiels koopt een woning in de Hofstraat. Ten O. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten W. wd. Waling Jansen Kievyt, ten N. de hof van Roma. Gekocht van Wybren Hessels, turfdrager x Antje Arents, voor 199 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 49vHofstraat 27huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
opmerkingpauper


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0109r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Beernt Harmens


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 49vHofstraat 27
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
opmerkingonvermogende


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Beernt Harmens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 50rHofstraat 27woning
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 50rHofstraat 27woning
eigenaarFoecke Clases
gebruikerFoecke Clases
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
grondpacht vanAlbert Jansen
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
opmerkingsamen met no. 133


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0184r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Pyters


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0037v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007av van 22 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ430‑00‑00 cghuis
koperMarten Hendriks, gehuwd mettegelbakker
koperSaakje Geerts
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader commies2‑00‑00 cgde Fontein
huurderjonge dochter Sytske Wetsens
naastligger ten oostenJan Paulus
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHylke Sybes
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
verkoperMichiel Jacobs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
verkoperJantie Jans
verkoperGosling Everts, gehuwd metmr. metselaar
verkoperStijntie Jacobs


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 27Hofstraat NZ450‑00‑00 cghuis
koperJan Feikes, gehuwd metscheepstimmerman
koperHagien Rutgers
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader 2‑00‑00 cgde Fontein
naastligger ten oostenJan Poulus
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHylke Sybes
naastligger ten noordenherberg Roma Rome
verkoperMarten Hendriks, gehuwd mettegelbakker
verkoperSaakjen Geerts


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0078v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Feikes


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarend Budding


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarend Budding


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0288r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarent Taaken


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybren Uilkes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Harmen Schuur... Kerk HRL 1794, BS geb 1811, huw 1816, huw 1820, huw 1835, ovl 1843, ovl 1848, ovl 1859; eigenaar van wijk G-096; gebruikers Jan Wiebes Meelman, metzelknegt, en Rienk Botes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Jan Wiebes Meelman... M, en Jetske Teunis Reitsma; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1812, ovl 1819, ovl 1835; gebruiker van wijk G-096, metzelknegt; medegebruiker Rienk Botes wed, gealimenteerd; eigenaar is Harmen Schuur, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Rients Botesgeb 1741 ... , ovl 9 apr 1811 HRL, wonende te in de Hofstraat; BS ovl 1811; wed. R.B. gebruiker van wijk G-096, gealimenteert; medegebruiker Jan Wiebes Meelman, metzelknegt; eigenaar is Harmen Schuur, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-096Hofstraat 27Harmen SchuurJan Wiebes Meelmanmetzelknegt
G-096Hofstraat 27Harmen Schuurwed Rienk Botes gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1662Hofstraat 27Beerend Helmers en mede eig.timmermanHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Johanna Bisschop... 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-096; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-096HofstraatJohanna Bisschop69 jwinkelierscheHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 23 okt 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-096Hofstraat 27koopaktefl. 370huis in de Hofstraat, G-096
 
verkoperMaria Schuur (wv Jurjen Vink)
koperHendrik Hendriks Faber


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Christina Elizabeth Coeze... ovl 30 mei 1867 HRL, 1e huwt met Broer Klazes Plantinga, 2e huwt met Gerhardus Acronius, (gk), ovl wijk G-096, N.H., dv Jacob C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2888 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-096Hofstraat 27Lolkje Hendriks Faber, overleden op 14 april 1853geboren 17/11/1846, dochter van Hendrik Hendriks Faber, gleibakker (Hofstraat G 96) en Tjitske Fokkes Palsma, zuster van minderjarige Jacoba en Grietje Hendriks Faber. (volgens sterfregister 16/4) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2969 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-096Hofstraat 27Wytske Baukes Visser, overleden op 1 augustus 1853geboren 13/2/1853, dochter van Bauke Harmens Visser, matroos (Hofstraat G 96) en Douwtje Douwes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3009 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-096Hofstraat 27Grietje Hendriks Faber, overleden op 5 september 1853geboren 26/6/1852, dochter van Hendrik H. Faber, plateelbakker (Hofstraat G 96) en Tjitske Fokkes Palstra, zuster van minderjarige Jacoba Hendriks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1662Hofstraat G-095Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4116Hofstraat G-100 Hendrik H. Faber woonhuis
Sectie A nr. 4116Hofstraat G-101 Hendrik H. Faber woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4863Hofstraat 27 (G-100)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 27gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 27


2023
0.17465496063232


  terug