Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 37(niet bekend)4-052 G-295G-212


Naastliggers vanHofstraat 37
ten oostenHofstraat 39
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 35


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Crijn Thomas


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0003v van 8 okt 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 37Hofstraat NZ [staat: kerkhof ZZ]28‑21‑00 GGhouten schuur
koper provisioneelHaye Laeses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Claes Janssen te Kimswerd
verkoper (gesuccumbeerde)Hobbe Gerloffs Berchuys
tekst in de margeAnna Eelcke Harmani weduwe, per Jacobaeum, protesteert dat haer de geproclameertde wandelcoop sal zijn intschadelyck neffens haer hypoteeck in forma. Actum den 28en octobris 1615.
tekst in de margeDen wandel den proclamanten toe- ende in macht gewesen den 28en octobris 1615 salff voorgaende protest.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0117v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 37Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]70‑00‑00 GGhouten schuur
koperJochum Hanses van Blesendorp, gehuwd metsoldaat onder Julius van Eysinga
koperEelck Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
toehaakeen tinnen mingele, een paar trijpen muilen en schoenen en een paar manswinterschoenen
naastligger ten oostende stadsschuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJochum Hanses van Blesendorp c.u.soldaat onder Julius van Eysinga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDiew Dircks voor zich, gehuwd met te Franeker
verkoperClaes Geerts te Franeker
verkoper q.q.Diew Dircks voor haar vijf voorkinderen, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Crijne Thomas


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0122v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Crijn Thomas


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEelck Jochums


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 37Hofstraat NZ285‑00‑00 GGtwee dwarskamers aan elkaar
koperTiebke Ipes, gehuwd metzakkendrager
koperLijsbet Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Jelles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Ipes, zakkendrager x Lijsbet Jans kopen twee dwarskamers aan elkaar in de Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Rippert Jacobs Forsenburch. Grondpacht 30 st. Gekocht van Claas Jelles c.u. voor 285 gg.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247r van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiebbe Ypes* zakkendrager


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 156r van 5 apr 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hofstraat 37
inventarisantTiebbe Ipes, gehuwd met
aangeverLijsbeth Jans
requirantHincke Tiebbes meerderjarig
requirantHendrick Hendricks, geauthoriseerde curator overglasmaker
Ipe Tiebbes in het 21e jaar
requirantRippert Jacobs Forsenburgh, geauthoriseerde curator over
Jan Tiebbes oud 14 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0156r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Ewert Ruierds als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ofte desselfs clercq, gedaan ten sterfhuise van Lysbet Jans weduwe wijlen Tiebbe Ipes in de Hofstraat alhier versturven zijnde, van alle de goederen aldaar bevonden, op 't versoeck van Hincke Tiebbes meerderjarich voor haar selfs ende Hendrick Hendricks glaasmaker geauthoriseerde curator over Ipe Tiebbes reeds in 't 21 jaar olt zijnde, sampt Rippert Jacobs Forsenburgh mede geauthoriseerde curator over Jan Tiebbes olt 14 jaaren in dier qualiteit gesamentlijk erfgenamen van de overledene boven genoemt, zijnde aangevinge geschiet bij bovengenoemde mede erfgename Lysbeth Jans, die de beloft daartoe staande in handen van de gemelte commissarien heeft gepraesteert waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volcht. Actum Harlingen den 5e april 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115v van 20 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiebbe Ypes* zakkendrager


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113v van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 37Hofstraat NZ200‑14‑00 GGtwee dwarskamers aan elkaar
koper van 1/2Jacob Jacobs Schotsman c.u., en
koper van 1/2Jacob Hiddes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Harke Sierx Cussendrager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Tjebbe Ypes


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012v van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 37Hofstraat NZ60‑00‑00 GG1/2 van 2 dwarskamers
koperJacob Jacobs Schotsman, gehuwd met
koperBerber Caspers
eigenaar van 1/2Jacob Jacobs Schotsman, gehuwd met
eigenaar van 1/2Berber Caspers
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHarcke Sierxks Cussendrager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmetselaar
verkoperGrietie Harmens


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157r van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Schotsman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 37Hofstraat NZ70‑00‑00 GGhuis bestaande uit twee dwarskamers
koper door niaarOede Sapes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Beytsche Jacobs, weduwe van
geniaarde koperwijlen Reintjen Romkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
bewonerRintje Sjoukesvoerman
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenOede Sapes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, namens
verkoperFoeke Anskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes koopt, na niaar ratione proximitatis tegen Beytsche Jacobs wv Reintjes Romkes de Vos, een woning bestaande uit twee dwarskamers aan elkaar nz. Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Oeds Sapes, ten N. het kerkhof. Laatst bewoond door voerman Rintje Sjoukes. Grondpacht 30 st. Gekocht van de stads-weesvoogden voor zichzelf en als lasthebber van Foeke Anskes, voor 70 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314r van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 37Hofstraat NZ110‑00‑00 CGwoning c.o.a.
koperTheunis Meynerts, gehuwd metleertouwer
koperBerberke Sapes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Oede Sapes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperOede Sapes, gehuwd met
verkoperBeertie Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 28/30] Hendrik Ellerts, Leeuwarder schipper, koopt huis zz. Schritsen. Ten O. en Z. Hendrick Pyters Doncker, ten W. het Weeshuis, ten N. de straat. Gekocht van (Hendrick Pyters Doncker en mr. Jurjen Harmens, de crediteuren van de boedel van) karreman Wybe Liskes.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTeunis Meinderts


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Eelkes


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078v van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Eelkes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0200v van 17 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Eelkes


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0276r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Eelkes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0054r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Eelkes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-050 , pag. 54Hofstraat 37wed. Jan Eelkes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-052, pag. 79Hofstraat 37Jan Eelkes wed en erven0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jan Eelkesovl voor 1815; J.E. erven eigenaar van wijk G-294; gebruiker Feddrik IJpes Boomsma, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-295; gebruiker Jan Sanders Jorna, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jan Sanders Jorna... Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1808, BS huw 1816, ovl 1825, huw 1832, ovl 1838, ovl 1849; gebruiker van wijk G-295, gleybakkersknegt, eigenaar is Jan Eelkes erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-295Hofstraat 37Jan Eelkes ervenJan Sanders Jorna gleybakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1746Hofstraat 37Jacob Scheltes MolenaarpakhuisknegtHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Geertje Hendriks de Vries... in 1858, N.H., dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jacob Scheltes Molenaar... bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar van perceel nr. 1388 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Maaike de Boer... 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Trijntje Luidinga... 1865 HRL, huwt met Jacob Molenaar op 25 mei 1817, huw.afk. 11 en 18 mei 1817, dienstbaar, N.H., ovl wijk G-295, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-295Hofstraat 37J Molenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-295HofstraatJacob S Molenaar51 jhoutsteksknegtAlmenumm, protestant, gehuwd
G-295HofstraatTrijntie P Luidinga50 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Marten Jelles Hibma... 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Sytske Klases Draaisma... te HRL, N.H., dv Klaas D, en IJmkje Baukes; BS huw 1827, ovl 1851, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1746Hofstraat G-295Jacob S. Molenaarwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1746Hofstraat G-212Meindert Meinsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4611Hofstraat 37 (G-212)Meindert A. Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 37 Jan van Dijkwegwerkerf. 600f. 700


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 37P. (Pieter) Dijkstra
  terug