Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 74-1224-1204-116G-083G-085


Naastliggers vanHofstraat 7
ten oostenHofstraat 9
ten zuidende Hofstraat
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordende Both Apothekerstraat


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0178r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 7Hofstraat NZ [staat: Meulenstraat]169‑00‑00 gghuis met bleekveld of plaats ten zuiden
koper door niaarLaes Dirxen
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
geniaarde koperRemmerich Isax, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jurrien Lange
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels
verkoperPetrus Geesdorp c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122Hofstraat 7huis
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerFocke Jillis c.soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122Hofstraat 7huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerJan Hendriks dogter
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-122Hofstraat 7huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTaede Jansen
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0104v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 7Hofstraat NZ hoek Pieter Molentie steeg425‑00‑00 gghuis
koperJacob Tjerks herbergier
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenGosse Tjebbes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
huurder huisTrijntie Jans
huurder kelderSjouke Oeges
verkoper enJarig Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijpwijnhandelaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-120Hofstraat 7huis
eigenaarburgemeester Westra wed.
gebruikerTaede Jansen
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0018r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 7Hofstraat NZ hoek Pietermolentjessteeg300‑00‑00 gghuis
koperBroer Wybrens, gehuwd mettimmerman
koperAukjen Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenGosse Tjebbes n.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
verkoper q.q.Sjoerd Talma, executeur overdistillateur en wijnhandelaar
verkoperde verlaten boedel van wijlen Hincke Foekes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-120Hofstraat 7huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerBroer Wybrens
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157r van 14 jul 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 7Hofstraat NZ [staat: op de hoek van de straat bij de stadsspinzolder]599‑19‑00 cggrotendeels vernieuwd huis met een zomerhuis
koper door niaarAllard Scheltinga n.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Backer secretaris1‑00‑00 cg
geniaarde koperEvert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
huurderGerrit Janzen c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBoth Apothekersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Hendriks
verkoperFocke Tjeerds van Estakoopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-120Hofstraat 7huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerBroer Wybrens
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-120Hofstraat 7huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerBroer Wybrens
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-116Hofstraat 7huis
eigenaarBroer Wyberens
gebruikerBroer Wyberens
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-116Hofstraat 7huis
eigenaarBroer Wybrens erven
gebruikerEngbert Clasen
huurwaarde46‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑15‑08 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-116 , pag. 85Hofstraat 7M. Vink 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Minne Vink... (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, schoorsteenveger, 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van Beemen, koster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-088; gebruikers Bauke Fopma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Servaas Tjeerds van Beemen... BS ovl 1814, huw 1816, ovl 1821, huw 1825, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1859, ovl 1871; gebruiker van wijk G-083, koster; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-083Hofstraat 7M VinkServaas van Beemenkoster


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1719Hofstraat 7 Dirk Terpstra kleermakerHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Alida Arink... en Klaaske Gosses; BS ovl 1847; oud 45 jaar, (vnm als Leyda), geb en wonende te HRL. 1839, tapster, wijk G-083; VT1839; geb als Aleyda Maria Arink, geb 17 okt 1793, ged 3 nov 1793 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Anna Dorothea Heinser... Haarsma; BS geb 1811, huw 1835, ovl 1862; oud 29 jaar, (vnm: Dora), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-083; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-083Hendrik Smith26 jverwer en glazemakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-083Dora Heinzer29 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-083Thomas Smith3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-083Petrus Smith8 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-083Maria Smith2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-083Betje de Vries17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-083Leyda Arink45 jtapsterHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 90 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-083Hofstraat 7Jetske Douwes Huitinga, overleden op 27 november 184352 jr, geboren Arum, overleden Hofstraat G 83, vrouw van Jan Jacobs Steinfort, timmerman, moeder van Jetske (vrouw van Rients de Wit, tapper), Douwe, timmerman Minnertsga, Jacob, pannenbakker Leeuwarden en minderjarige Klaas Jans Steinfort. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 7 jan 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-083Hofstraat 7koopaktefl. 400huis in de Hofstraat, G-083
 
verkoperDouwe Jans Steinfort (te Minnertsga)
verkoperJacob Jans Steinfort (te Almenum)
verkoperJetske Jans Steinfort (wv Rients de Wit)
koperAbe Gerbens Abenga (gehuwd met Jantje Wybrens Kamminga)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1382 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-083Hofstraat 7Lieuwe Pieters Miedema, overleden op 2 november 1848bijna 2 mnd (geboren 15/9/1848), overleden Hofstraat G 83, zoon van Pieter Jeltes Miedema, arbeider en Grietje Meinderts Bangma, broer van minderjarige Elisabeth, Tjietske, Antje en Jelte Pieters Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Geertje Wyma... 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-083Hofstraat 7Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1719Both Apotheker straat G-083Abe G. Abenga c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1719Hofstraat G-085 Abe G. Abenga c.s.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1719Hofstraat 7 (G-085)Lolkje Dijkstra (vr. v. K. Norel)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 7 Auke Hondemahoutsteksknechtf. 600f. 700
Hofstraat 7 Jan A. Hondemagroentenventerf. 500f. 600  terug