Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 94-1234-1214-117G-084G-086


Naastliggers vanHofstraat 9
ten oostenHofstraat 11
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 7
ten noordende Both Apothekerstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 9Hofstraat NZ [staat: bij de Kimswerderpijp hoek Molensteeg]220‑00‑00 gghuis of 2 kamers
koperdoctor Hendricus Schotanus, gehuwd metprofessor in de keizerlijke rechten universiteit Franeker
koperGeertke Meynerts
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Seerps molenaar
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westeneen weduwe Margareta
naastligger ten noordenJan brouwer
verkoperMattijs Jans, gehuwd met
verkoperAelcke Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoctor Hendricus Schotanus, professor inde Keyserlicke rechten binnen den universiteyt van Franeker x Geertke Meynerts, kopen een huis of twee kamers bij de Kymswerderpijp op de houck vanden molensteech staende. Ten O. Jacob Seerps mollener, ten Z. de stadswal, ten W. een weduwe met namen Margaretha, ten N. wever? Jan. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van Mattijs Jans x Aelcke Folckerts, voor 220 GG.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione propinquitatis, ofwel een protest vanwege nakomelingschap.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 9Hofstraat NZ [staat: oude Kimswerderpijp hoek Molensteeg]175‑00‑00 gghuis waarin 2 kamers
koper door niaarFrouck Sytses, weduwe van
koper door niaarwijlen Cent Rompckes
verpachter grondLaes Dircxs metselaar1‑00‑00 cg
geniaarde koperSibble Jans, gehuwd met
geniaarde koperMartine Arents Pols
naastligger ten oosten [staat: noorden]N. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLaes Dircxs metselaar
naastligger ten noorden [staat: oosten]de stad Harlingen: spinhuis
verkoper q.q.Broer Hannia, zwager vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperGertke Meynerts Pols voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen professsor Dr. Henricus Schotanusprofessor primarius te Franeker
tekst in de margeFrouck Sytsedr., naegelatene weduwe van wijlen Cent Rompckeszn., ratione propinquitatis ende mede bij consent ende affstandinge van de proclamanten ende vercooperse, versoeckt 't nyaer van de geproclameerde huysinge ofte camers, onder presentatie omme des eersten copers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos t'ontheffen naer behooren, tot dien fine betaelt hebbende 't consent- ende roepgelt ter somma van vijff caroliguldens vierdehalve stuyvers. Actum den 5en juny 1613 in judiciem.
tekst in de margeFiat consent ende toegewesen op den nyaernemerse den 5en juny 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrouck Sytses wv Cent Rompckes niaart ratione propinquitatis tegen Sibble Jans x Martien Arents Pols, een huis of twee kamers bij de oude Kimswerderpijp op de hoek van de Mollensteegh. Ten O. de huysinge het Spinhuys gemeenlick genaempt, ten W. Laes Dircx metselaar. Grondpacht 20 st aan Laes Dircx. Gekocht van Gertke Meynert Pols wv dr. Henricus Schotanus in tijden professor primarius binnen Franeker, geassisteerd met Broer Hannia advocaat Hof van Friesland, haar zwager, en voor haar kinderen en erfgenamen van voors. dr. Henricus Schotanus, voor 175 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234v van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0059v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 9Both Apothekerstraat WZ [staat: Molenaarsstraat]210‑00‑00 gghuis of twee kamers
koperPieter Pieters, gehuwd met te Kimswerd
koperRinck Nannes te Kimswerd
verpachter grondLaes Dircks metselaar1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSeger Riencx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Gerryts
verkoperFrouck Sytses mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cent Rompckes, bijgestaan door haar oudste zoon
verkoperRompcke Cents


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0178r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123 , folio 74Hofstraat 9huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123 , folio 48rHofstraat 9huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123 , folio Hofstraat 9huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0104v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Tjebbes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 48vHofstraat 9huis
eigenaarTyte Tytes erven wed.
gebruikerReiner Cornelis wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0018r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Tjebbes n.u.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-121Hofstraat 9Gosse Tjebbes, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 48vHofstraat 9huis
eigenaarGosse Tjebbes nom.ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom.ux.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-121, fol. 67rHofstraat 9Gosse Tjebbes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenhuistimmerman33:4:00 cg5:10:00 cgbestaet teamelijk wel


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157r van 14 jul 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta koopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 49rHofstraat 9huis
eigenaarGosse Tjebbes nom.ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom.ux.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 49rHofstraat 9huis
eigenaarGosse Tjebbes nom.ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom.ux.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-117 , folio 87rHofstraat 9huis
eigenaarJoris Ottes erven
gebruikerJan Arends
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerSyberen Harmens
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: lasten02‑15‑00 cg
huurwaarde totaal41‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-117 , folio 87rHofstraat 9huis
eigenaarAntje Joris
gebruikerJan Arends
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerTyte Ruurds wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑15‑00 cg
huurwaarde totaal41‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-117 , folio 87rHofstraat 9huis
eigenaarAntje Joris
gebruikerDirk Latro wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTyte Ruurds wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑15‑00 cg
huurwaarde totaal37‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑15‑06 cg
grondpacht vanAntje Joris
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-117 , pag. 85Hofstraat 9Joris Ottes erven1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Jan Barend Schultz... links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Tjeerd van Beemengeb 1798 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk G-084, zv Servaes vB., en ... ; BS ovl 1814; geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Froukje Alles


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-084Hofstraat 9Jan Barents SchultzJan Barents Schultzvarensgesel


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-084Hofstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 345huis G-084
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperJohannes Jans Schoenmaker


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-084Hofstraat 9Jan Barents SchultzJan Barents Schultzvarensgesel
1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 257 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 9Jantje Rinnerts Visser, overleden op 17 oktober 1834dochter van Rinnert K. Visser, werkman (Romerstraat G 84) en Johanna H. Boom, zuster van minderjarige Klaas, Johannes en Marten Rinnerts Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 9 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Johanna Boomgeb 5 okt 1804 Rottevalle, winkelierse, N.H., A 25 apr 1881 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-088, 1860-1880; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Rinnert Vissergeb 1794 Aengwirden, ovl 12 sep 1843 HRL, huwt met Johanna Hotzes Boom, zeekapitein, zv Klaas V, en Martje Johannes; BS ovl 1843; oud 45 jaar, geb Engwierum (!) en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk G-084; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-084Hofstraat45 jzeeschipperEngwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-084Hofstraat35 jRottevallegezin 1, v, protestant, gehuwd
G-084Hofstraat11 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084Hofstraat9 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084Hofstraat8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084Hofstraat4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084Hofstraat3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084Hofstraat1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084Hofstraat3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084Hofstraat37 jkoperslagersknegtJouwergezin 2, m, protestant, gehuwd
G-084Hofstraat39 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-084Hofstraat6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 9 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 9 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 490 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 9Jantje Rinnerts Visser, overleden op 4 september 18436 1/2 jr (geboren 20/1/1837), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Martje (4 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 491 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 9Martje Rinnerts Visser, overleden op 9 september 18434 jr (geboren 30/9/1839), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 492 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 9Rinnert Klases Visser, overleden op 12 september 184349 jr, zeekapitein, geboren Aengwirden 8/7/1794, overleden Hofstraat G 84, man van Johanna Hotzes Boom, vader van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Wilhelmina (1 jr), wijlen Jantje (overleden 4/9/1843: 7 jr) en wijlen Martje Rinnerts Visser (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 493 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 9Jan Rinnerts Visser, overleden op 15 september 18438 jr (geboren 12/10/1835), overleden Hofstraat G 84, zoon van wijlen Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, broer van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Hofstraat 9 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Albertje Jans Fokkema... HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Johannes van Texel... C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Sybrigje Bronsgeb 5 mei 1804 HRL, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), verbleef tijdelijk ivm de kraam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-221, wijk G-084


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4316 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 9Trijntje Jelles Dijkstra, overleden op 27 november 1856geboren Franeker 27/8/1834, dochter van Jelle Jans Dijkstra, slager (Kerkstraat G 84), zuster van Akke (vrouw van Ynse H. Huitema, gleibakker), Janna (vrouw van Frederik de Bas, tabakskerver), Lamkje en wijlen Tietje Jelles Dijkstra (1e vrouw van genoemde Frederik de Bas, moeder van minderjarige Geertruida Frederiks de Bas). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
G-084Hofstraat 9Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
G-084Hofstraat 9Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Finaal verkocht op 26 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 863.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2743Hofstraat G-086 Petrus Meinders woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3743Hofstraat 9 (G-086)Petrus Meinderswoonhuis


2023
0.12561583518982


  terug