Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 38-065 1/28-072 E-068E-092a


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van dr. Piphron


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirck Dircx Mock


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0339r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Frans Everts slager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-065Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
gebruikerwed. Claes Douwes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-065Hondenstraat 3huis
eigenaarwed. Claes Douwes
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0079v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 3oostHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]200‑00‑00 CGhuis
koper door niaarPyter Pyters
geniaarde koperSipke Pyters Stierman c.u.
naastligger ten oostenJurjen Harmens
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Simen Jansen Nauta c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Wijngaarden kapitein
verkoperRein Sickes Menalda
verkoperTjeerd Cornelis Brouwerkapitein
verkoperIJsbrand Hoyteskoopman te Sint Annaparochie


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0240r van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 3westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]151‑00‑00 GGhuis/ winkel
koperLivius Henrici Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperClaeske Thomas Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Pieters
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenCornelis Jobs
naastligger ten noordenLivius Henrici Prigge, gehuwd met
naastligger ten noordenClaeske Thomas Wijngaarden
verkoper q.q.Hermanus Huber, erven vanoud lid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoper q.q.Zacharias Huber, erven vanraad Hof van Friesland
verkoper q.q.Georgius Huber, erven vanadvocaat
verkoperwijlen Anna Jensma, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Hiddes de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Henrici Prigge oud-kapt. ter zee bij de Admiraliteit van Friesland x Claeske Tomas Wijngaarden koopt huis nz. Vijverstraat. Ten O. Pyter Pieters, ten W. Cornelis Jobs, Ten Z. die straat, ten N. de koper. Er is een winkel in. Gekocht van Hermanus Huber, oud-gedeputeerde, Jacob? Huber, Raad ord. bij het Hof van Friesland en dr. Georgius Huber, advocaat bij het Hof van Friesland, als erfgenamen van wl. Anna Jensma wv wl. kapt. Barent Hiddes de Vries.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0132v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAefke Jurjens, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Arjen Cornelis


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0129r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis gekocht door Afke Jurjens


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0296r van 31 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 3westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]231‑00‑00 GGhuis
koperJan Wybes, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
koperAntie Edsgers
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelstalling of gorthuis van Johannis Potkast1‑10‑00 CG
bewonerHendrik Arjens c.s.
huurder bovenkamerTjetske Freerks 13‑00‑00 GG
naastligger ten oostenmedeverkoper Jetske Arjens
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten noordenEdsger Cornelis
verkoper van 1/4Cornelis Arjensoud schuitschipper
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Jetske Arjens
verkoper van 1/4Jan Arjensschuitschipper
verkoper van 1/4Douwe Arjensscheepstimmerman


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0155r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wybes matroos op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten westenAntje Aedsges


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wybes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-065 Hondenstraat 3Johannes Pieters, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg
8-065 /2Hondenstraat 3Jan Wybes, bestaande uit 8 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-065 /2Hondenstraat 3huis
eigenaarJan Wybes
gebruikerJan Wybes cum soc.
huurwaarde32‑04‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑17‑02 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0160v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerardus Luppus c.u.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056v van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 3oostVijverstraat NZ270‑07‑00 GGhuis
koperFeddo van der Brug
naastligger ten oostenFeddo van der Brug
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenG. Luppus commies
naastligger ten noordenFeddo van der Brug
verkoperGrietje Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde v.d. Brug koopt een dwarshuis nz. Vijverstraat. (Met precieze indeling van het huis.) Ten O. en N. de koper, ten Z. de Vijverstraat, ten W. Gerard Luppus, commies. Gekocht van Grietje Pyters, vrijster, voor 270 gg.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0115v van 30 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 3oostHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]400‑00‑00 GGdwarshuis
koper door niaarde heer Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperAlbert Bruiningwaagmeester
geniaarde koperAdam Roerichkok
naastligger ten oostenF. van Brug
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenG. Luppus commies
naastligger ten noordenF. van Brug
verkoperF. van Brug


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wybes


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0028v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Edgers, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Wybes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286ar van 10 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 3Hondenstraat NZ [staat: bij de Vijver]96‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Jacobs Coster, gehuwd met
koperBaatje Foekes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Poulus
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenP. van der Straten
naastligger ten westenN. N.
verkoperFrouwkjen Jans, gehuwd met
verkoperGeert Hansen


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis J. Koster


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0157v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer van Straaten


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0136r van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0162v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-072, pag. 166Hondenstraat 3Jan Galama2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Gerrit Gobertus... 30 okt en 6 nov 1814, zv Isaac G, (gk), en Johanna van Berkel, (gk); BS huw 1814; gebruiker van wijk E-068, varensgesel, medegebruiker Gerrit Burghout wed., eigenaar is Jan Galama, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Jan Sipkes Galama... eigenaar van wijk A-238, gebruiker is Ite Hendriks Bleeker, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-068, gebruiker is Gerrit Burghout wed., en Gerrit Gobertus, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-068Hondenstraat 3Jan Galama Gerrit Burghout wed
E-068Hondenstraat 3Jan Galama Gerrit Gobertus varensgesel


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-068Hondenstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 160huis E-068
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperDirk Hiddes de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1179Hondenstraat 3Anneus Wygers HarmensboterkoperHarlingenhuis en erf (430 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Dirk W Berduinoud 49 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-068; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Grietje Simons van Geit... HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-077; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk E-068; VT1839; geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Simon van Geit en Janneke ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Wendeltje Gerrits Oudeboon... BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-068ZuiderhavenDirk W Berduin49 jwerkmanJouregezin 1, m, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenWendeltie Oudeboon51 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenZwaan Berduin27 jpanbakkerLeidengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenWytse Berduin18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenSimon Berduin15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenAntie Berduin12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenTjepke van der Meer42 jwerkmanArumgezin 2, m, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenGrietje van der Geit36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-068ZuiderhavenSymon van der Meer15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenHendrik van der Meer12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenTjepke van der Meer4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenRiemke van der Meer6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-068ZuiderhavenJanneke van der Meer1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1179Hondenstraat 3aneus w harmens275 gl.13.00 gl.18.000 gl.20.00 gl.22.00 gl.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-068Hondenstraat 3Tjepke Douwes van der Meer, overleden op 30 juni 18426 jr, overleden Vijverstraat E 68. (Certificaat van onvermogen nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-068Hondenstraat 3Roelof Sikkes Nauta, overleden op 19 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 28/11/1847), overleden Vijverstraat E 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-068Hondenstraat 3Hidde de Vries... (gk), kalkbrander, zv Dirk dV, en Wemeltje Dirks de Wit; BS geb en ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-059; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1179Groote Breedeplaats E-061Annaeus Harmenswoonhuis
Sectie A nr. 1179Hondenstraat E-067Annaeus Harmensachterhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1179Grote Breedeplaats E-053Anneus Harmenswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4842Hondenstraat 3 (E-092)Pieter Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hondenstraat 3 Germen Tigchelaarbootwerkerf. 600f. 600
Hondenstraat 3 Rein Tigchelaarwerkmanf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 3F. v/d Molenexportslager


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 3beeldbepalend pand7 van 10
  terug