Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 48-072 8-075 E-075E-091


Naastliggers vanHondenstraat 4
ten oostende Herenknechtenkamerstraat
ten zuidenZuiderhaven 17
ten westenHondenstraat 2
ten noordende Hondenstraat


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]406‑00‑00 CGhoutstek
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtskamerstraat]
naastligger ten zuidenTaecke Sioerdts mr. smid
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0059v van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]443‑00‑00 GGhoutstek
koperGijsbert Fonteyn koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenTaeke Sioerts smid
naastligger ten westenAnske Ypes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperHylke Johannes Hanekuyk c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025v van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van de weduwe van Gijsbert Fontein


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0357r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pakhuis van Gillis Vermeers


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247v van 8 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenpakhuis en paardenstal van Vermeersch koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-072Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelkes
gebruikerFeye Eelkes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-072Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelkes
opmerkingaen de executeur betaelt
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 4Vijverstraat achter De Pauw0‑00‑00 CGpakhuis geschat op 300-00-00 CG
aanhandelaarJacobus de Bruyn c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderhospita in de Pauw Marike Bloem 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtekamerstraat]
naastligger ten zuidenPytter Roorda
naastligger ten westenFeye Eelties
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verwandelaarMaria Fonteyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Fontein doet een wandelkoop met Jacobus de Bruin, waarbij zij verkoopt (ruilt) een pakhuis zz. Vijverstraat [Hondenstraat], achter 'de Pauw'. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Pieter Roorda, ten W. Feye Felties, ten N. die straat, tegen een pakhuis op de nz. Zuiderhaven, met recht van in- en uitgang langs de steeg, in de Raamstraat. Ten O. Jarig Jacobs (v.d. Ley?), ten W. erven Arjen van Hemert, ten Z. de haven, ten N. de hof van Salomon Stapert. Zij betaalt 925 cg. toe.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-072Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelkes
gebruikerFeye Eelkes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] achter De Pauw300‑00‑00 CGpakhuis
koper door niaarCornelis Jansen Oldaens koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperMaria Fontein, weduwe van
geniaarde koperwijlen Gillis Vermeerschkoopman
huurderMarike Bloem hospita in de Pauw22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtekamersstraat]
naastligger ten zuidenPyter Roorda
naastligger ten westenFeye Eelties
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJacobus de Bruinoud kapitein-gewaldige Admiraliteit in Friesland
verkoperJohanna van Neercassels


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-072Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelties
gebruikerFeye Eelties
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0293r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Oldaen


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-072Hondenstraat 4huis
eigenaarPyttje van Slooten
gebruikerPyttje van Slooten
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0231v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 4Vijverstraat achter het gildehuis de Pauw130‑00‑00 GGpakhuis of stalling
koper door niaarClaas Nauta
geniaarde koper van 1/2Ype Feykes
geniaarde koper van 1/2Simon Everses
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderLourens Clases mr. slager
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenHylke Bouwes
naastligger ten westenSybren Taekes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperFockjen Pieters Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sytses, erfgenaam, gehuwd met
verkoperSjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pieters Oldaens, erfgenaamkoopman
verkoperJanke Douwes, erfgenaam, gehuwd met
erflaterwijlen Folkert van der Plaats, erfgenamen vanboekverkoper
erflaterwijlen Cornelis Jansen Oldaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Feykes en Simon Oversee kopen, na niaar ratione? tegen Claas Nauta, destillateur, een pakhuis of stal zz. Vijverstraat, achter het Gildehuis 'de Pauw', dat gebruikt wordt door Lourens Clases (Coster?), mr. slager. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. Sybren Takes, ten Z. Hylke Bouwes, ten N. die straat. Gekocht van Foekje Pieters Oldaen x Sjoerd Hendriks, Jan Pieters Oldaen, en Janke Douwes x Folkert v.d. Plaats, boekverkoper, als erven van Cornelis Jans Oldaen, voor 130 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0191v van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Claas Nauta


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0275v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]75‑00‑00 GGpakhuis of stalling
koper door niaarburgemeester Lammert J. Reus
geniaarde koperRoelof W. Meints
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenMathijs Pieters
naastligger ten westenLammert de Reus
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAnna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Nautakoopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper* Lammert de Reus


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat achter herberg genaamd de Pauw]650‑00‑00 CGpakhuis
koperRoelof Meints koopmande Pauw
huurderde weduwe van Leenert Johannis
verpachter grond pakhuisde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westende verkoper* Lammert de Reus
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperLammert de Reus bejaard


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0343v van 14 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-075, pag. 166Hondenstraat 4R W Meintz1‑00‑00 cgstal


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Roelof Wilhelm Meints... (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Thijs Ydes Duininga... wonende te HRL. 1815, winkelier in 1816; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1839; gebruiker van wijk E-075, pakhuis; eigenaar is R.M. Meintz wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-075Hondenstraat 4R W Meints wedThijs Y Duininga pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1189Hondenstraat 4Israel Levi CatsslagerAmsterdamschuur (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Hendrik M Wilstoud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kuiper, bev.reg. 1851-1860, wijk A-127, wijk E-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Jurjen M Buchoud 44 jaar, geb Hapsel (?) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-075; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-075VijverstraatJurjen M Buch44 jvarensgezelHapselm, protestant, gehuwd
E-075VijverstraatTruike van Rooyen45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-075VijverstraatJohannes Buch13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-075VijverstraatWillem Buch10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-075VijverstraatJan Jurjens Buch3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-075VijverstraatAaltie Jurjens Buch15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Hendrik Wildschutgeb 7 sep 1802 Sneek, kuiper, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-075


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Hendrik Wildtsgeb 1802 Sneek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-075


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Jacob Jurjens Visser... Jurjens V, en Janke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-066; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Janna Aukes Vogelzang... en Tjitske Pieters Woudegeest; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk E-066; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Geertruida Jans van Rooyen... D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1189Hondenstraat E-075Rinske Douma wed. J. Ploegwoonhuis


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 143 van 23 sep 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-075Hondenstraat 4koopaktefl. 3500huis E-075
 
verkoperWybe van der Ploeg
koperGerrit Zorgdrager


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 130 en 139 van 15 mei 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-075Hondenstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 2247huizen E-075 en E-076
 
verkoper Theunis Hendriks Beitschat (q.q. en koper voor zich)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3588Hondenstraat E-091Teunis H. Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3588Hondenstraat 4 (E-091)Pieter de Boerwoonhuis
  terug