Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 88-080 1/28-077 E-073E-089


Naastliggers vanHondenstraat 8
ten oostenHondenstraat 10
ten westenHondenstraat 6
ten noordende Hondenstraat


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377r van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBartel vuurblokmaker


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0015v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Bartel Leenerts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0025v van 22 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijn Dioerdts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLenert Bartels


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0133v van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLenert Bartels* timmerman


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]251‑10‑00 GGhuis
koperClaes Joostes c.u.scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende vrouw van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTrijn Peters, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Lenert Bartels


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]115‑03‑08 CG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende vrouw van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Bavius Ziricus, curator ad actum divisiones overprocureur fiscaal
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Joostes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115r van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]115‑03‑08 GG1/2 huis
koperIige Stoffels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende vrouw van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuues
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperde weduwe van wijlen Claes Joostes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 138r van 6 jul 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hondenstraat 8
overledeneYge Stoffelsgrootschipper
requirantPytter Iges
requirantHeere Yges
requirantWybe Yges
requirantAndries Yges
requirantHidde Yges
requirantJacob Hansen voor zijn kind, weduwnaar vantabakspijpmaker
wijlen Tiesck Yges
wijlen Aafke Yges, gehuwd met
[wijlen] Bokke Joostes
requirantburgemeester Wytse Michiels, curator ad actum divisionis over
Tuenes Bokkes, en over
Sytske Bokkes, en over
Jetske Bokkes
wijlen Aafke Yges, gehuwd met
[wijlen] Aete Ates
Aate Aates
inleiding bij de boedelinventarisatie[0138r] Beschrivinge ten overstaene van de heere presiderende burgemeester Evout Stiensma als commissaris ende dr. Dominicus Wringer secretaris gedaen ten sterfhuyse van wijlen Yge Stoffels grootschipper, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Iges, Heere, Wybe, Andries ende Hidde Yges sampt Jacob Hansen tabaxpiepmaecker als vader ende wettige voorstander over sijn kindt bij wijlen Tiesck Yges verweckt, mitsgaeders de burgemeester Wytse Michiels een curator ad actum divisionis over Tuenes, Sytske ende Jetske Bokkes kinderen van wijlen Aafke Yges [bij] Bokke Joostes verweckt, samt Aate Aates een kindt van deselve Aafke bij Aete Ates verweckt, in dier qualiteit gesamentelijck kinderen ende bestekindts kinderen van de overledene [0138v] Aldus gedaen ende geinventariseert In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum uit suptra [= ut supra]
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenweduwe Albertie Hiddes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002r van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]100‑00‑00 GGhuis
koperLijsbeth Gerryts jongedochter, geadjungeert met haar zwager
koper q.q.Gerryt Bouwes Schiere hoosbrijder
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTjerck Jansen Sanstra
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJan Keympes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperHidde Yghesoud grootschipper
verkoperJoppien Gerryts, laatst weduwe van
verkoperAndries Yghes
verkoperJoppien Gerryts, erfgenaam van haar zoon
erflaterwijlen Yge Andries
verkoperJoppien Gerryts, erfgenaam van
erflaterwijlen Albertie Hiddes, weduwe van
erflaterwijlen Yge Stoffels


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0033r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende vrouw en zuster van Gerryt Schiere


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0177v van 10 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Schiere


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-080Hondenstraat 8kamer
eigenaarburgemeester Jacobides
gebruikerBoi Dideles
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305r van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [niet vermeld]200‑00‑00 CGhuis
koperBurgert Hendriks c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
bewonerCornelis Jobs c.u.
naastligger ten oostenCornelis Jansen
naastligger ten zuidende hof van Jan Pieters Oldaens
naastligger ten westenJan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Steffen Jelles, gelastigde vanmr. kleermaker
verkoperds. Nicolaus Schierepredikant te Bolsward


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-080Hondenstraat 8caemer
eigenaarAttie Lieuwes
gebruikerBoy Sydses
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinske Meinerts


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinske Meinerts


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244r van 8 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinse Meinerts


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005ra van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]224‑00‑00 GG1/2 huis [staat: huis]
koper provisioneelCornelis Oldaans
bewonerMeynerd Hendrix
naastligger ten oostenHincke Meynderts
naastligger ten zuidende tuin van Oldaans koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.burgemeester Pier Jaarigs Betton, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2Jilderen Tieerds, nagelaten zoontje van
erflaterwijlen Tieerd Claassen, gehuwd met
erflaterwijlen Lisckien Jilderens
verkoper van 1/2Meynerd Hendrixvarensgezel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0182v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]132‑00‑00 GG1/2 huis
koperCornelis Jans Oldaens
eigenaar van 1/2 via decreetCornelis Jans Oldaens
naastligger ten oostenHinke Meinerts
naastligger ten zuidende tuin van de koper Cornelis Jans Oldaens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.burgemeester Pier Jarigs Bretton, curator over
verkoper van 1/2Jilderen Tieerds
verkoper van 1/2Meindert Hendriksvarenspersoon


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0176v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]500‑00‑00 CGhuis
koperHylke Bouwes, gehuwd metschuitschipper
koperHendrikjen Pytters Roorda
naastligger ten oostenHyltie Joris
naastligger ten oostenHenke Meinderts
naastligger ten zuidenCornelis Oldaan koopman
naastligger ten westenKeympe Jans
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperCornelis Oldaankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Bouwes x Hendrikjen Pytters Roorda koopt huis zz. Vijverstraat. Ten O. Hyltje Jans x Hinke Meinderts, ten W. Keympe Jans, ten N. die straat, ten Z. de verkoper. Gekocht van Cornelis Jans Oldaen.


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0201r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Bouwes


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0104v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]350‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Edsgers, gehuwd metschoolmeester
koperGeertje Hoytes
huurderLuitjen Roorda c.s.
naastligger ten oostenAnne Hylkes de Haen
naastligger ten zuidende tuin van Cornelis Oldaen
naastligger ten westenKeympe Jans
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperhypothecaire crediteur van Hylke Bouwes, gehuwd metschuitschipper
verkoperHendrikjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Edsgers, schoolmeester x Geertje Hoytes kopen huis in de Vijverstraat, bewoond door Luitjen Roorda cum soc. Geen grondpacht. Ten O. Anne Hylkes de Haen, ten Z. verkopers tuin, ten W. Keympe Jans, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Oldaen als houder van het oude reversaalbrief en als eerste hypothecaire crediteur van Hylke Bouwes, schuitschipper x Hendrikjen Pieters, voor 350 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0234r van 10 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 6tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKeimpe Jans c.s.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0112v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat [staat: Vijverstraat]300‑00‑00 CGhuis
koperFokke Carsten scheepstimmerman
huurderde weduwe van Cornelis Edsgers
naastligger ten oostenAnne Hyltjes de Haan
naastligger ten zuidenClaas Heins
naastligger ten westenHidde Hanses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJuffrouw Baukjen Feitama, gehuwd met
verkoperheer Feddrik Fontein, houdster van het reversaalbrief vanmedicinae doctor
verkoperwijlen Cornelis Edsgersschoolmeester


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0023v van 17 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Hylkes de Haan trekveerschipper


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0091v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Claes Heins


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0205v van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]190‑00‑00 CGhuis 1/2
koperHiltje Rodmers, gehuwd met
koperJacob Freerks Schuurman landopzichter
huurderHartman Sybrens c.u.34‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerryt Douwes
naastligger ten zuidenvroedsman Claas Heins
naastligger ten westenHidde Dirks
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperBaukje Piers, gehuwd met
verkoperBernardus van Beeverencathechiseermeester
verkoperPietje Piers, gehuwd met
verkoperAndreas Grendlermr. fijnschilder te Leeuwarden
verkoperBaukje Piers, erfgename
verkoperPietje Piers, erfgename
verkoperPieter Hylkes, erfgenamen van
erflaterwijlen burgercorporaal Fokke Carsten


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0032v van 27 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]119‑15‑00 CGhuis
koperoud burgemeester Roelof W. Meints koopman
naastligger ten oostenGerrit Douwes
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Heyns
naastligger ten westenHidde Dirks
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAndries Grondel, gehuwd metfijnschilder te Leeuwarden
verkoperPietertje Piers Beket, erfgenaam van haar moey te Leeuwarden
erflaterwijlen Hidtje Rodmers Beket, weduwe van
erflaterwijlen Jacob Freerks Schuurmans


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0166r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeloff W. Meynts


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0168v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof W. Meynts


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0071r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof W. Meintz


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0133r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Roelof Meints


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-077, pag. 166Hondenstraat 8Claas Heins wed1‑00‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 9 apr 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-073Hondenstraat 8koopaktefl. 106woning E-073
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperJan Besling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Mejuffrouw van der Zwaageigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Roelof Wilhelm Meints... en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-073Hondenstraat 8R W Meints ervenLeendert Johannes wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1204Hondenstraat 8Steven Klazes de VrieskofschipperHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Steven Klazes de Vries... 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar van perceel nr. 1204 te HRL, kofschipper, woonplaats HRL, legger nr. 753, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Wiepkje Louwrensoud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-073; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-073Hondenstraat 8Steven de Vries stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-073VijverstraatSteven de Vries60 jkaptein ter zeeIdsegahuizen*m, protestant, gehuwd
E-073VijverstraatWiepkje Lamring [Louwrens]43 jBolswardv, protestant, gehuwd
E-073VijverstraatKlaas S de Vries14 jzeemanHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatPieter S de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatRomke S de Vries10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatJan S de Vries8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatGrietje S de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatHyke S de Vries6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 117 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-073Hondenstraat 8Sjoerd Hilbrands Zwanenburg, overleden op 7 maart 18461 jr (geboren 6/3/1845), overleden Voorstraat E 73, zoon van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en Trijntje Annes Foekens, broer van minderjarige Jan en Anne Hilbrands Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Janna Greydanus... bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, wijk E-035, 73, supp wijk B-210, supp wijk E-340, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1204Hondenstraat E-073Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1204Hondenstraat E-089Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1204Hondenstraat 8 (E-089)Douwe van der Werfwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 8H. Feenstradarmenbewerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 8P. (Pieter) Heeres


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 8rijksmonument 20423


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Hondenstraat 8Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug