Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 172-0612-0612-081B-042B-046


Naastliggers vanHoogstraat 17
ten oostenHoogstraat 19
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 15
ten noordende Hoogstraat


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0237v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ [staat: in de straat als men gaat naar de Franekerpoort, tot aan de Droogstraat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
floreenrente0‑07‑12 floreen
naastligger ten oostenhet huis van Rienck Foppes smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Claessens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDetke Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Sannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jetske Cornelis wv Douwe Sannes, een huis inde straete alsmen gaet naede franicker poort, strekkende van de straat noordwaarts ot aan de Droege straete. Ten O. smid Rienck Foppes, ten W. wd. Jan Claessen.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0247r van 1 feb 1601 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ [staat: straat als men gaat naar de Franekerpoort]428‑07‑00 gghuis
koper provisioneelIJsbrandt Pieters
bewonerde weduwe van wijlen Douwe Sannes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde weduwe en kinderen van wijlen Douwe Sannes
eerdere samenvatting door Yde Elsingac) huis inde straete alsmen gaet naede franicker poort, daer weeduwe van Douwe Sannes nu inne woent, toebehoorende aan dezelfde weduwe en haar kinderen als gecondemneerden, ende nu onlangs vercoft, waer aff eerste cooper is gebleeven IJsbrandt Pieters, als triumphant, voor 428 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0110r van 23 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIsbrant Pyters


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0239r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ965‑00‑00 gghuis met de ledige plaats erachter
koperburgemeester Harmen Gerryts Pheltens, gehuwd met
koperBrecht Alephs
naastligger ten oostenLolle smid
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Claesen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperIJsbrandt Pieters, ?gehuwd metgrootschipper
verkoperGeertien Jacobs


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0165v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Gerryts Phelten


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ strekkende noordwaarts tot de Droogstraat00‑00‑00 cghuis met een schuur daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenWypcke Tyaardts
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis schroor
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/4Gerryt Harmens Phelten
verkoper van 1/4Jaycke Harmens Phelten
verkoper q.q.Pier Annes Rheen, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Frans Dircks van Hemert, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/4Fettie Harmens Phelten, en
verkoper van 1/4Brechtie Harmens Phelten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Gerryt Harmens Phelten en Jaycke Harmens Phelten elk voor hen zelf en tezamen voor 1/2, en Pier Annes Rheen en Frans Dircks van Hemert als geauthoriseerde curatoren over Fettie en Brechtie Harmens voor 1/2, een huis en schuur daar achter in de Hoogstraat en van daar strekkende noordwaarts tot aan de Droogstraat. Ten O. Wypcke Tyaardts, ten W. schroor [kleermaker] Cornelis. Geen grondpacht.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Harmen Gerrits Phelten


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097v van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en plaats van Gerryt Pieters IJsma


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097v van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ [niet vermeld]311‑06‑00 ggschuur
koperburgerhopman Hessel Wringer, gehuwd metoud secretaris van Barradeel
koperTiaeke Ansta
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidenhuis en plaats van Gerryt Pieters IJsma
naastligger ten westenCornelis Jeltis
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAntie Gerryts voor haar en haar kinderen, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Frans Dirx van Hemert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Wringer, secretaris van Barradeel en nu hopman x Dieuke Anstra? koopt een schuur met alle goederen erbij. Ten O. Douwe Douwes, ten W. Cornelis Jeltes, ten Z. het door Gerryt Pytters IJsma gekochte huis en plaets, ten N. de Droogstraat. Veel voorwaarden over oirsdrup en afgesloten deuren in de acte. Gekocht van Antie Gerryts Phelten wv Frans Dirx van Hemert te Leeuwarden, voor zich en haar kinderen bij deze, voor 311 gg.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0106r van 31 mei 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ607‑00‑00 gghuis, loods en een ledige plaats daarachter
koperGerrit Piters c.u.
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenCornelis Jeltes
naastligger ten noordende schuur van de heer Wringer
verkoperAntie Gerryts Phelten, weduwe van
verkoperwijlen Frans Dircx van Hemert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Pytters IJsma koopt een huis, schuur en ledige plaets erachter, nz. Hoogstraat 1 of 3? (in de Karremanstraat?). Ten O. Douwe Douwes, ten W. Cornelis Jeltes, ten Z. die straat, ten N. de door de heer Wringer gekochte schuur. Gekocht van Antie Gerryts Phelten? wv Frans de Ring en/of Arjen Dirks van Hemert?, voor 607 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ424‑00‑00 ggschuur
koperJan Toenis, gehuwd metbakker
koperClaeske Gerckes
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenvroedsman Cornelis Jeltis
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHesselus Wringer, gehuwd metdijkgraaf
verkoperTjaecktien Ansta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Toenis Backer x Claeske Gerckes koopt een schuur met alle goederen daarin, zz. Droogstraat. Ten O. Douwe Douwes, ten W. Cornelis Jeltes, mede-vroedschap. Gekocht van Hessel Wringer, dijkgraaf der 5 delen dijckage zowel binnen- als buitendijks x Tiaekjen Anstra?, voor 424 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0011v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ [niet vermeld]885‑00‑00 gghuis
koperTiaard de Groot, gehuwd metkapitein van oorlog te water
koperAttie Sakes
naastligger ten oosten*het huis van Douwe Douwes bierschipper
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld
naastligger ten westen*het huis van Cornelis Jeltes mr. snider
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerrit Pyters IJssma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiaard de Groot, capitain van Oologh te water x Attie Sakes kopen een huis


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058v van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tiaerd de Groot kapitein


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058v van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ327‑00‑00 ggschuur
koperRiemer Tonis Faber c.u.ijzerkoper
naastligger ten oostenDouue Douues
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tiaerd de Groot kapitein
naastligger ten westenCornelis Jeltes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHans Jacobs c.u.koemelker


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0069v van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ725‑00‑00 gghuis, loods en plaats, alwaer het groen hart uythangt
koperGerben Gerryts vrijgezel
naastligger ten oostenDouue Douues
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Jeltes
naastligger ten noordende schuur van Jan Tonis bakker
verkoperAttie Saeckes, weduwe van
verkoperwijlen Tieerd de Groot [staat: Groodt]kapitein
verkoperAttie Saeckes, met consent van haar zoon
verkoperPybo Grootiusvaandrig van kapitein Burum


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0131r van 10 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerrit Gerbens


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0131r van 10 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ325‑00‑00 ggschuur
koper door niaarDouwe Douwes, en
koper door niaarde weduwe van wijlen Gerrit Gerbens
geniaarde koperWillem Willemspottenbakker
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerrit Gerbens
naastligger ten westenJelle Cornelis Wetsens
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperRiemer Teunis Faber


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Gerrits


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ350‑22‑08 ggschuur
koperLammert Thomas Salvarda c.u.
naastligger ten oostenDouue Douues
naastligger ten zuidenGerben Gerrits
naastligger ten westenJelle Cornelis
verkoper van 1/2olderman van het smalschippersgilde Douue Doues
verkoper van 1/2Gerben Gerrits


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Gerrits


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ350‑07‑00 ggschuur
koperClaes Jansen
naastligger ten oostenDouue Douues de oude
naastligger ten zuidenGerben Gerrits
naastligger ten westenburgervaandrig Wetsens
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperLambert Tomas Salvarda c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Gerrits


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ350‑00‑00 ggschuur
kopervroedsman Riemer Teunis
naastligger ten oostenDouue Douues de oude
naastligger ten zuidenGerben Gerrits
naastligger ten westenJelle* Wetzens rentmeester
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Jansen


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0030v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ725‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperSeerp Gattjes wijdschipper
naastligger ten oostenDouwe Douwes bierhaler
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jelle Vetzensius rentmeester
naastligger ten noordenachter het huis gelegen schuur
verkoperGerben Gerritsstuurman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties, wydschipper, koopt huis, loods en plaats, Hoogstraat nz. Ten O. Douwe Douwes, bierhaalder, ten W. wd. de rentmeester Jelle Vetzens, ten Z. de straat, ten N. de achtergelegen schuur. Gekocht van Gerben Gerrits, stuurman.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 7vHoogstraat 17Seerp Gattjes, wijdschipperf. 8000-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0152r van 17 mei 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSeerp Gatties


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0152r van 17 mei 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat350‑00‑00 ggschuur
koperHette Tjeerdts stalman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwe Douwes
naastligger ten zuidenSeerp Gatties
naastligger ten westende weduwe van wijlen Vetzens rentmeester
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRiemer Thoniskoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHette Tjeerds, stalman, wonende in 'de Roode Ploeg', koopt een schuur in de Droogstraat. Ten O. erven Douwe Douwes de olde, ten W. wd. de rentmeester Vetzens, ten Z. Seerp Gatties, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Riemer Thonis.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054va van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Cornelis glasmaker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ00‑00‑00 cghuis
koperLammert Harnts, gehuwd metstadstorenwachter
koperGeertie Douwes
naastligger ten oostenHabois majoor
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelte Cornelis Wetsens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJancke Oebles met approbatie van haar zoons, weduwe van
verkoperwijlen Hette Tjeerdsmolenaar
consenteertOeble Hettes
consenteertPytter Hettes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp Gatties


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Gatties


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ2000‑00‑00 cgstalling en schuur behorend bij het huis
koperJohannis Willems c.u.
naastligger ten oostenmajoor Haubois
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperLammert Haarnsentorenwachter


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0165r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Serp Gatjes


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0334v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ300‑00‑00 gghuis, plaats en tuintje erachter
koper door niaarJohannes Willems, gehuwd met
geniaarde koperJan Jacobs, gehuwd metmr. huistimmerman
geniaarde koperAeltie Jacobs
naastligger ten oostenoud majoor Haubois
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJisck Douwes
naastligger ten noordende schuur van Johannes Willems
verkoperHinke Zeerps, gehuwd met
verkoperEvert Jansen Oosterbaenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Jacobs, mr. huistimmerman x Jeltie Jacobs, een huis nz. Hoogstraat. Ten O. de oud-majoor Haubois, ten W. Jisck? Douwes, ten Z. die straat, ten N. de schuur van Johannes Willems. Gekocht van Evert Jansen Oosterbaan x Hinke Seerps, voor 300 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0383r van 20 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Gatses


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080r van 20 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stal van Johannes Willems


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stalling van Pieter Dirx


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ het vierde erf westwaarts van de Rode Ploeg800‑00‑00 ggnieuwe stallinge
koperHendrik Hendriks Jonker c.u.
naastligger ten oostenWillem Willems c.u.
naastligger ten oostenHendrick Goverts
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAntie Sybes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopereigenerfde huisman Pieter Dirks c.u. te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks Jonker koopt (b) de nieuwe stalling, het 4de erf westwaarts van 'de Roode Ploeg'. Ten O. Willem Willems en Hendrik Gerrits, ten W. Antie Sybes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Dirks, eigenerfde te Achlum.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061 , folio 28Hoogstraat 17huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ, het 4e erf westwaarts van de Rode Ploeg2000‑00‑00 cgstalling
koperFeicke Jies c.u.
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten oostenHendrik Goverts n.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAntie Sybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Hendricks Jonker c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeicke Jies koopt (b) de nieuwe stalling, zijnde het 4de erf westwaarts achter 'de Roode Ploeg'. Ten O. Willem Willems en Hendrik Geerts, ten W. Antie Sybes. Gekocht van Hendrick Hendricks Jonker.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061 , folio 16vHoogstraat 17huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101v van 9 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Ies


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0239v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Jes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061 , folio Hoogstraat 17huis
eigenaarSjoukjen Heins
gebruikerSjoukjen Heins
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaard


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061 , folio 17rHoogstraat 17huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0080v van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stal van de weduwe van wijlen Feike Yes


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0124v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Feyke Yes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-061Hoogstraat 17Jacob Wouters, bestaande uit 1 persoon10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061 , folio 17rHoogstraat 17huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerJacob Wouters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ730‑00‑00 ggstalling, het 4e erf westwaarts van de hier eveneens verkochte herberg de Roode Ploeg
koper van 1/5Tjepke Gratema
koper van 1/5dr. J. Tjallingii
koper van 1/5Philippus Hanekuik
koper van 1/5Simon Fockes Esta
koper van 1/5Hylke Sybes
naastligger ten oostenYpke Ypkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHarmen Ages
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMarijke Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoperwijlen Tytte Ruurds


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0103v van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende grote Rodeploegstal


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061 , folio 17rHoogstraat 17huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerJan Roen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ2057‑00‑00 ggstal en wagenhuis
koperCornelis Beitschat, gehuwd met
koperGeertje Meinderts
huurderUlbe Sjoukes
naastligger ten oosten*Auke Aukes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen*Harmen Agema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperdr. Jacobus Tjallingiikoopman
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman
verkoperTjepke Gratemakoopman
verkoperHylke Sybeskoopman
verkoperSimon Estastaatsbode te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beytschat x Geertje Meinderts kopen herberg en stalling de Roode Ploeg genaamd, met nog een aparte stalling en wagenhuis, zijnde het 4e erf westwaarts. Hebbende Jacob Schenk, Harmen Agema en Auke Aukes ten oosten en westen resp. tot naastliggers. Geen grondpacht. Gekocht vandr. Jacobus Tjallingii, Philippus Hanekuik, Tjepke Gratema, Hylke Sybes, kooplieden, en Simon Esta, staate boode te Leeuwarden, voor 2057 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-061 , folio 17rHoogstraat 17huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerburgemeester van der Form
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0149v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jansen Beitzegat


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081 , folio 34rHoogstraat 17wagenhuis
eigenaarCornelis Beitschat
gebruikerCornelis Beitschat
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerPier Jansz
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0141r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ800‑00‑00 ggwagenhuis en stal
koperJan Aukes Bakker koopman
koperSchelte Wybenga koopman
koperPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenRinse Wopkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJan Simons
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarig vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerdshuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker, Schelte Wybenga en Pieter Tetrode, kooplieden, kopen in comp. een groot wagenhuis en stalling, nz. Hoogstraat. Geen grondpacht. Ten O. Rinse Wopkes, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Jan Symons Backer, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 800 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0297v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0155v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Tetrode


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081 , folio 33vHoogstraat 17wagenhuis
eigenaarP. Tetrode
gebruikerP. Tetrode
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ1197‑18‑10 cg2/3 pakhuis, lang 112 voeten en breed 26 voeten
koperSchelte Wybenga koopman
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenPieter Abes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigdekoopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt ook nog 2/3 van een huis achter de beide percelen (15 en 17). Gekocht van Jan Aukes Bakker en Pieter Tetrode elk voor 1/3 deel.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0028v van 29 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Tetrode


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet vorige verkochte perceel van Schelte Wybenga


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ1205‑14‑00 ggpakhuis van 112 x 22 voet
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met
koper door niaarP. Tetrode koopman
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten oostenDirk Schiere mr. pruikenmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet volgende verkochte perceel van Schelte Wybenga c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jelle Wildschut, curator
verkoper q.q.Frans Tjallingii, curator
verkoper q.q.Cornelis D. Zijlstra, curatoren over
verkoperSchelte Wybenga, gehuwd met
verkoperBaukje Feytama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Barend Visser, (a) een pakhuis nz. Hoogstraat, lang 112 voet en breed 22 voet, strekkende tot aan de Droogstraat. Het voorste gedeelte van 72 voet heeft een houten vloer en is geschikt voor de opslag van hennep of andere droge goederen. Het achterste gedeelte van 40 voet heeft een in kalk en cement gemetselde vloer en is geschikt voor de opslag van teer. Ten O. mr. pruikmaker Dirk Schiere, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de verkopers, ten N. de Droogstraat. Gekocht van (de curatoren over) koopman Schelte Wybinga voor 1/2 en Baukje Feytama voor 1/2, voor 1205 gg 14 st (voor a, b en c).


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-081 , folio 33vHoogstraat 17wagenhuis
eigenaarP. Tetrode c.s.
gebruikerP. Tetrode c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-074, pag. 24Hoogstraat 17


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-081 , pag. 34Hoogstraat 17P. Tetrode 2‑00‑00 cgwagenhuis


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 136 van 9 mei 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-042Hoogstraat 17koopaktefl. 17352 magazijnen aan de Hoogstraat B-041 en B-042
 
verkoperAurelia Gratama (wv Pieter Tetrode)
koperJan Fontein


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Jan Fontein... G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-042Hoogstraat 17Jan FonteinJan Fonteinpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 399Hoogstraat 17Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenpakhuis (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Klaaske Harmens Steinfort... 23 en 30 dec 1827, dv Harmen Klases S, en Aafke Polidanus; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 55 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk I-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Luytje Roelofs van Dijk... in 1854, zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Egbert Godthelp... wijk B-036, zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Oeke Johannes van der Werf... dv Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Sjoerd Simons Wyma... 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1819, huw 1843, ovl 1851, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; eigenaar en gebruiker van wijk B-036, notaris, 1814. (GAH204); S.W. van HRL., en Ninke Stam van Sneek, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Sybillina Wyma... A. Stam; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1857 geb 1808 HRL, dv Sjoerd Simons; bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 399Hoogstraat B-042Jan Foekens woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504Hoogstraat B-045 Jan Freerk Fontein pakhuis
Sectie A nr. 3504Hoogstraat B-046 Jan Freerk Fontein pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3504Hoogstraat 17 (B-046)Sybrand Tjallingiipakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 17beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.18452286720276


  terug