Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 342-099 2-131 D-051*D-048


Naastliggers vanHoogstraat 34
ten oostenHoogstraat 36
ten westenHoogstraat 32
ten noordende Hoogstraat


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0498r van 16 feb 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0010r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat [staat: straat naar de Franekerpoort]500‑00‑00 GGhuis met ledige plaats
koperReynu Oets*, weduwe van
koperwijlen Thoenis Jansen*
verpachter grondN. N. 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Isbrants timmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBeernt Jansen poortsluiter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArien Willems, gehuwd met
verkoperBarbara Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIn de straat naar de Franekerpoort


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116v van 11 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: om de horn van de noordies]537‑14‑00 GGhuis met ledige plaats aan de oostzijde
koperJan Gosses, gehuwd met
koperAnsck Buues
verpachter grondN. N. 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Isbrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBeernt Jansen portier
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReynu Oets, weduwe van
verkoperwijlen Thoenis Jansen


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0065v van 13 apr 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ bij de Franekerpoort ten westen van de Lombartspijp370‑00‑00 GGhuis met de 1/2 eigendom van de steeg ten westen
koperHendrick Wibrens bakker
floreenrente0‑01‑12 fl
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hette Hommes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Beern Jansen poortsluiter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Ottesbakker


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0069r van 17 mei 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenHendrick Wibrants


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029v van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuck Tomas


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuck Thomas


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0194r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: straat naar de Franekerpoort t.o. het huis vd erven van Pitie Ymes]400‑00‑00 GGhuis
koperRodmer Jarichs c.u.rogverschieter
naastligger ten zuidwestende weduwe van Aernt Warners
naastligger ten noordoostende erfgenamen van wijlen Lieue Abes
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Everts Bijencorff, gelastigde
verkoper q.q.Peter Clasen, gelastigden van
verkoperFock Jansen Jongblommr. kleermaker te Amsterdam


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 26 mrt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenRodmer Jarichs* rogverschieter


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 210r van 31 mrt 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 34
inventarisantRodmer Jarichs, gehuwd met
aangeverSjouck IJsbrants
Pytter Ewerts, geauthoriseerde curator over
requirantLijsbeth Rodmers
requirantPyttie Rodmers, gehuwd met
Pytter Jelleswieldraaier
inleiding bij de boedelinventarisatie[0210r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaene van de praesiderende burgemeesteren Augustinus Pytters en Gellius Vetzenzius als commissarien geadsocieert met dr Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterffhuijse van wijlen Rodmer Jarichs, van alle de goederen uit en inschulden die hij in lewen met sijn naegelatene weduwe Sjouck IJsbrants in echtelijke gemeenschap heeft bezeten gehat, ten versoeke van Pytter Ewerts als geauthoriseerde curator over Lijsbet Roodmers, ende Pyttie Roodmers gesterckt met haer man Pytter Jelles wieldraejer, alles op 't aengeven van voorschreven Siouck Ysbrants, die de belofte daertoe staende in handen van de mede commissaris Augustinus Pytters heeft gedaen, waarop tot de beschrijwinge is geprocedeert, in manieren als volcht. Actum den 31 martii 1670.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0320r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: Franekerpoortsstraat]172‑10‑00 CGhuis
koperUilkjen Harmens
naastligger ten oostenDoitsen bakker
naastligger ten zuidende schuur van Rinse Abbes* kuiper
naastligger ten westenRinse Abbes* kuiper
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: Franekerpoortsstraat]
verkoperJasper Gerrits, gehuwd met
verkoperJannekie Jans


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340v van 13 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Sake Tiepkes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0185v van 4 dec 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiepke Sakes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Franekerpoort, bij de121‑00‑00 GGfraai huis
koperFreerk Jansen Croon, gehuwd met
koperGrietie Johannis
naastligger ten oostenhet huis van Doytze bakker
naastligger ten zuidenTijs Ypes
naastligger ten westenTijs Ypes
naastligger ten noordenFranekerpoort
verkoperTiepke Sakes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Hoogstraat 34huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
gebruikerFreerk Jansen Croon
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Hoogstraat 34huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
gebruikerwed. Abbe Auckes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Hoogstraat 34huis
eigenaarMarten Abbes
gebruikerJan Douwes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0107v van 7 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]185‑00‑00 CGhuis
koperFolkert Ybeles, gehuwd met
koperGrytie Jans
naastligger ten westenGijsbert Andrys
naastligger ten zuidenGijsbert Andrys
naastligger ten oostenGerryt Harmens
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperMarten Abbesmr. koordewerker


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0275r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Ybles


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Hoogstraat 34huis
eigenaarFolkert Yebes
gebruikerFolkert Yebes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑06 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096ar van 14 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Yebeles


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0125v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Yebeles c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-099 Hoogstraat 34Jacob Poppes, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Hoogstraat 34huis
eigenaarJacob Poppes
gebruikerJacob Poppes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0115v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Poppes


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0139r van 27 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Poppes schuitvoerder


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0118r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Poppes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0083v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: straat van de Lombartspijp naar het bolwerk bij de Franekerpoort]180‑00‑00 CGpakhuis
koper door niaarCornelis Jacobs, gehuwd metwinkelier
koper door niaarBaattje Foeckes
geniaarde koperAuke Faber c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperGryttje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Popes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0204v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: tussen de Franekerpoort en Lombardspijp]148‑14‑00 GGhuis
koperCornelis Jacobs graanverschieter
naastligger ten oostenAlbert Koning
naastligger ten zuidenCornelis Jacobs graanverschieter
naastligger ten westenCornelis Jacobs graanverschieter
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperGrietje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Poppes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0251r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jacobs


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jacobs


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0245v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Coster


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0160v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRiemer Hendriks


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0154v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 34Hoogstraat ZZ [staat: tussen Franekerpoort en Lombardspijp]120‑15‑00 CGhuis
koperGrietje Foppes, weduwe van
koperwijlen Ane Sierds
huurderAaltje Willems 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenRiemer Hendriks c.u.
naastligger ten zuidends. Enne Blomberg
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMarten Johannes
verkoperCornelis Costerkoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-131, pag. 39Hoogstraat 34Anne Sierds wed0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Anne Sierdsovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk D-051; medegebruiker is Sipke Fokkes, uitdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Sipke Fockes... -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: . -1:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-051Hoogstraat 34Anne Sierds wedAnne Sierds wed
D-051Hoogstraat 34Anne Sierds wedSipke Fokkes uitdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 444Hoogstraat 34Jan Roelofs van WijkwagtmeesterHarlingenhuis (66 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Antje Kornelis Radersma... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Grietje Y. de Vriesoud 35 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Johannes C Monsmaoud 38 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-051; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-051Gewezen Franeker PoortOepke Hilwerda24 jgeenFranekeradeelgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Radersma29 jWeidumgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortRients Hilwerda34 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortJohannes C Monsma38 jsmidsknegtWoudsendgezin 2, m, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortGrietje IJ de Vries35 jBeetgumgezin 2, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortCornelis Monsma11 jBeetgumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Monsma8 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortLijsbert Monsma6 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortBaukje Monsma4 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortHiltie Monsma1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 505 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-051Hoogstraat 34Rients Oepkes Hilverda, overleden op 18 september 18434 1/2 jr (geboren 3/4/1839), overleden Franekerpoort D 51, zoon van Oepke Rientses Hilverda, plateelbakkersknecht en Antje Cornelis Radersma, broer van minderjarige Catharina Oepkes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 812 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-051Hoogstraat 34Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Angnietje Schulpgeb 1783 prov, huwt met Eeltje Riemersma, A 12 mei 1851 Midlum; bev.reg. Ha18 51 wijk B-177, wijk D-051


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Eelkje Postmageb 22 jan 1810 Tzummarum/Midlum, ovl 8 jan 1876 HRL, huwt met Job Wassenaar, N.H., dv Douwe P. en ... ; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Eeltje Riemersma... R, en Eelkje Kornelis; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Hendrikus Johannes Tigchelaar... T, en Grietje Jans Born; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Job Wassenaargeb 3 apr 1802 Tzummarum/St. Jacob, huwt met Eelkje Postma, werkman, na 1880 niet meer gevonden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Hoogstraat 34Rinske Sieds de Wit... dv Sied Dirks dW, en Trijntje Jans (Postma); BS huw 1834, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk D-051; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-117; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 444bij de Franekerpoort D-051Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3510Plantsoen D-048Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3510Hoogstraat 34 (D-048)Geertje Hagedoorn (wed. W. van Smeden)woonhuis
  terug