Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 62-1172-1172-161B-029B-035


Naastliggers vanHoogstraat 6
ten oostenHoogstraat 10
ten zuidende Rommelhaven
ten westenHoogstraat 4
ten noordende Hoogstraat


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123v van 7 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendricx


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendricx


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 216r van 13 nov 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 6
geinventariseerdewijlen Gerrit Cornelis, gehuwd met
geinventariseerdewijlen Trijntie Douwes
Tomas Wybes, voorstander
Claes Huiberts, voorstanders van
de Doopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente
Dirck Douwesherbergier
Bottie Cornelis
Jeltie Cornelis
Sibbrich Cornelis
Trijntie Cornelis
Jeltie Cornelis
Jancke Goitiens het sterfhuis gefrequenteerd hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0216r] Inventarisatie ten overstaane van de burgemeester Bartel Lantingh als commissaris, geadsoicieert met Annio Fenema, gesworenen clercq, gemaekt ende gedaen ten sterfhuijse Gerrit Cornelis ende Trijntie Douwes in tieden echteluiden binnen deser stadt omtrent de Franequer poort versturven, van alle goederen aldaer bevonden, opt versoek van Tomas Wybes ende Claes Huiberts als voorstanders van de Blauwe Schuier Mennonite gesinde Armen, ex testamenta erfgenamen van wijlen Gerrit Cornelis, mitsgaders in een versoeke van Dirck Douwes, herbergier, als naeste bloet vrinden van wijlen Trijntie Douwes voornoemt. Zijnde de aengevinge gedaen bij Bottie Cornelis ende Jeltie Cornelis, Sibbrigh Cornelis, Trijn Cornelis ende Jeltie Cornelis alle naeste bloedvrinden van de overledene Gerrit Cornelis voorschreven, beneffens Jancke Goitiens, als huisbewaerster het sterfhuis gefrequenteert hebbende, ten welcken einde sij de belofte dartoe, staende onder eede in welgemeldte commisssaris handen hebben gedaen, werdende zoo de eene als de ander in cas van erffenisse bij desen halfs recht gelaaten. Actum den 13e November 1666.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0204r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3b, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Hendrix Hollander


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Clasen stoeldraaier


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117 , folio 34Hoogstraat 6
eigenaarJelle Claessens wed.
gebruikerJelle Claessens wed.
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117 , folio 20vHoogstraat 6huis
eigenaarJelle Claessens dogter
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117 , folio Hoogstraat 6huis
eigenaarJelle Clasen dogter
gebruikerJelle Clasen dogter
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117 , folio 21rHoogstraat 6
eigenaarJelle Clasen wed.
gebruikerJelle Clasen wed.
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0008r van 1 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZ310‑00‑00 gghuis
koperSjoerd Talma distillateur en koopman
naastligger ten oostenAntoni Gerardi
naastligger ten zuidenAntoni Gerardi
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antie Geerts
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTaetske Jelles, gehuwd met
verkoperGoytjen Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma, koopman en distellateur, koopt een huis zz. Hoogstraat. Geen grondpacht. Ten O. en Z. Antoni Gerardi, ten W. erven Antie Geerts, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Taetske Jelles x Goytjen Geerts, voor 310 gg.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0067v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZ261‑00‑00 gghuis
koperYpe Feykes
koperEye Feykes
huurderSybe Jielts c.u.30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAnthony Gerardy
naastligger ten zuidenAnthony Gerardy
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Geerts
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Jacobs Kuyper, gehuwd met
verkoperMaartjen Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe- en Eye Feikes kopen een huis zz. Hoogstraat. Ten O. en Z. Anthoni Gerardi, ten W. erven Antje Geerts, ten N. de straat. Gekocht van erven kuiper Symon Jacobs x Maartjen Dirks, voor 261 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117 , folio 21rHoogstraat 6
eigenaarIJe Feykes
gebruikerSjoerd Joukes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYpe Feikes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYppe Feikes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117 , folio 21rHoogstraat 6huis
eigenaarJë Feikes
gebruikerSjoerd Joukes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYpe Feikes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0191v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZ172‑00‑00 gghuis
koperClaas Heins apotheker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Romke Lanting
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Romke Lanting
naastligger ten westenLammert Feyes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperYpe Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Heins, apotheker koopt huis zz. Hoogstraat. Ten O. en Z. wd. Romke Lanting, ten W. Lammert Teyes, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Ype Feikes.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZ313‑00‑00 cghuis
koperFolkert Pyters
koperAllard Scheltinga
huurderYpe Feikes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Romke Lanting
naastligger ten zuidenRomke Lanting
naastligger ten westenLammert Feyes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperClaas Heinsapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pieters (Schellingwou?) en Allard Scheltinga kopen huis zz. Hoogstraat. Ten O. en Z. wd. Romke Lanting, ten W. Lammert Teyes, ten N. de straat. Gekocht van apotheker Claas Heins.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaetske Vos


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117 , folio 21rHoogstraat 6huis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerTetske Sytses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-161 , folio 42rHoogstraat 6huis
eigenaarAllard Scheltinga
gebruikerJacob van Beemen wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAllard Scheltinga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-161 , folio 42rHoogstraat 6huis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerCornelis Wassenaar
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal31‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑10 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Scheltinga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-161 , folio 42rHoogstraat 6huis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerRobijn Clasen
huurwaarde29‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. Nieuwenhuis
naastligger ten oostenPieter Minnes van der Sluis


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-153, pag. 30Hoogstraat 6Age Agema, 30 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0185r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZ wijk B-029191‑00‑00 cghuis
koperAge Jelles Agema c.u.
huurderAge Jelles Agema c.u.
naastligger ten oostenG. Akkringa
naastligger ten zuidenG. Akkringa
naastligger ten westenFolkert Johannes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAllard Scheltinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Jelles Agema koopt huis Wijk B-029, Hoogstraat zz. Ten O. en Z. G. Akkringa, ten W. Folkert Johannes, ten N. de Hoogstraat. Verkoper Allard Scheltinga.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-161 , pag. 42Hoogstraat 6A.J. Agema 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-029Hoogstraat 6Age Dirks Agema... aan het huis der Lombart geleverd, kwit. no. 1, 4 nov 1766. (GAH1096); wed. A.A. eigenaar van wijk B-029; gebruiker Willem Siebes de Boer, varensgezel, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur voor het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-029Hoogstraat 6Willem Siebes de Boer... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1815, huw 1816, huw 1839, ovl 1844; gebruiker van wijk B-029, varensgesel; eigenaar is Age Agema wed., 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-029Hoogstraat 6wed Age AgemaWillem Siebes de Boervarensgesel


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 103 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-029Hoogstraat 6Gosling Akkringa, overleden op 11 september 1818koopman (Hoogstraat B 29), vader van Jeltje Goslings Akkringa (vrouw van Pieter Matthijssen Ouendag, hoedenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 472Hoogstraat 6Pieter Ouendag hoedemakerHarlingenhuis (48 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 472Hoogstraat B-029Hendrikus Kerkhoven woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3505Hoogstraat B-035 Willem Dijkstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3505Hoogstraat 6 (B-035)Wilhelmus Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 6mej. F. Houbijnwinkelierster


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 6J. (Jacob) Beuker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 6beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.14445304870605


  terug