Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 10 1-115 1-167 A-186 A-200
Naastliggers vanKarremanstraat 10
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 12
ten westenAnjelierstraat 18
ten noordenKarremanstraat 8


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 227r van 5 sep 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Karremanstraat 10
 
overledeneLijsbeth Lammerts, weduwe van
wijlen Marten Cornelis
Claas Lammerts Drost, geauthoriseerde curator overschuitevoerder
Lammert Martens oud 12 jaren
aangeverGrietie Lammerts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0227r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren Praesiderende Burgemeester Edo Reyns Winia ende Beert Ulbes Wassenaer als Commisarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Lijsbeth Lammerts weduw van Marten Cornelis in leven burgerse alhier, van alle sodanighe goederen, actien ende crediten, aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Claes Lammerts Drost schuytevoerder als geautoriseerde curator over Lammert Martens old 12 jaeren, naegelaten weeskindt van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Lammerts, die ook den belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Winia, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 5en september 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009ra van 24 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraathuis met binnenkamer, loods en plaats
 
koperClaas Jansen IJsenbeeck, en71-15-00 CG
koperPytter Foppes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende tuin van Harmen Luyrs
naastligger ten noordenMarten Hendrix
verkoper q.q.Claas Lammerts, curator over
verkoperLammert Martens


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperSymen Fockes c.u.mr. timmerman71-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBouwe Haitses
naastligger ten westende tuin van Harmen Luyrts
naastligger ten noordenmr. Jan Lubberts
verkoper van 1/2Fokeltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Jansen Isenbeeckmr. huistimmerman
verkoper van 1/2Pytter Foppesschuitschipper


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0095v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerdt Fockes
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115Karremanstraat 10huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0029v van 27 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimen Fockes
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115Karremanstraat 10huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koper door niaarWillem Tomas c.u.125-00-00 CG
geniaarde koperHylke Pyters, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperCornelia Claeses
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses
naastligger ten westenRuird Jansen
naastligger ten noordenSimen Ruirds
verkoperSimen Fockesmr. pannenbakker


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Fockes
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 Karremanstraat 10
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 Karremanstraat 10woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0109v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Gerbens
1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-115 Karremanstraat 10Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-115 Karremanstraat 10huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168r van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koperJacob Wouters mr. timmerman20-00-00 GG
huurderwijlen Claas Gerbens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCorneles Dirks
naastligger ten westenClaas van Velzen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
aanhandelaarDieuwke Pyters Galema vrijsterwinkelier300-00-00 CG
bewonerSjoerd Jansen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCornelis Dirks
naastligger ten westenClaas van Velsen
naastligger ten noordenSipke Sybrens
verwandelaarJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke Pyters Galama winkelierster, vrijster, verwandelt haar huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Claas van Velsen, ten Z. Cornelis Dirks, ten N. Sipke Sybrens, tegen het huis van mr. timmerman Jacob Wouters, op de hoek v.d. Bredeplaats bij de Vismarktspijp [Voorstraat 2], met ten O. Hoite Broers, ten W. de Bredeplaats, ten Z. Watse Haanstra, ten N. de Voorstraat. Zij betaalt 100 cg toe.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0201v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieuke Pieters
1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDieuwke Pieters
1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0107r van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDieuwke Pyters
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0161v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koperBaltus Moltz koopman119-00-00 GG
huurderBastiaan van Campen 26-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenSjoerd Gijsberts
verkoperSijke Doekes Galama
verkoperAntje Doekes Galama, gehuwd met
verkoperSipke Jansscheepstimmerman
verkoperTietje Doekes Galama
verkoperPieter Doekes Galama, verkopers erfgenamen van haar moeijhuistimmerman
erflaterwijlen Dieuwke Pieters Galama


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0251r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Willems c.u.
naastligger ten noordenHein Drost c.u.
1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0255r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZhuis
 
koper van 1/2Frans Willems, gehuwd met190-07-00 GG
koper van 1/2Trijntje Berends
koper van 1/2Hein Drost, gehuwd met
koper van 1/2Grietje Beerents
huurderde weduwe van Jurre Coenraads 26-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHarmen Kamp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAdze Hiddes
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperBaltus Moltz, gehuwd met
verkoper1e echtgenote ? Petronella Chamin


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0165v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 10Karremanstraat WZ1/2 huis
 
koperFrans Willems Leemkool koopman126-10-00 CG
eigenaar van 1/2Frans Willems Leemkoolkoopman
huurderGerben c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuiden [staat: westen]Harmen Camp c.u.
naastligger ten westenRintje Pieters
naastligger ten noordenAtze Hiddes
verkoperHein Drostmr. brouwer en koopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuurd A. Wyga
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-167 Karremanstraat 10Frans Leemkool0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Frans Willems Leemkoel... Vries, 1814; bsha181ge, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; eigenaar van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Wybe Clases van Klaarbergenovl voor 1818, huwt met Finne Harmens, kinderen: Claas Wybes, geb 1790 HRL, Jan Wiebes vK, geb 1796 HRL; BS huw 1817, ovl 1851; gebruiker van wijk A-186, turfdrager, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-186Karremanstraat 10F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 64Karremanstraat 10Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-186Karremanstraat 10Anna M Mulderoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-186; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-186KarremanstraatAnna M Mulder33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-186KarremanstraatTjeerd M Kooistra12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatHendrik M Kooistra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-186KarremanstraatGeert M Kooistra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Willem Kooistra, overleden op 12 juli 18416 mnd (geboren 13/1/1841), overleden Karremanstraat A 186. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-186Karremanstraat 10Alberdina Heins Drost, overleden op 14 oktober 1851geboren 8/7/1851, dochter van Hein J. Drost. metselaar (Karremanstraat A 186) en Maria ter Mos, zuster van minderjarige Susanna, Martha, Johanna en Petrus Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64A-186 (Karremansstraat)Frans Leemkoelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64A-200 (Karremansstraat)wed. en erven Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 64Karremanstraat 10 (A-200)A.A.J. Warren (wed. J.F. Leemkoel)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 10F.Tichelaarpakhuisknecht
  terug