Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 22 1-106 1-149 A-163 A-170
Naastliggers vanKarremanstraat 22
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 24
ten westenZoutsloot 65
ten noordenKarremanstraat 20


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Karremanstraat 22 (zuidgevel), HarlingenKarremanstraat 22 (zuidgevel)Hermanaafbeelding van een wapen:
In goud een zwarte dubbelkoppige adelaar met op zijn vleugels twee elkaar toegewende kleine rode leeuwtjes en in de staart drie zilveren zespuntige sterren.
Het wapen is van de familie, een jonkersgeslacht uit de omgeving van Het Bildt, Barradeel, Menaldumadeel en Harlingen.
Beschreven in het Stam- en Wapenboek van de Frieschen Adel.
Rondom 1400 een Taecke Hermana, wiens zoon Wijbren hermana rond 1420 getrouwd was met ene Gerlant Ockinga; een dochter Jel van Hermana trouwde Age thoe Hoxwier van Mantgum.

Het wapen is in 1994 gerestaureerd.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090r van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Focke Tiallings, gehuwd met
naastligger ten zuidenAef Freercks


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArien Dircks


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Zoutsloot NZhoekhuis
 
koperJan Tonis, gehuwd met641-00-00 GG
koperAuckien Fockes
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westenhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts
naastligger ten noordende kopers Jan Tonis c.u.
verkoperAef Freerckx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Tjallings


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Zoutsloot NZhuis
 
koperJan Ides c.u.600-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenJoost Hansen [staat: Jansen]
naastligger ten noordenJan Teunis bakker
verkoperTiallingh Fockes c.u.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237v van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: Zoutsloot NZ]huis
 
koperSaecke Jansen, gehuwd met1050-00-00 GG
koperAnsck Sierckx
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoost Hanses
naastligger ten noordenJan Tuenis bakker
verkoperJan Iedes, gehuwd met
verkoperMary Wybe


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265v van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenverkoper Hiltie Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0080v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: Zoutsloot]huis
 
koperHendrick Hendrickx c.u.815-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Joost Hanses
naastligger ten noordenhet huis van Jan Tonis
verkoperSake Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrick c.u. kopen


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Zoutsloot NZhoekhuis
 
koperSicke Scheltes 880-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet genoemd]
naastligger ten westenJoost Hansen
naastligger ten noordenJan Tonis
verkoperHendrick Hendricx
verkoperburgervaandrig Willem Hendricx


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Hansen


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218v van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolck Scheltes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015r van 5 jun 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals bewoner Jetsch Scheltis


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ hoek Zoutsloothuis
 
koperJacob Rogiers Haspelman 535-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAntie van Keulen
naastligger ten noordenWillem bakker
verkoperJetse Joannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Rogiers Haspelman koopt een huis hoek Karremanstraat/Zoutsloot. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Antie van Keulen, ten N. bakker Willem [Arjens]. Gekocht van mr. scheepstimmerman Jetse Joannis.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: aan de Karremanspijp]hoekhuis
 
koper provisioneelHille Jansen 350-00-00 GG
huurderAeltie Pieters
huurderwijlen Jasper Jaspers
huurderHans Hansen zijdekaarder
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaes Lammerts Drost
naastligger ten noordenWillem Arjens mr. bakker
verkoper q.q.Ebe Jeltes, curatorontvangerSexbierum
verkoper q.q.Haye Jacobs, curatoren overwijdschipper
verkoperRogier Jacobs Haspelman


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229v van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMayke Ruirdts
naastligger ten zuidenHille Jansen


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]huis
 
koperCornelis Dirks c.u.210-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westende weduwe van Broer Poppes
naastligger ten noordenDirck Hugens koopman
verkoperHille Jansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks koopt. Ten W. wd. Broer Poppes, ten N. Dirck Huigens. Gekocht van Hille Jansen.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-106Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-106Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151r van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Dirx


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158v van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Dirks


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285r van 27 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Dirks


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]huis
 
koperPieter Reiners, gehuwd met1010-00-00 CG
koperJanke Hendriks
huurderEngeltie Piers
huurderwijlen Cornelis Dirks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenFeyke Broers
naastligger ten noordenJob Jansen mr. timmerman
verkoperDirk Cornelismr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 241r maar verkeerd genummerd in het origineel] Pieter Reiners x Janke Hendriks kopen. Ten W. Feyke Broers, ten N. Job Jansen. Gekocht van mr. sleefmaker Dirk Cornelis.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-106 Karremanstraat 22Pieter Riens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarPytter Reins
gebruikerwed. Cornelis Dirks
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0177r van 30 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Reins


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat [staat: op de hoek van de straat bij de Karremanspijp]huis met winkel in het voorhuis
 
koperHendrik Johannes Heermans, gehuwd metmr. bakker1150-00-00 CG
koperAntie Dirks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTieerd Klazen
naastligger ten noordenJan Pot
verkoperPieter Riens, gehuwd metwinkelier
verkoperJanke Hendrixwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Johannes Heermans, mr. bakker x Antie Dirks koopt een huis op de hoek v.d. straat bij de Karremanspijp. Koper mag in het achterhuis een bakoven plaatsen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Tjeerd Klazen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Jan [Hendriks] Pot. Gekocht van winkeliers Pieter Reiners x Janke Hendrix, voor 1150 cg en een zilveren lepel.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0136v van 23 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Johannes Heermans


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0198v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGeert Kloppenburg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0041v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenG. Kloppenburg


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0362r van 23 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp]huis en bakkerij
 
koper provisioneelN. N. 246-21-00 GG
huurderSikke Everts Wijnalda c.u.64-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Seerp IJsbrandy, curator overkoopman
verkoperminderjarige Anna Geerts Cloppenburg, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Geert Cloppenburgmr. kleermaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-138 Karremanstraat 22Sicco Wijnalda
1-138 Karremanstraat 22Otto Blom, 40 jaar, gehuwdinwoning, schipper


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 47 van 31 jan 1810
adressoortbedraggebruik
A-163Karremanstraat 22koopaktefl. 800huis A-163
 
verkoperSikke Wijnalda (c.u.)
koperSimon Ypes de Groot


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 48 van 31 jan 1810
adressoortbedraggebruik
A-163Karremanstraat 22renversaalfl. 800huis A-163
 
Simon Ypes de Groot (c.u.)
Sikke Wijnalda


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Zoutsloot hoek Karremanstraat wijk A-163huis en bakkerij
 
koperSymon Ypes de Groot, gehuwd met800-00-00 CG
koperSjouwkje Thijsses Kussendrager
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSikke Everts Wijnalda, gehuwd met
verkoperLeentje C. Beidschat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Y. de Groot x Sjouwkje Thijssen Kussendrager kopen huis en bakkerij op de Zoutsloot nz. en Karremanstraat,wijk A-163, bewoond en gebruikt door de verkopers. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. N.N., ten N. N.N. Gekocht van Sikke E. Wynalda x Leentje C. Beitschat, voor 800 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-149 Karremanstraat 22Symen Ypes1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Hiltje Simons de Grootgeb 1810 ... , ovl 30 dec 1813 HRL, ovl wijk A-163, dv Simon IJpes dG, en Sjouwkje Kussendrager; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Pieter Annes Bakkergebruiker van wijk A-163, bakker; eigenaar is Simon IJ. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Simon Ypes de Groot... Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1841, ovl 1844; eigenaar van wijk A-163, gebruiker is Pieter Annes Bakker, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-108, eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-163Karremanstraat 22Simon Y de Groot Pieter K Annes Bakker bakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 159Karremanstraat 22Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Baukje Riemers Pool... 1804, BS huw 1835, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk C-172; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Hendrik Arjens Poort... en Jantje Hendriks Korper; BS huw 1835, ovl 1851; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Sjoerd Wygers van der Weide... Cornelis vdW en Jetske Innes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1827, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Teekjen Minks Meppelaar... Dirkje Sijbrens Baanstra; BS huw 1823; oud 40 jaar, g, (vnm: Teetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Trijntje Wytzes Posthumus... Christiaans; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS geb 1811, huw 1822, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-163KarremanstraatTrijntie Posthumus63 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-163KarremanstraatHendrik H Poort29 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, koopman
A-163KarremanstraatBauwkje R Pool35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-163KarremanstraatArjan H Poort2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-163KarremanstraatRiemer H Poort6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-163KarremanstraatTeetske Meppelaar40 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Alegonda Eismageb 1794 HRL, ovl 17 feb 1859 HRL, ongehuwd, dv Klaas Wiebes E, en Elisabeth Walings; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-163


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Tjetje Hayes Tigchelaar... Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1830, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 159A-163 (Karremansstraat)Ate S. van Veenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2825A-170 (Karremansstraat)Ate Sjoerds van Veenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2825Karremanstraat 22 (A-170)Ate S. van Veenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 22 Ids Roukemakoopman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1919 - kentekenadresnaam
B-2180
Karmanstraat 22I. Roukema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 22Kl.Lusthofkantoorbediende
Karremanstraat 22D.Rollemabakker
Karremanstraat 22T.Rollemakantoorbediende gasfabriek


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.F.A. Weitenberg378Slager


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.F.A. Weitenberg378Slager


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 22J. (Jacob) Volbeda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 22rijksmonument 20441


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2825Karremanstraat 22
  terug