Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Kerkpad 3,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 3 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 3 (niet bekend) (niet bekend) G-290 G-206
Naastliggers vanKerkpad 3
ten zuidenKerkpad 5
ten westenhet Kerkpad
ten noordenKerkpad 1


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0107v van 29 aug 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 3In de Kerk graf met een blauwe steen
 
koperTiberius Templaer burger, gehuwd met CG 26:00:00
Magdalena Oliviers burgerse
naastligger ten zuiden op het graf de naam van Margaretha van Lindt
naastligger ten zuiden het graf van wijlen Ebbe Cornelis
naastligger ten westenhet graf van wijlen Jacob Lous
verkoperJan MellesTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templair ende Magdalena Olifiers, echteluyden burgers binnen Harlingen, begeren inwijsinge bode ende consent op de coop van sekere gravinge metten blauue steen, gelegen in de kercke alhier, ten voeten eynde van w. Jacob Lous gravinge ende ten suiden van Abbe Cornelis gravinge, wesende op den steen gehouwen Margareta van Lindt. Ende dat alsoe gecoft van Jan Melles woonachtig op der Schelling, voor d'somma van ses ende twintich car. culd. thien stvrs gereet gelt nae luyt de coopbrieve vandien.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0175v van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 3In de Almenumerkerkgraf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopers
 
koperIdzart van Hittinga cg 70:03:08
naastligger ten oosten Graf van Arien Cunst
naastligger ten westen Idzart van Hittinga
verkoperJan Melles, broersschoenmakerBolsward
verkoperFloris Melles, broersschoenmaker Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdzart van Hittingha koopt een graf en grafsteen in de Almenummer kerk, ten zuiden van het graf waarin verkopers' vader onlangs begraven is. Gekocht van Jan en Floris Melles, schoenmakers te Bolsward resp. Franeker, voor 70 cg 3 st. 8 pn.


1772 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (oostkant noorderdeur), HarlingenKerkpad 3 (oostkant noorderdeur)Afbeelding van het wapen van Zyne Doorluchtigste Hoogheid Willem den V.Deze steen is verdwenen, maar op de muur is nog te zien dat hij er ooit heeft gezeten.


1772 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (westkant noorderdeur), HarlingenKerkpad 3 (westkant noorderdeur)In den jaare MDCCLXXII, den XXV van Bloeimaand, werd in naam van Zyne Doorluchtigste Hoogheid, Willem den Vyfden, Prins van Orange en Nassau, Erfstadhouder, Erfgouverneur, Capitein en Admiraal Generaal der Verenigde Nederlanden enz. enz. aan deze Kerk de Eerste steen gelegd, door Hand Willem, Baron van Plettenberg, Raad in de Vroedschap, regeerens Burgemeester deezer Stede, en Raad ter Admiraliteit in Vriesland.De Romeinse datum staat voor 25 mei 1772. Deze steen is verdwenen, maar op de muur is nog te zien dat hij er ooit heeft gezeten.


1772 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (Hannemahuis), HarlingenKerkpad 3 (Hannemahuis)Deeze Truffel diende den Hoogwelgeb.
Heer Hans Willem Baron van
Plettenberg bij het leggen van den
eersten Steen der groote kerke
te Harlingen. door zijn Hoog
welgeb: verricht in naam van
Zijne Doorluchtigste Hoog
heid Willem den Vijfden
Prins van Orange en Nas
sau op den 23 van Bloei
maand 1772 gebezigd
werdt, is door de Ed:Acht
baare Magistraat
aan zijn Hoog
welgeb: ter ge
dagtenisse
dier pleg
tigheid ge
schonken
Verzilverde troffel met inscriptie op het blad


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-290Kerkpad 3Jan Berends Faber... 20 sep 1812 HRL. voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, wednr, stalknegt, huisbediende in 1812, ovl wijk G-290, zv Berend Jans, en Jeltje Willems; BS huw 1812, ovl 1813, huw ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-290Kerkpad 3Gereformeerde Gemeente kerk


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 146 van 18 jun 1822
adressoortbedraggebruik
G-290Kerkpad 3donatiefl. 70huis G-290 en G-291
 
Bregtje van Klinkens
Martinus Kerkhof


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1651Kerkpad 3Gereformeerde KerkHarlingenkerk (760 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1651aKerkpad 3de Stad HarlingenHarlingenkerkhof (5050 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1651G-290 (Groot Kerkhof)Hervormde GemeenteNieuwe kerk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1651G-206 (Kerkpad)Gereformeerde Kerkkerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1651Kerkpad 3 (G-206)Ned. Herv. Gemeente


1957 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (noordwest), HarlingenKerkpad 3 (noordwest)'A 7' (?)Peilmerk op het Normaal Amsterdams Peil van de Meetkundige Dienst te Delft.
Er is een toelichting aanwezig in de inventaris.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 3rijksmonument 20446
  terug