Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanKerkpad 3
ten zuidenKerkpad 5
ten westenhet Kerkpad
ten noordenKerkpad 1


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0107v van 29 aug 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 3In de Kerk26‑00‑00 cggraf met een blauwe steen
koperTiberius Templaer, gehuwd met
koperMagdalena Oliviers
naastligger ten zuidenop het graf de naam van Margaretha van Lindt
naastligger ten zuidenhet graf van wijlen Ebbe Cornelis
naastligger ten westenhet graf van wijlen Jacob Lous
verkoperJan Melles te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templair ende Magdalena Olifiers, echteluyden burgers binnen Harlingen, begeren inwijsinge bode ende consent op de coop van sekere gravinge metten blauue steen, gelegen in de kercke alhier, ten voeten eynde van w. Jacob Lous gravinge ende ten suiden van Abbe Cornelis gravinge, wesende op den steen gehouwen Margareta van Lindt. Ende dat alsoe gecoft van Jan Melles woonachtig op der Schelling, voor d'somma van ses ende twintich car. culd. thien stvrs gereet gelt nae luyt de coopbrieve vandien.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0175v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 3In de Almenumerkerk70‑03‑08 cggraf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopers
koperIdzart van Hittinga
naastligger ten oostenhet graf van Arien Cunst
naastligger ten westenIdzart van Hittinga
verkoperJan Melles, broer vanschoenmaker te Bolsward
verkoperFloris Mellesschoenmaker te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdzart van Hittingha koopt een graf en grafsteen in de Almenummer kerk, ten zuiden van het graf waarin verkopers' vader onlangs begraven is. Gekocht van Jan en Floris Melles, schoenmakers te Bolsward resp. Franeker, voor 70 cg 3 st. 8 pn.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0044r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 3Kerkpad NZ [staat: in de kerk op het noorderkoor]12‑00‑00 cghoofdsteen en graf
koperBeernt Sickes, gehuwd met
koperTaetske Wybes
afgewezen niaarnemer ratione proximitatisFrancina Franses, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione proximitatisGerbrant Hebbes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet graf van Frans Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Gereformeerde gemeente: noordermuur van de kerk
verkoperEduwart Flud, met toestemming van zijn moeder
verkoperJuliana van Horion


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0066v van 14 jul 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 3kerk Harlingen ten zuiden v d preekstoel00‑00‑00 cggraf met steen erop
koperEdzardt van Hittingha
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdzart van Hittinga burger binnen Harlingen begeert inwijsinge bode ende consent over d'coop van seecker graff ofte leger steed mette steen daerop leggende binnen Harlingen voors. inde kerck aldaer ten suiden nevens de predickstoel, hebbende d'begrafenisse vanden [rest ontbreekt]


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0068v van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 3aan de noordzijde van de kerk60‑00‑00 cgtwee graven of legerstedes met de blauwe steen daarop
koperburgervaandrig Lieuue Tierckx
naastligger ten oostenSybrant Dirckx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRyuerd Wilckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijn Dircks, weduwe van
verkoperwijlen Sipcke Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuue Tierckx, burgervaandrig koopt twee graven ofte leger steden met de blauue stien daerop leggende, aan de noordzijde van de kerk. Ten O. Sybrant Dirckx, ten W. Ryuerd Uulckes. Gekocht van Trijn Dirckx wv Sipcke Jansen voor 60 cg.


1772 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (Hannemahuis), HarlingenKerkpad 3 (Hannemahuis)Deeze Truffel diende den Hoogwelgeb.
Heer Hans Willem Baron van
Plettenberg bij het leggen van den
eersten Steen der groote kerke
te Harlingen. door zijn Hoog
welgeb: verricht in naam van
Zijne Doorluchtigste Hoog
heid Willem den Vijfden
Prins van Orange en Nas
sau op den 23 van Bloei
maand 1772 gebezigd
werdt, is door de Ed:Acht
baare Magistraat
aan zijn Hoog
welgeb: ter ge
dagtenisse
dier pleg
tigheid ge
schonken
Verzilverde troffel met inscriptie op het blad


1772 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (oostkant noorderdeur), HarlingenKerkpad 3 (oostkant noorderdeur)Afbeelding van het wapen van Zyne Doorluchtigste Hoogheid Willem den V.Deze steen is verdwenen, maar op de muur is nog te zien dat hij er ooit heeft gezeten.


1772 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (westkant noorderdeur), HarlingenKerkpad 3 (westkant noorderdeur)In den jaare MDCCLXXII, den XXV van Bloeimaand, werd in naam van Zyne Doorluchtigste Hoogheid, Willem den Vyfden, Prins van Orange en Nassau, Erfstadhouder, Erfgouverneur, Capitein en Admiraal Generaal der Verenigde Nederlanden enz. enz. aan deze Kerk de Eerste steen gelegd, door Hand Willem, Baron van Plettenberg, Raad in de Vroedschap, regeerens Burgemeester deezer Stede, en Raad ter Admiraliteit in Vriesland.De Romeinse datum staat voor 25 mei 1772. Deze steen is verdwenen, maar op de muur is nog te zien dat hij er ooit heeft gezeten.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1651Kerkpad 3Gereformeerde Kerk Harlingenkerk (760 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1651aKerkpad 3de Stad Harlingen Harlingenkerkhof (5050 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1651Groot Kerkhof G-290Doopsgezinde Gemeente Nieuwe kerk


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1651Kerkpad G-206 Gereformeerde Kerk kerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1651Kerkpad 3 (G-206)Ned. Herv. Gemeentekerk


1957 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 3 (noordwest), HarlingenKerkpad 3 (noordwest)'A 7' (?)Peilmerk op het Normaal Amsterdams Peil van de Meetkundige Dienst te Delft.
Er is een toelichting aanwezig in de inventaris.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 3rijksmonument 20446


2023
0.044305086135864


  terug