Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 13 3-079 3-094 G-241 G-277a
Naastliggers vanKerkpoortstraat 13
ten oostenKerkpoortstraat 15
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 11


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Lolle Tieerds


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]1/2 huis
 
koper provisioneelJacob Jaities 188-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordenhet huis van IJsbrandt Wynties
verkoper q.q.Haring Egberts, curator overgrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts, gehuwd met
verkoperFockjen Jolles


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]1/2 huis
 
koperJacob Jaities 188-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties
verkoperTjeerd Lolles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jayties koopt een 1/2 huis omtrent de Grote Kerk. Ten O. Hendrick Jansen, ten W. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. de straat, ten N. erven IJsbrand Wijnties. Gekocht van Tjaard Lolles, voor 188 gg.


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 344r van 4 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kerkpoortstraat 13
 
overledeneJacob Jayties, weduwnaar (1) van
Antie Riemers
overledeneJacob Jayties, gehuwd (2) met
aangeverGrietie Jacobs
Jeltie Jacobs, weduwe van
wijlen Rippert Jacobs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0344r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen, ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens en Folckert Lamberts Nijker[k] als commissarien, volgens appointement de dato den 2e deses, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jacob Jayties in leven burger binnen deser stede, van alle sodanige goederen als deselve Jacob Jaities hebben toebehoort ende metter doodt bij hem ontruymt en naegelaten, ten versoecke van de naeste bloedverwanten ende erfgenamen van Antie Riemers in leven huysvrouwe van voornoemde Jacob Jaities in dier qualiteit requiranten, ende Grietie Jacobs nagelatene weduwe van de overledene bovengedacht, mitsgaders Jeltie Jaities nagelaten weduwe van wijlen Rippert Jacobs, te samen testamentaire erfgenamen van de overledene vaeck gedacht in dier qualiteit requireerden, zijnde des aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Jaccobs gemelt, die oock den eede daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Nijkerck, waerop dan tot de bescrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 4e februaris 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat [staat: bij de grote kerk]huis met een hofke erachter
 
koperYtie Pieters Ackersloot, gehuwd met156-00-00 GG
koperGoitien Clases Braam koopman
naastligger ten oostenHendrik Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordenYtie Pieters Ackersloot c.m.
verkoperDirk Dirxenturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdtie Pieters Ackersloot x Gooitien Clasen Braam koopt een huis met tuintje, galerij en loods erachter, en vrij in- en uitgang ten O., omtrent de Grote Kerk. Ten O. Hendrik Jansen, ten W. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. de straat, ten N. de koper. Gekocht van Dirk Dirxen, turfdrager, voor 150 gg., en 1 ducaat voor verkoper's kind.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-079Kerkpoortstraat 13
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-079Kerkpoortstraat 13
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 13kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk]


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 13kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-079 Kerkpoortstraat 13Ale Wybes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 13huis
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBlindemanssteeg


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]huis
 
koperJan Bartels hovenier664-00-00 CG
huurderJan Beernds c.u.
naastligger ten oostenHarmen Hendriks
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Claasen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
verkoper van 1/5Baudina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/5Catharina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Dirk Fonteinkoopman
verkoper van 1/5Willem StinstraAmsterdam
verkoper van 1/5ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te FranekerFraneker
verkoper q.q.ds. Joannes Stinstra, curator overleraar van de Doopsgezinden te Harlingen
verkoper van 1/5de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen dr. G. Stinstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels, hovenier, koopt (a) een huis omtrent de Nieuwe Kerk. Ten O. Harmen Hendriks, ten W. Fedde Claasen, ten Z. de straat, ten N. perceel b), een grote hof met een camer en gallerij, verhuurd aan de koper. Ten O. Jan Altena, ten W. dr. Simon Stijl, ten Z. perceel a), ten N. dr. G. Andrea. Gekocht van Baudina Stinstra x Jelle Wildschut, Catharina Stinstra x Dirk Fontein, Willem Stinstra te A`dam, D.G. ds. Pieter Stinstra te Franeker en D.G. ds. Johannes Stinstra te Harlingen, de mannen tevens als curatoren over de kinderen, ieder voor 1/5, als erfgenamen van Anna Mouter wv dr. Goytien Stinstra, voor 664 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]tuin, kamer en galerij
 
koperJan Bartels hovenier664-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Altena
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten westendr. S. Stijl
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
verkoper van 1/5Baudina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/5Catharina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Dirk Fonteinkoopman
verkoper van 1/5Willem StinstraAmsterdam
verkoper van 1/5ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te FranekerFraneker
verkoper q.q.ds. Joannes Stinstra, curator overleraar van de Doopsgezinden te Harlingen
verkoper van 1/5de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen dr. G. Stinstra


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0380r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]huis met tuin met kamer en gallerij
 
koper provisioneelN. N. 400-00-00 GG
huurder huisGotschalp Philippus 28-00-00 CG
huurder tuin, kamer en galerijde heer Conradi secretaris36-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jan Altena
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westendr. Stijl e.a.
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
verkoper q.q.oud burgemeester Menno Vink, curator
verkoper q.q.Philip Ohlgaard, curatoren overmr. hovenier
verkoperde kinderen van wijlen Jan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
verkoperwijlen Akke Doekes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-094 Kerkpoortstraat 13wed Roelof Roelofs
3-094 1/2Kerkpoortstraat 13Hendrik Atzes


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-094 Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofs1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Geeltje Dirks van Arumgeb 1806 HRL, ovl 27 jul 1814 HRL; wijk F of wijk G-241, dv Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofsovl voor 1815; wed. R.R. eigenaar en gebruiker van wijk G-241, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-241Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofs wedRoelof Roelofs wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 905Kerkpoortstraat 13Dirk Hendriks van der MolenHarlingenarbeiderhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Goris Faber... Sijtses; BS huw 1820, huw 1829, ovl 1841, ovl 1857; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Harmen Berends Smith... 1829, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-133; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Klaaske Wax... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-241Achter de Grote KerkHarmen Berends Smidt48 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
G-241Achter de Grote KerkAntie Goris Faber44 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-241Achter de Grote KerkHarmen Smith17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkGoris van der Woude14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkBerend Smith8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkCatharina van der Woude18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkAntie Smith12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkKlaske Nolkers Waks65 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Gooris Faber, overleden op 23 mei 184146 jr, overleden Kerkstraat G 241, wed. Douwe Scheltes van der Woude, vrouw van Harmen Berends Smith, korendrager, moeder van minderjarige Berend Harmens Smith en van minderjarige Cato en Goores Douwes van der Woude (uit 1e huwelijk). (in tafel met patroniem 'Reinders') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Hilbrand van Loon, overleden op 14 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 12 dg (geboren 2/8/1844), overleden bij Grote Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Jantje Baukes Potting, overleden op 28 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 21/12/1846), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Sjoerdtje Martinus Balk, overleden op 1 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 28/12/1847), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905G-242 (Achter de groote kerk)Sint Gerrits Pollemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905G-278 (Kerkpoortstraat)Sint G. Pollemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4946Kerkpoortstraat 13 (G-277)Hein H. de Bruinwoonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstraat 13Herm. Smit101vethandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13 Franciscus A. Frölichsmid a/d/ gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13A.Tigchelaargemeente-werkman (gep.)


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 13R. (Romkje) Rozema wv v.d. Bos
  terug