Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 133-0813-0813-100G-241G-277a


Naastliggers vanKerkpoortstraat 13
ten oostenKerkpoortstraat 15
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 11


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0201r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Trijn Rinnerts
naastligger ten noordende hof van Trijn Rinnerts


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0201r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Trijn Rinnerts
naastligger ten noordende hof van Trijn Rinnerts


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lolle Tieerds


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]188‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelJacob Jaities
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten noordenhet huis van IJsbrandt Wynties
verkoper q.q.Haring Egberts, curator overgrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts, gehuwd met
verkoperFockjen Jolles


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]188‑00‑00 gg1/2 huis
koperJacob Jaities
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties
verkoperTjeerd Lolles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jayties koopt een 1/2 huis omtrent de Grote Kerk. Ten O. Hendrick Jansen, ten W. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. de straat, ten N. erven IJsbrand Wijnties. Gekocht van Tjaard Lolles, voor 188 gg.


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 344r van 4 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kerkpoortstraat 13
inventarisantJacob Jayties, weduwnaar (1) van
Antie Riemers
inventarisantJacob Jayties, gehuwd (2) met
aangeverGrietie Jacobs
Jeltie Jacobs, weduwe van
wijlen Rippert Jacobs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0344r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen, ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens en Folckert Lamberts Nijker[k] als commissarien, volgens appointement de dato den 2e deses, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jacob Jayties in leven burger binnen deser stede, van alle sodanige goederen als deselve Jacob Jaities hebben toebehoort ende metter doodt bij hem ontruymt en naegelaten, ten versoecke van de naeste bloedverwanten ende erfgenamen van Antie Riemers in leven huysvrouwe van voornoemde Jacob Jaities in dier qualiteit requiranten, ende Grietie Jacobs nagelatene weduwe van de overledene bovengedacht, mitsgaders Jeltie Jaities nagelaten weduwe van wijlen Rippert Jacobs, te samen testamentaire erfgenamen van de overledene vaeck gedacht in dier qualiteit requireerden, zijnde des aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Jaccobs gemelt, die oock den eede daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Nijkerck, waerop dan tot de bescrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 4e februaris 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0182v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]200‑00‑00 gghuis
koperburgersergeant Dirck Dircxen Mock
verpachter grondN. N. 1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen IJsbrant Wyntjes
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/2Grietie Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Jayties
verkopers van 1/2de erfgenamen van wijlen Jeltie Jayties


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat [staat: bij de grote kerk]156‑00‑00 gghuis met een hofke erachter
koperYtie Pieters Ackersloot, gehuwd met
koperGoitien Clases Braam koopman
naastligger ten oostenHendrik Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten noordenYtie Pieters Ackersloot c.m.
verkoperDirk Dirxenturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdtie Pieters Ackersloot x Gooitien Clasen Braam koopt een huis met tuintje, galerij en loods erachter, en vrij in- en uitgang ten O., omtrent de Grote Kerk. Ten O. Hendrik Jansen, ten W. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. de straat, ten N. de koper. Gekocht van Dirk Dirxen, turfdrager, voor 150 gg., en 1 ducaat voor verkoper's kind.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0219v van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYetie Pieters Ackersloot c.m.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-081 , folio 49Kerkpoortstraat 13huis en hof
eigenaarGoitien Braam
gebruikerGoitien Braam
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-081 , folio 31rKerkpoortstraat 13huis en hoff
eigenaarSimen Stinstra
gebruikerSimen Stinstra
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑4‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-081 , folio Kerkpoortstraat 13hof
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerSymon Stinstra
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-081 , folio 31vKerkpoortstraat 13hoff
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerSymon Stinstra
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-081 , folio 31vKerkpoortstraat 13hof
eigenaarSimon Stinstra
gebruikerSimon Stinstra
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBlindemanssteeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-081 , folio 31vKerkpoortstraat 13hof
eigenaarSimon Stinstra
gebruikerSimon Stinstra
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-081 , folio 31vKerkpoortstraat 13hof
eigenaardr. Stinstra
gebruikerdr. Stinstra
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-100 , folio 60rKerkpoortstraat 13tuin
eigenaarwed. dr. Stinstra
gebruikerJan Bartels
huurwaarde35‑00‑00 cg
opmerking[samen geteld met 3-099]
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
af: lasten01‑15‑00 cg
huurwaarde totaal58‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑11‑08 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]664‑00‑00 cghuis
koperJan Bartels hovenier
huurderJan Beernds c.u.
naastligger ten oostenHarmen Hendriks
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Claasen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
verkoper van 1/5Baudina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/5Catharina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Dirk Fonteinkoopman
verkoper van 1/5Willem Stinstra te Amsterdam
verkoper van 1/5ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Franeker te Franeker
verkoper q.q.ds. Joannes Stinstra, curator overleraar van de Doopsgezinden te Harlingen
verkoper van 1/5de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen dr. G. Stinstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels, hovenier, koopt (a) een huis omtrent de Nieuwe Kerk. Ten O. Harmen Hendriks, ten W. Fedde Claasen, ten Z. de straat, ten N. perceel b), een grote hof met een camer en gallerij, verhuurd aan de koper. Ten O. Jan Altena, ten W. dr. Simon Stijl, ten Z. perceel a), ten N. dr. G. Andrea. Gekocht van Baudina Stinstra x Jelle Wildschut, Catharina Stinstra x Dirk Fontein, Willem Stinstra te A`dam, D.G. ds. Pieter Stinstra te Franeker en D.G. ds. Johannes Stinstra te Harlingen, de mannen tevens als curatoren over de kinderen, ieder voor 1/5, als erfgenamen van Anna Mouter wv dr. Goytien Stinstra, voor 664 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 13achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]664‑00‑00 cgtuin, kamer en galerij
koperJan Bartels hovenier
naastligger ten oostenJan Altena
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten westendr. S. Stijl
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
verkoper van 1/5Baudina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/5Catharina Stinstra, gehuwd met
verkoper van 1/5Dirk Fonteinkoopman
verkoper van 1/5Willem Stinstra te Amsterdam
verkoper van 1/5ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Franeker te Franeker
verkoper q.q.ds. Joannes Stinstra, curator overleraar van de Doopsgezinden te Harlingen
verkoper van 1/5de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen dr. G. Stinstra


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-100 , folio 60rKerkpoortstraat 13tuin met huis
eigenaarJan Bartels
gebruikerA.J. Conradi
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑15‑00 cg
huurwaarde totaal34‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑04‑08 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0380r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 13Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]400‑00‑00 gghuis met tuin met kamer en gallerij
koper provisioneelN. N.
huurder huisGotschalp Philippus 28‑00‑00 cg
huurder tuin, kamer en galerijde heer Conradi secretaris36‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Jan Altena
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westendr. Stijl e.a.
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
verkoper q.q.oud burgemeester Menno Vink, curator
verkoper q.q.Philip Ohlgaard, curatoren overmr. hovenier
verkoperde kinderen van wijlen Jan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
verkoperwijlen Akke Doekes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-100 , folio 60rKerkpoortstraat 13tuin en zomerhuis
eigenaarBonn. Ohlgard
gebruikerA.J. Conradi
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑15‑00 cg
huurwaarde totaal34‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑04‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-094, pag. 42Kerkpoortstraat 13wed. Roelof Roelofs


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Roelof Roelofs


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Roelof Roelofs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-100 , pag. 59Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofs 0‑00‑00 cgtuin


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Geeltje Dirks van Arumgeb 1806 HRL, ovl 27 jul 1814 HRL; wijk F of wijk G-241, dv Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofsovl voor 1815; wed. R.R. eigenaar en gebruiker van wijk G-241, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-241Kerkpoortstraat 13wed Roelof Roelofs wed Roelof Roelofs gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 905Kerkpoortstraat 13Dirk van der Molen arbeiderHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Goris Faber... Sijtses; BS huw 1820, huw 1829, ovl 1841, ovl 1857; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Harmen Berends Smith... 1829, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-133; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Klaaske Wax... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-241Achter de Grote KerkHarmen Berends Smidt48 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-241Achter de Grote KerkAntie Goris Faber44 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-241Achter de Grote KerkHarmen Smith17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkGoris Woude14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkBerend Smith8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkCatharina Woude18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkAntie Smith12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkKlaske Nolkers Waks65 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 315 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Gooris Faber, overleden op 23 mei 184146 jr, overleden Kerkstraat G 241, wed. Douwe Scheltes van der Woude, vrouw van Harmen Berends Smith, korendrager, moeder van minderjarige Berend Harmens Smith en van minderjarige Cato en Goores Douwes van der Woude (uit 1e huwelijk). (in tafel met patroniem 'Reinders') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Hilbrand van Loon, overleden op 14 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 12 dg (geboren 2/8/1844), overleden bij Grote Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Jantje Baukes Potting, overleden op 28 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 21/12/1846), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Sjoerdtje Martinus Balk, overleden op 1 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 28/12/1847), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905Achter de groote kerk G-242Foppe Plantenga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905Kerkpoortstraat G-278 Sint G. Pollema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4946Kerkpoortstraat 13 (G-277a)Hein H. de Bruinwoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstraat 13Herm. Smit101vethandel


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13A. Tigchelaargemeente-werkman (gep.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13R. (Romkje) Rozema wv v.d. Bos


2023
0.14931082725525


  terug