Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 224-075 4-072 H-002H-002


Naastliggers vanKerkpoortstraat 22
ten oostenKerkpoortstraat 24
ten westenKerkpoortstraat 20
ten noordende Kerkpoortstraat


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0004r van 22 feb 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Kerkstraat, naast de kerk0‑00‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNanningh Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Jan in de Hamde Ham
verkoperMaycke Luytgens, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Hendricks, ten profijte van de nagelaten weeskinderenschipper


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0134v van 7 jul 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22[staat: bij de Kerkpoort op de hoek van de Hooffstraat]251‑00‑00 GGschuur met een ledige dongplaats ten oosten
koper door niaaroud burgerhopman Tiberius Templar
geniaarde koperJan Anskes c.s.
huurderJeltie van Felten
huurderwijlen Nanne Willems
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Tiberius Templar
naastligger ten westenJacob Popta
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar, oud hopman, verzoekt niaar wegens naastliggerschap op de koop van een schuur met een dongplaats ten oosten daarvan, in gebruik bij Jeltie van Felten wv Nanne Willems, op de hoek van de hooftstraet omtrent de kerckpoort, zoals Jan Anskes c.s. het van de wees- en armvoogden gekocht hebben. Ten Z. [de proclamant] Tiberius Templar, ten W. Jacob Popta. Gekocht [van Jan Anskes] voor 251 GG.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0060v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Kerkpoortstraat ZZ [staat: bij de Kerkpoort]405‑00‑00 GGhuis
koperWillem Dirxen, gehuwd met
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhuis en hof van Reiner Templar
naastligger ten westenhuis en hof van Reiner Templar
naastligger ten noordenhuis en hof van Reiner Templar
verkoperJan Egberts c.u.molenaar


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160v van 19 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Kerkpoortstraat ZZ [staat: bij de Kerkpoort]430‑00‑00 GGhuis en stal
koperTieerd Wygers c.u. Saretten
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenReiner Templer
naastligger ten westenReiner/Rignerus Templer
naastligger ten noordenReiner Templer
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Dircksbrouwer


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort strekkende]


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0120r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Kerkpoortstraat WZ [staat: tussen de Kerkpoort en de Hofstraat]55‑00‑00 GGhuis met pakhuis ernaast, in gebruik als weverij
koperSymen Andries te Koningsburen Suratten
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende ingang van de hof van de burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westende hof van de burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten noordenThuenis Lourens
verkoper van 1/2Tjeerd Tjeerdsenmr. bakker
verkoper van 1/2Eelkjen Tjeerds, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/2Hermennus Fedderschermmeester te Franeker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0401r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]100‑00‑00 GGhuis
koperPoppe Poppes, gehuwd met te Sexbierum
koperAeltie Symens te Sexbierum
huurderJacob Joosten c.u.20‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTrijntie Jans
naastligger ten westenHendrik Harmens bontreder
naastligger ten noordenTheunes Louws
verkoperhuisman Symen Andries te Wijnaldum


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Kerkpoortstraat Z [staat: tussen Kerkpoort en Hofstraat]47‑10‑00 CGhuis genaemt Suratten, met een pakhuis er naast
koperJohannes Struik winkelier te Leeuwarden Suratten
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende ingang van de hof van de weduwe van Hendrik Harmens
naastligger ten westende hof van de weduwe van Hendrik Harmens
naastligger ten noordenhet huis van Theunis Louwrens
verkoperhuisman Symon Andries onder Wijnaldum


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0115r van 16 mrt 1710 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]465‑00‑00 CGhof met twee prieelen en mandelige put
koperArjen Robijns c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Piebe Wytses
naastligger ten westenoud burgemeester Haselaar
naastligger ten noordenHoffstraat (dwarshuisinge aan de)
verkoperJanke Hendriks, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperJacob Jansenmr. koperslager te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Robijns koopt een hof met 2 prieelen etc., nz. Rozengracht omtrent de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de oud-burgemeester Haselaar, ten Z. erven Piebe Wytses, ten N. een dwarshuis aan de Hofstraat. Gekocht van Janke Hendriks x Jacob Jansen Klinkhamer, mr. koperslager te Leeuwarden, voor 465 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-075Kerkpoortstraat 22
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerTiaard Tiaardsen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-075Kerkpoortstraat 22
eigenaarEibert Tieerds
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067v van 4 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Hofstraat ZZ bij de Kerkpoort, op de hoek van de239‑00‑00 GGhuis en koemelkerij
koperUlbe Hendrix, gehuwd met
koperNeeltie Claeses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjeerd Wygers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/4Louw Teunis
verkoper van 1/4Cornelis Teunis e.a.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0129r van 25 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22bij de Kerkpoort105‑00‑00 CGhuis
koper door niaarArjen Robijns
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperHessel Piekes c.u.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende tuin van Arjan Robijns koopman
naastligger ten westenArjan Robijns koopman
naastligger ten noordende ingang van de tuin
verkoperLijsbeth Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Robijns koopt, na niaar ratione vicinitatis, een woning omtrent de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. en Z. de hof van de koper, ten N. de ingang v.d. hof met prieel. Gekocht van Lijsbeth Jans en de diaconen v.d. Ger. kerk, voor 105 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-075Kerkpoortstraat 22
eigenaarEilert Tjeerds
gebruikerEilert Tjeerds
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0271v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Hofstraat ZZ op de hoek203‑00‑00 GGhuis en schuur
koperhuisman Schelte Cornelis Beitsgat te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderFedde Minnes 35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort]
naastligger ten zuidende stad Harlingen: huis
naastligger ten westenTaede bontwever
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/3erfgename Maertje Leenerds, gehuwd met te Jorwerd
verkoper van 1/3Pieter Lieuwesschipper
verkoper van 1/3erfgenaam Claes Leenerds te Hallum
verkoper van 1/3erfgename Lijsbeth Leenerds, gehuwd met te Bolsward
verkoper van 1/3Bauke Wopkesstuurman
erflaterwijlen Neeltje Claeses, gehuwd met
erflaterwijlen Ulbe Hendrix


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-075Kerkpoortstraat 22stal
eigenaarerven Arjen Robijns
gebruikererven Arjen Robijns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-075Kerkpoortstraat 22stal
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0163r van 17 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 22Hofstraat hoek460‑00‑00 GGhuis en stal
koperJacob Ennes koemelker te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende stad Harlingen: huis
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Jansen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJan Rientskoemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ennes, koemelker onder Almenum


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0077v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-072, pag. 81Kerkpoortstraat 22Rimke Komst0‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 95 van 2 jan 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-002Kerkpoortstraat 22koopaktefl. 1200huis en herberg H-001 en H-002
 
verkoperRimke Komst
verkoperJanke Hilbrands
koperAge J. Agema
koperSjieuwke Feykes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Sjouke Klases Rootje... 1826, ovl 1827, ovl 1860; eigenaar en gebruiker van wijk G-300, koemelker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-002, stalling, 1814. (GAH204); S.K.R., aschman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-002Kerkpoortstraat 22J K Rootje J K Rootje stalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1829Kerkpoortstraat 22Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenpakhuis of bergplaats (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Hendrik Laanstra... in 1851, zv Tjepke Gabes L, en Elisabeth/Liesbert Daniels BS huw 1820, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Andries Bloemer... Kerk HRL 1807, BS huw 1837, ovl 1849, huw 1861, ovl 1890, bevrHRL 1851, wijk B-151, G- 108, 109, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Cecilia/Sytske van der Haring... Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Hinke Posthuma... huw 1823, huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Jan Pieters Wever... Jans W, en Trijntje Jans; BS huw 1820, ovl 1822, huw 1840, ovl 1859, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Jan de Graaf... dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Johannes Joosten Houtsma... Stijntje Jans, geb 1799, zv Joseph H, en Geeske Koning; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-002, bev r HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Pieter de Boergeb 14 sep 1804 Leeuwarden, ovl 4 mei 1884 HRL, Rooms Katholiek, panbakker, ongehuwd, zv Sjierk de B., en Pietje Hendriks dekker; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-153, wijk H-002


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Regnerus de Leeuw... Katholiek, zv Jan dL, en IJke Gerbrandus Bolta; BS ovl 1862, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk H-002; nr. 1072, geb 16 feb 1804, Roomsch, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 24 apr 1857, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1829Rapenburg H-002Algemeene Armvoogdijschuur


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1829Rapenburg H-002Algemeene Armvoogdijpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4618Kerkpoortstraat 22 (H-002)Armvoogdijpakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 22P.L. (Piet) Karsten
  terug