Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 23(niet bekend)(niet bekend)G-243G-ong
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 23(niet bekend)(niet bekend)G-244G-ong


Naastliggers vanKerkpoortstraat 23
ten oostenKerkpoortstraat 25
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 21


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257r van 11 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende niaarnemer Riemer Jurjens
naastligger ten westende niaarnemer Frans van Kyll


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0219v van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 23achterachter het huis genaamd de Olde Hillebrandt20‑00‑00 CGperceel of plaats
koperYetie Pieters Ackersloot, gehuwd met
koperGoitjen Claessen Braam koopman
naastliggerhuis genaamd de Olde Hillebrandt de Oude Hillebrand
naastliggersteeg
naastligger ten oostende hof van Hendrik Jansen glaskoper
naastligger ten zuidenHendrik Jansen glaskoper
naastligger ten westenYetie Pieters Ackersloot c.m.
naastligger ten noordenYetie Pieters Ackersloot c.m.
naastligger ten noordenoud burgemeester Tjeerd Bouwes
verkoperHendrik Jansenglaskoper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Bos distillateur


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0118r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]470‑14‑00 GGhuis en weefwinkel genaamd de olde Hillebrandt
kopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd metde Oude Hillebrand
koperAttie Oepkes
huurderJan Gerrits c.u.mr. bontwever
naastligger ten oostenAge Clasen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenSymon Stinstra koopman
naastligger ten noordenburgemeester Jan Nollides
verkoperWillem Jansen Bissiunvarensgezel


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0191v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]600‑00‑00 CGhuis en weefwinkel de Olde Hilbrand genaamt
koperGerrit Harmens, gehuwd metmr. bontweverde Oude Hillebrand
koperRixtie Pyters
huurderRein c.s.mr. bontwever
naastligger ten oostenburgemeester Symon Hiddema
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westende weduwe van Symon Stinstra koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen burgemeester Nollides
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd met
verkoperAaltie Oepkes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0036v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]600‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperCatharina Gerrits, gehuwd metde Oude Hillebrand
koperHarmen Hendriks bontwever
naastligger ten oostenAlef van der Meulen apotheker
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRixtje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Jansbontwever


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0292v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 23Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]160‑00‑00 GGhuis of herberg, en weefwinkel genaamd de Oude Hilbrand
koper van 1/2Hendrik Adses scheepstimmermande Oude Hillebrand
koper van 1/2Grietje Jacobs, weduwe van
koper van 1/2wijlen Jan Harmens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. van der Meulen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Hannema, curator overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Catharina Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hein Volbrink


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-094 , pag. 42Kerkpoortstraat 23wed. Roelof Roelofs
3-094 /2, pag. 42Kerkpoortstraat 23Hendrik Atzes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Atses


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Atses


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Hendrik Atsesovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk G-244; medegebruiker is Sietse Rommerts Jager, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
G-244Kerkpoortstraat 23Hendrik Atzes wedHendrik Atzes wed
G-244Kerkpoortstraat 23Hendrik Atzes wedSietze Rommerts Jager kastelein


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 99 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof Roelofs Posthuma, overleden op 25 januari 1822hovenier (Achter Nieuwe Kerk G 243), man van Trijntje Simons (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Simon, Roelof en Froukje Roelofs Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 903Kerkpoortstraat 23Jacob Jans NoodkampturfdragerHarlingenhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 904Kerkpoortstraat 23Jacob Jans NoodkampturfdragerHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Trijntje Simons Zwart... 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 65 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, hovenierse, wijk G-243; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Antje Bernardus Ulpersgeb 30 aug 1797 Menaldum, Rooms Katholiek, arbeidster, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk G-153, wijk H-001; oud 41 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839 wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Aukje van der Sluis... wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Bauke B Rinsmaoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Harmen Hendriks Dijkstrageb 1796 Wijnaldum, ovl 4 feb 1848 HRL, 1e huwt met Janke Ottes, 2e huwt met Antje Bernardus, zv Hendrik Harmens D, en Janke Gerrits; BS ovl 1848; oud 43 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Jacob Jans Noordkamp... Faber; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-244; VT1839; J. Noodkamp eigenaar van perceel nr. 796 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-244Kerkpoortstraat 23J J Noortkamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-243Achter de Grote KerkTrijntie Symons Zwart65 jhovenierscheHindelopenv, protestant, weduwe
G-244Agter de Grote KerkHarmen Dijkstra43 jgeenWijnaldumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkAntie Ulpers41 jMenaldumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkHendrik Dijkstra9 jAlmenumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkBernardus Dijkstra6 jMenaldumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkBauke B Rinsma29 jgeenHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkLeentie de Groot26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkLubbert Rinsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkAge Rinsma3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkYmkjen Rinsma1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkJacob Noordkamp45 jaardewerkerHarlingengezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkAukje van der Sluis52 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkJantie Noordbeek16 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Jeltje Klazes Visser, overleden op 16 december 1844(Certificaat van onvermogen), 49 jr, geboren Oosterbierum 21/1/1794, overleden Achter de Kerk G 244, weduwe, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 631 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 23Trijntje Zwart, overleden op 9 januari 184772 jr, geboren Hindeloopen 15/10/1774, overleden G 243, weduwe, moeder van Roelof Posthumus, hovenier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Trijntje Sybrens Plekker, overleden op 16 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 22 jr, geboren Midlum 14/8/1824, overleden Achter de Kerk G 244, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Catharina Knoop, overleden op 24 april 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 4/2/1839), overleden bij Grote Kerk G 244. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 596 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Jacob Noordkamp, overleden op 4 juni 184754 jr (geboren 2/5/1793), overleden Achter de Kerk G 244, gehuwd, vader van Jantje Jacobs Noordkamp (vrouw van Rommert Sytses de Jager, varensgezel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Pieter Martens Hoekstra, overleden op 12 januari 184843 jr, geboren Kollum, overleden Harlingen (achter de Kerk. G 244), werkman, burgerlijke staat onbekend. (gerenvooieerd)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Foekje Hendriks van der Werf... en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Meinte Tjeerds Kooistra... jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof Roelofs Postma... Trijntje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243, wijk I-021; eigenaar van wijk G-235, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-243, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Frederik Graphorn... zv Friedrich G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Geertje van der Stel... en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Hendricus Nicolaas Vulsma... Gorinchem, zv Nicolaas Hendriks V, en Sietske Hendriks; BS huw 1836, huw 1842, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Johanna van der Zee... dec 1858 Gorinchem, dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 903Achter de groote kerk G-244erv. Jacob J. Noordkampwoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Wiebe Strikwerdageb 1799 Achlum, ovl 12 nov 1866 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-244, zv Fedde S, en ... ; BS ovl 1866


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Schelte Blok... T. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 903Kerkpoortstraat G-280Sijtse Sijtsemawoonhuis
Sectie A nr. 904Kerkpoortstraat G-280Sijtse Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 904Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 903Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumanswoonhuis
  terug