Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 293-085 3-104 G-247G-282


Naastliggers vanKerkpoortstraat 29
ten oostende Kerkpoortstraat
ten zuidenKerkpoortstraat 31
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 27


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0022v van 20 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat [staat: ten oosten van het kerkhof]38‑00‑00 GGkamer en plaatsje
koperFoppe Douwes, gehuwd met
koperJantyen Harmens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens 3‑10‑00 CG
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aesge Harmens
naastligger ten zuidenHil Sipkes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriet Martens, weduwe van
verkoperwijlen Ane Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Douwes zn. ende Jantyen Harmens dochter, echtelieden ende burgers. Zekere camer staende ten oosten vant kerckhoff met een plaetsken daer toe behoorende. Ten O. Aesge Harmens erven. Voor 38 gg.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0207r van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: oost van het kerkhof]51‑00‑00 GGkamer en plaats
koperSydts Auckes, gehuwd met
koperAnsck Aryens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens 3‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aesge Harmens
naastligger ten zuiden*steeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenHil Sipckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Douwes, gehuwd met
verkoperJantien Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSydts Auckes zoon ende Anske Aryens dochter echte luyden binnen Harlingen versoecken nae behoorlicke proclamatien inwijsinge boode ende consent op zeekere camer ende plaetse cum annexis staende ende gelegen ten oosten vande kerckhoff, hebbende Aesge Harmens erffgenaemen ten oosten ende Hil Syoerds ten suyden ten naesten. Belast aende voors. erffgenaemen met 2 1/2 gouden guldens jaerlicxe grontpacht. Met het vrij mede gebruik vanden stege tusschen Hilles ende deese camer gelegen. Gekocht van Foppe Douwes zoon ende Jantien Harmens dochter oock echteluyden alhier voor de somma van een ende vijftich goudgl. nae vermoegen het coopbrieff daeraff sijnde.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0116v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29kerkhof OZ en ten zuiden van de Silverberg156‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Coenraerdts bakker
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSybrant Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten noordenSybrant Hessels
naastligger ten noorden*de Zilverberg de Zilverberg
verkoperde crediteuren van wijlen Pytter Pytters, gehuwd met
verkoperwijlen Meinnou Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Coenraedts, bakker, koopt een huis ten O. van het kerkhof, naast, ten Z. van het huis 'de Zilverberg'. Ten O. en N. Sybrant Hessels. Gekocht van Jan Ruurds Sanstra en Willem Symens, burgemrs., namens de crediteuren van wl. Pytter Pytters x Meinou Oedses, voor 156 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0011v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLieuue Lieuues


1658 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 29 (in particulier bezit), HarlingenKerkpoortstraat 29 (in particulier bezit)Wijngaarden, Riemer Jurjens'1658'
afbeelding van een liggende gele leeuw
'R.I.W'
Afkomstig van de tuinmuur in de Kerkpoortstraat welke rond 1984 vanwege de vernieuwing van het Almenumerplan is afgebroken.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLieuwe Lieuwes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Zilverberg


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29[niet vermeld]50‑17‑00 GG1/2 grondpacht van 3-00-00 GG
koper provisioneelde heer burgemeester Lanting
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis ten zuiden van het huis genaamd de Silverbergh, van N. N.4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd de ZiIverberg de Zilverberg
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196v van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrick Coenraedts


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212v van 14 nov 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0249v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Pilgrum Aleffs


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: ten oosten van de grote kerk]275‑10‑00 CGgrondpacht van 3-10-00 CG
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Lyckles3‑10‑00 CG
naastligger ten noordenhuis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs de Zilverberg
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (d) uit het huis van Stijn Harmens in de Morjaenstraet, tegenwoordig van Yede Yedes, 2 CG 16 st. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005v van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrdt Tjeerdts oud karreman


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0315r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Carel van Deinse


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]30‑00‑00 GGhuis
koperCarel van Deynse trekwerker
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
bewonerTeye Ruirds
bewonerTjeerd Ruirds
naastligger ten oostenBraam koopman
naastligger ten zuidenBraam koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat en kerk]
naastligger ten noordenhet huis de Zilverberg de Zilverberg
verkoper q.q.Lambert de Gavere, gelastigdeoud dijkgraaff van Wonseradeel te Bolsward
verkoper q.q.Johannes Binsonides, gelastigden vanontvanger en dorpregter te Maccum
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metontvanger tot Pingjum
verkoperHiltje Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarel van Deynse, trekwerker, koopt een huis achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. de koopman Braam, ten W. de straat en de kerk, ten N. 'de Zilverberg'. Met voorwaarden. Gekocht van Lammert de Gavere, oud-dijkgraaf van Wonseradeels Zuiderzeedijken, te Bolsward, en Johannes Binsonides, ontvanger en dorpsrechter etc., te Makkum, beide in qlt. namens Arjen Hansen van Hemert, ontvanger te Pingjum x Heiltje Fransen d`Adam, voor 30 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]140‑00‑00 CGhuis
koperBerent Jansen c.u.bontwever
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Claessen Braam
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Claessen Braam
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk en straat]
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh de Zilverberg
verkoperCarel van Deinse c.u.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0170r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]155‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metmr. metselaar
koperGoikjen Pieters
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten westengrote kerk en kerkhoff
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh de Zilverberg
verkoperBerent Jansen c.u.bontwever


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171v van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]200‑00‑00 CGhuis en ledige plaats
koperClaes Hylckes c.u.wever
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk en het kerkhof]
naastligger ten noordenhet huis de Silverberg de Zilverberg
verkoperJan Jansen c.u.mr. metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29
eigenaarClaes Hylkes
gebruikerClaes Hylkes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29
eigenaarClaes Hylkes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29huisje
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0189v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]200‑00‑00 GGgrote stalling de Roode Deuren genaemt
koperhet huis de Rode deuren Dirk IJsbrands koopmande Rode Deuren
naastligger ten oostenJacob Aukes koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg ten zuiden van de gewone straat
naastligger ten noordenoud burgemeester Hyddema
verkoperburgemeester Vincenth Heinsius, broer van
verkoperJustus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands koopt een grote stalling c.s. achter de Grote Kerk, genaamd 'de Rode Deuren', met een tuintje, bleekveld etc. Ten O. Jacob Aukes?, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N.? Gekocht van de broers Vincent-, burgemeester, en Justus Heinsius, voor 200 gg. N.B. Zie voor 'de Rode Deuren' Harlingen mien Stadsje deel 4, blz. 053.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0320v van 11 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]350‑00‑00 CGgrote stalling de Roode Deuren gemaand, met tuintje, bleekveld en royale hooizolder
koperAge Claases, zoon van, en gesterkt metsleperde Rode Deuren
koperJancke Ariens, weduwe van
koperwijlen Claas Christiaens
naastligger ten oostenJob Backer koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Hiddema
eerdere eigenaarVincent Heinsius c.fratre
verkoperDirk IJsbrantskoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29huisje
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
opmerkingpauper


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0138v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [niet vermeld]350‑00‑00 CGgrote stalling de Roode Deuren genaamd, met tuintje, bleekveld en royale hooizolder
koper door niaaroud burgemeester Symon Hiddema de Rode Deuren
geniaarde koper van 1/2Gijsbert Wildschutbontreder
geniaarde koper van 1/2Fedde Minnes Wagenaar
huurderDirk sleper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Job Bakker koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester Simon Hiddema
verkoperJanke Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cristiaans, en erfgenaam van hun overleden zoon
erflaterwijlen Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Hiddema, oud-burgemeester, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gijsbert Wildschut en Fedde Minnes, een groot huis 'de Rode Deuren', met een tuintje en bleekveld. Ten O. erven Johannes? Bakker, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N. Symon Hiddema, oud-burgemeester Veel voorwaarden. Gekocht van Janke Arjens wv Laas Christiaans, als erfgenaam van Age Clases?, sleper, voor 320 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29huis
eigenaarwed. Jan Sjakkes
gebruikerwed. Jan Sjakkes cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0120r van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]100‑00‑00 GGhuis met een ledige plek ernaast
koperEvert Willems, gehuwd metmr. bontwever
koperSytske Allerts
verpachter grondde verkopers 4‑10‑00 CG
huurderBeernd Harmens c.u.22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk J. van der Hout
naastligger ten zuidenFreerk J. van der Hout
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Claasen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Willems, mr. bontwever x Sytske Allerts koopt een mooi huis met een weefwinkel, verhuurd aan Beernd Harmens, en een ledige plaets ten Z., achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. Freerk v.d. Hout, ten W. de straat, ten N. Dirk Claasen. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Gem., voor 100 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0060v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de Grote Kerk]416‑00‑00 GGdubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje
koperAlef van der Meulen [staat: Muelen], gehuwd metapothekerde Rode Deuren
koperGrytie Rowel
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenDirk Clases
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen] c.u.
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslager te Drachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd met te Gorredijk
verkoperTjesse Sterringaopzichter bij de molen te Gorredijk
verkoper q.q.Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
verkoper q.q.Minne Blok, curatorkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Dirk Winia
verkoper q.q.burgemeester Louwrens Tabes, curator
verkoper q.q.Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Sytses Backer, gehuwd met
erflaterwijlen Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlef v.d. Meulen, apotheker x Grietje Rowell koopt een dubbele woning en tuin, met alle goederen, achter de Grote Kerk, 'De Rode Deuren' genaamd. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de straat, ten Z. Dirk Clasen, ten N. de koper. Gekocht van Rein? Sytses Winia, mr. koperslager te Drachten en Trijntje Sytses Winia x Tjesse Sterringa, opzichter bij de molen te Gorredijk, en het verdere recht verkregen hebbende bij scheiding, van de curatoren over Gepke Dirks wv Dirk Winia, vroedsman, en de curatoren over de dochter van Jan Sytses, bakker x Hotske Andrys de Boer, voor 416 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0006v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Willems


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0188v van 13 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Willems


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0227v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]90‑07‑00 GGhuis
koperBeernt Gerryts, gehuwd met
koperGeertje Baukes
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastliggerWillem Douwes Bakker c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytske Allerts


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0234r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Gerryts


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0166r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Gerrits


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0185r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]37‑10‑00 CGhuis
koperJan Gerryts, gehuwd met
koperPietje Wopkes
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
huurderFrans Anthony c.u.
naastligger ten oostenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
verkoperMarijke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Berend Gerryts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0142r van 2 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Akkerman


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0344v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Akkerman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-104, pag. 59Kerkpoortstraat 29Jan Gerrits1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Antie van den Berggeb 1810 ... , ovl 28 dec 1814 HRL; wijk G-247, dv Bauke vd B., en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Jan Gerritsovl voor 1815; wed. J.G. gebruiker van wijk B-132, gealimenteerd, eigenaar is Henricus Schut, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-247, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-247Kerkpoortstraat 29Jan Gerrits wed ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 900Kerkpoortstraat 29Hendrikus HeeplogementhouderHarlingenstal en erf (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Jantje Hiddes Houtsma... dv Hidde H, en Elisabeth ... , moeder woont in 1859 te Schraard; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285; oud 37 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Aaltje Freerks van der Hout... Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Hendrik Hendriks Alkema... Jantje Houtsma, arbeider, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Johannes Hermanus Knoop... K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-264; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3930*Kerkpoortstraat G-281Dirk Jans Dijkstrastal
Sectie A nr. 3930*Kerkpoortstraat G-282Dirk Jans Dijkstrawagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3930Kerkpoortstraat 29 (G-282)Hielke Pieksmawoonhuis
  terug