Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 93-076 3-092 G-239G-276


Naastliggers vanKerkpoortstraat 9
ten oostenKerkpoortstraat 11
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 7
ten noordende Kerkpoortstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Kerkpoortstraat 9Blindemanssteeg ten westen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterKerkpoortstraat NZ [staat: noord van het kerkhof]44‑00‑00 GGkamer
koperHeere Sybes, gehuwd metslager
koperJantien Tiaerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenDoed, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirck Ulbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenRoeleff Giennes
verkoperCornelis Cornelis, gehuwd met
verkoperGriettie Liuwes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van een steeg ten noorden van het kerkhof]84‑00‑00 GGkamer
koperHibbe Euwes, gehuwd met
koperUulck Gepckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenDoed, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirck Ulbes
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHeere Sybes
verkoperCornelis Cornelis c.u.


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 71r van 29 apr 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kerkpoortstraat 9
inventarisantUylck Hebbes
requirantFrouckien Hebbes, gehuwd met
Jan Sioerdts Schut
requirant en aangeverGepke Hebbes, weduwe van
wijlen Eesge Harmens
requirantHendrick Hendricks, bestevader en legitimus tutor over
Frouckien Outgers, nagelaten weeskind van
wijlen Outger Hebbes, gehuwd met
wijlen Attie Hendricx
inleiding bij de boedelinventarisatie[0071r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Uylck Hebbes van alle de goederen uit en inschulden aldaer bevonden ten overstaen van den Burgemeesters Franciscus Hoitinga ende Rombartus Popta bij den Gerechte verordoneerend commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris aldaer, ten versoeck van Frouckien Hebbes gesterckt met haer tegenwoordige man Jan Sioerdts Schut ende Gepke Hebbes naegelatene weduwe van Eesge Harmens, ende Hendrick Hendricks als bestevader ende legitimus tutor over Frouckien Outgers naegelatene weeskint van Outger Hebbes bij Attie Hendricx in echte getogen, in dier qualiteit altesamen kinderen ende kintskint sampt erffgenaemen van de gedachte [0071v] Uylck Hebbes ende sijn de goederen aengegeven door Gepk Hebbes nae gedaene eede in handen van de gedachte Burgemeester Franciscus Hoitinga om alles getrouuelijk te zullen aengeven na haeren beste kennisse. Actum den 29 april 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057v van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]1000‑22‑00 GGhof met zomerhuis, bomen, planten, galerij, put en wijnstokken, en met drie vrije in- en uitgangen (N-Z-W)
koperLycke Haanties, en haar zwager
koperGerrit Gouckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Jan Jansen Agricola
naastligger ten oostende hof van Wynnert Poppes
naastligger ten zuidenJacob Hansen tabakspijpmaker
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat naar de kerk toelopend]
naastligger ten westenKromme elleboogsteeg
naastligger ten noordende kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSijcke Haanties en haar zwager Gerrit Gouckes kopen een hof met bomen etc., zomerhuis, galerij en wynstokken, met het recht om die op de 4 camers van verkoper te leggen, met 3 vrije uit- en ingangen ten N., Z. als W., gelegen omtrent de Grote Kerk. Ten O. de hoven van resp. Jan Jansen Agricola en Meinert Poppes, ten W. de Kromme Elleboogsteeg, ten Z. tabakspijpmaker Jacob Hansen en de straat naar die Kerk strekkende, ten N. de camers van verkopers. Gekocht van erven Tietske Piers Heemstra, voor 6000 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0182v van 8 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]200‑00‑00 GGhuis
koperDirck Dircxen Stork sergeant
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen IJsbrant Wyntjes
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/2Grietie Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Jayties
verkopers van 1/2de erfgenamen van wijlen Jeltie Jayties


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarcke Zierx


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Harke Sierx kussendrager


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345r van 13 feb 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9grote kerk, bij de133‑16‑00 GGhuis, loods en plaats
koperJoris Fockles, gehuwd met
koperMaertie Jorrits
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten zuidenstraat en ringmuur van het kerkhof
naastligger ten westenPijpmakersstraat
naastligger ten noordenAeltie Hanses
naastligger ten noordenPoulus Hanses
verkoperMathijs van Idsingasecretaris van Barradeel


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarm Werps


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoris Fookles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-076Kerkpoortstraat 9
eigenaarGerrit Bisschop
gebruikerGerrit Bisschop
opmerkingheeft pro deo begeert


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoris Fookles


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-076Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarAernt Bisschop
opmerkingpro deo versogt


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJooris Fookles


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg naar de Kromme Elleboog toe lopend


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192v van 6 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeern Beerns Alphers, gehuwd met
naastligger ten oostenHiltie Thijssen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-076Kerkpoortstraat 9huisje
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBerend Alberts
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292r van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Joris Fokles


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292r van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achtergroot kerkhof, bij65‑00‑00 CGkamer
koperFrans Mathijssen, gehuwd metbontwever
koperTrijntje Foppes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Goytjen Braems
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Joris Fokles
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende ? Gemeente: kamer
verkoperAeltje Poulus


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336r van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054v van 18 nov 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9twee_achterKerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk NZ]85‑07‑00 GGwoning
koperLubbe Alles mr. gortmaker
huurderweduwe Jacob Gerrits
naastligger ten oostende hof van Symon Stinstra
naastligger ten zuidenFrans Tijsen
naastligger ten westenBlindemanssteeg
naastligger ten noordenGeert Harmens
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0092r van 11 mei 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: noord van de grote kerk]141‑00‑00 GGhuis
koper door niaarElsje Hendrix, weduwe van
koper door niaarwijlen Sytse Pyter Schaaf
geniaarde koperBeernt Berendsmr. bontwever
naastligger ten oostenElsje Schaef
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenPijpmakersstraat
naastligger ten noordenFrans Mathijssen* wever
verkoper van 1/3Aeltie Joris, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Gerritsmr. kleermaker
verkoper van 1/3Fokele Jorismamr. chirurgijn te Tzummarum
verkoper van 1/3Jeltie Joris


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0325r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Joris Fokles


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0325r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achtergroot kerkhof, bij het150‑00‑00 CGhuis
koperElias Tieerds, gehuwd met
koperTietske Ulbes
naastligger ten oostenStinstra koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Joris Fokles
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordeneen kamer
naastliggerLubbe Alles, heeft een mandelige put samen met de koper en
naastliggerGerryt Harmens, heeft een mandelige put samen met Lubbe Alles en de koper
verkoperFrans Matijsen, gehuwd metmr. bontwever
verkoperTrijntie Foppes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0024v van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-076Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
opmerking1726 insolvent verklaart 10-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-076 Kerkpoortstraat 9Hendrik Arends, bestaande uit 4 personen, vermogend00‑00‑00 cg0gaat vertrekken nae overijssel


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-076Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarGeertruid Harmens
gebruikerHendrik Arents
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0037r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ? Gemeente: kamer


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0037r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterKerkpoortstraat NZ [staat: in een wijde steeg aan de grote kerk NZ]58‑00‑00 GGwoning
koperSjoerd Talma mr. distillateur en koopman
naastligger ten oostende hof van wijlen Simon Stinstra koopman
naastligger ten zuidende ? Gemeente: kamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlef Wybesbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma, koopman en mr. distillateur, koopt woning aan de noordkant van de Groote Kerk in een wijde steeg. Geen grondpacht. Ten O. het hof van wl. koopman Simon Stinstra, ten Z. een gemeente kamer, ten W. de steeg, ten N. n.n. Verkocht door bontwever Alef? Wybes voor 850 gg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakersstraat


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0153v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0038r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Hoites oud waagmeester


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0038r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterKerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk in zekere straat bij nevens de kosterij]275‑00‑00 CGwoning
koperClaes Fransen, gehuwd metbontwever
koperYttje Simons
huurderN. N. 25‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. Goitjens Stinstra
naastligger ten zuidenRein Hoites oud waagmeester
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJohannes van Beemen bankier
verkoperSjoerd Talmakoopman


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0135v van 20 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0168v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0224v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Hoites Brouwer


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0224v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterachter de grote kerk in de Pijpmakerssteeg80‑14‑00 GGwoning
koperRein Hoites Brouwer
naastligger ten oostendr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenRein Hoites Brouwer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJacob Hilbrands n.u.
verkoperClaas Fransen, gehuwd metbontwever
verkoperYttje Simons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hoites Brouwer koopt een woning achter de Grote Kerk in de Pijpmakerssteeg. Ten O. G. Stinstra, ten W. die steeg, ten Z. de koper, ten N. Jacob Hilbrands. Gekocht van bontwever Claas Fransen x Yttje Simons voor 80 gg., te betalen aan erven Sjoerd Talma.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0156v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9Pijpmakerssteeg OZ bij de grote kerk145‑07‑00 CGhuis
koperJan Harmens mr. bontwever
huurderJan Louws c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp de Witte Trompet
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenPijpenmakerssteeg
naastligger ten noordenwoning gekocht door Jielderen Ruurds, en zijn broer
naastligger ten noordenwoning gekocht door Hidde Ruurds
verkoper van 1/2Benjamin Brouwer, voor zich en als curatornotaris te Sint Annaparochie
verkoper q.q.Syds Schaaf, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2Rein Hendriks Brouwer, erfgenamen van
erflaterwijlen Rein Brouwer, gehuwd met
erflaterwijlen Sydske Schaaf


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0154v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Jan Harmens


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0154v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterPijpmakerssteeg OZ145‑07‑00 CGhuis en weefwinkel
koperJielderen Ruurds, en zijn broermr. huistimmerman
koperHidde Ruurds zeilmaker
huurderJan Sybrens c.u.25‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Jan Harmens
naastligger ten westenPijpmakerssteeg
naastligger ten noordenJacob Hilbrands
verkoper van 1/2Benjamin Brouwernotaris en procureur fiscaal van Het Bildt te Sint Annaparochie
verkoper q.q.Syds Schaaf, curatorkoopman
verkoper q.q.B. Brouwer, curatoren over
verkoper van 1/2Rein Hendriks Brouwer, erfgenamen van
erflaterwijlen Rein Brouwer, gehuwd met
erflaterwijlen Sydske Schaaf


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis gekocht door Jan Harmens


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Harmens


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0254v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0064r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9Pijpmakerssteeg OZ hoek bij de nieuwe kerk80‑07‑00 GGhuis
kopervroedsman Augustinus Moccama
huurderJan Harmens c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenPijpmakerssteeg
naastligger ten noordenJilderen Ruurds
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werff
verkoper q.q.Johannes Kramer, vader en voogd vankoopman te Amsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
erflaterwijlen Alida Bartling
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mockema, mede vroedschap, koopt huis op de hoek van de Pijpmakerssteeg bij de nieuwe kerk, bewoond door Jan Harmens c.u. vrij van Grondpacht. Ten O. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. straat en kerkhof, ten W. de Pijpmakerssteeg, ten N. Jilderen Ruurds. Gekocht van de (met name genoemde erfgenamen van) Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van Jan Harmens c.u., voor 80 gg. 7 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. Moccama


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterPijpmakersstraat OZ45‑21‑00 GGhuis
koperBartle Tuininga procureur postulant
bewonerAllard Jans c.u.
naastligger ten oostende heer Stijl
naastligger ten zuidenA. Moccama
naastligger ten westenPijpmakersstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJielderen Ruurds, broer van
verkoperHidde Ruurds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, procureur postulant, koopt (b) huis in de Pijpmakersstraat, ten O. de heer Stijl, ten Z. A. Moccama, ten W. de straat. Gekocht van gebroeders Jielderen en Hidde Ruurds voor 45 gg 21 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0149v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. Mockema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0149v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterKerkpoortstraat NZ [staat: in de Pijpmakersstraat OZ]63‑14‑00 GGhuis
koperHendrik Joosten, gehuwd met
koperJohanna Rausen
huurderJan Jansen 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenS. Stijl
naastligger ten zuidenA. Mockema
naastligger ten westenPijpmakersteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBartle Tuiningaprocureur postulant


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0210v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van de Pijpmakerssteeg bij de Nieuwe kerk]140‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendrik Heitman mr. bontwever
huurderJan Hendrik Heitman mr. bontwever28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet de Witte Trompet
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenPijpmakerssteeg
naastligger ten noordenJielderen Ruurds
verkopervroedsman Augustinus Mockema


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0176r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpenmakerssteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0194v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg [staat: straat]


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0248v van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Heitman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0248v van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9een_achterKerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk aan het wijd eind van de Pijpmakerssteeg]51‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Homeulen, gehuwd met
koperGrietje Schermer
huurderHendrik Teewes c.u.
naastligger ten oostenRoelof Roelofs
naastligger ten zuidenH. Heitman
naastligger ten westenPijpmakerssteeg [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Coster
verkoperJohanna Rausen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Praus
verkoperJohanna Rausen, thans gehuwd met
verkoperW. Brugmeyer
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator over
verkoperDorothea Hendriks Praus minderjarig
verkoper q.q.Pieter Warnders, curator over
verkoperPieter Hendriks Praus minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Homeulen x Grietje Andries Schermer koopt een woning c.a. achter de Kerk, aan het wijdeinde v.d. Pijpmakerssteeg, verhuurd aan Hendrik Teewes (Teunis?). Ten O. Roelof Roelofs, ten W. de straat, ten Z. H. Hartman?, ten N. erven Jacob Coster. Koper heeft met de andere naastliggers massaal gebruik en onderhoud van de put ten N. van het huis. verkoper is Johanna Fransen wv Hendrik Frans, maar nu x met W. Brugmeyer, voor zich, voor 1/2, en voor 1/2 het recht gekregen te hebben bij scheiding, voor 51 cg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334r van 31 mei 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 9twee_achterPijpmakerssteeg wijk G-241, op het eind van de70‑00‑00 CGhuis
koperWybe Hessels arbeider
naastligger ten noordenF. Tjallingii
naastligger ten zuidenH. Homeulen
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Jan Sybrens Reidmaker, administrator over
verkoperwijlen Jacob Koster


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-092, pag. 58Kerkpoortstraat 9Hendrik Vogelsang0‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Antje Pietersgeb 1801 ... , ovl 2 dec 1812 wijk G-239, dv Hinke Jans; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Harmen Homeulen... zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); id. van wijk G-239, gebruiker is Willem Cordel wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Fredrik Hey ende Antje Berends, beide van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Willem Cordel... huw 1815, huw 1828 1845 overlijdens, ovl 1848, BS Franeker huw 1823; wed. W.C. gebruiker van wijk G-239, gealimenteerd; eigenaar is H. Homeu-len, 1814. (GAH204); Extract uit het register van den Burgerlijken ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-239Kerkpoortstraat 9H Homeulen Willem Cordel wedgealimenteerd


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-239Kerkpoortstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 66woning achter de Groote Kerk G-239
 
verkoperJohannes Franciscus Berndes
koperRoelof Roelofs Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 909Kerkpoortstraat 9 (0 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Trijntie Houtsmaoud 50 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-239; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-239Achter de Grote KerkTrijntie Houtsma50 jgeenAlmenumv, rooms katholiek, weduwe
G-239Achter de Grote KerkAkke van der Zee8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-239Achter de Grote KerkEtje Schaafsma25 jSurichv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Trijntje Gerritsgeb 1792/94 HRL, ovl 8 dec 1855 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gerrit ... , en Aafke Mulder; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk G-239, supp wijk H-265


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2409Kerkpoortstraat G-276IJmkje Gorter, wed. H. Hoddewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2409Kerkpoortstraat 9 (G-276)Geertruida de Vrieswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 9K. Boonstraarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 9T. (Tjietse) v.d. Gaast


1971 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 9 (oostgevel achterzijde), HarlingenKerkpoortstraat 9 (oostgevel achterzijde)Gaast, Elisabeth Van Der;Vlietstra, WietzeE. v.d. G.
20-5-'71
De eerste steen is gelegd door Elisabeth van der Gaast aan de bijkeuken van dit pand. De gevelsteen is gemaakt door Wietze Vlietstra
  terug