Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 19(niet bekend)(niet bekend)G-365G-378


Naastliggers vanKlaverbladstraat 19
ten zuidenKlaverbladstraat 21
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 17


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0102r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]20‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Claes Weck, gehuwd met
koperMeth Hendricks
verpachter grondSybrandus Abeli 2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperAlbert Jacobs, gehuwd met te bij Pingjum
verkoperYdt Alles


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0061v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat, op de hoek van de175‑00‑00 GGhuis
koperNanningh Luyties, gehuwd met
koperTrijn Lubberts
verpachter grondPybe Bauckes 2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Diercx
verkoperMet Hendricx, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Claessen, met instemming van haar zoon
verkoperClaes Douwes
tekst in de margePybe Bauckeszn., per Piphron, protesteert dat hem d'vercopinge van de geproclameerde huysinge ontschadelyck sal zijn nopende zijn hypoteeck ende competentie. Actum in judicio den 22en february 1617.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff vorige protest den 22en february 1617.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0138r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: hoek Weverstraat]120‑00‑00 GGhuis
koperRoelif Claas, gehuwd met
koperEngeltie Clases
verpachter grondPiebe Baukis 2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dirx
verkoperNanne Luities, gehuwd met
verkoperTrijn Lubberts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0155v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat180‑00‑00 CGhuis
koperDoede Pytters koopman
koperPytter Ipes koopman
verpachter grondPybe Bauckes 2‑06‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Tiaerdt Jelles
naastligger ten zuidenLenert Hendrix
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Merx


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237r van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat [niet vermeld]241‑00‑00 GGhuis
koperNicolaus Reyde, gehuwd met
koperAnna Fijts
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
naastliggerInte Andries koordemaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoede Pytters, en
verkoperPytter Ipes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]95‑00‑00 CGgrondpacht van 2-05-00 CG
koper provisioneelN. N.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hemcke Ates2‑05‑00 CG
verkoper q.q.dr. Theodorus Fogelsangh, curator oversecretaris van Franekeradeel
verkoperJohannis Heemstra, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen dr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperwijlen dr. Wytske Doma


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat]70‑07‑00 CGtwee kamers onder een dak daer het Dorstige Hontie uythangt
koper provisioneelN. N. het Dorstige Hondje
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Andraeas Heemstra secretaris van Harlingen2‑05‑00 CG
huurder westelijke kamer voor 1 jaarN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0160v van 21 dec 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat [staat: Weverstraat]100‑00‑00 GGtwee kamers onder 1 dak waar het Dorstige Hondje placht uit te hangen
koperOeds Jansen c.u.het Dorstige Hondje
verpachter grondBavius Ziricus notaris2‑05‑00 CG
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere verkopersde weesvoogdij
verkoperSeerp Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Jansen c.u. kopen twee kamers in de Weverstraat onder een dak aan elkaar, daar het dorstige hontje placht uit te hangen, zoals wij het van de weesvoogden gekocht hebben.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114v van 13 okt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat [staat: Weverstraat]200‑00‑00 CGtwee kamers waar het Dorstige Hondje uithangt
koperHans Nicolaus Riet, gehuwd methet Dorstige Hondje
koperMaertie Martens
verpachter grondBavius Ziricus notaris2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOeds Jans c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0215r van 9 jan 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat] waar het Dorstig Hondje uithangt76‑00‑00 GGgrondpacht van 0-05-00 CG
koperburgemeester Bartel Kleysen Lanting het Dorstige Hondje
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamers van Hans Niclaas0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Bavius Ziricus


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [niet vermeld]275‑10‑00 CGgrondpacht van 2-05-00 CG
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels2‑02‑00 CGhet Dorstige Hondje
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (f) uit het huis zz. Ossenmarkt van erven wijdschipper Jan Fransen, eigenaar de wv Pieke Tjeerdts, ten W. Thijs Jansen, 2 CG 2 st. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19[niet vermeld]275‑10‑00 CGgrondpacht van 2-05-00 CG
koperde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels2‑05‑00 CGhet Dorstige Hondje
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027v van 5 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [niet vermeld]25‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Tobias gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostende verkoper of Hans Nicolaus
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenHans Hendriks
verkoperJacobus Hansen Reitsmaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Tobias, galeibacker, koopt een woning of kamer met een voorhuis. Ten O. verkoper Hans Nicolaus, ten Z. en W. de Weverstraat, ten N. Hans Hendriks c.u. Grondpacht 45 st aan de Stad.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0001r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ achter Haentjes brouwerij135‑00‑00 GGhuis en tuin
koperFlorens Fockelman, gehuwd met
koperSjoukjen Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenFrans Cornelis
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Albert Bartles
verkoper van 1/2Eelkjen Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Feitel Michels, gesterkt met
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoper van 1/2de stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFlorens Foekelman x Sjoukjen Jacobs koopt een huis en tuin achter de Weverstraat en Haentjes Brouwerij, laatst als eigenaar bewoond door Hoyte? Michiels. Ten O. Frans Cornelis, ten W. en Z. de straten, ten N. wd. Albert Bartles. Gekocht van Eelkjen Jans wv Feite? Michels?, en de diaconen v.d. Ger. Gem., voor 1/2, en de voogden v.d. Kamer der Huiszittende Armen als hypotheek-crediteuren van Feite Michels, voor 1/2, voor 135 gg.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0017r van 25 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat]25‑00‑00 CGplaats
koperFlorens Fockelman, gehuwd met
koperSjoukjen Jacobs
naastligger ten oostenFlorens Fockelman
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTettje Lieuwes
naastligger ten noordenFlorens Fockelman
verkoper van 1/2Tettje Lieuwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Hendrik Jansenbontwever
verkoper van 1/2Tobias Cornelisweversgezel


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0357r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: bij de Franekerpijpen achter de gewezen brouwerij het Haentie]224‑07‑00 CGhuis, weefwinkel en tuin
koperGerryt Jansen, gehuwd metmr. wever
koperYeffke Roelofs
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderJan Johannis mr. wever
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTierk Rutgers metselaar
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van oud burgemeester Jarig Weima
verkoper q.q.Reinder Pieters, presiderend voogd vankoopman
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 6/10Jan Hendriks minderjarige, zoon van
erflaterwijlen Florus Hendriks, gehuwd met
erflaterwijlen Sioukjen Jacobs Lex
verkoper q.q.Hiltie Louws, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Ulbe Jansmr. metselaar
verkoper q.q.Hiltie Louws, bestemoeder en voorstanderse van
verkoper van 1/10Jacob Jans, en
verkoper van 1/10Trijntje Jans
erflaterwijlen Jan Ulbesmetselaar
verkoper van 1/10Marike Jans, gehuwd met
verkoper van 1/10Sioerd Sydses innocent
verkoper van 1/10Hiltje Jans, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/10Hans Abrahamsmr. knoopmaker te Leeuwarden


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0239r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter het Haantje brouwerij]224‑07‑00 CGwoning
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenGerrit Jansen
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Jansen
verkoper q.q.majoor Age de Haas, executeur van het testament van
verkoperde weduwe van Tjerk Rutgers


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0171v van 28 nov 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: achter de zgn. Haantje brouwerij]31‑10‑00 CGhuis
koperClaas Folkerts mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
toehaakzes gouden ducaten
naastligger ten oostenGerryt Jansen
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Jansen
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Folkerts, mr. Metselaar koopt huis achter de soogenaamde Haantje brouwerije


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 19Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-365Klaverbladstraat 19Hieke Beerends Braammeyer... 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 881Wewerstraat G-325Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4129Klaverbladstraat G-378Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4129Klaverbladstraat 19 (G-378)Eelke Bootsma (en Cons.)woonhuis
  terug