Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 126-1586-1586-155E-116E-116


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 12
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidende Hondenstraat
ten westenGrote Bredeplaats 24
ten noordenKleine Bredeplaats 10


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 12naamloze steeg ten noorden


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0055r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: brede plaats]1025‑00‑00 gghuis, loods en plaatsje
koperMarten Martens c.u.werkbaas
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: brede plaats]
naastligger ten zuidenHeere Symens Coster
naastligger ten westenWybe Jacobs
naastligger ten westenClaes Jonas
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs
naastligger ten noordenhet achterhuis van burgemeester Alema
verkoper van 1/2de crediteuren van het sterfhuis van wijlen Biene Wybrants
verkoper van 1/2Bottie Wybrens, gehuwd met
verkoper van 1/2Carst Meinerts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats [staat: de Plaats]1050‑00‑00 gghuis
kopermr. Augustinus Lieuues c.u.chirurgijn
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenHere Symens Coster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTrijntie bakster
verkoperMarten Martens c.u.


1667 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12, HarlingenKleine Bredeplaats 12'Anno' en '1667'


1667 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12, HarlingenKleine Bredeplaats 12Afbeelding van een gebouw in renaissance-stijl, waarvan verondersteld wordt dat het de vroegere stadsherberg zou zijn


1667 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12, HarlingenKleine Bredeplaats 12Dreijer, Bernardus;Geest, Alida Van DerAfbeelding van 2 wapenschilden met 'B.D.' en 'A.v.d.G.'BD = Bernardus Dreijer
AvdG = Alida van der Geest


1667 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12 (geveltop), HarlingenKleine Bredeplaats 12 (geveltop)Topsteen: leeuw met het wapen van Harlingen


1671 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 200r van 28 jun 1671 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 12
inventarisantBotie Jans, weduwe van
wijlen Here Symenskoster
Neeltie Heeres, laatst weduwe van
wijlen Ruirdt Hillebrantscommandeur
aangeverSaercke Heres, weduwe van
wijlen Carst Carsten
Elsche heres, gehuwd met
Jan Janes
vroedsman Gerrit Sickes Orsinga voor zijn kinderen, weduwnaar van
wijlen Antie Heres
inleiding bij de boedelinventarisatie[0200r] Warderinge ende aestimitatie gedaen bij Dieucke Clases ende His Romckes gesworen uitdraegsters binnen Harlingen, van de goederen naegelaten bij Botie Jans weduwe van Here Symes coster, ende dat ten overstaen van de heere vice praesiderende burgemeester Hans Keimpes als verordonneerde commissaris, werdende de vordere goederen die de erffgenaemen niet toe gewardeert hier achter geinventariseert, ende dat op versoeck van Neeltie Heeres laeste weduwe van wijlen de commandeur Ruirdt Hillebrants, Saercke Heres weduwe van Carst Carsten, Elsche Heres huisvrouwe van Jan Janes, ende de vroedtsman Gerrit Sickes Orsinga als vader ende voorstander van sijn kinderen bij wijlen Antie Heres getogen, te samen erffgenaemen van wijlen Botie Jans vernoemt, nae dat alvoren vernoemde Saercke Heres den ede om alles getrouwelijk te sullen aengeven in handen van welgedachte heer commissaris hadde gepraesteert, actum den 28e junij 1671.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 25rKleine Bredeplaats 12mr. Augustinus van Ciersmaf. 5000-00-00 (4000+1000)


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 161r van 13 jan 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 12
inventarisantmr. Augustinus van Siersma, gehuwd metchirurgijn Admiraliteit in Friesland
aangeverWeintien Huyberts
Saco van Isinga, geauthoriseerde curator overontvanger
Willemijntie Wiaarda, nagelaten weeskind van
wijlen dr. Hendrick Wiaarda
wijlen Ytsche Balck
Johannes Balck veniam aetatismedisch student
Pyttje Gerrits voor haar vier kinderen, weduwe van
wijlen Wytse Siersma
inleiding bij de boedelinventarisatie[0161r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van mr. Augustinus van Siersma in leven chirurgus van 't Collegie der Edel Mogende heren Raden ter Admiraliteyten in Frieslandt, van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de heer ontvanger Saco van Idsinga als geauthoriseerde curator over Willemijntie Wiaarda nagelaten weeskindt van wijlen dr. st ? Hendrick Wiaarda en Ytsche Balck in tijden echteluiden, ende Joannes Balck medisch student ? voor hem selfs als veniam atatis bij den Hove van Frieslandt becomen hebbende, sampt Pyttje Gerryts wedu van wijlen Wytse Siersma als moeder ende legitima tutrix over haer vier kinderen bij den selve haer wijlen man in echte verweckt, alles op 't aengeven van Weintien Huyberts weduwe van gedachte Augustinus Siersma, die den belofte van alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven in handen van de mede commissaris Lourens Asperen heeft gepraesteert ten wiens overstaen, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris, dese beschrievinge geschiet is so volgt desen 13 januari 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028ra van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Bredeplaats]1125‑00‑00 gg1/2 huis, plaats en kamer ten zuiden
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Here Symens koster
naastligger ten westenMeynert bakker
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door wijlen Doedtie Piers
naastligger ten noordenhet achterhuis van Rintie Claesen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de heer Junius Alema
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Augustinus van Siersma


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats die nevens de Vismerkt over is]815‑00‑00 gg[niet vermeld]
koperds. Henricus Boekholt, gehuwd metpredikant
koperjuffr. Johanna Rosnigh
naastligger ten oosteneen plaatske
naastligger ten zuidenJanke Orsinga
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenvroedsman Nolles
naastligger ten noordenjuffr. Foekjen van Alema, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Nauta
verkoperHubert Feddes
verkoperClaeske Feddes
verkoperClaes Feddes
verkoperPieter Feddes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaards. Boekholt
gebruikerds. Boekholt
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaards. Boekholt
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaards. Boekholt
gebruikerds. Boekholt
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0069r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats] naast de Vismarkt1010‑00‑00 gghuis
koperGabbe Sakes Sybesma, gehuwd metvisafslager
koperRomkjen Brongers
huurderdominee Wopkens
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJanke Gerrits Orsinga
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenburgemeester Jan Nollides
naastligger ten noordenkapitein Stapert c.s.
verkoperSibbeltje van Sloten, erfgenaam van haar eerste man te Tzum
verkoperwijlen Fredricus Boekholt
verkoperSibbeltje van Sloten, gehuwd met te Tzum
verkoperds. Egbertus Johannes Wiardipredikant te Tzum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGabbe Sakes Sybesma x Romckjen Brongers, koopt een huis wz. Breedeplaats die neffens de Vismarkt is. Ten O. de Breedeplaets, ten Z. Janke Gerrits Orsinga en de Vijverstraat [Hondenstraat], ten W. Jan Nollides, ten N. de kapitein Stapert. Gekocht van Sibbeltje van Slooten x ds. Egbertus Johannes Wiardi, als erfgename van haar eerste man Fredricus Boekholt.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarGabe Sybersma
gebruikerGabe Sybersma
aanslag huurwaarde10‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarGabe Sybesma
gebruikerGabe Sybesma
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-158, fol. 116vKleine Bredeplaats 12Gabe Sybesma cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindvisafslaeger44:11:00 cg7:8:00 cgbestaet wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ1091‑14‑00 gghuis
koperBernardus Dreyer procureur fiscaal
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Janke Gerryts Orsinga
naastligger ten westende weduwe van wijlen Nollides
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Stapert kapitein
verkoperRomkjen Brongers, weduwe van
verkoperwijlen Gabe Sybesmavisafslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, proc. fiscaal, koopt deftige huisinge op de Breedeplaats. Ten O. de Breedeplaats, ten Z. erven Janke Gerryts Orsinga (met een mandelige muur) en de Vijverstraat [Hondenstraat], ten W. wd. Nollides, ten N. erven de kapitein Stapert. Gekocht van Romkjen Brongers wv visafslager Gabe [Sakes] Sybesma, voor zich en als boedelhouderse van diens nalatenschap, voor 1091 gg 14 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0091v van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ125‑00‑00 cg1/4 huis
koperBernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal
koperAlida van der Geest
huurderGerryt van Hoek
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal
verkoperongehuwde meerderjarige dochter Janke Meinderts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer x Alida van der Geest, koopt 1/4 van een huis aan de wz. van de Breedeplaats. Ten O. en Z. de straat, ten W. en N. de kopers. Gekocht van Janke Meinderts van Hoek.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140r van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Grote Bredeplaats NZ275‑00‑00 cg1/2 huis
koperBernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal
koperAlida van der Geest
eigenaar van 1/2Bernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal
eigenaar van 1/2Alida van der Geest
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBernardus Dreyer
naastligger ten noordenBernardus Dreyer
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoperTrijntie Meinderts van Hoek, nagelaten kind
verkoperAntie Meinderts van Hoek, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Meindert van Hoek, gehuwd met
erflaterwijlen Baetje Feltsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, gerechtsfiscaal x Alida van der Geest koopt 1/2 huis op de Breedeplaats. Ten W. en N. de kopers, ten O. en Z. de straat. De kopers bezitten reeds de andere helft van dat huis. Geen grondpacht. Gekocht van (de voogden van de kamer der huiszittende armen, als alimentatores over) Trijntie en Antie Meinderts van Hoek en Baetje Feltsma, voor 275 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ125‑00‑00 cg1/4 huis
koperBernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal
koperAlida van der Geest
eigenaar van 1/4Bernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal
eigenaar van 1/4Alida van der Geest
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.
verkoperGerryt Meinderts van Hoekblikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, gerechtsfiscaal x Alida van der Geest koopt 1/4 van een huis aan de wz. van de Breedeplaats, waarvan hen 1/4 [1/2?] toebehoort. Ten W. en N. de kopers, ten O. en Z. de straat. Gekocht van Gerryt Meinderts van Hoek, blikslager, voor 125 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarB. Dreyer
gebruikerB. Dreyer
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0247v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ1910‑00‑00 gghuis en tuin
koperMonte Wiarda, gehuwd metcommies convooien en licenten
koperAukjes van der Brug
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende heer J. Nollides
naastligger ten noordende heer E. Nieuwenhuis
begunstigde van een lijfrenteGeeske Arjens, weduwe van100‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrentewijlen Aris Pieters Dreyer
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMonte Wiarda, commies v.d. Convooien en Licenten x Aukje v.d. Brug koopt een huis en tuin wz. Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. Jan Nollides, ten Z. de Vijverstraat (Hondenstraat), ten N. Evert Nieuwenhuis. De koper moet overnemen alle losse goederen tegen taxatie. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Bernardus Dreyer x Alida v.d. Geest, voor 1910 gg. en een jaarlijkse lijfrente van 100 cg. aan Geeske Arjens wv Arjen Pieters Dreyer, zolang zij leeft, en zolang de koopsom strekt.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarMonte Wiarda
gebruikerMonte Wiarda
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarcommis. Wiarda
gebruikercommis. Wiarda
aanslag huurwaarde14‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarcommissaris Wiarda
gebruikercommissaris Wiarda
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-155 , pag. 140Kleine Bredeplaats 12S.P. Wierda 7‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Anna Huidecopergeb 1810 ... , ovl 5 jan 1812 HRL; wijk E-116, wonende te op de Bredeplaats dv Jan H, en Janke IJsenbeek; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Jan Huidecoper... geb 1811, ovl 1812, huw 1827, huw 1832, huw 1833, ovl 1846, ovl 1878, regattdv1826-93; gebruiker van wijk E-116, koopman, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Sjoerd Piebes Wiarda... 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, metzelaar, 1815. (GAH204); id. van wijk E-116; gebruiker Jan Huidecoper, koopman, 1814. (GAH204); S.P.W. ende Anna Pieters van der Meulen (!), beide van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-116Kleine Bredeplaats 12S P WiardaJan Huidecoperkoopman


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 60 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-116Kleine Bredeplaats 12Lijsbertus van Goch, overleden op 14 november 1821tekenmeester (Kleine Bredeplaats E 116), wednr. Dieuke Oedzes Spoelstra, man van Hendrikje Gabini (legaat fl. 500,-, geen kinderen), vader van Maaike Lijsbertus van Goch en minderjarige Oets Lijsbertus Spoelstra-van -Goch (voogd is Gerbrandus Pettinga, wijnhandelaar Kleine Bredeplaats E 113) (uit 1ehuwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1158Kleine Bredeplaats 12 Isaak Ou?nbroek kantoorbediendeHarlingenhuis en erf (180 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 32 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-116Kleine Bredeplaats 12Maria Catharina Isaacs Ouwenbroek, overleden op 15 december 1832dochter van Isaac Ouwenbroek, boekhouder (Kleine Bredeplaats E 116) en Johanna Gerrebracht, zuster van minderjarige Alida, Isabella-Fransina, Johannes, Johanna, David-Adrianus en Arnoldus Isaacs Ouwenbroek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 250 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-116Kleine Bredeplaats 12Isabella Francina Meyer, overleden op 27 september 1834wed. Johannes Gerrebracht, moeder van Johanna Johannes Gerrebracht (vrouw van Isaak Ouwenbroek, boekhouder Kleine Bredeplaats E 116). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1158Kleine Bredeplaats 12 Isaac OuwenbroekHarlingenverfraaid en veel verbeterd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Isaak Ouenbroekoud 44 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, boekhouder en commissionair, wijk E-116; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Johanna Gerrebragtsoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-116; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-116Kleine BreedeplaatsIsaäk Ouenbroek44 jboekhouder en commissionairRotterdamm, protestant, gehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsJohanna Gerrebragt45 jRotterdamv, protestant, gehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsDavid Ouenbroek14 jzeevarendeHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsArnoldus Ouenbroek10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsIsaäk Ouenbroek6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsAlida Ouenbroek23 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsIsabella Ouenbroek21 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsJohanna Ouenbroek17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsAntje [Anna] Idzerda [Idserda]26 j*Makkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Albertje Jans Fokkema... Feenstra; BS huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Johannes van Texel... Rinse Feikes vT, en Janke Johannes; BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Nicolaas Jacobus Schenkius... S, en Japke W. Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1158Kleine Breedeplaats E-116erv. Murk H. Ringnalda woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1158Kleine Breedeplaats E-116 Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz.woonhuis


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-116Kleine Bredeplaats 12provisionele en finale toewijzingherenhuis met binnenplaats en tuin op de hoek van de Kleine Bredeplaats en de Hondenstraat
 
verkoperYpe Rodenhuis (te Apeldoorn)
koperJohannes Norel


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1158Kleine Bredeplaats 12 (E-116)Jan Postmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Breedeplaats 12 Jan Postmasecretaris thesaurierf. 1800f. 2000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 12J. Postmagep. secr. thes. armvoogdij


1931 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1158Kleine Bredeplaats 12


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 12W. (Willem) Buisman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 12rijksmonument 20479


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 12L.R. Bornhaupt en G.P. Verstraeten  terug