Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 176-050 6-051 E-131E-129


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 17
ten oostenhet Poortje
ten zuidenKleine Bredeplaats 19
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 15


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0075v van 22 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenLijsbeth Gosses


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0100v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLijsbeth Gosses


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0159r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gosse


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171r van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambart Reyns schipper


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0209r van 24 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenschipper Lammert Reyns


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 209 folio 7r van 21 mrt 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 17
inventarisantLammert Reins, weduwnaar van
wijlen Pluentie Boldewijns
vroedsman Hans Keimpes, geauthoriseerde curator ad actum divisionis
Fedde Tieerdts, geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis overkoopman
Rien Lammerts
Boldewijn Lammerts
Jan Coenraedts, weduwnaar vanmr. bakker
wijlen Geertie Lammerts
wijlen Berber Jans
inventarisantLammert Reins, gehuwd met
Trintie Jacobs, gesterkt met
oud burgemeester Wytse Michiels, en met
Domenicu Cornely
inleiding bij de boedelinventarisatie[0007r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Hendrick Coenraedts ende Evert Ruirdts als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer Secretaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Lammert Reins in leven burger alhier, van alle de goederen aldaer bevonden, ten versoecke van de vroedsman Hans Keimpes ende coopman Fedde Tieerdts als geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over Rien ende Boldewijn Lammerts voorkinderen van de overledene bij sijn eerste huisvrou Pluentie Boldewijns in echte verweckt, mitsgaders Jan Coenraedts meester backer als erfgenaem van sijn wijlen dochtertie Berber Jans bij sijn overledene huisvrou Geertie Lammerts mede een voorkint van de overledene in echte verweckt in dier qualiteit kinderen ende erfgenaemem van verschreven Lammert Riens cum uxore resp. ende requiranten ten eenre, ende Trintie Jacobs jongst wedue van de overledene met de olde burgemeester Wytse Michaels ende Dominico Cornelij gesterckt requireerde, die de belofte van getrouwelijcke aengevinge in handen van de mede commissaris Evert Ruirdts heeft gepraesteert, waar op tot de beschrivinge geprocedeert in manieren so volgt. Actum den 21e Martij 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172r van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijn Jacobs


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040v van 12 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]1275‑00‑00 GGvoor- en achterhuis
koperCornelis Jansen, gehuwd metmr. gortmaker
koperMaicke Sjoerds
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenvroedsman Gerrit Sickes Orsinga
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bartel schoenmaker
verkoperde erfgenamen van wijlen Lambert Reins


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Jansen
naastligger ten noordensteeg tussen dit huis en het aangebodene


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0109v van 1 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijn Jacobs


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0265r van 25 mrt 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaye Ruyrdts gortmaker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0190r van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Claesen Hatsma


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014ra van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Jacob Claesen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333v van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Clasen Hatsma


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0138r van 4 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] strekkende tot aan t Poortje520‑00‑00 CGhuis
koperObbe Jacobs, gehuwd metmr. stoeldraaier
koperLijsbet Jelmers
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenThomas Ysax Groenewold
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenJacobus Barrity
verkoperoud burgemeester Jacob Hatsmakoopman


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0107v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenObbe Jacobs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerObbe Jacobs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerCornelis Lases
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerObbe Jacobs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0310r van 16 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenObbe Jacobs


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJeremias Jacobs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0286v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045v van 6 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ strekkend van de straat tot achter aan het Poortje1200‑00‑00 CGhuis
koperSyberen Jansen, gehuwd metbeurtschipper
koperAntie Wouters
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenJohannis Taekes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds
verkoperJeremias Jacobsmr. stoeldraaier


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0277v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-050 Kleine Bredeplaats 17Sybren Jansen, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-050Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarSybren Hansen
gebruikerSybren Hansen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0164av van 22 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybren Jansen*


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0212r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybren Jans


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0222v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybren Jans


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0223v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybren Jans


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
6-050, fol. 105Kleine Bredeplaats 17Wytse Vettevoogel, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenwolkammer, mr.£ 050-00-0£ 8


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0135r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Jans


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0096r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Sybren Jans


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0195r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ vanaf straat tot achter t Poortje695‑14‑00 GGhuis en tuin
koperSybren Jarigs, gehuwd metschuitschipper
koperSjoukjen Lieuwes*
huurder achterkamerRuurd van der Geest 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet Poortje waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWytse Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats OZ vanaf straat tot achter t Poortje
naastligger ten noordenSeerp IJsbrandi
verkoperGeertje Sybrens, gehuwd met
verkoperLaas Spannenburg
verkoper q.q.Jacob Ymes, geauthoriseerde administrator over
verkoperhet aandeel van de kinderen van Dettje Sybrens, gehuwd met
verkoperHuibert Lieuwes
verkoperJanneke Sybrens, weduwe van
verkoperwijlen Anne Stephani
erflaterwijlen Antje Wouters, weduwe van
erflaterwijlen Sybren Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0007r van 8 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001ra van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ0‑00‑00 CG1/2 huis en tuin
koper provisioneelN. N.
huurder voor 3 jarenJacob Claases 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenW. Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJetze Rinses
verkoperSjouwkje Lieuwes, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Jarigs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Sjouwkjen Lieuwes wv Sybren Jarigs laat verkopen 1/2 huis oz. Kleine Bredeplaats, strekkende tot in het Poortje. Ten O. het Poortje, ten W. de straat, ten Z. W. Vettevogel, ten N. Jetze Rinses. De andere 1/2 van het huis is ook haar eigendom. Koper is geworden Jacob Clasen, zie onder.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0037v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ640‑00‑00 CG1/2 huis en tuin
koperJacob Clasen huistimmerman
eigenaar van 1/2Jacob Clasenhuistimmerman
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen W. Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Rinses
verkoperSjouwkje Lieuwes, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Jarigsschuitschipper


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0296r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ1250‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperJacob Sybrands Reidsma, gehuwd metwinkelier
koperAntje Willems
huurder achterkamerFonger Jans 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het [staat: straat]
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenJetze Rinzes
verkoperJacob Clases Peen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens Reidsma, winkelier x Antie Willems koopt een huis en tuintje oz. Kleine Bredeplaats, strekkende van voor tot achter in het Poortje. Ten O. het Poortje, ten W. die straat, ten Z. Pieter Vettevogel, ten N. Jetze Rinses. Met eigendom, mede-gebruik en onderhoud v.d. steeg ten Z. en in- en uitgang in het Poortje zowel naar de Lanen als naar de Kleine Bredeplaats. Het voorste deel van het huis wordt bewoond door de verkoper en het achterste deel door Fonger Jans. Gekocht van Jacob Clases Peen, voor 1250 cg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0111r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Sibrandus koopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0183v van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Reinsma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-051, pag. 130Kleine Bredeplaats 17Cornelis de Boer3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-131Kleine Bredeplaats 17Cornelis N. de Boereigenaar en gebruiker van wijk E-131, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-131Kleine Bredeplaats 17Cornelis N de Boer Cornelis N de Boer schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1235Kleine Bredeplaats 17Sjouke van der WoudetrekschipperHarlingenhuis en erf (138 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 197 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-131Kleine Bredeplaats 17Rinske Wopkes van Hoek, overleden op 27 augustus 1837wed. Jan Grote, vrouw van Sjouke Namles van der Woude, trekveerschipper Kleine Bredeplaats E 131, moeder van Wopke, kantoorbediende en minderjarige Namle Sjoukes van der Woude (uit 2e huwelijk) en van Sjoukje (vrouw van Paulus van der Tak, rijksontvanger Abbenbroek) en Maria Jans Grote (vrouw van Douwe Hendriks de Boer, koopvaardij kapitein Rotterdam) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-131Kleine Bredeplaats 17Geertje van der Stel... jan 1821, N.H., dv Wopke vdS, en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-131Kleine Bredeplaats 17W S van der Woude stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 80 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-131Kleine Bredeplaats 17Coenraad Johannes Baron, overleden op 23 augustus 18398 jr, overleden Laanen E 131, zoon van Johannes Baron, timmerman en Sytske J. Gonggrijp, broer van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-131Kleine BreedeplaatsWopke van der Woude24 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-131Kleine BreedeplaatsAnna Theodora de Boer25 jDokkumv, protestant, gehuwd
E-131Kleine BreedeplaatsRinske van der Woude7 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-131Kleine Bredeplaats 17Trijntje Faber... E-105, man was in 1851 afwezig of ovl, dv Fedde F. en Idske Taekeles; BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131; oud 34 (!) jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1235Kleine Breedeplaats E-131Wopke S. van der Woudewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2784Kleine Breedeplaats E-129Thomas Gooikes van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2784Kleine Bredeplaats 17 (E-129)Thomas G. van Slootenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 17J. Bloemboekhouder
Kleine Breedeplaats 17N. Jongkindsleepbootkapitein


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 17J. (Jentje) Huizinga


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 17T. Kalksma
  terug