Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 65-021 5-020 E-235E-235


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 6
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 8
ten westenVoorstraat 72
ten noordenKleine Kerkstraat 4


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 6, Harlingen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kopers Pyter Jelles c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Pyter Jelles c.u.wieldraaier


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Jelles


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jelles


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jelles


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 264r van 6 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Kerkstraat 6
overledenePieter Jellesmr. wieldraaier
wijlen Jelte Pieters mkind van de overledene
Jan Wybrandts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
Dirck Jeltes kindskind van de overledene, oud 15 jaren
Eelck jeltes kindskind van de overledene, oud 11 jaren
Grietie Jacobs, gehuwd met
Joannes Pytters kind van de overledene
aangeverGrietie Pytters als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0264r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens en Folckert Lamberts Nijkerck als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Pieter Jelles in leven mr. wieldrayer binnen deser stede, van alle sodanige goederen actien uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van de vroedsman Jan Wybrandts als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Dirck en Eelck Jeltes respectievelijk old 15 en 11 jaren nagelatene kinderen van wijlen Jelte Pieters en vervolgens kindtskinderen van de overledene voornoemt, mitsgaders van Grietie Jacobs ende Joannes Pytters nagelaten kinderen van de overledene boven gedagt ende alsoo t' zamen erfgenamen van de selve, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Pytters als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die oock den belofte daer toe staende heeft gepaseert in handen van de mede commissaris Nijkerck waer mede tot de bescievinge is gepocedeert als volght. Actum den 6e februari 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0132r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jelles wieldraaier


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jeltes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruikerDirk Jeltes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑08 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jeltes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑08 CG
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ [niet vermeld]28‑15‑00 CG1/2 huis of loodsje en 2/3 plaats
koperDirk Jeltes c.u.mr. wieldraaierde Blinde Ezel
eigenaar van 1/2Dirk Jeltes c.u.mr. wieldraaier
naastligger ten oostenDirk Jeltes c.u.mr. wieldraaier
naastligger ten zuidenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten westenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten noordenMaertie Jans
verkoper q.q.Feite Cristiaensmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jeltes koopt een 1/2 woning, waarvan hij de andere helft reeds bezat, met vrije in- en uitgang door de steeg ten O. van 'de Blinde Ezel'. Ten O. de koper, ten Z. en W. Lubbe Alles, ten N. Maertie Jans. Gekocht van Feite Christiaens.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruikerDirk Jeltes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jeltes
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Jeltes


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jeltes
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Jeltes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jeltes mr. wieldraaier


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruikerDirk Jeltes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0072v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jelles


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-021 Kleine Kerkstraat 6Lieuwe Everts, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-021Kleine Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Jeltes erv.
gebruikerLieuwe Ewerts
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑18‑02 CG
grondpacht aan Harmen Douwes erven
grondpacht00‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑08 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jelte Douwes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0201v van 24 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ860‑00‑00 CGhuis
koperCatharine Dirks Schouwburg
koperSytske Dirks Schouwburg
huurder?Frans Oepkes Boomsma c.u.
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenB. ten Velde
naastligger ten westenA. W. Bakker
naastligger ten noordenDurk Jeltes mr. wieldraaier
verkoperDurk Jeltesmr. wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina- en Sytske Dirks Schouwenburg, vrijsters, kopen een mooi huis met de inboedel, wz. Kleine Kerkstraat, met vrij in- en uitgang door de steeg ten O. van de Blinde Ezel. Ten O. die straat, ten Z. B. ten Velde, ten W. Jan. A. Bakker, ten N. de verkoper. Gekocht van mr. wieldraaier Dirk Jeltes, voor 860 cg. en 2 gouden ducaten.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0057r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Hendriks


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0040v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 6Kleine Kerkstraat WZ wijk E-235421‑15‑00 CGhuis
koperJan A. Bakker koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
huurderYntje Louws
huurderwijlen Jetze Lents
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenJacob Ried
naastligger ten westenDirk Houtsma
naastligger ten noordenJan A. Bakker koopman
verkoperSytske Dirks Schouwburg, weduwe van
verkoperwijlen Arent Verff te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan A. Bakker koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat, wijk E-236. Ten O. die straat, ten W. Dirk Houtsma, ten Z. Jacob Ried, ten N. de koper. Gekocht van Sytske Dirks Schouwenburg wv Arent Ferff?, te Leeuwarden, voor 221 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-020, pag. 104Kleine Kerkstraat 6Jan A Bakker1‑00‑00 cgstond: willem hendriks


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Dirk Lautenbach... als Hendrik Geerts) als schoenmakersknecht bij D.L., 15 jun 1781/(GAH1112) wed. D.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker is Jetse Lens wed., eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Gerhardus Sybrandus Groenewoud... is Ab. Wierdsma, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk E-235; VT1839; Extract uit het Doopboek van den dorpe deinum Gemeente Marssum. den 4 okt 1789 is geb te deinum ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Jan Alberts Bakker... (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-235; gebruikers Jetse Lens wed. en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Jetze Lentz... gecompareerd Roelof W. Meintz, goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; wed. J.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker Dirk Lautenbach wed; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); Pieter Dirks ende Rixtje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-235Kleine Kerkstraat 6Jan A Bakker Jetze Lens wed
E-235Kleine Kerkstraat 6Jan A Bakker Dirk Lautenbach wed


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 223 van 8 jul 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-235Kleine Kerkstraat 6koopaktefl. 400huis in de Kleine Kerkstraat E-235
 
verkoperJantje Eelkes Steenstra (wv Thijs Gijsses Kussendrager)
koperJanke Kussendrager
koperAndries Kussendrager (te Harderwijk)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1059Kleine Kerkstraat 6wed. Thijs Chijsses KussendrageruitdraagsterHarlingenhuis (52 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-235Kleine Kerkstraat 6Apolonia Balkstra... bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-235; VT1839; Op heden den Negen en twintigsten jul Achtienhonderd en twaalf Compareerde voor ons Vrederegter ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-235Kleine Kerkstraat 6G Groenewoud stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-235Kleine KerkstraatGerardus Groenewoud50 jkorenmeeterDeinumm, protestant, gehuwd
E-235Kleine KerkstraatAplonia Balkstra47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-235Kleine KerkstraatHendrik Groenewoud18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-235Kleine KerkstraatYetje Groenewoud22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-235Kleine KerkstraatSjoeke Groenewoud12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49033 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 205 en 211 van 2 dec 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-235Kleine Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 390huis Kleine Kerkstraat E-235
 
verkoperOense Akkerboom
koperHenricus Willems Lunter


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 178 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-235Kleine Kerkstraat 6Johannes H. Tjisses Visser, overleden op 5 juni 1844H.=Hendericus, 4 mnd (geboren 5/2/1844), overleden Kerkstraat E 235, zoon van Tjisse Hedzers Visser, zeeman en Maria-Alouisa Gastrik. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-235Kleine Kerkstraat 6Cornelis Schippers, overleden op 14 december 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 8/1/1845), overleden Kerkstraat E 235. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1858 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 19-10-1858
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 6, HarlingenKleine Kerkstraat 6A.J. Oostendorpkleermaker


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1059Kleine Kerkstraat E-235M. Reinaldawoonhuis


1865 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 20 jan 1864
vermeld alsgeschat adresbericht
E-235Kleine Kerkstraat 6Een huis en erf in de Kleine Kerkstraat, bewoond door Z., Helmers. Provisioneel verkocht op 8 feb 1865 in de Oijevaar bij de wed. de Boer door notaris Goslings.


1865 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 feb 1864
vermeld alsgeschat adresbericht
E-235Kleine Kerkstraat 6Een huis en erf in de Kleine Kerkstraat, bewoond door Z., Helmers. Finaal verkocht op 15 feb 1865 in de Oijevaar bij de wed. de Boer door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 1000.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1059Kl. Kerkstraat E-235Maria Drost, vrouw van Hendrikus Felixwoonhuis


1893 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 01-09-1893
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 6, HarlingenKleine Kerkstraat 6Rinse van Asperenverkoop van sterke drank in wijk E-234


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat 6 (E-234)Rinze van Asperenwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Kleine Kerkstraat 6Martinus Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Kerkstraat 6 Harmen Schievinkwerkmanf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 6S.A. Schuilbetonwerker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 6beeldbepalend pand5 van 10
  terug